keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 81/26.02.2008 privind înlocuirea domnului Popescu Romulus din Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., cu doamna Alexe Gherghina

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 81/26.02.2008
privind înlocuirea domnului Popescu Romulus din Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., cu doamna Alexe Gherghina


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.RE 2008 - 5552/04.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129/29.03.2005 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 228/30.05.2006 - privind înlocuirea domnului Belea Sorin din Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnul POPESCU ROMULUS membru în Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A, se înlocuieşte cu doamna ALEXE GHERGHINA.

Art.2: Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2005 se modifică în mod corespunzător prevederilor art.1.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei Edilitare
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Patrimoniu
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii
- S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.
- Domnului Popescu Romulus;
- Doamnei Alexe Gherghina;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Consiliul local GHEORGHE CIUHANDU Nr. RE 2008 - 5552 din 04.02.2008

REFERAT Privind înlocuirea domnului POPESCU ROMULUS din Consiliul de Administraţie al

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

În baza Art.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 129/29.03.2005 şi a Art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 228/30.05.2006 Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. are următoarea componenţă:

- BOTA CORNEL - BARBU VIORICA - TEODORESCU MARIN - POPESCU PĂUN - POPESCU ROMULUS - CAPREA VASILE - BUTA GHEORGHE Prin adresa Partidului Naţional Liberal, Filiala Timiş, nr. RE 2008 - 251 din

04.02.2008 se solicită înlocuirea domnului POPESCU ROMULUS cu doamna GHERGHINA ALEXE.

În acest sens propunem înlocuirea în Consiliul de Administraţie la S.C. DRUMURI

MUNICIPALE S.A. a domnului POPESCU ROMULUS cu doamna GHERGHINA ALEXE.

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI , CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

România SECRETAR, Judeţul Timiş IOAN COJOCARI Municipiul Timişoara Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind înlocuirea dlui. POPESCU ROMULUS din Consiliul de Administraţie

al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere referatul nr. RE 2008 - 251 din 04.02.2008 întocmit de către

Direcţia Drumuri, Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări

publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129/29.03.2005 – privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 228/30.05.2006 – privind înlocuirea domnului Belea Sorin din consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 3, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnul POPESCU ROMULUS membru în Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A, se înlocuieşte cu doamna ALEXE GHERGHINA. Art. 2. HCL nr. 129/2005 se modifică în mod corespunzător prevederilor art.1. Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi. Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului Municipiului Timişoara - Serviciului Juridic - Direcţiei Economice - Direcţiei Drumuri, Tranporturi - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Direcţiei Comunicare - Direcţiei Dezvoltare - Serviciului Audit Public Intern - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii - S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier