keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

16.12.2013

Hotararea Consiliului Local 636/16.12.2013
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 36524/13.12.2013 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2, art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a) , din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2013, Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi Anexei nr. 3 - Proiecte cu finanţare nerambursabilă, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii:
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2813 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2013 Având în vedere: Dispoziția Primarului nr. / prin care s-a rectificat bugetul local pe anul 2013; Adresa nr. 6656/05.12.2013 a Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor publice Timişoara prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiva cheltuielilor de personal din învăţământ precum şi a hotărârilor judecătoreşti pentru plata salariilor, respectiv majorarea plafonului cheltuielilor de personal; a Adresa nr. SC 2013 — 36076/12.12.2013 a Direcţiei Instituţii Școlare Medicale, Sportive şi Culturale, prin care se disponibilizează suma de 17,4 mii lei şi se transferă aceeași sumă la bugetul aferent Casei de Cultură; = Adresa nr. SC 2013 — 36019/12.12.2013 a Direcţiei de Mediu prin care se suplimentează valoarea prevăzută la cap. 67.02.05.03 „Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi” , precum şi suma prevăzută la cap. 74.02.05.01 „Salubritate”; 5 Adresa nr. SC 2013 — 32343/03.12.2013 a Direcţiei Instituţii Școlare, Medicale, Sportive şi Culturale, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02.05.01 „Sport”; Adresa nr. CDT 2013 — 000983/03.12.2013 a Direcţiei Tehnice de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 84.02 „Transporturi”, titlul IV „Subvenţii”; Adresa nr. 36391/13.12.2013 a Direcţiei Tehnice, de diminuare a sumei prevăzute la cap. 81.02 "Combustibili şi energie”, titlul 56 „Proiecte cu finanțare nerambursabilă”; Adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu” Timişoara cu nr. 11588 / 17.10.2013 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, prin majorarea cheltuielilor de personal; = Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ,„ Dr. Victor Babeş” Timişoara nr. 5251 / 15.10.2013 prin care se solicita majorarea cheltuielilor prevăzute la cap. 66.10, titlul I „cheltuieli de personal”; Analizând execuţia de casă la data de 11.12.2013, pana la finele anului bugetar, a capitolelor si subdiviziunilor clasificaţiei bugetare, precum si a programului de dezvoltare la care se disponibilizează creditele bugetare, respectiv o suplimentare a cheltuielilor de persona! aferente bugetului de venituri proprii şi subvenții, conform anexei nr.1, respectiv anexei nr.2. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin. si art. 20 alin.1, respectiv art. 49, alin. 12 şi alin.13; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind

administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, fit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. 1 -— Bugetul Local pe anul 2013; - Anexa nr. 2 — Bugetul Instituțiilor Publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; - Anexa nr.3 — Proiecte cu finanţare nerambursabilă. DIRECTOR ECONOMIC SECRETAR, EC, SMARANDA HARACICU IOAN COJOCARI ȘEF SERVICIU BUGET, AVIZAT JURIDIC, STELIANA STANCIU Cod FP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_venituri_proprii.pdf

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE ÎNTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 5 s a = o DENUMIREA INDICATORILOR > e E E 8 5 E 3 O 2 e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 100.01 287.114,88 7.634,81 294.749,70 i, VENITURI CURENTE 2 100.02 274.062,57 7.634,81 281.697,38 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 274.062,57 7.834,81 281.697,38 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 565,68 0,00 565,68 Venituri din proprietate 5 |30.10 565,68 0,00 565,68 |Venituri din concesiuni si inchirieri 5 |30.10.05 147,60 0,00 147,80 venituri din proprietate 7 |30.10.50 418,08 0,00 418,08 |C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII a 00.09 273.496,89 7.634,81 281.131,70 [Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 (33.10 266.800,33 7.634,81 274.435,14 Taxe si alte venituri in invatamant 10 [33.10.05 34,00 0,00 34,00 Venituri din prestari de servi 11 33.10.08 2.432,00 0,00 2.432,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 12 (33.10.18 1.380,44 0,00 1.360,44 Venituri din cercetare 13 [33.10.20 295,00 0,00 295,00 Venituri din confractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 14 133.10.21 204.905,13 7.834,81 212.539,94 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 15 [33.10.30 26.369,67 0,00 26.369,67 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 16 (33.10.31 6.714,00 0,00 6.714,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 133.10.50 24.690,09 0,00 24.890,09 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 (34.10 4.740,00 0,00 4.740,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 19 34.10.50 4.740,00 0,00 4.740,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 137.10 1.956,58 0,00 1.956,56 Donalii si sponsorizari 21 137.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetulu local 22 (37.10.03 -2.157,65 0,00 -2.157,65 Varsaminte din sectiunea de functionare 23 |37.10.04 2.157,85 0,00 2.157,85 iV. SUBVENTII 24 00.12 11.727,78 0,00 11.727,78 Pag. 1/10

a a E o DENUMIREA INDICATORILOR 3 E Ss E S s E £ o 2 o a a Subventii de la bugetul de stat 25 |42.10 561,59 0,00 561,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,58 0,00 561,59 Actiuni sanitare 27 |42.10.11.04 157,58 0,00 157,59 Alte cheltuieli 28 42.10.11.06 404,00 0,00 404,00 Subventii de la alte administrati 29 [43.10 11.166,19 0,00 11.168,19 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul 30 |43.10.10 500,00 0,00 500,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul si 31 [43.10.14 7.800,52 0,00 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi 32 |43.10.16 500,00 0,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sai 33 |43.10.16.03 500,00 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate) 34 43.10.17 2.250,00 0,00 2.250,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finahtarea aparaturii medicale si 35 |4310.17.01 2.250,00 0,00 2.250,00 echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 36 43.10.19 115,67 9,00 115,87 (Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 37 |45.10 1.324,54 0,00[. 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 38 |45.10.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39 |45.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 40 |45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 41 |49.10 287.114,89 7.634,81 294.749,70 CHELTUIELI CURENTE 42 [01 274.291,05 7.634,81 281.925,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 110 115.513,44 1.976,50 117.489,94 LUL Il BUNURI SI SERVICII 44 20 157.334,52 5.658,31 162.992,83 tul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 [56 1.324,54 0,00 1.324,54 FLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46 (57 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 47 (59 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 12.823,84 0,00 12.823,84 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 [71 12.823,84 0,00 12.823,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 [50.10 4.838,06 0,00 4.838,06 Alte servicii publice generale 51 [54.10 4.838,06 0,00 4.838,06 Pag.2/ 10

a Ss e E o DENUMIREA INDICATORILOR a z E s E S 5 5 E 5 | GO e e a a CHELTUIELI CURENTE 52 |01 4.740,06 0,00 4.740,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 53 [10 2.448,00 0,00 2.448,00 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 54 |20 2.292,06 0,00 2.292,06 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 98,00 0,00 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 |71 98,00 0,00 98,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 |54.10.10 4.838,06 0,00 4.838,06 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 |64.10 282.259,16 7.634,81 289.893,97 învatamant 59 |65.10 22.892,66 0,00 22.892,66 CHELTUIELI CURENTE 60 [01 22.591,27 0,00 22.591,27 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 61 [10 1.508,10 0,00 1.508,10 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 62 |20 20.964,62 0,00 20.964,62 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 63 [57 15,71 0,00 15,71 FTITEUL X ALTE CHELTUIELI 64 [59 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 |70 301,39 0,00 301,39 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 |71 301,39 0,00 301,39 IDin total capitol invatamant prescolar si primar 67 |65.10.03 13.508,13 0,00 13.508,13 invatamant prescolar 68 |65.10.03.01 9.473,76 0,00 9.473,76 invatamant primar 69 65.10.03.02 4.034,37 0,00 4.034,37 Invatamant secundar 70 65.10.04 9.209,76 0,00 9.209,76| invatamant secundar superior 71 |65.10.04.02 9.138,95 0,00 9.138,95 Invaiamant profesional 72 |65.100403 70,81 0,00 70,81 Invatamant postliceal 73 65.10.05 174,77 0,00 174,77 Sanatate 74 |66.10 256.578,40 7.634,81 264.213,21 CHELTUIELI CURENTE 75 101 244.256,62 7.634,81 251.891,43 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 111.192,36 1.976,50 113.168,86 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 77 20 131.739,72 5.658,31 137.398,03 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 |56 1.324,54 0,00 1.324,54 Pag. 3/ 10

5 e z a 3 5 a = [] = o DENUMIREA INDICATORILOR > £ E s E 6 3 5 = G e e a a. CHELTUIELI DE CAPITAL 79 j70 12.321,78 0,00 12.321,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 [71 12.321,78 0,00 12.321,78 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 66.10.06 256.578,40 7.634,81 264.213,21 Spitale generale 82 |66.10.06.01 256.578,40 7.634,81 264.213,21 Cultura, recreere si religie 83 (67.10 2.271,00 0,00 2.271,00 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 2.186,00 0,00 2.186,00 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 85 |10 364,98 0,00 364,98 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 86 |20 1.821,02 0,00 1.821,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 |70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 88 |71 85,00 0,00 85,00 Din total capitol Servicii culturale 89 |67.10.03 2.271,00 0,00 2.271,00 institutii publice de spectacole si concerte 90 |67.10.03.04 1.421,00 0,00 1.421,00 Case de cultura 91 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 92 |68.10 517,10 0,00 517,10 CURENTE 93 [01 517,10 0,00 517,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 |20 517,10 0,00 517,10 (CHELTUIELI DE CAPITAL 95 (70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si inval 96 |68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 97 |68.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 98 [68.10.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 99 169.10 17,67 0,00 17,67 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 100 (70.10 17,87 0,00 17,87 CHELTUIELI CURENTE 101 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 (70 17,67 0,00 17,67 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 103 71 17,87 0,00 17,87 Din total capitol Pag. 4/ 10

„| 8 e £ 5 3 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E 6 3 5 £ 5 o e e a a ţ Locuinte 104 [70.10.03 17,67 0,00 17,87 |Dezvoltarea sistemului de locuinte 105 |70.10.03.01 17,67 0,00 17,687 (Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 106 [96.10 0,00 0,00 0,00 [REZERVE 107 (97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 108 98.10 0,00 0,06 0,00 [DEFICIT 109 (99.10 0,00 0,00 0,09 SECTIUNEA FUNCTIONARE [SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 272.968,51 7.834,81 280.601,32 TOTAL VENITURI 2 |00.01 272.965,51 7.634,81 280.601,32 1. VENITURI CURENTE 3 100.02 271.904,92 7.634,81 279.539,73 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 271.904,92 7.634,81 279.539,73 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 565,68 0,00 565,68 Venituri din proprietate 6 [30.10 565,68 0,00 565,88 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 147,60 0,00 147,60 Alte venituri din proprietate 8 |30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 9 100.09 271.339,24 7.834,81 278.974,05 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 (33.10 266.800,33 7.634,81 274.435,14 Taxe si alte venituri în invatamant 11 (33.10.05 34,00 0,00 34,00 Venituri din prestari de servi 12 2.432,00 0,00 2.432,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 13 133.10.19 1.360,44 0,00 1.380,44 Venituri din cercetare 14 [33.10.20 295,00 0,00 295,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 15 [33.10.21 204.905,13 7.634,81 212.539,94 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 16 |33.10.30 26.369,67 0,00 26.369,67 a contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 17 (3310.31 6.714,00 0,00 6.714,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 |33.10.50 24.690,09 0,00 24.690,09 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 [34.10 4.740,00 0,900 4.740,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 |34.10.50 4.740,00 0,00 4.740,00 Transferuri voluntare, altele decat subven 21 137.10 -201,09 0,00 -201,08 Pag. 5/10

5 Ş E DENUMIREA INDICATORILOR E E Ss E s 5 5 € 5 G e 2 a a Donaiii si sponsorizari 22 |37,10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ajbugetului local 23 -2.157,85 0,00 -2.157,65 iV. SUBVENTII 24 00.12 1.061,59 0,00 1.061,59 Subventii de la bugetul de stat 25 142.10 561,59 0,00 561,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 [42.10.11 561,59 0,90 561,59 Actiuni sanitare 27 |42.10.11.04 157,58 0,00 157,58 Afte cheltuieli 28 |42.10.11.06 404,00 0,00 404,00 Subventii de la alte administratii 29 [43.10 500,00 0,80 500,00 Subveniii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santati 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 [TOTAL CHELTUIELI 31 |49.10 272.966,51 7.634,81 280.601,32 |CHELTUIELI CURENTE 32 |01 272.966,51 7.634,81 280.601,32 [TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 33 j10 115.513,44 1.976,50 117.489,94 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 34 |20 157.334,52 5.658,31 162.992,83 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35 157 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 36 |59 102,84 0,00 102,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 37 [50.10 4.740,06 0,00 4.740,06 Alte servicii publice generale 38 |54.10 4.740,08 0,00 4.740,06 CHELTUIELI CURENTE 39 4.740,06 0,00 4.740,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 40 [10 2.448,00 0,00 2.448,00 LUL H BUNURI SI SERVICII 41 120 2.292,06 0,00 2.292,06 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoaneloi 42 (54.10.10 4.740,06 0,00 4.740,06 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 43 64.10 268.226,45 7.634,81 275.861,26 invatamant 44 65.10 22.591,27 0,00 22.591,27 CHELTUIELI CURENTE 45 |01 22.591,27 0,00 22591,27| LUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 46 [10 1.508,10 0,00 1.508,10 TITLUL II BUNURI SE SERVICII 47 |20 20.984,82 0,00 20.964,62 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 48 |57 15,71 0,00 15,71 TITEUL X ALTE CHELTUIELI 49 [59 102,84 0,00 102,84 Pag.6/ 10

1 5 2 & = e DENUMIREA INDICATORILOR = g E s E 8 3 E 5 GO e 2 a a Din total capitol invatamant prescolar si primar 50 |65.10.03 13.508,13 0,00 13.508,13 invatamant prescala 51 |65.10.03.01 9.473,76 0,00 9.473,76 invatamant primar 52 |85,10.03.02 4.034,37 0,00 4.034,37 invatamant secundar 53 |65.10.04 8.908,37 0,00 8.908,37 invatamant secundar superior 54 [65.10.04.02 8.837,56 0,00 8.837,56 invatamant profesional 55 |65.10.04.03 70,81 0,00 70,81 invatamant postliceal 56 65.10.05 174,77 0,00 174,77 Sanatate 57 |66.10 242.932,08 7.834,81 250.566,89 CHELTUIELI CURENTE 58 01 242.932,08 7.634,81 250.566,89 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 59 10 111.192,36 1.976,50 113.168,86 [TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 60 20 131.738,72 5.658,31 137.398,03 |Din total capitol |Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 61 (66.10.06 242 932,08 7.834,81 250.568,89 Spitale generale 62 242.932,08 7.634,81 250.566,89 Cultura, recreere si religie 63 |67,10 2.186,00 0,00 2.186,00 CHELTUIELI CURENTE 64 [01 2.186,00 0,00 2.186,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 364,98 0,00 364,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 |20 1.821,02 0,00 1.821,02 Din total capital Servicii culturale 67 67.10.03 2.186,00 0,00 2.186,00 institutii publice de spectacole si concerte 68 |67.10.03.04 1.336,00 0,00 1.336,00 Case de cultura 89 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 (Asigurari si asistenta sociala 70 |68.10 517,10 0,00 517,19 CHELTUIELI CURENTE 71 101 517,16 0,00 517,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 72 |20 517,10 0,00 517,10 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 73 68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 74 |68.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Pag. 7/10

% & > B ş 5 s = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ E s E S 8 5 Ă : S e e a a Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 75 |68.10.50 0,00 0,00 0,00 [Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 [96.10 0,00 0,00 0,00 [REZERVE 77 (37.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 78 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 79 199.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE î 14.148,38 0,00 14.148,38 TOTAL VENITURI 2 |00.01 14,148,38 0,00 14.148,38 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 2.157,65 0,00 2.157,65 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 2.157,65 0,00 2.157,65 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 [00.09 2.157,65 0,00 2.157,65 Transferuri voluntare, altele decat subventiile & |37.10 2.157,85 0,00 2.157,65 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 2.157,65 0,00 2.157,85 IV. SUBVENTII 8 00.12 10.666,19 0,00 10.666,19 Subventii de la alte administrații 9 [43.10 10.666,19 0,00 10.666,19 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sântatii 10 [43.10.14 7.800,52 0,00 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 11 [43.10.16 500,00 0,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor inves n sanatate 12 |43.10.16.03 500,00 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate) 13 |43.10,17 2.250,00 0,00 2.250,00 de dornica n în sanatate, bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 14 143.110.17.01 2.250,00 0,00 2.250,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 15 43.10.19 115,87 0,00 115,87 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 [45.10 1.324,54 5,00 1,324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 17 45.10.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Sume primite în contul platitor efectuate in anul curent 18 145.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 19 |45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 20 48.10 14.148,38 0,00 14.148,38 CHELTUIELI CURENTE 21 01 1.324,54 0,00 1.324,54 Pag.8/ 10

5 < E o | DENUMIREA INDICATORILOR 5 < = s E | s 3 5 E = 5 e e a a Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 |56 1.324,84 0,00 1.324,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70 12.823,84 0,00 12.823,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 24 71 12.823,84 0,00 12.823,84 [Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 50.10 98,00 0,00 98,00 |Alte servicii publice generale 26 [54.10 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 98,00 0,00 98.00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 28 (71 98,00 0,00 98,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 30 54.10.10 98,00 0,00 98,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 [64.10 14.032,71 0,00 14.032,71 învatamant 32 [65.10 301,39 0,06 301,39 CHELTUIELI CURENTE 33 ot 0,00 0,00 0,00 |CHELTUIELI DE CAPITAL 34 70 301,39 0,00 301,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 301,39 0,00 301,39 Din total capitol invatamant prescolar si primar 36 65.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 37 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 38 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 39 65.10.04 301,39 0,00 301,39 invatamant secundar superior 40 |[65.10.04.02 301,38 0,00 301,39 Invatamant profesional 41 65.10.04.03 3,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 42 [65.10.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 43 66.10 13.646,32 0,00 13.646,32 JCHELTUIELI CURENTE 44 01 1.324,54 0.00 1.324,54 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIIE (FEN) POSTADERARE 45 56 1.324,54 0,00 1.324,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 170 12.321,78 0,00 12.321,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 12.321,78 0,00 12.321,78 Pag.9/ 10

E 3 DENUMIREA INDICATORILOR = e E £ E 8 > s E ă a a |Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 48 |66.10.06 13.646,32 0,00 13.646,32 Spitale generale 49 66.10.06.01 13.646,32 0,00 13.646,32 Cultura, recreere si religie 50 |67,10 85,00 0,00 85,00 CHELTUIELI CURENTE 51 [01 0,00 0,00 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 [71 85,00 0.00 85,00 [Din total capitol Servicii culturale 54 67.10.03 85,00 0,00 85,00 institutii publice de spectacole si concerte 55 |67.10.03.04 85,00 0,00 85,00 Case de cultura 56 0.00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 57 [89.10 17,67 0,00 17,67 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 58 |70.10 17,67 0,00 17,67 CHELTUIELI CURENTE 59 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 |70 17,67 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE si [71 17,67 0,00 17,67 Din total capitol Locuinte 62 70.10.03 17,87 0,00 17,67 | ezvoltarea sistemului de locuinte 83 |70.10.03.01 17,67 0,00 17,87 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 64 [96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE aaa 65 97.10 0,00 0,06 0,00 EXCEDENT” a 2 2 66 [98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT i 67 |99.10 0,00 09,00 9,00 Primar, / GOI Director econami Sef-Serviciu Buget, ? Sa E Roby, Smaranda Harac Stâliang: «Stancfii a E + Pag. 10/ 10

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL CU AMENDAMENT Anexa 2.38-1 Hotarârea MF, «masa: _ 5 8 z 3 s 5 s = S = e DENUMIREA INDICATORILOR 5 g E E = & 3 £ îi o e o a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE [TOTAL VENITURI 1 [00.01 1.076.858,39 -39.162,60, 1.037.695,75 VENITURI PROPRII 2 [48.02 517.652,07 1.931,86 519.583,93 î. VENITURI CURENTE 3 [00.02 666.297,63 -1.162,60 565.135,03 A. VENITURI FISCALE 4 [00.03 $10.429,68 -1.162,60 603.267,08 AT. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 320.140,49 -2.202,60 317.937,89 A11, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 [00.05 3.276,14 0,00 3.276,14 impozit pe profit 7 01.02 3.276,14 0,00 3.276,14 Impozit pe profit de la agentii economici 8 (01.02.01 3.276,14 0,00 3.276,14 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 (00.06 316.189,36 -2.202,80 313.986,76 impozit pe venit i 10 (03.02 10.250,04 0,00 10.250,04 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 11 J03.02.18 10.250,04 0,00 10.250,04 |Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 (04.02 305.938,32 -2.202,60 303.738,72 |Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 305.265,32 -2.202,60 303.062,72 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 874,00 0,00 674,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 (00.07 574,99 0,00 674,99 |Alfe impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 (05.02 574,99 0,00 674,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02.50 674,99 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 [00.09 97.707,45 0,00 87.707,45 împozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 97.707,45 0,00 97.707,45 impozit pe cladiri 20 |07.02.01 79.400,03 0,06 78.400,03 Pag. 1/24

s E E o DENUMIREA INDICATORILOR = E Ss E & 3 £ 3 O 2 2 a. a impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 25.526,17 0,00 25.526,17 Impozit pe cladiri - PI 22 |07.02.01.02 53.873,86 0,00 53.873,86 impozit pe terenuri 23 (07.02.02 11.690,73 0,00 11.680,73 impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 6.381,81 0,00 6.381,91 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 5.089,48 0,00 5.089,48 impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Tex lua are de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 07.02.03 6.459,04 0,00 6.459,04 Alte impozite si taxe de proprietate 28 (07.02.50 157,65 0,00 157,65 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2$ j00.10 191.542,98 1.040,00 192.582,98 Sume defaicate din TVA 30 |11.02 156.607,30 1.040,00 157.647,30 oras, a a ai Muntele ee cheltuielilor descehiira ate la nivelul comunelor, 34 11.02.02 156.440,30 1.040,00 157 480,30 |Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 167,00 0,00 167,00 [Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 33 [12.02 798,06 0,00 798,06 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 798,06 0,00 798,06 Taxe pe servicii spe: 35 [15.02 653,01 0,00 853,01 impozit pe spectacole 36 [15.02.01 651,81 0,00 651,81 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 [16.02 33.484,61 0,00 33.484,61 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 (16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 8.558,60 0,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 128.01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 (16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 (00.11 1.038,76 0,06 1.038,76 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 1.038,76 0,00 1.038,76 Alte impozite si taxe 46 (18.02.50 1.038,76 0,00 1.038,76 C, VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 55.867,95 0,00 55.867,95 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 |00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Pag.2/24

ş 3 E 5 5 8 5 su = a = e DENUMIREA INDICATORILOR 2 E E S a 5 E PA O e e o a h enituri din proprietate 49 30.02 38.038,50 0,00 38.036,50 [Venituri din concesiuni si inchirieri 50 [30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 51 [31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 52 [31 02.03 19,34 0,00 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 [00.14 17.812,11 0,00 17.812,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 133.02 304,47 0,00 304,47 OI utia persoanelor beneficiare ale caniinelor de ajutor social 55 [33.02.12 278,47 0,00 276,47 |Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputalii si despagubiri 56 33.02.28 28,00, 0,00 28,00 [Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 134.02 2.825,02 0,00 2.825,02 Taxe extrajudiciare de timbru 58 [34.02.02 2.825,02 0,00 2.825,02 Amenzi, penalitati si confiscari 59 |38.02 8.673,52 0,00 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 80 |35.02.01 9.669,52 0,00 9.669,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari i 51 |35.02.50 4,00 0,00 4,00 Diverse venituri 62 |36.02 4.569,64 0,06 4.569,64 Taxe speciale 63 [36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64 Alte venituri 64 [36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 [37.02 435,46 0,00 439,46 si sponsorizari 66 37.02.01 439,46 0,00 439,46 ţ Varsaminie din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 67 (37.02.03 -47.193,14 2.000,00 -45.193,14 Varsaminte din sectiunea de functionare 68 |37.02.04 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 IL VENITURI DIN CAPITAL 69 [00.15 4.744,05 41,33 4.785,38 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 ,39.02 4.744,05 41,33 4.785,38 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 (39.02.03 1.119,90 104,76 1.224,66 (Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 |39.02.07 3.224,15 -63,43 3.180,72 (Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 ,39.02.10 400,00 0,00 400,00 OPERATIUNI FINANCIARE 74 (00.16 3.657,15 4.093,13 7.750,28 |incasari din acordarea imprumuturilor acordate 75 |40.02 3.657,15 4.093,13 7.750,28 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare*”) 76 [40.02.14 0,00 0,00 0,00 77 |40.02.16 3.657,15 4.093,13 7.750,28 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata SD CONFORM OUG 27 DIN 10/04/2013 Pag. 3/24

5 3 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E 5 3 5 £ 5 O e s a a L IV. SUBVENTII 78 ,00.17 172.886,88 1.958,66 170.928,22 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |00.18 172.886,88 -1.958,66 170.928,22 Subventii de la bugetul de stat 80 [42.02 172.886,88 -1.958,65 170.928,22 [A De capital 81 167.736,59 1.958,66 165.777,93 Suveniii de la bugstul de stat catre hugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 82 |42.02.16 5.000,00 0,06 5.009,00 ii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finaniarea altor investi sanatate 83 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 de fa bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii pr nantate din FEN 84 |42.02.20 162.736,5$ -1.958,68 160.777,93| B. Curente 85 5.150,29 0,00 5.150,29 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 86 [42.02.34 47,39 0,00 47,39 E ubventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 87 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90 Sume FEN postaderare În contul platilor efectuate 88 [45.02 229.272,58 -40.175,80 189.098,88 Fondul European de Dezvoltare regionala 89 |45.02.01 120.334,21 4.083,14 118.241,07 Sums primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 |45.02.01.01 99.534,21 -4.093,14 95.441,07 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 91 |45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 IPI antari 82 |45.02.01.03 3.300,00 0,00 3:300,00 Fondul Social European 93 |45.02.02 18.050,00 8,06 18.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 |45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 95 |45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 95 j45.02.03 88.991,30 -36.082,66 52.908,64 Sume primite in contul platilor efectuate in anui curent 97 |45.02.03.01 63.445,68 -28.169,79 35.275,89 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 98 |45.02.03.02 7.545,62 0,00 7.545,62 Prefinantari 99 |45.02.03.03 18.000,00 -1.912,87 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 [45.02.07 861,99 0,00 861,99 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 101 [45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 102 |45.02.07.03 851,71 0,00 851,71 |Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 [45.02.15 35,18 9,00 35,18 Prefinantari 104 |45.02.15.03 35,18 0,00 35,18 TOTAL CHELTUIELI 105 50.02 1.078.805,64 -39.162,60 1.039.643,04 CHELTUIELI CURENTE 106 01 987.573,38 -39.162,60 948.410,78 Pag. 4/24

= 5 5 a 3 î s 5 = & = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E s z 5 E 5 O e | = e TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 107 |10 199.108,08 1.040,00 200.149,06 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 108 [20 243.030,87 -202,60 242.828,27 TITLUL HI DOBANZI 108 18.716,85 -2.000,00 16.716,65 TITLUL IV SUBVENTII 110 [40 106.419,42 2.000,00 108.418,42 111 51 17.198,88| 0,00 17.196,88 112 [86 384.398,82 -40.000,00, 344.398,82 [13 [57 14.201,88 0,00 14.201,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 59 4.500,00 0,00 4.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115170 58.607,23 0,00 58.607,23 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 54.404,65 0,00 54.404,65 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 117 [72 4.202,58 0,00 4.202,58 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 118 |81 32.625,03 0,00 32.625,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 115 [50.02 74.028,24 -3.500,00 70.528,24 Autoritati publice si actiuni externe 120 [51.02 50,239,34 -1.500,00 48.739,34 CHELTUIELI CURENTE 121 (01 47.520,15 -1.500,00 46.020,15 TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL 122 [10 31.257,34 0,00 31.257,34 |TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 123 (20 14.262,81 -1.500,00 12.762,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 [59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 2.719,18 0,00 2.719,19 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 [71 2.719,19 0,00 2.719,19 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 |51.02.01 50.239,34 -1.500,00 48.739,34 Autoritati executive 128 |51.02.01.03 50.239,34 -1.500,00 48.739,34 Alte servicii publice generale 129 [54.02 5.072,25 0,00 5.072,25 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 3.081,00 0,00 3.081,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131 120 500,00 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 13251 2.581,00 0,00 2.581,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 13370 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 134 [81 1.991,25 0,00 1.991,25 Pag. 5/24

„| 8 £ 5 s £ = DENUMIREA INDICATORILOR > g E s E S a s E 5 O e e | a a Din fotal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 135 [54.02.07 603,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor , 136 [54.02.10 2.546,00 0,00 2.546,00 Alte servicii publice generale 137 [54.02.50 1.923,12 0,00 1.923,12 138 [55.02 18.716,65 -2.000,00 18.718,85 | 139 [01 18.716,65 -2.000,00 16.716,85 | 140 [30 18.715,85 -2.000,00 16.716,85 CHELTUIELI DE CAPITAL ra 0,00 0,00 0,00 Din total capitol — Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 |5$.02 15,418,10 0,00 15.419,10 Ordine publica si siguranta nationala 143 161.02 15.419,10 9,00 15.419,10 CHELTUIELI CURENTE 144 (01 14.850,00 0,00 14.850,00 ITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 145 [10 12.280,00 0,00 12.280,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 146 |20 2.570,00 0,00 2.570,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 [51 0,00 0,00 0,00 ITITLUL X ALTE CHELTUIELI 148 |59 0,00 0,00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 [70 589,10 0,00 569,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 |71 569,10 0,00 569,10 Din total capitol Ordine publica 151 [61.02.03 14.609,10 0,00 14.609,10 Politie comunitara 152 |61.02.03.04 14.609,10 0,00 14.609,10 IProteciie civila si protectia contra incendiilor 153 (61.02.05 810,00 0,00 810,00 [Partea a l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 63.02 333.628,42 1.787,40 335.415,82 [invatamant 155 65.02 176.808,83 1.040,00 177.849,83 CHELTUIELI CURENTE 156 J01 173.671,30 1.040,00 174.711,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 157 |10 122.936,30 1.040,00 123.976,30 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII x i 158 |20 47.021,07 0,00 47.021,07 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 [56 206,05 0,00 206,05 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 160 57 1.007,88 0,00 1.007,88 Pag.8/24

„| 8 £ 5 s e = DENUMIREA INDICATORILOR i = < E s E Ss 3 5 £ 5 O e e a a TITLUL X ALTE CHELTUIELI 161 [58 2.500,00 0,00 2.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 |70 2.987,91 0,00 2.987,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 |71 2.987,91 0,00 2.987,91 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 184 |81 150,62 0,00 150,82 (Din total capitol | vaizmant prescolar si p 165 [65.02.03 70.001,89| 0,00 70.001, nvatamani prescolar 166 [65.02.0301 25.026,24| 0.00 25.026,24| Învatamani primar 67 |65.02.03.02 44.975,35 0.00 44.975,35 invatamant secundar 168 [65.02.04 105.666,02 1.040,00 108.708,02 Invatamant secundar inferior 169 |65.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior 170 |[85.02.04.02 104.078,32 1.040,00 105.116,32 invatamant profesional 71 1.439,70 0,00 1.439,70 Vl invatamant posilicea! 172, 85.02.05 1.142,22 0,00! 1.142,22 [Sanatate | 173 (66.02 28.798,43 -1.100,00 27.898,43 [CHELTUIELI CURENTE | 174 [01 23.396,32 -1.100,00 22.296,32 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 7510 4.412,90 0,00 4.412,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 76|20 4.691,12 -1.100,00 3.591,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 |51 11.587,82 0,00 11.587,82 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 [56 2.704,48 0,00 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 79|70 5.402,11 0,00 5.402,11 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 180 [71 5.402,11 0,00 5.402,11 Din total capitol |Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 [66.02.06 24.084,41 -1.100,00 22.994,41 Spitale generale 82 |66.02.06.01 24.094,41 -1.100,00 22.994,41 Servicii de sanatate publica 183 (66.02.08 4.704,02 0,00 4.704,02 Cultura, recreere si religie 84 (87.02 75.448,44 1.847,40 71.295,84 CHELTUIELI CURENTE 85 |01 72.117,56 1.847,40 73.964,96 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 86 [10 13.526,78 0,00 13.526,78 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 87 |20 56.325,90 1.847,40 58.173,30 Pag. 7724

8 e £ 3 & £ 5 su = S = o DENUMIREA INDICATORILOR = £g E E E | & 3 5 = 5 | O 9 e | a a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 188 51 1.000,00 0,00 1.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 [56 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL i 190 70 3.180,27 0,00 3.180,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 181471 3.180,27 0,00 3.180,27 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 [81 150,61 0,90 150,81 total capitol | i culturale ES 193 [67.02.03 27.381,85 17,40 27 399,05 Institutii publice de spectacole si concerte 194 |67.02.03.04 20.351,19 0.00 20.351,19 Case de cultura 195 7.030,46 17,40 7.047,86 | ecreative si sportive 196 [87.02.05 45.169,28 1.830,00 46.995,29 | Sport 197 |67.02.05.01 18.803,36 1.280,00 20.083,36 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agremeni 198 [67.02.05.03 26.365,93 550,00 26.915,93 Alte servi culturii, recreerii si religiei 199 2.897,50 0,00 2.897,50 [Asigurari si asistenta sociala 200 168.02 52.571,72 0,00 52.571,72 CHELTUIELI CURENTE 201 (01 52.200,72 0,00 52.200,72 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 202 |10 14.695,74 0,90 14.695,74 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 203 |20 6.073,22 0,00 6.073,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , 204 [51 2.015,17 0,00 2.015,17 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 [56 186.222,59 0,00 16.222,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 [57 13.194,00 0,00 13.194,00 JCHELTUIELI DE CAPITAL 207 |70 371,00 0,00 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 |71 371,00 0,00 371,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 209 [68.02.05 14.230,29 0,00 14.230,29 Asistenta sociala in caz de invaliditate 210 14.230,29 0,00 14.230,29 Asistenta sociala pentru familie si copii 211 (68.02.06 16.888,64 0,00 16.888,64 Crese i 212 68.02.11 1.445,79 0,00 1.445,79 Prevenirea excluderii sociale 213 (68.02.15 19.977,00 0,00 19.977,00 Ajutor social 214 |68.02.15.01 14.732,00 0,00 14.732,00 Cantine de ajutor social 215 |68.02.15.02 5.245,00 0,90 5.245,00 Pag.8/24

& 2 x = $ DENUMIREA INDICATORILOR = < E s 5 5 E 5 , o e e E E Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 216 [68.02.50 30,00 0,00 30,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 217 |69.02 164.091,88 550,00 184.641,88 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 218 [70.02 138.775,18 9,00 139,.775,18 CHELTUIELI CURENTE 218 [01 99.398,01 0,00 99.398,01 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII m 220 |20 43.062,43 0.09 43.962, 43 (TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI TATA ADMINISTRATIEI PUBLICE 221 |51 12,89| 0,00 12,89 IVIIL PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 222 158 55.422,69| 55.422,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 |70 21.432,32 0,00 21.432,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 224 |71 21,432,32 0.00| 21.432,32 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 225 |81 | 18.944,85 0.00] 18.044,85| Din total capitol | Locuinte 226 (70.02.03 3.786,83 0,00 3.786,63 'Dezvoliarea a sistemului de locuinte 227 |70.02.03.01 3.788,63 0,00 3.786,83 |Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 228 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 229 [70.02.05 25.721,21 0,00 25.721,21 Alimentare cu apa 230 |70.02.05.01 25.721,21 0,00 25.721,21 luminat public si electrificari rurale 231 |70.02.06 17.844,21 0,00 17.844,21 Alte servi n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 232 (70.02.50 92.423,13 0,00 92.423,13 Protectia mediului 233 |74.02 24.316,70 550,00 24,868,70 CHELTUIELI CURENTE 234 [01 24.234,70 550,00 24.784,70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 235 [20 23.500,00 550,00 24.050,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE E FEN) POSTADERARE 236 [56 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL [ 237 70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE i 238 |71 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 239 |74.02.05 23.582,00 550,00 24.132,00 Salubritate 240 |74.02.05.01 14.582,00 700,00 15.282,00 Coleciarea, tratarea si distrugerea deseurilor 241 |74.02.05.02 9.000,00 -150,00 8.850,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 242 |74.02.06 734,70 0,00 734,70 Pag.9/24

E 5 DENUMIREA INDICATORILOR £ E s E | s 3 5 E O 9 5 | e E | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 243 |79.02 491.638,00 -38.000,00 453.638,00 |Combustib si energie 244 [81.02 286.326,63 -40.000,00 246.326,63 [CHELTUIELI CURENTE 245 (01 285.959,91 -40.000,00 245.959,91 TITLUL IV SUBVENTII 246 [40 63.319,42) 0,00 63.319,42| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 247 |56 222.640,49| -40.000,00 182.640,49 CHELTUIELI DE CAPITAL i 248 |70 366,72, 0,00 386,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 248171 164,14 0,00 164,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 250 (72 202,58 0,00 202,58| Din total capitol | Energie termica | 251 [81.02.06 286.326,63| -40.000,00 246.326,63 Transporturi j 252 [84.02 205.311,37 2.000,00) 207.311,37 CHELTUIELI CURENTE | 253 [01 172.427,06 2.000,00 174.427,08| ŢI L IFBUNURI SI SERVICII 254 120 44.124,32 0,00 44.124,32| TITLUL IV SUBVENTII i 255 140 43.100,00 2.000,00 45.100,00 "Titlul VINE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 256 |58 85.202,74 0,00 85.202,74 CHELTUIELI DE CAPITAL | 257 (70 21.496,61 0,00 21.496,61 ITITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 258 [71 17.496,61 0,00 17.496,61 TLUL XII ACTIVE FINANCIARE 259 (72 4.000,00 0,00 4.000,00 ITITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 260 [81 11.387,70 0,00 11.387,70 [Din tota! capitol , [Transport rutier 261 [84.02.03 205.311,37 2.000,00 207.311,37 [Drumuri si poduri | 262 |84.02.03.01 66.267,78 0,00 66.267,78 Transport în comun 263 184.02.03.02 72.094,01 2.000,00 74.094,01 |Strazi 264 [84.02.03.03 6.949,58 0,00 66.949,58 [Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 265 184.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 266 (96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 267 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 268 (98.02 0,90 0,00 0,00 DEFICIT 269 [99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 Pag. 10/24

> 5 £ | = 8 | DENUMIREA INDICATORILOR | e E s E | 8 > g = e s 3 a a SECTIUNEA FUNCTIONARE i SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 624.254,78 837,40 625.092,18 TOTAL VENITURI 2 00.01 624.254,78 837,40| 625.092,18 VENITURI PROPRII 3 [48.02 509.250,87 -2.202,60| 507.048,27 1. VENITURI CURENTE 4 [00.02 619.104,48 837,40 619.941,89 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 610.429,68 -1.182,60 609.267,08 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 320.140,48 -2.202,60 317.937,88 ATi. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 [00.05 3.276,14 0,00 3.276,14 mpozit pe profit 8 [01.02 3.278,14 0,00 3.276,14 Impozit pe profit de la agentii economici 9 [01.02.01 3.276,14) 0,00 3.276,14 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 0008 | 316.189,36 -2.202,60| 313.886,76 ozit pe venit 11 03.02 10,250,04 0,62 10.250,04| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 12 03.02.18 10.250,04 0,00 10.250,04| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 (04.02 305.939,32 -2.202,60 303.738,72 Cole defalcate din impozitul pe venit i 14 (04.02.01 305.265,32 -2.202,60 303.062,72 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 674,00 0,00 674,00 |A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 674,98 0,00 674,99 [Ai te impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 (05.02 574,93 0,00 574,99 |Nte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 (05.02.50 674,99 0,00 674,99 |A3. IMPOZITE SI! TAXE PE PROPRIETATE 19 |00.09 97.707,45 0,00 97.707,45 impozite si taxe pe proprietate , 20 |07.02 97.707,45 0,00 97.707,45 impozit pe cla 21 07.02.01 7.400,03 0,00 79.400,03 impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 25.526,17 0,00 25.526,17 impozit pe cladiri - PJ | 23 |07.02.01.02 53.873,86 0,00 53.873,86 impozit pe terenuri | 24 [07.02.02 11.690,73 0,00 11.690,73 impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 6.381,81 0,00 6.381,91 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 5.089,48 0,00 5.088,48 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 [ani anterior = de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de ti rfbru -= La bugetul de stat = restante 28 07.02.03 6.459,04 0,00 6.459,04 Pag. 11/24

5 5 5 ? 3 DENUMIREA INDICATORILOR £ E s E SI 3 5 = 5 o o e a a Alte impozite si taxe de proprietate 29 (07.02.50 157,65 0,00 157,65 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 30 (00.10 191.542,98 1.040,00 182.582,98 Sume defalcate din TVA i 31 j11.02 156.607,30 1.040,00 157.647,30 la defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor desceritralizate la nivelul comunelor, 32 [11.02.02 156.440,30 1.040,00 157 480,30 selor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti ET ne defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 167,00 0,00 187,00] [Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 112.02 798,06 0,80 798,06| Taxe hoteliere 35 112.02.07 798,06 0,00 798,06 Taxe pe servicii specifice N 36 115.02 853,01 0,06] 853,01 Impozit pe e speciale 37 (15.02.01 851,81 0,00 651,81 38 [15.02.50 1,20] 0,00) 1,20 e | 39 18.02 33.484,61 00| Taxa asupra mijloacelor de transport | 40 [16.02.02 | 29.531,50 0.00 75.551,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 41 116.002.02.01 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 | 8.558,60 0,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare i 43 |16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 1.038,76| 0,00 1.038,78 Alte impozite si taxe fiscale 46 (18.02 1.038,76 0,00 1.038,76 Alte impozite si taxe 47 [18.02.50 1.038,76 0,00 1.038,76 |C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 8.674,81 2.000,00 10.674,81 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 |Venituri din proprietate 50 [30.02 38.036,50 0,00 38.036,50 |Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 [Venituri din dobanzi 52 [31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 19,34 0,00 19,34 VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 54 |00.14 -29.381,03 2.000,00 -27.381,03 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 304,47 0,00 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 (33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 57 |33.02.28 28,00 0,00 28,00 Pag. 12/24

E - 5 3 a 5 DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E s E 5 3 E 5 o e a a Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 |34.02 2.825,02 0,00 2.825,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 |34.02.02 2.825,02 0,00 2.825,02 |Amenzi, penalitati si confiscari 60 [35.02 9.673,52 0,00 9.673,52 | 61 [35.02.01 9.869,52 0,00 9.669,52 |Alie amenzi, penalitati si confiscari 62 [35.02.50 4,00 0,00 4,00 (Diverse venituri S3 (36.02 4.569,64 0,00 4.569,64 [Taxe speciale 64 [36.02.06 3.369,64, 0,00 3.369,84 Alte venituri 65 36.02.50 1.200,00| 0,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subven m 6 37.02 -48, 53,68) 2.000,00 -44.733,88| 'Donaiii si sponsorizari DIE 67 37.02.01 _439,46| 0,00 68 |37.02.03 -47 103,14) 2.000,00 m UT 63 00.17) | 5.150,29] 5,150,29 [SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 |00.18 5.150,29 0,00 5.150,29 Subventii de la bugetul de stat 71 |42.02 5.150,29 0,00 5.150,28 B. Curente 72 5.150,29 0,00 5.150,29 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 42.02.34 47,39 0,00 47,39 S de stat pentru finantarea sanatatii [74 120241 | 5.102,90 0,00 5.102,90 TOTAL CHELTUIELI 75 150.02 624.254,78 837,40 625.092,18 CHELTUIELI CURENTE 76 |01 591.629,75 837,40 592.467,15 [TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 77 |10 199.109,06 1.040,00 200.149,06 ITLUL II BUNURI SI SERVICII 78 |20 243.030,87 -202,60 242.828,27 TITLUL Il DOBANZI 79 |30 18.716,65 -2.000,00 16.716,65 TITLUL IV SUBVENTII 80 40 106.418,42 2.000,00 108.419,42 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 151 5.651,87 0,00 5.651,87 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 (57 14.201,88 0,00 14.201,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 83 |59 4.500,00 0,00 4.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 84 |81 32.625,03 0,00 32.625,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 [50.02 71.211,05 -3.500,00 67.711,05 Autoritati pubiice si actiuni externe 86 |51.02 47.520,15 -1.500,00 46.020,15 Pag. 13/24

5 3 e E 5 5 5 = « = o DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E s = Ss 5 $ 5 E 5 GO s e a a [CHELTUIELI CURENTE 87 |01 47.520,15 -1.500,00 46.020,15 ITITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 88 [10 31.257,34 0,00 31.257,34 TLUL II BUNURI SI SERVICII 89 |20 14.282,81 -1.500,00| 12.762,81 - sa [59 2.000,00 0,06 2.000,00 91 (51.02.01 47.520,15 -1.500,00 46.020,15 — 92 |51.02.01.03 | 47.520,15 -1.500,00| 46.020,15 nerale | 93 [54.02 4.974,25 5.05 4.874,25 CHELTUIELI CURENTE 94 (01 2.983,00 0,00 2.983,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 95 j20 500,00 0,00 500,00| N 1 RATIEI PUBLICE " | es [51 m 2.483,00| "0,00 2.483,00, JL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ” ] 97 [81 1.991,25] 0,00 1891,25| 98 |54.02.07 603,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 99 [54.02.10 2.448,00 0,00 2.448,00 publice generale 100 54.02.50 1.923,12 0,00 1.923,12 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 101 [55.02 18.716,85 -2.000,00| 18.7186,85 CHELTUIELI CURENTE 102 [01 18.716,65 -2.000,00 16.716,65 TITLUL III DOBANZI | 103 |30 18.716,85 -2.000,00 16.716,65 | n total capitol (Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 104 [58.02 14.850,00 0,00 14.850,00 Ordine publica si siguranta nationala 105 [61.02 14.850,00 0,09 14.850,00 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 14.850,00 0,00 14.850,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 |10 12.280,00 0,00 12.280,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 108 |20 2.570,00 0,00 2.570,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 109 [51 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 [39 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Ordine publica : 111 (61.02.03 14.450,00 0,00 14.450,00 Pag, 14/24

5 e 5 5 a 3 m = = o DENUMIREA INDICATORILOR = E $ E 5 z 5 E 2 e & a. |Politie comunitara 112 (61.02.03.04 14.450,00 0,00 14,450,00 Proiectie civila si protectia contra incend 113 [61.02.05 400,00 0,00 400,00 LTUIELI SOCIAL-CULTURALE a — 63.02. 289.855,01 UI 1,787,40 vatamant 85.02 1.040,00 CHELTUIELI CURENTE 01 173.465,25 1.040,00 174.505,25 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 122.936,30 1.040,00 123.976,30 LUL IF BUNURI SI SERVICII 20 47.021,07| 0,00 47.021,07 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.007,88| 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 58 2.500,00 0,00 2.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE a INI 150,62) 0,00 150,82 vatamant prescolar si primar TI l65.02.03 68.255,21| 0,00] 68.255,21 Invatamant prescolar 123 ]65.02.03.01 23.279,86 0,00 23.279,86 Invatamant primar 24 |65.02.03.02 44.975,35 0,00 44.975,35 [Invatamant secundar 125 (65.02.04 104.218 44 1.040,00| 105,258,44 Invatarnant secundar inferior 126 |65.02.04.01 | 0,00 0,00 0,00 [invatamant secundar superior [127 [65.02.0402 | 102.778,74 1.040,00| 103.818,74 nvatamant profesional 128 (65.02.04.03 | 1.439,70 0,00 1.438,70 [Invatamant postliceal 129 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 (Sanatate 130 [86.02 10,257,72 -1.100,00 9.157,72 [CHELTUIELI CURENTE 31 01 10.257,72 -1.100,00 9.157,72 |TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 4.412,90 0,00 4.412,90 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 133|20 4.691,12 -1.100,00 3.591,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 [51 1.153,70 0,00 1.153,70 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 35 |66.02.06 5.653,70 -1.100,00 4.553,70 Spitale generale 36 [66.02.06.01 5.653,70 -1.100,00 4.553,70 Servicii de sanatate publica 137 |66.02.08 4.604,02 9,00 4.604,02 Cultura, recreere si religie 138 [67.02 70.003,29 1.847,40 71.850,69 Pag. 15724

8 3 : DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E E ă 3 5 < o e e a a CURENTE 139 [01 69.852,68 1.847,40 71.700,08 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 140 |10 13.526,78 0,00 13.526,78 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 41 |20 56.325,90 1.847,40 58.173,30 BURSARI DE CREDITE - IE MEI [142 [81 15081| 0,00| 15081] 143 [67.02.03 24.915,02 17,40 24.932,42 144 |67.02.03.04 17.884,56 0,00| 17.884,58 TI E 145 [67020306 | 7.030,46) 17,40| 7.047,86 146 67.02.05 42.190,77 1.830,00| 44.020,77 147 67.02.0501 17.685,00 1.280,00| 18.965,00 [67.02.05.03 24.505,77| 550.00| 25.085,77| II [67.02.50 2.897,50 000| 2.897,50, Asigurari si asistenta sociala N [180 [68.02 35.978,13 aa 35.978,13, CHELTUIELI CURENTE 151 o1 _ 35.978,13 000 35.978,13 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL "1152 [10 14.695,74 0,00 14.695,74 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 15320 6.073,22 0,00 6.073,22) [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 154 |51 2.015,17 0,00 2.015,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 |57 13.194,00 0,00 13.194,00 Din total capitol |Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 156 [68.02.05 14.230,29 9,00 14.230,29 [Asistenta sociala in caz de invaliditate 157 |68.02.05.02 14.230,28 0,00 14.230,29 [Asistenta sociala peniru familie si copii 158 168.02.06 2.885,05 0,00 2.886,05 |Crese 159 [68.02.11 1.445,79 0,00 1.445,79 Prevenirea excluderii sociale 160 (68.02.15 17.386,00 0,00 17.386,00 Ajutor social 161 |68.02.15.01 14.454,00 0,00 14.454,00 Cantine de ajutor social 162 (68.02.15.02 2.932,00 0,00 2.932,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 163 [68.02.50 30,00 0,00 30,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 164 |69.02 86.407,28 550,00 86.957,28 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 165 |70.02 562.907,28 0,00 62.907,28 Pag. 16/24

r | -| 8 £ 5 s a DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E 2 E SO 3 p = 5 A O CHELTUIELI CURENTE 166 [01 43.962,43 0,00 43.962,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 167 20 43.962,43 0,00 43.962,43 168 81 18.944,85| 0,00 18.944,85 a a futai — " [70.02.03 "728,80| 70.02.03.01 728,80| 70.02.0330. 0,00| 00| II 700205 17.605,00| 17.605,00| 70.02.0501 17.605,00 17.605,00 nat public si electrificari rurale 4 170.02.06 11.840,00 11.540,00 ici în domeniile locuintel r, serviciilor si dezvoltarii comunale 75 .50 23.033,48 33.033,48) 24.050,00 T 550,00 24.050,00 ritate si gestiunea deseurilor m 178 [74.02.05 23.500,00 550,00 24.050,00 [Salubritate 180 [74.02.0501 14.500,00 700,00 15.200,00 |Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181 |74.02.05.02 9.000,00 -150,00| 8.850,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 182 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONONICE 183 (79.02 161.931,44 2.009,00 163.931,44 Combustibili si energie 184 (81.02 63.318,42 9,00 53.319,42 CHELTUIELI CURENTE 185 [01 53.319,42 0,00 53.318,42 TITLUL IV SUBVENTII ) 186 |40 63.318,42 0,00 83.319,42 Din total capitol i Energie termica | 187 (81.02.06 53.319,42 0,00 63.318,42 Transporturi | 188 (84.02 98.612,02 2.000,00 100.612,02 CHELTUIELI CURENTE 189 (01 87.224,32 2.000,00 89.224,32 (TITLUL II BUNURI SI SERVICII 190 |20 44.124,32 0,00 44.124,32 TITLUL IV SUBVENTII 191 |40 43.100,00 2.000,00 45.100,00 Pag. 17/24

