keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 228/30.05.2006 Privind înlocuirea domnului BELEA SORIN din Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

30.05.2006

Hotararea Consiliului Local 228/30.05.2006
Privind înlocuirea domnului BELEA SORIN din Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 - 5552 / 04.04.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129/29.03.2006 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. ;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.04.2006 domnul. BELEA SORIN membru în Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A, numit prin Hotărârea Consiliului Local nr.129/2005, se înlocuieşte cu domnul POPESCU PĂUN.
Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 129/2005 rămân neschimbate.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Membrilor Consiliului de Administraţie al S.C.Drumuri Municipale S.A.;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
DANIEL CRAŞOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_C.A._Drumuri_Municipale.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Consiliul local GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - 5552 din 04.04.2006

REFERAT Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2005 – privind

numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

În baza Art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 129/29.03.2005 a fost numit Consiliul de Administraţie la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. în următoarea componenţă:

- BOTA CORNEL - BARBU VIORICA - TEODORESCU MARIN - BELEA SORIN - POPESCU ROMULUS - CAPREA VASILE - BUTA GHEORGHE Prin adresa Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Timiş, nr. SC2006-

5552 din 27.03.2006 se solicită înlocuirea domnului BELEA SORIN, ca urmare a demisiei acestuia, cu domnul POPESCU PĂUN

În acest sens propunem înlocuirea în Consiliul de Administraţie la S.C. DRUMURI

MUNICIPALE S.A. a domnului BELEA SORIN cu domnul POPESCU PĂUN.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ , DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

România SECRETAR, Judeţul Timiş IOAN COJOCARI Municipiul Timişoara Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind înlocuirea dlui. BELEA SORIN din Consiliul de Administraţie

al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere referatul nr. SC2006 - 5552 din 04.04.2006 întocmit de către

Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări

publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129/29.03.2006 – privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. ;

În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Începând cu data de 01.04.2006 dnul. BELEA SORIN membru în Consiliul de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A, numit prin HCL nr.129/2005, se înlocuieşte cu dnul. POPESCU PĂUN. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 129/2005 rămân neschimbate. Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Prefecturii Judeţului Timiş - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Economice - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Juridic - Biroul Relaţii Publice - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Membrilor Consiliului de Administraţie - S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier