keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/29.01.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CENTRU REFORMAT TIMISOARA" Piata Sarmizegetusa

29.01.1998

Hotararea Consiliului Local 13/29.01.1998
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CENTRU REFORMAT TIMISOARA" Piata Sarmizegetusa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC098188/09.01.1998 al DirectieideUrbanismdincadrulPrimarieimunicipiului Timisoara;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu ,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine, publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.134/15.07.1997 privind atribuirea unui teren in suprafata de 2500 mp., situat in Timisoara, Piata Sarmizegetusa, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.20 lit.(c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu "CENTRU REFORMAT TIMISOARA", din
Piata Sarmizegetusa, conform Documentatiei S.C. OPEION S.R.L., inregistrata cu
nr.UR3973510/19.12.1997, care se anexeaza. Art.2: Prezenta documentatie se va
integra in Planul Urbanistic General Timisoara.

Art.3: Cu aducereala indeplinirea prezenteihotararise incredinteaza Directia
Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4:Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Centrului Reformat Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
TOMA FLORENTIN
Contrasemneaza