keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 66/03.08.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.134/15.07.1997 - privind atribuirea unui teren în suprafaţă de 2500 mp, situat în Timişoara, Piaţa Sarmisegetuza, în vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timişoara

03.08.2012

Hotararea Consiliului Local 66/03.08.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.134/15.07.1997 - privind atribuirea unui teren în suprafaţă de 2500 mp, situat în Timişoara, Piaţa Sarmisegetuza, în vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2012-011764/11.07.2012, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Tinand cont de solicitarea Oficiului Parohial Reformat Timisoara, inregistrata cu nr. SC 2012 -011764/ 11.05.2012, prin care arata ca in urma divizarii s-a desprins o noua entitate din aceasta, sub numele de CENTRUL REFORMAT TIMISOARA si careia i s-a repartizat terenul de 2.500 mp in baza procesului - verbal din 19.04.1999;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.134/15.07.1997 privind atribuirea unui teren in suprafata de 2.500 mp, situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.134/15.07.1997, in sensul ca noul beneficiar al terenului in suprafata de 2.500 mp. din Timisoara Piata Sarmisegetuza, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult, este CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str.Timotei Cipariu nr.1, ap.12, cod de inregistrare fiscala 11407680.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.134/15.07.1997, raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Oficiului Parohial Reformat Timisoara;
- Centrului Reformat Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT._hcl_66pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR, BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD NICOLAE ROBU Nr.

REFERAT Privind modificarea HCLMT nr. 134/15.07.1997 privind titulatura beneficiarului din

Oficiul Parohial Reformat Timişoara în Centrul Reformat Timişoara Prin HCL nr.134/15.07.1997 s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 2500 mp situat in Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construirii unei biserici pentru Oficiul Parohial Reformat Timisoara Prin adresa cu nr.SC2012-011764/11.05.2012 Eparhia Reformata de pe langa Piatra Craiului Consiliul Dirigent, ne certifica faptul ca in data de 19.04.1999 Oficiul Parohial Reformat Timisoara s-a divizat, desprinzandu-se astfel parohia reformata din Fabric, sub numele de CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Timotei Cipariu nr.1, ap.12, cod de inregistrare fiscala 11407680, care a devenit entitate de sine statatoare. In urma divizarii, CENTRULUI REFORMAT TIMISOARA i-a revenit acest teren de 2.500 de mp. conform Extrasului din Procesul Verbal intocmit in data de 19.04.1999 cu ocazia sedintei organizate la predarea-primirea obiectelor mobile si immobile ca urmare a divizarii Bisericii Reformate Timisoara.

Fata de cele de mai sus, PROPUNEM:

Modificarea art 1 din HCL nr.134/15.07.1997, in sensul ca noul beneficiar al terenului

in suprafata de 2.500 mp. din Timisoara Piata Sarmisegetuza, este CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str.Timotei Cipariu nr.1, ap.12, cod de inregistrare fiscala 11407680. Restul articolelor raman neschimbate.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU DIRECTOR, MARTIN STAIA

SEF BIROU, LAURA KOSZEGI CONSILIER, DANIELA CHINDRIS

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01 ver.1