keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 134/15.07.1997 privind privind atribuirea unui teren in suprafata de 2500 mp., situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara

15.07.1997

Hotararea Consiliului Local 134/15.07.1997
privind privind atribuirea unui teren in suprafata de 2500 mp., situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Decretului Lege nr.115/1938 privind unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) si a art.85 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie in folosinta gratuita, pe durata existentei lacasului de
cult, suprafata de teren de 2500 mp., situata in Timisoara Piata
Sarmisegetuza, din parcela cu nr. top. 5834, cuprinsa in C.F. nr.2 Timisoara,
in suprafata totala de 10725 mp, Oficiului Parohial Reformat Timisoara.

Art.2: Beneficiarul va prezenta o documentatie de dezmembrare pentru suprafata
de teren mentionata la art.1, ce va fi cuprinsa intrun extras de C.F. cu numar
nou, avand ca proprietar Primaria Municipiului Timisoara, iar la Cap.C) FOAIA
DE SARCINI, se va nota:
"Atribuire in folosinta gratuita a terenului pe durata existentei
lacasului de cult".

Art.3: Functionarea urbana astfel stabilita, se va integra in Planul Urbanistic
General Timisoara, iar investitia va fi autorizata de catre Primaria
Municipiului Timisoara, conform legislatiei in vigoare.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia de Urbanism , Directia Tehnica, Directia Economica si Directia
DreptOrdine din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Oficiului Parohial Reformat Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
STEFAN PITROP
Contrasemneaza