E s a g ş a = = o DENUMIREA INDICATORILOR E e E s = â| 2 : € O o Ş a a. ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 [81 11,387,70 0,00 11.387,70 Din total capitol mt rutier 193 84.02.03 98.612,02 2.009,00 100.812,02| E EEE VI 194 84020301 | 2712) 0,00 27,12) II II 195 [84.02.03.02 55.356,45| 2.000,00[_ 57.366,45 TU "| 196 |84.02.03.03 43.218 45 0,00 43.218,45 II II | 4.02.50 0,08) 0,00 000| -a REZERVE, EXCE ECTIUNEA DEZVOLTARE DD PI DEZVOLTARE 1 -40.000,00[ |TOTAL VENITURI 2 |ao.ot | 452. -40.000,00 VENITURI PROPRII 3 48.02 | 8.401,20 4.134,46 1 VENITURI CURENTE | 4 |00.02 i 47.1983,14 -2.000,00 C. VENITURI NEFISCALE a | 5 [00.12 — 47.193,1 -2.000,00 [€2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 47.193,14 -2.000,00) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 137.02 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 „VENITURI DIN CAPITAL $ [00.15 4.744,05 41,33 4.785,38 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 [38.02 4.744,05 41,33 4.785,38 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 [38.02.03 1.119,90 104,76 1.224,66 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 [39.02.07 3.224,15 63,43 3.160,72 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 39.02.10 400,00 0,00 400,00 OPERATIUNI FINANCIARE 14 00.16 3.657,15 4.093,13 7.750,28 incasari din acordarea împrumuturilor acordate 15 (40.02 3.657,15 4.093,13 7.150,28 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare*”) 16 [40.02.14 0,00 0,00 0,00 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata SD CONFORM OUG 27 DIN 10/04/2013 17 |40.02.16 3.657,15 4.093,13 7.750,28 a ag. 18/24

5 3 e 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = E = S S £ 5 o e e a a IV. SUBVENTII 167.736,59 -1.958,66 165.777,93 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 167.736,5$ -1.958,66 165.777,93 rr te — ad 73 8,5 185 777,55 777,53 atre bu antarea investi în sanatate 22 lazozt8 | 5.000,00) 23 |42.02.16.03 5.000,00 e din 20 contul platilor efectuate -40.175,80| | Dezvoltare regionala z,01 -4.093,14 s îl .01.01 -4.093,14| [s : otoz | 0,00| p 0103 | 0,00 Fondul Social European 30 45.02.02 50,00 0,00 Is e în contul platilor efectuate în anul curent 31 |45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 |45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 33 [45.02.03 88.991,30 -36.082,66 52.908,64 e În C: ate în anul curent 34 |43.02.03.01 63.445,68| -28.169,78 Sume primite în contul platilor efectuate in a anteriori 35 45.02.03.02 7.545,62 0,00 7.545,62 Prefinantari 36 |45.02.03.03 18.000,00 -7.912,87 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 37 [45.02.07 851,98 0,05 861,95 Sume primite in contul piatilor efectuate in anul curent 38 |45.02.07.01 10,28| 0,00 10,28 Prefinantari 39 |45.02.07.03 851,71 0,00 851,71 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 40 |45.02.15 35,18 0,00 35,18 Prefinaniari 41 |45.02.15.03 35,18 0,00 35,18 TOTAL CHELTUIELI 42 |50.02 454.550,86 -40.000,06 414.550,86 CHELTUIELI CURENTE 43 |01 395.943,63 -40.000,00 355.943,63 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE 44 51 11.545,01 0,00 11.545,01 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 |56 384.398,62 -40.000,00 344.398,62 46 |70 58.607,23 0,00 58.607,23 [CHELTUIELI DE CAPITAL Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR | Cad rand Cod indicator Program aprobat Influenta Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 54.404,65 54.404,65 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 4.202,58 4.202,58 Auto ritati £ publice si actiuni axierne ELTUIELI CURENTE so NI nn UI CHELTUIELI DE CAPITAL 2718,19 TITLUL XI ACTIVE NEFINANC IARE iati executive si legislative NU e e 19 gensra E SI 5a 8,00| CHELTUIELI CURENTE sal TITLUL VI TRANSFERUR 58 00| [CHELTUIELI DE CAPITAL 59 00 Din total capito: Fond pentru garantarea imprum xterne, contracte/gar: S0 [54.02.07 0,00; Servicii publice comunitare de evidenta a 61 [54.02.10 98,00| 0,00 ublice generale m | 82 [54.02.50 0,00| 0,00 artea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 53 [59.02 563,10) 0,00 Ordine publica si siguranta nationala 64 [61.02 569,10 0,00 CHELTUIELI CURENTE 65 |01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 70 569,10 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 67 |71 569,10 0,00 Din total capitol Ordine publica 88 (61.02.03 159,10 0,00 159,10 Politie comunitara 69 |61.02.03.04 158,10 0,00 159,10 Proiectie civila si protectia contra incen 70 [61.02.05 410,00 0,00 410,00 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 71 183.02 43.773,41 0,00 43.773,41 invatamant 72 |65.02 3.193,96 0,00 3.193,96 Pag. 20/24

£ 5 ă 2 2 DENUMIREA INDICATORILOR £ 5 E 5 E & 5 E s O e o a a CHELTUIELI CURENTE 73 |01 0,00 (FEN) POSTADERARE 74 |56 0,00 75 70 2 0,00l 78 [71 2. 0.00 e 77 |65.02.03 1.746,38| 0,00 78 [65.02.0301 174 0,00 II 79 |65.02.03.02 000| 0,00| RER — a — STERE E ai 0,00 82 |65.02.04.02 1. 0,00 83 |65.02.04.03 0,00| 84 |65.02.05 0,00 | 85 [66.02 18.540,71, 0,00 18.540,71 [CHELTUIELI CURENTE 86 |01 13.138,60 0,00 13.138,60 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 87 |51 10.434,12 0,00 10.434,12 XTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 88 [56 2.704,48 0,00 2.704,48 [CHELTUIELI DE CAPITAL | 89 70 5.402,11] 0,00 5.402,11 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 80 171 5.402,11 0,00 5.402,11] Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 91 [66.02.06 18.440,71 0,00 18.440,71 Spitale generale 92 |66.02.06.01 18.440,71 0,00 18.440,71 Servicii de sanatate publica 93 [66.02.08 100,00 0,00 100,00 Cultura, recreere si religie 94 (67.02 5.445,15 0,00 5.445,15 CHELTUIELI CURENTE 95 [01 2.264,88 0,00 2.264,88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 |51 1.000,00 0,00 1.000,00 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 97 156 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 |70 3.180,27 0.00 3.180,27 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 99 |71 3.180,27 0,00 3.180,27 Pag. 21/24

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program aprobat Influenta Program rectificat |Din total capitol |Servici culturale 03 0,00 2 166,63| i 03.04 , 0,00) 2.485,63 0306 | 000). 0,00 05 2.978,52 0,00 2.978,52 .05.01 1.118,36 0,00 1.118,36 de agrement .05 0,00, 1.880,16 EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 16.222,59 371,00 371,00 Asistenta sociala in caz de boli si invali 112 [68.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 113 |68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 114 [68.02.06 14.002,59| 0,00 14.002,59 |Crese 115 68.02.11 0,00| 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 116 [68.02.15 2.591,00 0,00 2.591,00 |Ajutor social 117 (68.02.15.01 278,00 0,00 278,00 Cantine de ajutor social 118 168.02.15.02 2.313,00 0,00 2.313,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 119 [68.02.50 | 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 120 [69.02 77.884,60 0,00 77.684,60 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 121 |70.02 76.867,90 0,00 76.867,90 CHELTUIELI CURENTE 122 101 55.435,58 0,00 55.435,58 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 123 [51 12,89 0,00 12,89 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124 56 55.422,69 0,00 55.422,69 ELTUIELI DE CAPITAL 125 70 21.432,32 0,00 21.432,32 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 |71 21.432,32 0,00 21.432,32 Pag. 22/24

s s - 5 3 8 = 8 a 8 3 a 2 = e DENUMIREA INDICATORILOR > = E s E 3 £ £ s e a a. Din total capitol | Locuinte 127 [70.02.03 3.057,83 0,00 3.057,83 Dezvoltarea sist | 128 |70.02.03.01 Ţ 3.057,83) 909) 3.057,83, 129 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00) 130 (70.02.05 8.118,21 0,00 8.116,21) | 131 |70.02.05.01 8.116,21 0,00 8.116,21 | 132 [70.02.06 0.304,21 0,05 8.304,21 70.025 59,289 85 359,85 CHELTUIELI DE CAP TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din totai capitol Salubritate si gestiunea deseurilor N 139 |74.02.05 82.00 0,00 82.00 Salubritate 140 82,00 0,00 82,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 141 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale e 142 (74.02.08 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 143 [78.02 329.706,58 -40.000,00 289.706,86 Combustibili si energie 144 81.02 223.007,21 -40.000,00 183.007,21 [CHELTUIELI CURENTE 145 01 222.640,49 -40.000,00 182.640,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 146 56 222.640,49 -40.000,00 182.640,49 JCHELTUIELI DE CAPITAL 147 70 366,72 0,00 366,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 (71 164,14 0,00 164,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 149 (72 202,58 0,00 202,58 [Din total capitol Energie termica 150 |81.02.06 223.007,21 -40.000,00 183.007,21 Transporturi 151 (84.02 106.699,35 0,00 106.699,35 CHELTUIELI CURENTE 152 (01 85.202,74 0,00 85.202,74 Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR = E s E s 3 3 E 8 O e o a a Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 153 |56 85.202,74 0,00 85.202,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 |70 21.496,61 0.00 21.496,61 ÎVE NEFINANCIARE 155 |71 | 17.406, 51) 0,00] 17.495,51) [TITLUL XIF ACTIVE FINANCIARE SR 156 |72 | 4.000,00 0,00 4.000,00 IDin total capitol TI E Transport rutier | 157 [84.02.03 | 106.699,35 0.00 106.699,35 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT ra, 16 DEFICIT 7 | 165 |99.02 1.947,25 0,00| 1.847,25) PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, ta NICOLAE 6 ww L SMARANDA HARACIU STERTANS-STANCIU pe 7 ST Pag. 24/24

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea nr. . Progjrăfa trimestrial Ei % E z a s 2 Ş 5 3 s 5 - = = 2 DENUMIREA INDICATORILOR - £ E 3 E E E = E ă £ E E E o 9 n n a a | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE [TOTAL VENITURI + 00.01 1.076.858,33 -40.202,60 1.038.655,79 280.698,24 324,121,57 336.272,47 95.563,51 VENITURI PROPRII 2 [48.02 517.652,07 -2.161,27 515.490,80 181.602,60 143.499,71 126.566,30 63.831,19 VENITURI CURENTE 3 [00.02 666.297,63 -2,202,60 564.095,03 215.532,18 183.794,14 157.536,72 107.231,99 A, VENITURI FISCALE 4 [00.03 610.429,68 -2.202,60 508.227,08 196.486,19 165.858,12 149.395,75 96.487,02 n IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 l 320.140,49 -2.202,60 317.937,89 97.554,39 $5.672,62 81.822,16 42.788,72 A11, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE s 100.05 3.276,14 0,00 3.276,14 590,00 550,00 550,00 1.586,14 JURIDICE impozit pe profit 7 [01.02 3.276,14 0,00 3.276,14 590,00 550,00 550,09 1.586,14 impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.0201 3.276,14 0,00 3.276,14 580,00 550,00 550,00 1.586,14 Aa NPOZIT PE VENIT, PROFIT, SE CASTIGURI DIN CAPITAL PELA PERSOANE | |00.06 316.189,36 -2.202,60 313.986,76 96.814,40 94.972,84 81.222,13 40.977,59 impozit pe venit 10 [03.02 10.250,04 0,00 10.250,04 5.000,00 2.500,00 1.500,00 1.250,04 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal î+ [030218 10.250,04 0,00 10.250,04 5.000,00 2.500,00 1.500,00 1.250,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 305.339,32 -2.202,60 303.738,72 91.814,40 92.472,64 79.722,13 39.727,55 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 305.265,32 -2.202,80 303.062,72 91.680,40 92.348,64 79.471,13 239.552,55 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 874,00 0,00 674,00 124,00 124,00 251,00 175,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [00.07 674,99 0,00 574,99 149,99 149,98 150,03 224,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 05.02 674,99 0,00 574,99 149,99 148,98 150,03 L 224,99 Alte impo: pe venit, proîtt si castiguri din capitat 17 05.02.50 874,99 0,00 874,99 149,99 149,98 150,03 224,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 [00.09 37.707,45 0,00 97.707,45 46.339,69 21.723,00 23.750,18 5.894,57 impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 97.707,45 0,00 97.707,45 46.339,69 21.723,00 23.750,19 5.894,57 impozit pe cladiri 20 [07.02.01 73.400,03 0,00 79.400,03 39.699,51 18.700,00 17.986,49| 3.014,03 Pag. 1/23

Program trimestrial a s s = m 5 e — = = > DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E 2 5 E £ E E Sl : 5 E : E = a irnpozit pe cladiri - PF 21 |07.02010 25.526,17 0,00 25.526,17 14.247,26 5.000,00 8.000,00 278,91 impozit pe cladiri - PJ 22 [07.02.0160 0,00 53.873,86 25.452,25 13.700,00 11.986,49 2.735,12 impozit pe terenuri 23 07.02.02 11.690,73 0,00 11.690,73 4.757,22 1.370,00 3.882,97 1.680,54 impozit pe terenuri - PF 24 6.381,91 0,00 6.381,91 2.875,92 1.000,00 2.615,00 90,99 impozit pe terenuri - PJ 25 j07.02.02.02 5.089,48 0,00 5.089,48 1.921,51 350,00 1.247,97 1.570,00 impozit pe terenurile extravilane 26 219,34 0,00 218,34 159,79 20,00 20,00 18,55 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 27 |07.02.03 6.459,04 0.00 6459.04 1.823,31 1803.00 1.850,73 1182.00 -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 187,65 0,00 157,85 59,85 50,00 30,00 18,00 Ad, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 191.542,98 0,00 191.542,98 82.242,11 48.312,50 43.573,40 47.414,87 Sume defalcate din TVA 30 11.02 156.607,30 0,00 156.607,30 34.660,00 41.235,00 36.403,00 44.309,30 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 31 111.02.02 156.440,30 0,00 156.440,30 34.624,00 41.195,00 36.348,00 44.272,30 Bucuresti Surne defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 187,00 0,00 167,00 36,00 39,00 55,00 37,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 11202 793,06 0,00 798,06 105,00 180,00 160,00 353,06 Taxe hoteliere 34 11202.07 798,06 0,00 798,06 105,00 180,00 180,00 353,08 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 653,01 0.00 653,01 65,10 65,50 80,40 462,01 Impozit pe spectacole 38 [15.02.01 551,81 0,00 651,81 65,00 55,00 60,00 461,81 Alte taxe pe servicii specifice 37 [15.02.50 1,20 0,00 1,20 0,10 0,50 0,40 0,20 IA izarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 38 [16.02 33.484,61 0,00 33.484,61 17.412,01 6.832,00 6.950,00 2.290,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,60 16.880,00 5.800,90 5.093,00| 1.758,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.020 20.973,00 0,00 20.973,00 11.880,00 4.500,00 3 393.00| 1.200,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.0: 8.558,60 0,00 8.558,60 5.000,00 1.300,00 1.700,00) 558,60 42 |160203 | 128,01 0,00 128,01 32,01 32,00 32,00| 32,00 43 116.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 500,00 1.000,00 1.825,00 500,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.1% 1.038,76 0,00 1.038,76 350,00 180,00 150,00 388,76 Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 1.038,76 0,00 1.038,76 350,00 150,00 150,00 388,76 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 1.038,76 9,00 1.038,76 350,00 150,00 150,09 383,75 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 55.867,95 09,09 55.867,95 19.045,99 17.936,02 8.140,97 10.744,97 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 13.041,56 13.005,92 5.004,57 7.004,29 Venituri din proprietate 49 [30.02 38.036,50 0,00 38.036,50 13.036,56 13.000,021 4.999,97 6.999,95 concesiuni si inchirie: 50 [30.02.05 38.036,50 2,00 38.036,50 13.036,56 13.000,02 4.999,97 6.999,95 Pag. 2/23

Program trimestrial a 5 z 5 2 a s 3 | « 5 e - = = 2 DENUMIREA INDICATORILOR 3 € E 2 E E E E E a a a din dobanzi 51 [31.02 19,34 0,00 18,34 5,00 5,00 5,00 4,34 „Afte venituri din dobanzi 52 [31.02.03 19,34 0,00 18,34 5,00 5,00 5,00 4,34 jcz. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 [00.14 17.812,11 0,00 17.812,11 5.004,43 4.931,00 3.136,00 3.740,68 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 [33.02 304,47 0,00 304,47 87,00[ 86,00 80,00 57,47 [Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 (330212 276,47 0,00 276,47 80,00 73,00 73,00 50,47 Venituri din recuperarea chelti or de judecata, imputaiii si despagubi 56 33.02.28 28,00 0,00 28,00 7,00 7,00 7.00 7,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 [34.02 2.825,02 0,00 2.825,02 750,00 750,00 583,00 742,02 Taxe extrajudiciare de timbru 58 ,34.0202 2.825,02 0,00 2.825,02 750,00 750,00 583,00 742,02 Amenzi, penalitati si confiscari 59 (35.02 9.673,52 0,00 9.673,52 4.001,00 3.001,00 1.373,09 1.298,52 Veniiuri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 |35.02.01 9.669,52 0,00 9.669,52 4.000,00 3.000,00 1.372,00 1.297,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari S1 [35.02.50 4,00 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Diverse venituri 62 36.02 4.569,64 0,09 4.569,64 1.164,43 1.100,00 1.100,00 1.205,21 Taxe speciale 63 36.02.06 3.369,84 0,00 3.389,84 864,43 800,00 800,00 905,21 Alte venituri 54 36.02.50 l 1.200,00 2,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 |37.02 439,46 0,00 439,46 2,00 0,00 0,00 437,46 Donatii si sponsorizari 66 [37.02.01 439,46 0,00 439,46 2,00 0,00 0,00 437,46 ati loa a serul a pentru finantarea sectiunii de dezvolare a 67 |37.02.03 | -47.193,14 2.000,00 -45.193,14 -9.497,53 -22.000,00 -8.044,13 -5.651,48 Varsaminte din sectiunea de functionare 68 [370204 | 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 9.497,53 22.000,00 8.044,13 5.651,48 . VENITURI DIN CAPITAL 59 [00.15 l 4.744,05 41,33 4.785,38 732,42 331,57 1.832,58 1.188,81 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 [39.02 4.744,05 41,33 4.785,38 132,42 931,57 1.832,58 1.188,81 Venituri din vanzarea locuintelor consiruite din fondurile statului T1 39.02.03 1.119,90 104,76 1.224,66 230,45 200,00 322,09 472,12 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 |38.02.07 3.224,15 -83,43 3.160,72 401,88 531,57 1.510,49| 516,68 Depozite speciale pentru constructii de construinte T3 39.02.10 400,00 0,00 400.00 99,99 100,00 100.00] 100,01 JL OPERATIUNI FINANCIARE 74 00.16 3.657,15 0,00 3.857,15 0,00 9,00 3.500,00 157,15 Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 75 140.02 3.657,15 0,00 3.657,15 0,00 0,00 3.500,00 157,15 bugetului local utilizate pentru finantarea chelit or sectiunii de 76 40.02.14 0,00 0.0a 0,00 0.00 0,00 3.500,00 -3.500,00 regina cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata SD CONFORM OUG 27 77 40.02.18 3.857,15 0.00 3.657,15 0.00 0.00 0.00 3.857,15 ÎN SUBVENTII 78 100.17 172.886,88 -1.958,86 170.928,22 43.983,64 52.899,43 68.269,80 5.775,35 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7 |00.18 172.886,88 -1.958,66 179.928,22 43.983,64 52.899,43 58.269,80 5.775,35 Subventii de la bugetul de stat 80 [42.02 172.886,88 -1.958,66 170.928,22 43.983,64 52.899,43 68.269,80 5.775,35 A. De capital 81 167.736,59 -1.958,66 165.777,93 42.836,97 51.268,43 57.042,80 4.629,73 Pag. 3/23

1 Program trimestrial R s | DENUMIREA INDICATORILOR s 3 E 5 = = = = | 2 = 5 4 E £ E £ £ e | 2 3 n n = a & Sen la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi 32 [42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 3.250,00 750,00 et de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investii s3 [4202160 5.000,00 0.00 5.000,00 0.00 1.000,00 3.250,00 750,00 Pastele nana din FEN locale necesare sustinerii derulari 84 [42.02.20 162.736,59 1.958,66 160.777,93 42.836,97 50.268,43 63.792.820 3.879,73 B. Curente 85 5.150,29 0,00 5.150,29 1.146,67 1.831,00 1.227,00 1.145,62 uter pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 86 [42.02.34 47,39 0,00 47,38 35,57 09,00 0,00 11,82 | Subvenii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatal 87 |42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90 1.111,10 1.631,00 1.227,90 1.133,80 |Sume FEN postaderare în contul piatilor efectuate 88 |45.02 229.272,68 -36.082,67 193.190,01 20.450,00 86.496,43 105.033,37 -18.789,79 |Fondul European de Dezvoltare regionala 89 j45.02.01 120.334,21 0,00 120.334,21 3.100,90 14.850,81 91.133,37 11.250,03 |Sume primite in contul platilor efectuate În anul curent 90 [45.02.0170 99.534,21 0,00 98.534,21 500,00 8.650,81 85.133,37 5.250,03 [Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 91 4502010 17.500,00 0,00 17.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 |Prefinantari 92 |45.0201.0: 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 Fondul Social European 33 ;45.02.02 1.050,00 0,00 1.050,00 850,00 6.009,00 6.000,00| 6.200,00 [Sus primite în contul platilor efectuate în anul curent 94 |45.02.020 15.050,00 0,00 15.050,00 50,00 5.000,00 5.000.00| 5.000,00 ESTE primite în coniut platilor efectuate în anit ante 95 |45.02.020 4.000,00 0,00 4.000,00 800,00 1.000,00 1.000,00) 1.200,00 Fondul de Coeziune 96 45.02.03 88.991,30 -36.082,67 52.908,63 16.500,00 55.645,62 7.500,00, -37.136,89 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 97 |45.02.03.01 53.445,68 -28.169,79 35.275,89 0,00 85.000,00 0,00 -29.724,11 |Sume primite in contul platilor efectuate în anii ante! 98 |45.02.03.0 7.545,82 0,00 7.545,62 8.400,00 545,62 0,00| 500,00 JPR finantat 99 |45.02.03.03 18.000,00 -7.812,88 10.087,12 10.100,00 0,00 7.900,00| -7.912,88 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 861,99 9,00 861,99 0,00 9,00 0,00 861,99 Sume primite În contul platilor efectuate în anul curent 101 |45.02.07.0 10,28 0,00 10,28 0,00 9,00 0,00 10,28 Prefinantari 102 |45.02.07.0 851,71 0,00 851,71 0,00 0,00 0,00 851,71 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 [45.02.15 35,18 0,00 35,18 0,00 9,00 0,00 35,18 Prefinantari 104 |45.02150 35,18 0,00 35,18 0,00 0,00 0,00 35,18 TOTAL CHELTUIELI 105 [50.02 1.078.805,64 -40.202,60 1.038.603,04 282.645,49 324.121,57 336.272,47 95.563,51 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 987.573,38 40.202,60 947.370,78 255.491,71 286.938,09 309.635,13 95,305,85 [TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 [10 199.109,06 0,00 199.109,06 51.930,59 54.640,82 48.295,26 44.242,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 |20 243.030,87 -202,60 242 828,27 70.641,50 75.674,42 89.747,51 26.764,84 TITLUL Hll DOBANZI 109 [30 18.716,65 -2.000,00 16.716,65 6.575,20 6.118,39 3.852,73 68,33 [TITLUL W SUBVENTII 110 [40 | 106.419,42 2.000,00 108.419,42 61.700,00 8.800,00 19.319,42 18.500,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 |51 17.186,88 0,00 17.198,88 2.271,70 4.655,89 7.655,00 2.614,28 Pag. 4/23

Program z i g E â 3 — = = > DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 5 3 E £ E E E Il a a (FEN) POSTADERARE, FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 442 |s6 384.398,62 -40.000,00 344.398,62 56.814,75 130.704,62 158.826,43 1.747,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 |57 14.201,88 0,00 14.201,88 4.681,97 4.920,76 861,97 3.737,18 [TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 |59 4.500,00 0,00 4.500,00 1.075,00 1.323,19 976,81 1.125,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 |70 58.607,23 0,00 58.607,23 18.494,42 26.953,92 20.380,45 -7.221,56 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 118 |71 54.404,65 0,00 54.404,65 18472,42 22.953,92 20.199,87 -7.221,56 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE "7 72 4.202,58 0,00 4.202,58 22,00 4.000,00 180,58 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 118 jat 32.625,03 0,00 32.625,03 8.659,36 10.229,56 6.256,89 7.479,22 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 50.02 74.028,24 -3.500,00 70.528,24 20.402,87 23.713,81 17.179,63 9.231,83 Autoritati publice si actiuni externe 120 [51.02 50.239,34 -1.500,00 48.739,34 11.833,86 18.939,20 12.434,80 8.531,38 CHELTUIELI CURENTE 121 jot 47.520,15 -1.500,00 46.020,15 11.577,10 14.015,39 11.836,28 8.491,38 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 122 (10 31.257,34 0,00 31.257,34 7.885,87 8.323,44 8.065,06 7.002,97 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 123 (20 14.262,81 -1.500,00 12.762,81 3.461,23 5.041,95 3.271,22 985,41 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 [59 2.000,00 0,00 2.000,00 250,00 650,00 500,00 500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 [70 2.719,18 0,00 2.718,18 256,76 1.923,81 498,52 40,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 171 2.719,19 0,00 2.718,18 256,78 1.923,81 438,62 40,00 Din total capitol Autoritati executive si lei 127 |51.02.01 50.239,34 -1.500,00 48.738,34 11.833,86 18.939,20 12.434,90 8.531,38 Autoritati executive 128 |51.02.01.03 50.239,34 -1.800,00 48.739,34 11.833,88 15.939,20 12.434,90 8.531,38 Alte servicii publice generale 129 [54.02 5.072,25 0,80 5.072,25 1.992,91 1.856,22 792,00 631,12 CHELTUIELI CURENTE 130 |01 3.081,00 0,00 3.081,00 1.192,91 923,09 804,00 361,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 131 |20 500,00 0,00 500,00 430,91 179,09 -125,00 15,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 132 |51 2.581,00 0,00 2.581,00 762,00 744,00 728,00 345,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÎTITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 134 |81 1.991,25 0,00 1.991,25 800,00 733,13 188,00 270,12 Din total capitot Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile 135 15402.07 03,13 0.00 503.13 200,00 203,13 100.00 jpubi ice locale [Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 136 [54.02.10 2.546,00 0,00 2.546,00 762,00 732,00 717,00 [Alte servicii publice generale 137 54.02.50 1.923,12 0,00 1.823,12 1.030,91 721,08 -25,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 138 ;55.02 18.716,65 -2.000,00 16.716,65 6.576,20 6.118,39 3.952,73 CHELTUIELI CURENTE 139 401 18.716,65 -2.000,00 16.716,85 6.576,20 5.118,39 3.952,73 TITLUL It DOBANZI 140 |30 18.716,85 -2.000,00 16.716,65 6.576,20 5.118,39 3.952,73 Pag. 5/23

Program:trimestrial s să | E 3 ? 5 5 o & = 5 _ = = > DENUMIREA INDICATORILOR s 8 E s E E E E E Ş s E s = = = = = 5 3 F = a 2 i | CHELTUIELI DE CAPITAL 141 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 000| 0,00 Din total capitol | Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 [59.02 15.419,16 0,00 15.419,10 4.085,01 5.040,94 3.727,84 2.584,31 Ordine publica si siguranta nationala , 143 |61.02 15.419,10 0,00 15.419,10 4.086,01 5.040,94 3.727,84) 2.584,31 CHELTUIELI CURENTE 144 |01 14.850,00 0,00 14.850,00 3.998,91 4.955,94 3.727,84| 2.168,31 TITEUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 145 |t0 12.280,00 0,00 12.280,00 3.255,21 3.257,74 3.257,74) 2.509,31 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 146 20 2.570,00 0,00 2.570,00 544,70 1.693,20 665,10 -333,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 |51 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 spo| -10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 148 |59 0,00 0,00 0.00 200,00 0,00 -200,00| 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 (70 569,10 0,00 589,10 66,10 85,00 0,00) 418,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 130 [71 569,10 0,00 569,10 66,10 85,00 0,00 418,00 Ordine publica 151 [61.02.03 14.609,10 0,00 14.609,10 3.791,01 4.539,94 3.693,84 2.584,31 IP ie comunitara 152 |61.02.03.04 14.609,10 0,00 14.609,10 3.791,01 4.539,94 3.693,84 2.584,31 Protectie civila si protectia contra incendiilor 153 [61.02.05 810,00 0,00 810,00 275,00 501,00 34,00[ 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 (63.02 333.628,42 747,40 334.375,82 74.204,32 105.036,80 97.411,33 57.723,37 invatamant 155 [65.02 176.809,83 0,00 176.809,83 44.033,39 49.250,37 42.024,18 41.501,8$ CHELTUIELI CURENTE 156 țot 173.671,30 0,00 173.871,30 42.833,39 47.415,96 42.063,54 41.358, 41 CHELTUIELI DE PERSONAL 157 |10 122.936,30 0,00 122.936,30 31.328,00 32.841,00 27.989,00 30.778,30 If BUNURI SI SERVICII 158 420 47.021,07 0,00 47.021,07 10.617,83 13.422,75 13.277,55 9.703,14 Titful VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Il FEN) POSTADERARE 159 156 206,05 0,00 206,05 10,79 195,26 0,00 0.00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 180 [57 1.007,88 0,00 1.007,88 251,97 283,76 220,18 251,97 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 161 159 2.500,00 0,00 2.500,00 525,00 673,19 576,81 525,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 (70 2.987,91 0,00 2.987,91 1.200,00 1.798,75 95,84 87,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 183 171 2.987,91 0,00 2.987,91 1.200,00 1.796,75 -95,84 87,00 |ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 164 |81 150,62 0,00 150,82 0,00 37,66 56,48 56,48 |Din total capitol nvatamant prescolar si primar 165 [65.02.03 70.001,59 0,00 70.001,59 22.021,85 23.842,11 20.965,24 3.172,39 [invatamant prescolar 166 |65.02.03.01 25.026,24 0,00 25.026,24 8.479,34 9.663,08 7.92217 -1.044,35 invatamant primar 167 |65.02.03.03 44.975,35 0.00 44.875,35 13.542,51 14.173,03 13.043,07 4.216,74 invatamant secundar 168 [65.02.04 105.666,02 0,00 105.666,02 21.731,22 25.108,58 20.759,27 38.065,94 Pag.6/23 Il

Î Program rimâstriat | 5 8 3 3 R ? 3 DENUMIREA INDICATORILOR = 3 E 5 E = = = = ă 3 5 £ : = E E o e 2 a a |Invatamant secundar inferior 169 [65.02.04.01 150,00 0,00 150,00 2,00 55,15 85,25 28,60 invatamant secundar superior 170 |65.02.04.02 104.076,32 0,00 104.076,32 21.388,13 24.672,55 20.327,76 37,707,88 invatamant profesional 171 65.02.04.03 1.438,70 0,00 1.439,70 363,08 380,89 366,26 329,46 invatamant postliceal 172 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 280,32 299,67 299,67 262,56 Sanatate 173 [66.02 28.798,43 -1.100,00 27.698,43 2.600,32 11.681,34 13.788,65 -371,88 CHELTUIELI CURENTE 174 (01 23.396,32 -1.100,00 22.296,32 2.393,37 10.365,34 9.481,89 55,92 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 175 [10 4.412,90 0,00 4.412,90 111,10 1.227,00 1.227,00 847,80 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 176 (20 4.691,12 -1.100,00 3.591,12 118,00 4.940,00 126,12 -1.580,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 177 |5t 11.587,82 0,00 11.587,82 1.049,70 3.404,00 6.336,00 798,12 “EN POSTADERARE FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 178 [se 2.704,48 0.00 2.704,48 117,57 794,34 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 179 (70 5.402,11 0,00 5.402,11 206,95 1.318,00 4.306,96] -427,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 180 [71 5.402,11 0,00 5.402,11 206,95 1.316,00 4.505,56 -427,80 Din total capitol | Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 181 [66.02.06 24.094,41 -1.100,00 22.994,41 1.474,22 10.414,34 12.335,53 -1.229,68 Spitale generale 182 |65.02.06.01 24.094,41 -1.100,00 22.994,41 1.474,22 10.414,34 12.335,53| -1.229,68 Servicii de sanatate publica 183 [66.02.08 4.704,02 0,00 4.704,02 1.126,10 1.287,00 145312| 857,80 Cultura, recreere si religi 184 [67.02 75.448,44 1.847,40 77.295,84 16.414,88 28.713,22 23.619,33 8.542,41 CHELTUIELI CURENTE 185 [01 72.117,58 1.847,40 73.964,96 16.042,92 26.123,97 20.187,13 11.810,94 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 186 [10 13.526,78 0,0 13.526,78 3.750,04 4.294,35 3.283,17 2.199,22 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 187 |20 56.325,90 1.847,40 58.173,30 11.779,50 21.37.80) 16.733,60 8.222,40 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 [51 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 050) 0,00 1.000,00 (FEN) POSTADERARE FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 189 (58 1.264,88 0,00 1.264,88 513,38 391,82 170,36 189,32 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 (70 3.180,27 0,00 3.180,27 371,96 2.557,60 3.375,72 -3.125,01 [mur Xi ACTIVE NEFINANCIARE 181 (71 3.180,27 0,00 3.180,27 371,9 2.557,60 3.375,72 3.125,01 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 [81 150,61 0,00 150,61 0,00 37,65 56,48 56,48 Din tota! capitol Servicii culturale 193 [67.02.03 | 27.381,55 17,40 27.399,05 5.660,86 8.636,33 7.961,53 4.140,33 nstitutii publice de spectacole si concerie 194 |67.02.03.04 20.351,19 0,00 20.351,19 5.651,88 7.206,72 4.637,18 2.855,41 [Case de cultura 195 |67.02.03.08 7.030,46 17,40 7.047,86 1.008,98 1.429,61 3.324,35 1.284,92 [Servicii recreative si sportive 196 [67.02.05 45.169,29 1.830,00 46.999,29 8.184,02 19.422,89 14.610,30 3.782,08 Pag.7/23 Il

[ Program trimestrial % _ 5 3 E 8 e 5 = = s 5 s 5 2 - = = > DENUMIREA INDICATORILOR a € a E E E E E 3 E s = = E E o 8 5 = 3 = E E E IA a a Sport 197 |67.02.05.01 18.803,36 1.280,00 20.083,35 4.008,36 6.525,00 9.018,00 530,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 |67.02.05.03 26.365,93 550,00 26.915,93 5.174,66 12.897,89 5.591,30 3.252,08 Alle servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 199 |67.02.50 | 2.897,50 0,90 2.897,50 570,00 660,00 1.047,50] 620,00 Asigurari si asistenta sociala 200 |68.02 I 52.571,72 000 52.571,72 11.155,73 15.385,87 17.979,17 8.050,95 CHELTUIELI CURENTE 201 |01 52.200,72 0,00 52.200,72 11.155,73 15.029,37 17.984,87 8.050,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 202 |10 14.695,74 0,00 14.695,74| 4.520,37 4.697,29 4 173,29| 904,79 BUNURI SI SERVICII 203 120 6.073,22 0,00 5.073,22) 1.612,33 2.034,83 1.226.60| 1.198,46 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 |51 2.015,17 0,00 2.015,17 460,00 490,00 585,00 480,17 VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 56 16.222,59 0,00 16.222,59 33,03 3.170,25 11.037,99 1.981,32 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 [57 13.194,00 0,00 13.194,00 4.430,00 4.637,00 641,75 3.485,21 CHELTUIELI DE CAPITAL 207 371,00 0,00 371,00 0,00 356,50 14,50 09,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 [71 371,00 0,00 371,00 0,00 356,50 14,50 0,00 total capitof Asistenta sociala in caz de boli si inv: 209 [68.02.05 14.230,28 0,00 14.230,28 3.280,00 3.290,00 2.854,78 4.705,50 Asistenta sociala in caz de invaliditate 210 [68.02.0502 14.230,29 0,00 14.230,29 3.280,00 3.290,00 2.954,79 4.705,50 Asistenta sociala pentru familie si copii 211 |68.0206 || 16.888,64 0,00 16.888,64 833,08 3.879,64 11.094,81 981,11 Cresa 212 |68.0211 1.445,79 0,00 1.445,78 348,92 404,72 375,10 317,05 Prevenirea excluderii sociale 213 [68.02.15 18.877,00 0,00 19.877,00 6.693,73 7.511,51 3.724,47 2.047,28 Ajuior social 214 |68.02.15.01 14.732,00 0,60 14.732,00 5.879,50 5.531,13 2.129,37 192,00 Cantine de ajutor social 215 |68.02.15.0; 5.245,00 0,00 5.245,00 81423 980,38 1.595,10 1.855,29 Alte cheftuieli in domeni 216 |68.02.5A 30,00 0,00 30,00 0,00 200,00 -170,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 217 [69.02 164.091,88 550,00 164.641,88 54.604,15 41.231,33 37.579,01 31.227,39 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 218 (70.02 139.775,18 0,00 139.775,18 45.896,58 33.531,33 31.301,01 29.046,26 CHELTUIELI CURENTE 219 (01 99.398,01 0,00 99,398,01 28.753,55 22.259,10 23.595,59 24.789,77 TITLUL fi BUNURI SI SERVICI 220 (20 43.962,43 0,00 43.962,43| 24 454,63 8.484,80 8.110,00 4.813,00 ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 221 [51 12,89 0,00 12,89 0,00 12,89 0,00 0,00 Tillut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE = = (FEN) POSTADERARE 222 [56 55.422,69 0,00 55422.69 4.298,92 13.761,41 17.485,59 19.876,77 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 |70 21.432,32 0,00 21.432,32 12.944,32 4.735,02 4.871,06 -918,08 JTITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 224 |71 21.432,32 0,00 21.432,32 12.944,32 4.735,02 4.671,06 -318,08 Pag. 8/23

Progrăm trimsstrial a DENUMIREA INDICATORILOR £ 3 E 5 E E = = z 8 3 Ă £ E E E F a e 2 n â TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 225 81 18.944,85 0,00 18.944,85 4.198,71 6.537,21 3.034,36 5.174,57 Din total capitol l Locuinte 226 [70.02.03 3.786,63 0,00 3.786,63 50,00 1.571,63 2.205,00 -40,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 227 |70.02.03.0 3.786,63 0,00 3.786,63 50,00 1.571,63 2.205,00 -40,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 228 |70.02.03.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 229 [70.02.05 | 25.721,21 0,00 25.721,21 22.921,21 2.080,00 -200,00 1.000,00 Alimentare cu apa 230 |70.02.05.0f 25.721,21 0,00 25.721,21 22.921,21 2.000,00 -200,00 1.000,00 public si electrificari rurale 231 |70.02.06 17.844,21 0,90 17.844,21 8.463,23 3.494,93 4.849,13 1.036,92 |Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 232 |70.02.50 92.423,13 0,00 92.423,13 14.462,14 26.464,77 24.446,88 27.049,34 Protectia mediului 233 |74.02 24.316,70 550,00 24.866,70 8.707,57 7.709,90 5.278,00 2.181,13 CHELTUIELI CURENTE 234 |01 24.234,70 550,00 24.784,70 8.625,57 7.700,00 6.278,00 2.181,13 TITLUL H BUNURI SE SERVIC 235 |20 | 23.500,00 550,00 24.050,00 8.625,57 7.700,00 6.278,00 1.446,43 (EN) FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL 236 |56 734,70 0.00 734,70 0,00 0.00 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 237 (70 82,00 0,0 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 238 (71 82,00 0,00 82.00 82,00 0,00 0,00 0,00 Din iotat capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 238 ;74.02.05 23.582,00 550,00 24.132,00 8.707,57 7.700,00 6.278,00 1.446,43 Salubritate 240 74.02.05.01 14 582,00 700,00 15.282,00 8.207,57 3.200,00 4.278,00 1.596,43 Colectarea, tratarea si distrugerea deseu 241 |74.02.05.03 9.000,00 -150,00 8.850,00 2.500,00 4.500,00 2.000,00 -150,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 242 |74.02.06 734.70 0,00 73470 0,00 0,00 0,00 73470 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 243 |79.02 [ 491.638,00 -38.000,00 453.838,00 129.368,04 149.098,89 180.374,66 -5.203,39 Combustibili si energie 244 |81.02 286.326,63 -40.000,00 246.326,63 91.837,42 81.865,14 101.124,07 -28.500,00 CHELTUIELI CURENTE 245 |01 l 285.959,91 -40.000,00 245.959,91 91.815,42 81.701,00 100.943,49 -28.500,00 TITLUL IV SUBVENTI 246 |40 Ii 63.319,42 0,00 63.319,42 45.000,00 0,00 5.819,42 11.500,00 |IFEN) POSTADERARE FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |. 247 [56 222.640,49 -40.000,00 182.640,49 46.815,42 81.701,00 94.124,07 -40.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 248 (70 366,72 0,00 386,72 22,00 184,14 180,58 0,00 ÎTITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 249 |71 164,14 0,00 164,14 0,00 184,14 0,00 0,00 [TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 250 |72 202,58 0,00 202,58 22,00 0,00 180,58 0,00 Di n totai capitol Energie termica 251 81.02.06 286.326,63 -40.000,00 246.326,63 91.837,42 81.865,14 101.124,07 -28.500,00 Transporturi 252 [84.02 205.311,37 2.000,00 207.311,37 37.530,62 67.233,55 73.250,58 23.296,61 CHELTUIELI CURENTE 253 01 172.427,06 2.000,00 174.427,06 30.525,64 50.330,54 58.900,17 24.670,.71 Pag. 9/23

Program trimestrial E = 5 3 e 2 s & E 5 s & 3 5 = = = = = DENUMIREA INDICATORILOR 3 E E = E E E E E s E = = = = 3 8 8 £ 3 E E E = a a TITLUL il BUNURI SI SERVICII 254 (20 44.124,32 0,00 44.124,32 9.000,00 10.740,00 22.184,32 2.200,00 TITLUL IV SUBVENTI 255 [40 43.100,00 2.000,00 45.100,00 16.700,00 8.900,00 12.500,00 7.000,00 VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 4 (FEN) POSTADERARE 256 (56 85.202,74 0,0 85.202,74 4.825,64 30.690,54 34.215,85 15.470,71 CHELTUIELI DE CAPITAL 257 (70 21.496,61 9,00 21.496,81 3.344,33 14.019,10 7.428,85 -3.295,67 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 258 71 17.496,61 0,00 17.496,81 3.344,33 10.019,10 7.428,85 -3.205,67 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 259 (72 4.000,00 0,00 4.000,00 0.00 4.000,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 260 81 11.387,70 0,00 11.387,70 3.660,85 2.883,91 2.921,57 1.921,57 Din total capitol Transport rutier 261 840203 | 205.311,37 2.000,00 207.311,37 37 530,62 67.233,55 79.250,59 23.296,61 Drumuri si poduri 262 |84.02.03.0[ 66.267,78 0,00 56.267,78 1.060,92 25.395,14 26.750 13.061,18 Transport În comun 263 84.02.03.07 72.094,01 2.000,00 74.094,01 23.731,00 20.554,01 20.408,72 9.400,28 Strazi 264 84.02.03.0) 56.949,58 0,00 566.949,58 12.738,70 21.284,40 32.091,33 835,15 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 265 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 265 (36.02 l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09 REZERVE 267 [97.02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 EXCEDENT 268 [98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 DEFICIT 269 [99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 1.947,25 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE t 624.254,78 -202,60 624.052,18 207.181,32 183.425,14 150.719,59 102.726,13 OTAL VENITURI 2 [00.01 624.254,78 -202,60 6824.052,18 207.181,32 163.425,14 150.719,58 102.726,13 VENITURI PROPRII 3 48.02 509.250,87 -2.202,60 507.048,27 180.870,18 142.559, 4 121.133,72 82.485,23 i, VENITURI CURENTE 4 [00.02 619.104,49 -202,60 618.901,89 296.034,65 161.794,14 149.492,55 101.580,51 A, VENITURI FISCALE 5 [00.03 510.429,68 -2.202,60 608.227,08 196.486,19 165.858,12 149.395,75 96.487,02 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL S [00.04 320.140,43 -2.202,80 317.937,89 97.554,39 95.672,62 81.922,18 42.788,72 ADI PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 7 100.05 3.276,14 0,00 3.278,14 590,00 550,00 550,00 1.586,14 impozit pe profit 8 [01.02 3.276,14 0,00 3.276,14 590,00 550,00 550,00 1.586,14 împozit pe profit de la agentii economici 9 01.0201 3.276,14 0,00 3.276,14 590,00 550,00 550,00 1.586,14 Ala PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE | 10 loa.0s 316.189,36 -2.202,60 313.986,76 96.814,40 94.972,64 81.222,13 40.977,59 impozit pe venit 11 [03.02 10.250,04 0,00 19.250,04 5.000,00 2.500,00 1.500,00 1.250,04 pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 (03.02.18 10.250,04 0,00 10.250,04 5.000,00 2.500,00 1.500,00 1.250,04 Pag. 10/23 |

rimestrial | | 5 i z a £ a 3 DENUMIREA INDICATORILOR = 3 E 5 E E = = = & 3 > £ 3 E E E E a â Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 104.02 305.939,32 -2.202,560 303.736,72 91.814,40 92.472,64 79.722,13 39.727,55 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 104.02.01 305.265,32 -2.202,60 303.062,72 91.690,40 92.348,64 73.471,13 38.552,55 Sums alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 674,00 0,00 674,00 124,00 124,00 251,00 175,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 16 [00.07 674,99 0,90 674,99 148,99 149,98 150,03 224,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 105.02 674,99 0,00 674,98 149,99 149,98 150,03 224,99 Alte impozite pe venit, profit si casiiguri din capital 18 [05.02.50 674,99 0,00 574,99 149.99 149,98 150,03 224,98 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 400.09 97.707,45 0,00 97.707,45 45.339,69 21.723,00 5.894,57 impozite si taxe pe proprietate 20 |07.02 97.707,45 0,00 97.707,45 46.339,68 21.723,00 23.750,13 5.894,57 impozit pe cladiri 21 [070201 | 79.400,03 9,00 73.400,03 39.695,51 18.700,00 17.886,49 3.014,03 Impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.0f 25.526,17 0,00 25.528,17 14.247,26 5.000,00 6.000,00 278,91 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 53.873,88 0,00 53.873,86 25.452,25 13.700,00 11.885,49 2.735,12 Impazit pe terenuri 24 [07.02.02 11.590,73 9,00 11.680,73 4.757,22 1.370,00 3.882,97 1.680,54 Impozit pe terenuri - PF 25 [07.02.0020] 5.381,91 0,00 6.381,91 2.675,92 1.000,00 2.815,00 80,99 impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.0$ 5.089,48 0,00 5.089,48 1.921,51 350,00 1.247,97 1.570,00 impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.0$ 219,34 0,00 219,34 159,79 20,00 20,00 19,55 7 Beat, e n ne e ton Ben activitatea notariala si alte taxe de timbru | 23 107,02.03 6.459,04 0,00 6.459,04 1.823,31 1.603,00 1.850,73 1.182,00 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.0250 157,85 0,00 157,65 59,65 50,00 30,00 18,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 j00.10 191.542,98 0,00 191.542,98 52.242,11 48.312,50 43.573,40 47.414,97 Sume defalcate din TVA 31 |11.02 156.607,30 0,00 156.607,30 34.660,90 41.235,00 36.403,06 44.309,30 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiltor, sectoarelor si Municipiului 32 111.02.02 156.440,30 0,00 156.440,30 34.624,00 41.196,00 36.348,00 44.272,30 Bucuresii Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 187,00 0,00 187,00 36,00 39,00 55,00 37,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 112.02 798,06 0,00 798,06 105,00 180,00 180,00 353,06 Taxe hoteliere 35 11202.07 798,06 09,00 798,06 105,00 180,00 160,00 353,06 Taxe pe servicii specifice 36 115.02 653,01 0,00 853,01 55,10 65,50 50,40 462,01 impozii pe spectacole 37 (15.02.01 651,81 0,00 651,81 565,00 565,00 560,00 461,81 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 1,20 0,00 1,20 0,10 0,50 0,40 0,20 po ut izarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 39 116.02 33.484,61 0,00 33.484,61 17.412,01 6.832,00 6.950,00 2.290,60 |Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 29.531,60 0,09 29.531,60 16.880,00 5.800,00 5.093,00 1.758,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |18.02.020 20.973,00 0,00 20.973,00 11.880,00 4.500,00 3.393,00 1.200,00 Pag.11/23 |

Program trimestrial 3 i z 3 i £ 5 _ DENUMIREA INDICATORILOR 3 < E 3 5 £ E E E a 3 3 £ > FE E = = a a Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 [16.02.0202 8.558,60 0,00 8.558,60 5.000,00 1.300,00 1.700,00 558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funciionare 43 [18.02.03 128,01 0,00 12801 32,01 32,00 32,00 32,00 e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 44 18.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 500,00 1.000,00 1825.00 500,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 1.038,76 0,00 1.038,76 350,00 150,00 150,00 388,76 Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 1.038,76 09,00 1.038,76 350,00 150,09 180,00 388,76 Alte impozite si taxe 47 (18.02.50 1.038,76 2,00 1.038,76 350,00 150,00 150,00 388,76 C. VENITURI NEFISCALE 48 100.12 8.674,81 2.000,00 10.674,81 9.548,46 4.063,98 936,84 5.093,49 CT. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 [00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 13.041,56 13.005,02 5.004,97 7.004,29 Venituri din proprietate 50 30.02 38.036,50 0,00 38.036,50 13.036,56 13.000,02 4.999,97 5.399,85 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 13.036,56 13.000,02 4.999,97 6.999,95 |Venituri din dobanzi 52 431.02 19,34 0,00 19,34 5,00 5,00 5,00 434 [Alle venituri din dobanzi 53 [31.02.03 19,34 0,00 19,34 5,00 5,00 5,00 4,34 jcz. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 [00,14 -29.381,03 2.000,00 -27.381,03 -3.493,10 -17.089,00 4.908,13 -1.910,80 |Venituri din prestari de se! si alte activitati 55 [33.02 304,47 0,00 304,47 87,00 80,00 80,00 87,47 |Contributia persoanelor bensficiare ale cantinelor de ajutor social 56 |33.02.12 276,47 0,00 276,47 80,00 73,00 73,00 50,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaiii si despagu 57 [33.02.28 28,00 0,00 28,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 [34.02 2.825,02 0,00 2.825,02 750,00 750,09 583,00 742,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 [34.02.02 2.825,02 0,00 2.825,02 750,00 750,00 583,00 742,02 Amenzi, penalitati si confiscari 50 [35.02 9.673,52 0,00 9.673,52 4.001,00 3.001,00 1.373,00 1.298,52 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 9.669,52 0,00 9.669,52 4.000,00 3.000,00 1.372,00 1.297,52 Alfe amenzi, peni confisca 62 |35.02.50 4,00 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Diverse venituri 53 [36.02 4.569,64 0,00 4.569,64 1.164,43 1.100,00 1.109,00 1.205,21 Taxe speciale 64 36.02.06 3.389,64 0,00 3.389,64 864,43 800,00 800,00 905,21 Alte venituri 55 |36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00 300.00 300,00 300,00 300,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 56 [37.02 -46.753,68 2.000,06 -44.753,68 3.495,53 -22.000,00 -8.044,13 5.214,02 Don i sponsorizari 67 (37.02.01 439,46 0,00 439,46 2,00 0,00 0,00 437,46 Bogatu loci (au semnul Rus) pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 66 [37.02.03 -47.193,14 2.000,00 -45.193,14 -9.497,53 -22.000,00 -8.044,13 5.651,48 WV. SUBVENTII 569 [00.17 5.150,29 0.00 5.150,29 1.146,67 1.631,00 1.227,00 1.145,62 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 [00.18 5.150,28 0,00 5.150,29 1.146,87 1.631,00 1.227,00 1.145,62 Subventii de la bugetul de stat 71 [42.02 5.150,29 0,00 5.150,29 1.146,67 1.631,00 1.227,00 1.145,62 B. Curente 72 5.150,29 0,00 5.150,29 1.146,67 1.631,00 1.227,00 1.145,62 Pag. 12/23

trimastri 5 ş 3 2 3 _ - _ - DENUMIREA INDICATORILOR = E 2 g £ E € E | o RI 5 £ 5 = = E = o e 2 = = Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 [4202.34 47,38 0,00 47,38 35,57 0,00 0,00 11,82 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 74 |420241 5.102,80 0,00 5.102,80 1.111,10 1.831,00 1.227,00 1.133,80 TOTAL CHELTUIELI 75 |80.02 5624.254,78 -202,60 524.052,18 207.181,32 163.425,14 150.719,59 102.726,13 CHELTUIELI CURENTE 78 |ot 591.629,75 -202,60 591.427,15 198.521,96 153.195,58 144.482,70 95.246,91 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 77 (10 199.109,06 9,00 199.109,06 51.930,59 54.640,82 4.295,26 44.242,39 TITLUL BUNURI SI SERVICII 78 (20 243.030,87 -202,60 242.828,27 70.841,50 75.674,42 89.747,51 26.764,84 TITLUL ff DOBANZI 78 (30 18.718,85 -2.000,00 16.716,65 8.576,20 5.118,39 3.952,73 68,33 TITLUL M SUBVENTI 80 |40 106.419,42 2.000,00 108.419,42 561.700,00 8.900,00 19.319,42 18.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE st |51 | 5.651,87 0,00 5.651,87 1.916,70 1.618,00 1.309,00 808,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 (57 l 14.201,88 0,00 14.201,88 4.681,97 4.920,76 861,97 3.737,18 TITLUL XALTE CHELTUIELI 83 [59 l 4.500,00 0,00 4.500,00 1.075,00 1.323,19 376,81 1.125,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 84 |81 l 32.625,03 0,00 32.625,03 8.659,36 10.229,56 6.256,89 7.478,22 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 [50.02 71.211,05 -3.500,00 67.711,05 20-091,21 21.765,00 16.671,01 9.183,83 Autoritati publice si actiuni externe 86 [51.02 47.520,15 -1.500,00 46.020,15 11.577,10 14.015,39 11.836,28 8.491,38 CHELTUIELI CURENTE 87 |01 47.520,15 -1.500,00 45.020,15 11.577,10 14015,39 11.836,28 8.491,38 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 88 (10 31.257,34 9,0 31.257,34 7.865,87 8.323,44 8.065,06 7.002,97 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 89 (20 14.262,81 -1.500,00 12.762,81 3.461,23 5.041,85 3.271,22 988,41 TITLUL X ALTE CHELȚUIELI 90 158 2.000,00 0,00 2.000,00 250,00 550,00 500,00 500,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 91 |51.02.01 47,520,15 -1.500,00 46.020,15 11.577,10 14.015,38 11.936,28 8.491,38 |Autoj tati executive 92 51.02.01.08 47.520,15 -1.500,00 46.020,15 11.577,10 14.015,38 11.936,28 8.491,38 Alte servicii publice generale 93 |5402 4.974,25 0,00 4.974,25 1.937,81 1.631,22 782,00 623,12 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 2.983,00 0,00 2.983,00 1.137,91 895,09 594,00 353,00 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 95 |20 500,00 0,00 500,00 430,91 173,09 -125,00 15,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 [St 2.483,00 0,00 2.483,00 707,00 718,00 719,00 338,00 ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 97 at 1.891,25 0,00 1.991,25 800,00 733,13 188,00 270,12 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, coniracie/garantate de administratiile - publice locale 98 (54.02.07 503,13 0,00 603,13 200,00 203,13 100,00 100,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 99 [54.02.10 2.448,00 0,00 2.448,00 707,00 707,00 707,00 327,00 Alte servicii publice generale 100 [54.02.50 1.923,12 0,00 1.823,12 1.030,91 721,08 -25,00 196,12 Pag. 13/23

irimâstrial = 5 5 5 î s & s 5 ? - = = > DENUMIREA INDICATORILOR 3 5 a E E E E E “| 8 : : F f E a a Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 101 |55.02 18.716,65 -2.009,00 16.716,65 6.576,20 6.118,39 3.952,73 69,33 CHELTUIELI CURENTE 102 |01 18.716,85 -2.000,00 16.716,65 6.576,20 5.118,39 3.952,73 69,33 TITLUL HE DOBANZI 103 |30 18.718,65 -2.000,00 18.716,65 5.576,20 6.118,39 3.952,73 59,33 Din iotal capitol | Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 104 [59.02 14.850,00 0,00 14.850,00 3.899,91 4.955,94 3.727,84 2.186,31 Ordine publica si siguranta nationala 105 61.02 14.850,00 0,00 14.850,00 3.999,91 4.955,94 3.727,84 2.166,31 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 14.850,00 0,00 14.850,00 3.999,91 4.955,94 3.727,84 2.166,31 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 | to 12.280,00 0,00 12.280,00 3.255,21 3.257,74 3.257,74 2.508,31 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 108 |20 2.570,00 0,00 2.570,00 544,70 1.693,20 665,10 -333,00 VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 109 |51 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 -10,00 [TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 159 0,00 0,00 9,00 200,00 0,0 -200,00 0,00 | total capitol Ordine publica 111 [61.02.03 14.450,00 0,00 14.450,00 3.724,91 4.454,94 3.693,84 2.576,31 [Fei e comunitara 112 |81.02.03.08 14.450,00 0,00 14.450,00 3.724,91 4.454,94 3.693,84 2.576,31 [Protectie civila si protectia contra incendiilor 113 |61.02.05 400,00 0,00 400,00 275,00 501,00 34,00 -410,00 [Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 114 [63.02 289.855,01 747,40 290,602,41 71.450,64 91.458,28 70.473,97 57.220,42 |invatamant 115 [65.02 173.615,87 0,00 173.615,87 42.822,60 47.258,38 42.129,02 41.414,89 (CHELTUIELI CURENTE 116 |01 173.465,25 0,00 173.465,25 42.822,60 47.220,70 42.083,54 41.358,41 [TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 117 | 10 122.936,30 0,00 122.836,30 31.328,00 32.841,00 27.989,00 30.778,30 (TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 118 |20 47.021,07 0,00 47.021,07 10.617,83 13.422,75 13.277,55 9.703,14 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 119 |57 1.007,88 0,00 1.007,88 251,97 283,75 220,18 251,97 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 120 |59 2.500,00 0,00 2.500,00 625,00 873,19 576,81 625,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 121 |81 150,62 0,00 150,62 0,00 37,66 56,48 56,48 Din tota! capitol invatamant prescolar si primar 122 [65.02.03 88.255,21 0,00 68.255,21 20.821,85 22.590,03 21.670,94 3.172,39 invatamant prescolar 123 |65.02.03.0 23.278,86 0,00 23.279,86 7.279,34 8.417,00 8.627,87 -1.044,35 invatamant primar 124 [65.02.03.0 44.975,35 0,00 44.975,35 13.542,51 14.173,03 13.043,07 4.216,74 invatamant secundar 125 [85.02.04 104.218,44 0,00 104.218,44 21.720,43 24.368,86 20.149,41 37.979,94 invatamant secundar inferior 126 [65.02.0401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 127 |65.02.04.02 102.778,74 0,00 102778,74 21.357,34 23.987,77 19.783,15 37.650,48 nvatamant profesional 128 [65.02.0403 1.439,70 0,00 1.438,70 383,09 380,89 366,26 329,46 invatamant postliceal 129 [65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 280,32 299,67 299,87 262,55 Pag. 14/23

| Program trimestrial 5 3 a 8 8 2 E _ _ = DENUMIREA INDICATORILOR 3 £ E a E E £ E E o 5 5 £ & E E E E o 2 2 a a Sanatate 130 [66.02 10.257,72 -1.100,00 9.157,72 1.975,80 8.571,00 1.353,12 -742,20 CHELTUIELI CURENTE 131 (01 10.257,72 -1.100,00 9.157,72 1.975,80 6.571,00 1.353,12 -742,20 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 132 (10 4.412,90 09,00 4.412,90 1.111,10 1,227,00 1.227,00 847,80 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 133 (20 4.891,12 -1.100,00 3.591,12 115,00 4.940,00 126,12 -1.590,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 [51 1.153,70 0,00 1.153,70 749,70 404,00 0,00 0,0 total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 135 [86.02.06 5.853,70 -1.100,00 4.553,70 849,70 5.304,00 0,00 -1.600,00 Spitale generale 136 |68.02.06.0 5.853,70 -1.100,00 4.553,70 849,70 5.304,00 0,00 -1.800,00 Servicii de sanatate publica 137 [86.02.08 | 4.604,02 0,00 4.604,02 1.126,10 1.267,00 1.353,12 857,80 Cultura, recreere si retigle 138 [67.02 70.003,23 1.847,40 71.850,69 15.529,54 25.769,80 20.073,25 10.478,10 CHELTUIELI CURENTE 139 |01 69.852,68 1.847,40 71.700,08 15.529,54 25.732,15 20.016,77 10.421,62 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 140 (10 13.526,78 0,00 13.526,78 3.750,04 4.294,35 3.283,17 2.199,22 TITLUL IE BUNURI SI SERVICH 141 (20 56.325,90 1.847,40 58.173,30 11.779,50 21.437,80 16.733,60 8.222,40 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 [81 150,61 0,00 150,81 0,00 37,65 56,48 56,48 total capitol | | Servici culturale 143 [670203 24.915,02 17,40 24.932,42 5.863,23 7.100,31 8.017,87 3.951,01 [institu publice de spectacole si concerte 144 (67.02.0306 17.884,56 0,00 17.884,56 4.854,25 5.670,70 4.693,52 2.666,09 |Case de cultura 145 167.02.03.06 7.030,46 17,40 7.047,86 1.008,98 1.429,61 3.324,35 1.284,92 recreative si spot 146 (67.02.05 42.190,77 1.830,00 44.020,77 9.096,31 18.009,49 11.007,88 5.907,08 147 |67.02.05.0 17.685,00 1.280,00 18.965,00 4.000,00 5.500,00 5.685,00 2.780,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sporiive si de agrement 148 |67.02.05.08 24.505,77 550,00 25.055,77 5.096,31 12.509,49 4.322,88 3.127,09 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religii 149 (67.02.50 2.897,50 0,00 2.897,50 570,00 660,00 1.047,50 620,00 Asigurari si asistenta sociala 150 [68.02 35.978,13 0,00 35.978,13 11.122,70 11.889,12 6.926,68 6.069,63 CHELTUIELI CURENTE 151 |01 35.978,13 0,00 35.978,13 11.122,70 11.859,12 5.926,68 5.069,63 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 152 |10 14.695,74 0,00 14.895,74 4.820,37 4.697,29 4.473,29 904,79 TITEUL A BUNURI SI SERVICII 153 [20 6.073,22 0,00 5.073,22 1.612,33 2.034,83 1.226,60 1.188,46 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 154 |51 2.015,17 0,00 2.015,17 450,00 490,00 585,00 480,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 |57 13.194,00 0,00 13.194,00 4.430,00 4.637,00 541,78 3.485,21 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 158 [68.02.05 14.230,29 0,00 14.230,29 3.280,00 3.290,00 2.954,79 4.705,50 Asistenta sociala in caz de invaliditate 157 [68.02.0502 14.230,29 0,00 14.230,29 3.280,00 3.290,00 2.954,79 4.705,50 Pag. 15/23

Program trimestrial = E 5 3 & + 3 _ - = > DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 2 E E E E 5 3 > < 5 E E E E o g e a a Asistenta sociala pentru familie si cop! 158 [68.02.06 2.886,05 0,00 2.886,05 800,05 835,25 898,64 352,11 Crese 159 [88.02.11 1.445,79 0,00 1.445,79 348,92 404,72 375,10 317,0 Prevenirea excluderii sociale 160 (68.02.15 17.386,00 0,00 17.386,00 5.693,73 7.129,15 2.868,15 894,97 Ajutor social 161 [68.02.1500 14.454,00 0,00 14.454,00 5.879,50 6.266,00 2.116,50 192,00 Cantine de ajutor social 162 |68.02.15.02 2.932,00 0,00 2.932,00 81423 863,15 751,8 502,97 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 163 |68.0250 | 30,00 0,00 30,00 0,00 200,00 -170,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 164 68.02 86.407,28 550,00 86.957,28 37.278,81 22.722,01 15.422,36 11,534,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 185 (70.02 62.907,28 0,00 62.907,28 28.653,34 15.022,01 9.144,36 10.087,57 CHELTUIELI CURENTE 166 [01 43.862,43 0,00 43.862,43 24.454,63 8.484,80 6.110,00 4.913,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 167 120 43.962,43 0,00 43.962,43 24.454,63 8.484,80 5.110,00 4.913,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 168 [81 18.944,85 0,00 18.944,85 4.198,71 5.537,21 3.034,36 5.174,57 Din total capitol l Locuinte 169 (70.02.03 728,80 0,00 728,80 50,00 678,80 0,00 0,00 Dezvoltarea sisternului de locuinie 170 |70.02.03.0( 728,80 0,00 728,80 50,00 578,80 0,00 0,00 Alte cheltui in domeniul locuintelor 171 |70.02.03.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 172 (70.02.05 17.605,00 0,00 17.605,00 14.605,00 2.000,00 0,08 1.000,00 Alimentare cu apa 173 |70.02.05.0 17.805,00 0,00 17.805,00 14.605,00 2.000,00 0,00 1.000,00 llurninat public si electrificari rurale 174 (70.02.06 11.540,00 0,00 11.540,00 5.700,00 1.300,00 2.700,00 1.840,00 Alte sei in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 175 (70.02.50 33.033,48 0,00 33.033,48 8.298,34 11.043,21 6.444,36 7.247,57 Protectia mediului 176 (74.02 23.500,00 550,00 24.050,00 8.625,57 7.700,00 6.278,00 1.446,43 CHELTUIELI CURENTE 177 (01 23.500,00 550,00 24.050,00 8.625,57 7.700,00 6.278,00 1.446,43 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 178 (20 23.500,00 550,00 24.050,00 8.625,57 7.700,00 6.278,00 1.446,43 Din total capitol |Ssiubriate si gestiunea deseurilor 179 [74.02.05 23.500,00 550,00 24.050,00 8.625,57 7.700,00 6.278,00 1.446,43 Salubritate 180 |74.02.050 14.500,00 700,00 15.200,00 5.125,57 3.200,00 4.278,00 1.596,43 |Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181 |74.02.05.0 8.000,00 -150,00 8.850,00 2.500,00 4.500,00 2.000,00 -150,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 182 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 183 |79.02 161.931,44 2.000,00 163.931,44 74.360,65 22.523,91 44.425,31 22.621,57 Combustibili si energie 184 [81.02 683.319,42 0,00 53.319,42 45.000,00 0,00 6.813,42 11.500,00 CHELTUIELI CURENTE 185 01 3.319,42 0,00 53.319,42 45.000,00 2,00 6.819,42 11.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 186 [40 63.319,42 0,00 53.319,42 45.000,00 0,00 6.819,42 11.500,00 Din total capitol Pag. 16/23

Prigram trimestrial 5 o e _ o DENUMIREA INDICATORILOR £ ş E 5 E = = = > 8 3 5 £ 5 E = E E | |Energi termica 187 [81.02.06 || 63.319,42 0,00 53.319,42 45.000,00 0,00 6.819,42 11.500,00 Transporturi 188 |84.02 98.612,02 2.000,00 100.612,02 29.350,65 22.523,91 37.605,89 11.121,57 [GHELTUIEII CURENTE 189 (01 87.224,32 2.000,00 89.224,32 25.700,00 19.540,00| 34.684,32 9.200,00 TLUL ii BUNURI SI SERVICII 190 (20 44.124,32 0,00 44.124,32 9.000,00 10.740,00 22.184,32 2.200,00 ITLUL IV SUBVENTII 191 (40 43.100,00 2.000,00 45.100,00 16.700,00 8.900,00 12.500,00 7.000,00 XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 j81 11.387,70 0,00 11.387,70 3.660,65 2.883,91 2.921,57 1.821,57 Din total capitol Transport ruiier 193 [84.02.03 98.612,02 2.000,00 100.612,02 29.360,65 22.523,91 37.805,89 11.121,57 Drumuri si poduri 194 |84.02.03.0 27,12 0,00 27,12 0,00 8,78 10,17 10,17 Transport în comun 1985 84.02.0302 55.365,45 2.000,00 57.366,45 20.860,65 11.948,60 18.448,60 9.108,60 Sirazi 196 |84.02.03.03 43.218,45 0,00 43.218,45 8.500,00 10.568,53 2214712 2.002,80 Alte cheftuieii in domeniul transporturitor 197 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 198 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 199 (97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 200 (98.02 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 9,00 DEFICIT 201 (99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 452.603,61 -40.000,00 412.603,61 73.516,82 160.696,43 185.552,88 -7.162,62 TOTAL VENITURI 2 00.0 452.603,61 -40.000,00 412.603,61 73.516,92 160.636,43 185.552,88 7.162,62 VENITURI PROPRII 3 48.02 8.401,20 41,33 8.442,53 732,42 931,57 5.432,58 1.345,96 1, VENITURI CURENTE 4 00.02 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 3.497,53 22.000,00 5.044,13 5.651,48 €. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 9.497,53 22.000,00 8.044,13 5.651,48 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII S [00.14 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 9.497,53 22.000,00 8.044,13 5.651,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 9.497,53 22.000,00 8.044,13 5.651,48 Varsarninte din sectiunea de funciionare 8 37.02.04 47.193,14 -2.000,00 45.193,14 8.497,53 22.000,00 8.044,13 5.651,48 HI. VENITURI DIN CAPITAL 3 100.15 4.744,05 41,33 4.785,38 732,42 931,57 1.932,58 1.188,81 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 |39.02 4.744,05 41,33 4.785,38 732,42 931,57 1.932,58 1.188,81 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 [39.02.03 1.119,90 104,76 1.224,66 230,45 200,00 322,08 472,12 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 |39.02.07 3.224,15 -63,43 3.160,72 401,98 831,57 1.510,48 615,68 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 [38.02.10 400,00 0,00 400,00 98,99 100,00 100,00 100,01 il, OPERATIUNI FINANCIARE 14 |00.16 3.657,15 0,00 3.657,15 0,00 0,00 3.500,08 157,15 incasari din acordarea imprumuturilor acordate 15 [40.02 3.657,15 9,00 3.657,15 0,00 0,00 3.500,00 157,15 Pag. 17/23

