keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 53/24.07.2012 privind respingerea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.134/15.07.1997 privind titulatura beneficiarului din Oficiul Parohial Reformat Timisoara in CENTRUL REFORMAT TIMISOARA

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 53/24.07.2012
privind respingerea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.134/15.07.1997 privind titulatura beneficiarului din Oficiul Parohial Reformat Timisoara in CENTRUL REFORMAT TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2012-011764/11.07.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul -Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 24.07.2012;
Tinand cont de solicitarea Oficiului Parohial Reformat Timisoara, inregistrata cu nr. SC 2012 -011764/ 11.05.2012, prin care arata ca in urma divizarii s-a desprins o noua entitate din aceasta, sub numele de CENTRUL REFORMAT TIMISOARA si careia i s-a repartizat terenul de 2.500 mp in baza procesului - verbal din 19.04.1999;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.134/15.07.1997 privind atribuirea unui teren in suprafata de 2.500 mp, situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.134/15.07.1997 privind titulatura beneficiarului din Oficiul Parohial Reformat Timisoara in CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, nu a întrunit prevederile impuse de art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.134/15.07.1997, in sensul ca noul beneficiar al terenului in suprafata de 2.500 mp. din Timisoara Piata Sarmisegetuza, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult, este CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str.Timotei Cipariu nr.1, ap.12, cod de inregistrare fiscala 11407680.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Oficiului Parohial Reformat Timisoara;
- Centrului Reformat Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR, BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD NICOLAE ROBU Nr.

REFERAT Privind modificarea HCLMT nr. 134/15.07.1997 privind titulatura beneficiarului din

Oficiul Parohial Reformat Timişoara în Centrul Reformat Timişoara Prin HCL nr.134/15.07.1997 s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 2500 mp situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara Prin adresa cu nr.SC2012-011764/11.05.2012 Eparhia Reformata de pe langa Piatra Craiului Consiliul Dirigent, ne certifica faptul ca in data de 19.04.1999 Oficiul Parohial Reformat Timisoara s-a divizat, desprinzandu-se astfel parohia reformata din Fabric, sub numele de CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Timotei Cipariu nr.1, ap.12, cod de inregistrare fiscala 11407680, care a devenit entitate de sine statatoare. In urma divizarii, CENTRULUI REFORMAT TIMISOARA i-a revenit acest teren de 2.500 de mp. conform Extrasului din Procesul Verbal intocmit in data de 19.04.1999 cu ocazia sedintei organizate la predarea-primirea obiectelor mobile si immobile ca urmare a divizarii Bisericii Reformate Timisoara.

Fata de cele de mai sus, PROPUNEM:

Modificarea art 1 din HCL nr.134/15.07.1997, in sensul ca noul beneficiar al terenului

in suprafata de 2.500 mp. din Timisoara Piata Sarmisegetuza, este CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str.Timotei Cipariu nr.1, ap.12, cod de inregistrare fiscala 11407680. Restul articolelor raman neschimbate.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU DIRECTOR, MARTIN STAIA

SEF BIROU, LAURA KOSZEGI CONSILIER, DANIELA CHINDRIS

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01 ver.1