keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 37/27.01.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A.

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 37/27.01.2009
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-1287/23.01.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129/29.03.2005 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la S.C. " Drumuri Municipale S.A.
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(a) şi alin.3, lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129/29.03.2005 privind componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A. se modifică, având următorul cuprins:
"Art. 1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A. va avea următoarea componenţă: :
1. preşedinte - CORNEL BOTA - director general
2. membru - AIOANEI NICOLETA - PNL
3. membru - ŞTIRBU DUMITRU SERGIU IGOR - PNŢCD
4. membru - FĂRCUŢ NICU-ALIN - PNŢCD
5. membru - JURESCU PUIU - PSD
6. membru - PACIA MARIA - PSD
7. membru - POPESCU PĂUN - PDL
8. membru - PDL
9. membru - PDL"

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 129/29.03.2005 rămân neschimbate.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 228/30.05.2006 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 81/26.02.2008.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- S.C. Drumuri Municipale S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2009-1287/23.01.2009

Se aprobă Primar,

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri

Municipale S.A. Timişoara

Având în vedere modificările survenite în cadrul anumitor regii autonome si societati comerciale subordonate, respectiv coordonate de catre Primăriei Municipiului Timişoara, a modificării statutului anumitor funcţionari publici din aparatul de specialitate al Primarului;

Având în vedere alegerile locale, desfăşurate în luna iunie a anului 2008 şi propunerile partidelor politice privind reprezentarea în Consiliile de Administraţie ale regiilor şi societăţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

În conformitate cu prevederile art. nr. 36, alin. 3, litera c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală;

Având în vedere cele prezentate propunem numirea Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara, în următoarea componenţă:

1. preşedinte DIRECTOR GENERAL – DL. CORNEL BOTA 2. membru ................................................ 3. membru ................................................ 4. membru ................................................ 5. membru ................................................ 6. membru ................................................ 7. membru ................................................ 8. membru ................................................ 9. membru ................................................

DIRECTOR,

CULIŢĂ CHIŞ CONSILIER, ŞEF SERVICIU JURIDIC, LIDIA VÎLCEANU MIRELA LASUSCHEVICI red/dact.L.V. Cod FP 53-01, ver. 1