Program trimestrial E 5 5 e _ = = > DENUMIREA INDICATORILOR a g £ 3 £ £ E € £ & 3 3 € 3 = = F = a a bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiul 16 |40.0214 0,00 0,00 0.00 0.00 000 3.500,00 -3.500,00 NEO SI cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata SD CONFORM 0UG 27 17 40.02.16 3.657,15 0,00 3.657,15 0,00 0,00 0,00 3.857,15 IV. SUBVENTII 18 (00.17 167.736,59 -1.958,86 165.777,93 42.836,97 51.268,43 67.042,80 4.629,73 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 19 (00.18 167.736,53 -1.958,66 165.777,93 42.836,97 51.268,43 87.042,80 4.629,73 Subventii de fa bugetul de stat 20 [42.02 167.736,59 -1.958,66 185.777,93 42.836,97 51.268,43 67.042,8G 4.629,73 A, De capital 21 167.736,59 -1.958,86 165.777,93 42.836,97 51.268,43 87.042,80 4.629,73 avant de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în 22 1420218 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 3.250,06 750,00 ve de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi 23 5.000,00 0,06 5.000,00 0,00 1.000,00 3.250,00 750,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 24 |a2.0220 || 162.736,59 -1.958,66 160.777,83 42.836,97 50.268,43 53.792,80 3.879,73 proieciator finantate din FEN postaderare Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 25 45.02 223.272,68 -36.082,87 193.190,01 20.450,00 86.496,43 105.033,37 -18.789,79 Fondul European de Dezvoltare regionala 26 |45.0201 120.334,21 0,00 120.334,21 3.100,00 14.850,81 91.133,37 11.250,03 |Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 27 45.02.0010) 99.534,21 0,00 99.534,21 500,00 8.650,81 85.133,37 5.250,03 [Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 28 [45.02.0102 17.500,00 9,00 17.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Preftnantari 29 ,45.02.01.08 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 Fondul Social European 30 45.02.02 13.050,00 0,00] 19.050,00 850,00 5.000,00 6.000,06 6.200,00 [Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 31 |45.02.021 15.050,00 0,00 15.050,00 50,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Sume primite în contul platitor efectuate in anii anteriori 32 [45.02.0202 4.000,00 0,00| 4.000,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.200,00 Fondul de Coeziune 33 145.02.03 88.991,30 -36.082,67| 52.908,63 16.500,00 65.645,62 7.306,00 -37.136,99 ite in contul platilor efectuate in anul curent 34 [45.02.03 63.445,68 -28.169,79| 35.275,89 0,00 65.000,00 0,00 -29.724,11 ite în contul platilor efectuate in anii anteriori 35 |45.02.03.02 7.545,62 0,00 7.545,62 6.400,00 645,62 0,00 500,00 Preiinantari 36 |45.02.031 18.000,00 -7.91 2,88| 10.087,12 10.100,00 0,00 7.900,00 -7.812,88 înstrumentul de Asistenta pentru Preaderare 37 45.02.07 861,99 0,00) 861,99 0,00 0,00 0,00 861,99 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 38 |45.02.07; 10,28 0,00| 10,28 0,00 0,00 ,00 10,28 |Prefinantari 30 [45.02.07. 851,71 0.00] 851,71 0,00 0,00 0,00 851,71 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 40 [45.02.15 35,18 0,00 35,18 0,06 0,00 0,60 35,18 Prefinantari 41 |45.02.15.05 35,18 0,00 35,18 0,00 0,00 0,00 35,18 TOTAL CHELTUIELI 42 |50.02 454.550,86 -40.009,00 414.550,86 75.464,17 160.696,43 185.552,88 -7.162,62 CHELTUIELI CURENTE 43 |01 395.943,63 -40.000,00 355.943,83 56.969,75 133.742,51 165.172,43 58,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 44 (51 11.545,01 0,00 11.545,01 355,00 3.037,88 8.346,00 1.808,12 Pag. 18/23

Program:trimestrial % 5 = s 5 e - = = > DENUMIREA INDICATORILOR = e E E £ E E E o 8 = 3 = = = = a, a FEN) POSTADERARE, FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 45 |se | 384.398,62 -40.000,00 344.398,62 5681475 130.704,62 158.826,45 174718 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 (70 58.807,23 0,00 58.607,23 18.494,42 26.953,92 20.380,45 7.221,58 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 VI | 54.404,65 0,00 54.404,65 18.472,42 22.953,92 20.199,87 -7.221,55 TITLUL XIE ACTIVE FINANCIARE 48 (72 4.202,58 0,00 4.202,58 22,00 4.000,00 180,58 9,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 49 |50.02 2.817,19 0,00 2.817,18 311,76 1.848,81 508,62 48,00 Autoritati publice si actiuni externe 50 151.02 2.719,18 0,00 2.719,19 256,76 1.923,81 498,62 40,00 CHELTUIELI CURENTE 51 ot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 2.719,19 0,00 2.719,18 256,76 1.923,81 498,82 40,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 2.718,19 0,00 2.719,19 256,76 1.923,81 498,62 40,00 Din toial capitol Autoritati executive si legislative s4 [510201 | 2.719,18 0,00 2.718,19 256,76 1.823,81 498,62 40,00 Autoritati execuiive 55 [51.02.01 0 2.718,18 0,00 2.719,18 256,76 1.923,81 498,62 40,00 Alte servicii publice generale 56 |54.02 98,00 0,00 98,00 55,00 25,00 10,00 8,00 CHELTUIELI CURENTE 57 |01 98,00 0,00 98,00 55,00 25,00 10,00 8,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 58 |51 98,00 0,00 98,00 55,00 25,00 10,09 8,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bin total capitol imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile 60 |54.02.07 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor ST [54.02.10 98,00 0,00 98,00 55,00 25,00 10,00 8.00 Alte servicii publice generale 62 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 63 [59.02 569,10 0,00 569,10 65,10 85,00 9,00 418,00 Ordine publica si siguranta nationala 64 [61.02 569,10 0,00 569,10 66,10 85,00 0,00 418,00 CHELTUIELI CURENTE 65 [01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 (70 589,10 0,00 569,10 66,10 85,00 0,00 418,00 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 87 71 569,10 0,00 569,10 86,10 25,00 9,00 418,00 Din total capitol Ordine publica 58 [61.02.03 159,10 0,00 159,10 58,10 85,00 0,00 8,00 Politie comunitara 69 |61.02.03.0 159,10 0,00 159,10 86,10 85,00 0,00 8,00 Protectie civila si protectia contra incent 70 j61.0205 | 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 71 [63.02 43.773,41 0,06 43.773,41 2.753,68 13.578,52 26.938,26 502,95 Pag. 19/23

Prăgrări trimestrial n ţ 5 5 i | E. : i - - z | DENUMIREA INDICATORILOR a E 3 E E £ = E s 3 3 E 5 E E E E Ss s s | - E | | | |Invatamant 72 [65.02 3.193,96 0,0 3.193,96 1.210,79 1.992,01 -95,84 87,00 [CRELTUIEII CURENTE 73 |ot 206,05 0.00 206,05 10,78 195,26 0,00 0,00 [ui VII CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 74 156 206,05 0,00 206,05 10.78 195,26 0,00 0,00 | CHELTUIELI DE CAPITAL 75 |70 2.987,91 0,00 2.987,91 1.200,00 1.796,75 -95,84 87,00 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 76 |71 2.987,91 0,00 2.987,91 1.200,00 1.706,75 95,84 87.00 [Din total capitol Invatamant prescolar si primar 77 |65.02.03 1.746,38 0,00 1.746,38 1.200,00 1.252,08 -705,70 0,00 invatamant prescolar 78 |65.02.03.0 1.746,38 0,00 1.746,38 1.200,00 1.252,08 -705,70 0,00 invatamant primar 79 65.02.0304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 invatamant secundar 80 |65.02.04 1.447,58 0,00 1.447,58 10,79 739,83 609,86 87,00 invatamant secundar inferior at [65.02.0400] 150,00 0,00 150,00 0,90 55,15 55,25 28,60 invatamant secundar supei 82 |65.02.04.02 1.297,58 0,00 1.297,58 10,79 884,78 544,61 57,40 invatamant profesional 83 85.02.0407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 84 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate 85 [66.02 18.540,71 0,00 18.540,71 624,52 5.110,34 12.435,53 370,32 CHELTUIELI CURENTE 86 |ot 13.138,80 0,00 13.138,60 417,57 3.794,34 8.128,57 798,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 87 |51 10.434,12 0,00 10.434,12 300,00 3.000,00 6.336,00 79812 FEN P DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ge [so | 2704.48 0.00 2.704,48 117,57 794,54 1.792,57 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 (70 5.402,11 0,00 5.402,11 206,95 1.316,00 4.306,96 -427,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 90 71 5.402,11 0,00 5.402,11 208,95 1.316,00 4.306,96 -427,80 Din total capitoi Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 91 [66.02.06 18.440,71 0,00 18.440,71 524,52 5.110,34 12.335,53 370,32 Spitale generale 92 65.02.06.0| 18.440,71 0,00 18.440,71 524,52 5.110,34 12.335,53 370,32 Servicii de sanatate publica 93 |66.02.08 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Cultura, recreere si religie 94 167.02 5.445,15 0,00 5.445,15 885,34 2.849,42 3.546,08 -1.935,69 CHELTUIELI CURENTE 95 jot 2.264,88 0,00 2.264,88 513,38 391,82 170,38 1.188,32 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 98 [51 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,08 1.000,00 (PEN) POSTADERARE, FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 97 56 1.264,88 0,00 1.264,88 513,38 381,82 170,36 189,32 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 170 3.180,27 0,00 3.180,27 371,96 2.557,60 3.375,72 3.125,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 99 (71 3.180,27 0,00 3.180,27 371,96 2.557,60 3.375,72 -3.125,01 Pag. 20/23

“Program trimestrial 8 2 e 5 a 2 5 a < 5 a - = = a DENUMIREA INDICATORILOR _ E s = = > 3 £ E 5 E E E E s E = = = = o 8 2 = 3 — = E = a a Din total capitol Servicii culturale 100 [67.02.03 2.466,63 0,00 2.466,63 797,63 1.536,02 -56,34 189,32 institutii publice de spectacole si concerte 101 |67.02036 2 466,83 0,00 2.466,63 787,63 1.536,02 -56,34 189,32 Case de cultura 102 [67.02.03.06 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 103 2.978,52 0,00 2.978,52 87,71 1.413,40 3.602,42 -2.125,01 Sport 104 [67.02.0500 1.118,36 0,00 1.118,36 9,36 1.025,00 2.334,00 -2.250,00 Iniretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 105 [67.02.05.0 1.860,16 0,00 1.860,18 78,35 388,40 1.268,42 124,99 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si refiglei 106 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 107 [68.02 16.593,59 0,00 18.593,59 33,03 3.526,75 11,052,48 1.981,32 CHELTUIELI CURENTE 108 [01 16.222,59 0,00 16.222,59 33,03 3.170,25 11.037,98 1.981,32 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL - o = (FEN) POSTADERARE 109 156 18.222,59 0,00 16.222,59 33,03 3.170,25 11.037,99 1.981,32 CHELTUIELI DE CAPITAL 110 |70 371,00 0,00 371,00 0,00 356,50 14,50 0,0 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 111 |71 371,00 0,00 371,00 0,00 356,50 14,50 0,00 Bin total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 112 |68.02.05 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 113 |68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copi 114 [68.02.06 14.002,59 0,00 14.002,59 33,03 3.144,38 10.196,17 629,00 Crese 115 [68.02.11 0,00 0,00 9,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 116 [68.02.15 2.591,00 0,00 2.581,00 0,00 382,36 856,32 1.352,32 Ajutor social 117 |68.02.15.0f 278,00 0,00 278,00 0,00 265,13 12,87 0,00 Cantine de ajutor social 118 |68.02.15.02 2.313,00 0,00 2.313,00 0,00 117,23 843,45 1.352,32 Alte cheltuieli in dorneniul asigurarilor si asistentei sociale 119 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 120 189.02 77.684,60 0,00 77.684,60 17.325,24 18.509,32 22.156,65 19.693,39 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 121 70.02 76.867,90 0,00 76.867,90 17.243,24 18.509,32 22.156,65 18.958,69 CHELTUIELI CURENTE 122 101 55.435,58 0,00 55.435,58 4.298,92 13.774,30 17.485,59 19.876,77 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 123 [51 12,88 0,00 12,89 0,00 12,89 0,00 0,00 ul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124 156 55.422,69 0,00 55.422.689 4.298,92 13.761, 41 17.485,59 18.876,77 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 21.432,32 0,00 21.432,32 12.944,32 4.735,02 4.671,06 -918,0& TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 |71 21.432,32 0,00 21.432,32 12.944,32 4735,02 4.671,06 -918,08 Din total capitol Pag. 21/23 |

Program trimestriat % 2 EA DENUMIREA INDICATORILOR 3 E 3 = = = 2 ă 3 3 E 3 E E E £ o e 2 La a Locuinte 127 |70.02.03 3.057,83 0,00 3.057,83 0,00 892,83 2.205,00 -40,00 Dezvoltarea sistemului de locuinie 128 |70.02.03.0 3.057,83 0,00 3.057,83 0,00 892,83 2.205,00 -40,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 129 |70.02.03. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 130 |70.02.05 8.116,21 0,00 8.116,21 8.316,21 0,00 -200,00 0,00 Alimentare cu apa 131 |70.02.05.0 8.116,21 0,00 8.116,21 8.316,21 0,00 -200,00 0,00 at public si electrificari rurale 132 170.02.06 6.304,21 0,00 5.304,21 2.783,23 2.194,93 2.149,13 -803,08 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 133 |70.02.50 59.389,55 0,00 59.389,65 6.163,80 15.421,56 18.002,52 19.801,77 Protectia mediului 134 174.02 816,70 0,00 816,70 82,00 0,00 0,00 734,70 CHELTUIELI CURENTE 135 |01 734,70 0,00 734,70 0,00 0.00 0,00 734,70 |(FEN) POSTADERARE FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 136 [56 73470 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 | CHELTUIELI DE CAPITAL 137 |70 82,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 138 471 l 82,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 Din totai capitol l | Salubritate si gestiunea deseurilor 139 |74.02.05 82,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 Sal ate 140 |74.02.05.0 82,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 141 |74.02.050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 142 |74.02.06 734,70 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 143 |79.02 l 329.706,55 -40.000,00 289.706,58 55.097,39 126.574,78 135.949,35 -27.824,96 Combustibili si energie 144 [81.02 223.007,21 -40.000,00 183.007,21 46.837,42 81.865,14 94.304,65 -40.000,00 CHELTUIELI CURENTE 145 |01 222.640,49 -40.000,00 182.640,48 46.815,42 81.701,00 94.124,07 -40.000,00 FER) POSTADERARE NERAMBURSABILE | 146 se 222.840,49 -40.000,00 182.640.49 46.815,42 81.701,00 94.124,07 -40.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 147 70 366,72 0,00 365,72 22,00 164,14 180,58 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 |71 184,14 0,0 164,14 0,00 164,14 0,00 9,00 TITLUL XIFACTIVE FINANCIARE 149 172 202,58 0,00 202,58 22,00 0,00 180,58 0,00 Din total capitol Energie termica 150 181.02.06 223.007,21 -40.000,00 183.007,21 46.837,42 81.865,14 94.304,65 -40.000,00 Transporturi 151 (8402 106.699,35 0,00 108.699,35 8.169,97 44.709,64 41.644,70 12.175,04 CHELTUIELI CURENTE 152 |01 85.202,74 0,00 85.202,74 4.825,84 30.890,54 34.215,85 15.470,71 FEN) POSTADERARE FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 153 [56 85.202,74 0,00 85.202,74 4.825,64 30.650,54 34.215,85 15.470,71 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 (70 21.496,61 0,00 21.496,61 3.344,33 14.019,10 7.428,85 -3.295,67 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 155 |71 17.496,81 0,00 17.496,61 3.344,33 10.019,10 7.428,85 -3.295,87 Pag.22/23

Prograritrimăstriat | % > 5 > 2 s 5 8 5 si E su 5 - = = A DENUMIREA INDICATORILOR a 8 E E E E = E 8 > s € s E = E E | = sI 2 9 = E F | | a a. | ţ [TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 156 |72 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 |Din total capitoi Transport rutier 157 [84.02.03 106,699,35 0,00 106.699,35 8.189,97 44.709,84 41.544,70 12.175,04 |Drumuri si poduri 158 |84.02.03.0 66.240,66 0,00 56.240,66 1.060,92 25.388,36 26.740,37 13.051,01 [Transport în comun 159 16.727,58 0,00 16.727,56 2.870,35 8.605,41 4.960,12 291,68 | Strazi 160 23731,13 0,00 23.731,13 4.238,70 10.715,87 9.944,21 -1.187,85 |Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 161 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 [Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 162 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 163 |97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 EXCEDENT 164 |98.02 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [DEFICIT 185 [99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 1.947,25 0,00 0,00 9,80 PRIMAR, DIRECTOR SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU Pag. 23/23 SMARANDA HARACICU / Îl VAI ji Î STELIANA STÂNG U