keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 202/21.07.1998 privind concesionarea suprafetei de 77,00 mp. teren pentru amplasarea unei statii de reglare gaze naturale

21.07.1998

Hotararea Consiliului Local 202/21.07.1998
privind concesionarea suprafetei de 77,00 mp. teren pentru amplasarea unei statii de reglare gaze naturale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0987725/15.06.1998 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa Nr.121/15.06.1998 a Oficiului Parohial Reformat Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Hotararii Consiliului Local nr.134/1997, privind atribuirea unui teren in suprafata de 2500 mp., situat in Timisoara, Piata Sarmizegetusa, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.20 lit.(g) si art.84 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se concesioneaza catre ROMGAZ MediasRegionala de Distributie a Gazelor
Naturale Timisoara, fara licitatie, cu plata taxelor de concesionare, conform
legii, suprafata de 77,00 m.p. teren, cuprins in C.F. nr.2, cu nr.top. 5887/2
in conformitate cu Proiectul de dezmembrare nr.39/98 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Suprafata de teren de mai sus se concesioneaza pentru a fi folosita la
amplasarea unei statii de reglare gaze naturale, ca urmare a dezafectarii
statiei de reglare existente in prezent, in Piata Sarmizegetusa pe terenul
aflat in folosinta Oficiului Parohial Reformat Timisoara, in baza Hotararii
Consiliului Local nr.134/15.07.1997.
Concesionarea se face pe durata existentei constructiei statiei de
reglare gaze naturale.

Art.2:Mutarea statiei de reglare gaze naturale pe noul amplasament din Strada
I. Grozescu se efectueaza la cererea Oficiului Parohial Reformat Timisoara,
care se obliga sa suporte toate cheltuielile ocazionate de aceasta operatiune.

Art.3:Seaproba dezmembrarea terenului prevazut la art.1, conform Proiectului
planului de dezmembrare mentionat, urmand a se efectua si notarile
corespunzatoare in Cartea Funciara.

Art.4:Cu aducerea la indeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
ROMGAZ R.A. Medias Regionala Timisoara;
Oficiului Parohial Reformat Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza