keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 129/29.03.2005 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială "Drumuri Municipale" S.A.

29.03.2005

Hotararea Consiliului Local 129/29.03.2005
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială "Drumuri Municipale" S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 4042/09.03.2005 al Primarului municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2004 - privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2003 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.132/2003 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. "Drumuri Municipale S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 229/2002 - pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2001 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială "Drumuri Municipale" S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.136/2001 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la S.C. "Drumuri Municipale S.A.;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.04.2005, Consiliul de Administraţie al S.C. "Drumuri Municipale S.A." va avea următoarea componenţă:
- BOTA CORNEL
- BARBU VIORICA
- TEODORESCU MARIN
- BELEA SORIN
- POPESCU ROMULUS
- CAPREA VASILE
- BUTA GHEORGHE

Art. 2: Începând cu data de 01.04.2005, Comisia de Cenzori la S.C. "Drumuri Municipale S.A." va avea următoarea componenţă:
- EPURAN MIHAIL
- CHIŞ MARIA
- OLAR ANI MIHAELA
Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârile Consiliului Local nr. 57/2004, 132/2003, 229/2002 şi 136/2001.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- Membrilor Comisiei de Cenzori;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_C.A._Drumuri_Municipale.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA EDILITARĂ NR. ………………………………………………

REFERAT

Având în vedere: - alegerile locale, desfăşurate în luna iunie a anului 2004; - propunerile partidelor politice privind reprezentarea în Consiliile de

Administraţie ale regiilor şi societăţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara; - prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat

ca regii autonome şi societăţi comerciale; - Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în

exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

- art. 38, lit. j din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală; - art. 46 din Legea . 215/2001, privind administraţia publică locală; Propunem: - numirea Consiliului de Administraţie la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. în

următoarea componenţă: - BOTA CORNEL - BARBU VIORICA - TEODORESCU MARIN - BELEA SORIN - POPESCU ROMULUS - CAPREA VASILE - BUTA GHEORGHE - numirea Comisiei de Cenzori la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. în următoarea

componenţă: - EPURAN MIHAIL - CHIŞ MARIA - OLAR ANI MIHAELA

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ROMULUS KOMOZ AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI