keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 76/14.10.2004 privind aprobarea documentelor necesare pentru iniţierea proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara"

14.10.2004

Hotararea Consiliului Local 76/14.10.2004
privind aprobarea documentelor necesare pentru iniţierea proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-17336 / 01.10.2004 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Parteneriatul Public Privat reprezintă unul din instrumentele cele mai eficiente de canalizare a fondurilor publice şi private în sistemul de asistenţă medicală;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.1 şi alin.(2) lit.( c), (d), ( f) (m),( n) şi lit. (x) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Studiul de Prefezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal Timişoara" cu principalii indicatori tehnico - economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă iniţierea proiectului de parteneriat public privat "Spitalul Clinic Municipal" prin lansarea Anunţului de Intenţie prevazut in Anexa nr.2 şi a Documentului Ataşat prevazut in Anexa nr.3
Anexele nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Memorandumul de înţelegere ce urmează a fi semnat între Ministerul Sănătăţii şi Primăria Municipiului Timişoara conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AVRAM JECU AUREL
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memorandum_-_Spit._Municipal.pdf

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE Între

Ministerul Sănătăţii

şi

Primăria Municipiului Timişoara Părţile: Ministerul Sănătăţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, cod 010024 Bucureşti, reprezentat legal de Domnul dr. Ovidiu BRÎNZAN, ministru, şi Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în, B-dul. C.D. Loga nr.1, cod 300030 Timişoara, reprezentată prin Domnul dr. ing. Gheorghe CIUHANDU, primar. Observaţii preliminare Părţile semnatare îşi exprimă intenţia de a se asocia în vederea bunei realizări a proiectului de Parteneriat Public-Privat (PPP) pentru construcţia şi operarea „Spitalului Clinic Municipal Timişoara” 1. Obiectivele colaborării şi prestaţiile părţilor Părţile semnatare se angajează să realizeze obiectivele ce le revin prin prezentul Memorandum de înţelegere, să respecte termenele stabilite şi să-şi asume obligaţiile şi responsabilităţile ce decurg din realizarea proiectului. Ministerul Sănătăţii va efectua următoarele:

1. Va elibera acordul de principiu pentru realizarea proiectului

2. va face demersurile necesare pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale pe sistemul „caz rezolvat” (DRG);

3. Va introduce spitalul în planul Naţional de Paturi şi va elibera avizele de

funcţionare după realizarea investiţiei;

4. Va integra spitalul în cadrul programelor naţionale de sănătate, pe specialităţi, în funcţie de indicatorii de eficienţă ai spitalului, după consultarea cu comisiile de specialitate ale ministerului;

5. Va emite, în condiţiile legii, avizul sanitar de funcţionare, atât pentru începerea investiţiei, cât şi pentru funcţionarea propriu-zisă;

6. Ministerul Sănătăţii se angajează să supervizeze întreaga procedură de

atribuire şi desfăşurare a proiectului;

7. Ministerul Sănătăţii va acorda sprijin tehnic pe parcursul negocierilor cu

investitorii şi la încheierea contractului de PPP;

8. Ministerul Sănătăţii va acorda asistenţă juridică în negocierea contractului de PPP cu investitorii.

9. Ministerul Sănătăţii va intra ca partener în PPP, în condiţiile legii, dacă se

va dovedi că în felul acesta proiectul îşi sporeşte şansele de reuşită şi eficienţă;

10. Ministerul Sănătăţii va aviza documentaţia de lansare a PPP (studiul de

prefezabilitate, Anunţul de intenţie, Documentul Ataşat Anunţului de Intenţie);

11. În cazul în care se va dovedi necesar, în conformitate cu prevederile

bugetare anuale stabilite prin Legea Bugetului de Stat, Ministerul Sănătăţii se angajează să sprijine finanţarea serviciilor medicale publice prin Programele Naţionale de Sănătate. În cazul rezilierii unilaterale a contractului din partea investitorului, Ministerul Sănătăţii va introduce spitalul în planul de investiţii şi va finanţa finalizarea investiţiei şi dotarea cu echipamente.

12. Ministerul Sănătăţii va desemna reprezentanţi care să facă parte din

Comisiile prevăzute de Ordonanţa nr. 16 din 24,.01.2002 cu modificările şi completările ulterioare.

Primăria Municipiului Timişoara

1. Finalizează împreună cu compania PriceWaterhouseCoopers studiul de prefezabilitate şi îl va aproba în şedinţa Consiliului Municipal;

2. Publică în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, intenţia de iniţiere a unui proiect în condiţii de parteneriat public-privat;

3. Va selecţiona cele mai bune oferte exprimate în termeni tehnici, economici şi financiari de către investitori;

4. Pe baza selecţiei scrisorilor de intenţie exprimate, încheie cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condiţiile conţinute în anunţul publicat, câte un acord de proiect;

5. Numeşte prin decizie o comisie de specialişti care să analizeze toate aspectele economice, financiare, tehnice şi juridice ale proiectului, care vor prezenta rezultatele negocierii condiţiilor de realizare a proiectului;

6. Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate va semna contractul cu investitorul;

7. Va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara prezentul Memorandum de Înţelegere cu Ministerul Sănătăţii;

8. Va notifica Ministerului Sănătăţii câştigătorul selecţiei. Prezentul Memorandum de Înţelegere a fost încheiat în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Dr. Ovidiu BRÂNZAN dr. ing. Gheorghe CIUHANDU

Atasament: Doc.atasat_anunt_intentie_-_Spit._Municipal.pdf

1

DOCUMENT ATAŞAT ANUNŢULUI DE INTENŢIE

pentru proiectul de parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara”

1. INTRODUCERE Viziune generală Reforma sistemului de sănătate românesc se dovedeşte deopotrivă de lungă durată şi dificilă în ciuda promulgării Legii Asigurărilor Sociale care îşi propune să transforme sistemul naţional de asistenţă socială dintr-unul finanţat în exclusivitate de către stat, într-unul bazat pe asigurări - contribuţiile plătite în egală măsură de angajaţi şi angajatori, devenind principala sursă pentru veniturile din domeniul sănătăţii. Fondurile gestionate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) par însă a nu fi suficiente pentru asigurarea unui act medical de calitate. Pe de altă parte, fondurile gestionate de către Ministerul Sănătăţii nu sunt suficiente pentru acoperirea necesarului de învestiţii (de exemplu în echipamente medicale), ducând de asemenea la dificultăţi suplimentare în ceea ce priveşte prestarea unui act medical de calitate. Insuficienţa fondurilor pentru medicamente şi echipamente medicale periclitează calitatea serviciilor medicale prestate în spitalele din România şi implicit în Spitalul Clinic Municipal Timişoara. Calitatea actului medical desfăşurat în Spitalul Municipal Timişoara are cu atât mai mult de suferit cu cât:

- secţiile spitalului sunt dispersate în întreg oraşul - unele secţii sunt amplasate în clădiri vechi, deteriorate, improprii pentru

prestarea activităţilor medicale În anul 1994 au fost demarate lucrările de construcţie ale unui nou Spital Clinic Municipal, urmărind reunirea cât mai multora dintre secţiile vechiului spital într-o singură locaţie. Resursele bugetare alocate construirii şi dotării spitalului s-au dovedit însă a fi insuficiente pentru finalizarea proiectului. Din acest motiv, după mai multe întreruperi, începând cu anul 2000 lucrările de construcţie au fost sistate. Conform H.G. nr. 866/ 2002 construcţia (în stadiul de execuţie în care se găseşte), a trecut în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, la fel ca şi celelalte clădiri în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Municipal Timişoara. În aceste condiţii, Primăria Municipiului Timişoara, continuând tradiţia aplicării unor politici locale inovatoare puse în slujba cetăţenilor, a identificat o soluţie modernă şi eficientă pentru a găsi fondurile necesare finalizării şi exploatării noului Spital Clinic Municipal şi anume realizarea unui Parteneriat Public Privat . Reglementat prin O.G. nr. 16/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare şi prin H.G. nr. 621/ 2002 (norme metodologice), parteneriatul public-privat poate asigura o alternativă optimă prin care sectorul privat cooperează cu autorităţile publice, furnizând capitalul şi experienţa necesare pentru asigurarea unor servicii publice de calitate. Proiectul de parteneriat public-privat se dovedeşte astfel a fi unul dintre principalele mecanisme prin care sectorul public reuşeşte să obţină valoare în schimbul banilor, prin implicarea sectorului privat.

2

Cadrul legal Reglementări referitoare la proiectele de parteneriat public - privat:

- O.G. 16/ 2002 privind contractele de parteneriat public-privat, cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. 621/ 2002 privind normele metodologice de aplicare a O.G. 16/ 2002

Dintre cele mai importante reglementări în domeniul sănătăţii amintim:

- HG nr.1088/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a Planului de acţiune pentru reforma sectorului de sănătate

- Legea nr. 212/ 2004 privind asigurările private de sănătate - Legea nr. 270/ 2003 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor - Ordin comun MS/ CNAS nr. 1193/ 2003 privind strategia DRG 2003/ 2004 - Ordin comun MS/ CNAS nr. 34/ 2002 privind aprobarea Strategiei pentru

implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România - O.U.G. nr. 150/ 2002 privind asigurarea şi funcţionarea sistemului de

asigurări sociale de sănătate - HG 717/ 2001 pentru aprobarea Strategiei pentru participarea sectorului

privat la îmbunătăţirea performanţei sectorului sanitar din România (2001- 2004)

3

2. DESCRIERE GENERALĂ Descrierea sumară a investiţiilor Execuţia clădirii noului Spital Clinic Municipal Timişoara a început în anul 1994 şi a fost sistată începând cu anul 2000, din lipsa finanţării. Valoarea clădirii nefinalizate este estimată la 4 milioane Euro. La valoarea clădirii se adaugă şi valoarea terenului aferent (aproximativ 7 hectare), estimată la 1 milion Euro. Necesarul de investit pentru finalizarea spitalului – terminarea clădirii, asigurarea echipamentelor şi instalaţiilor tehnice, dotarea cu echipamente medicale şi mobilier – este estimat la 59 milioane Euro. Această sumă este prezentată în structură în cadrul capitolului „Evaluare”. Autoritatea publică iniţiatoare şi politicile sale generale . Primăria Municipiului Timişoara – ca autoritate publică iniţiatoare a acestui proiect de parteneriat public-privat – funcţionează în baza Legii 215/ 2001 privind administraţia publică locală. Municipalitatea ajută investitorii prin intermediul programului de reducere a birocraţiei “Să facem afaceri simplu şi rapid”, unic până acum în România cu:

- „Centrul de informare pentru cetăţeni” (one-stop shop) – serviciu care facilitează obţinerea simultană a tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru pornirea unei afaceri,

- obţinerea rapidă (în maxim15 zile) a autorizaţiilor de construcţie. Confirmarea şi referinţa pentru sloganul: “să facem afaceri simplu şi rapid” este acordarea, de către Ambasada Statelor Unite ale Americii în anul 2000 a certificatului “Oraş de 5 stele” administraţiei publice locale Timişoara. Municipiul Timişoara cu o populaţie stabilă de cca. 320.000 de locuitori s-a manifestat, aproape în permanenţă, ca important centru polarizator al forţei de muncă pentru alte regiuni ale ţării, cu excedent demografic. La aceasta a contribuit, în primul rând, deosebitul său dinamism economic. Prin caracterul său deschis, prin valorile culturale şi de civilizaţie, dezvoltate de-a lungul istoriei, oraşul Timişoara s-a putut manifesta ca unul dintre cele mai performante sisteme integratoare din România, generatoare de echilibru social-politic, de dinamism economic şi spiritual, cu caracter exemplar. Totodată, în domeniul administraţiei locale s-au creat premizele cele mai favorabile pentru o dezvoltare coerentă. La iniţiativa Primăriei Municipiului Timişoara, printr-un proiect cu largă participare şi cooperare, într-un parteneriat efectiv între administraţia locală, instituţii, mediul de afaceri şi societatea civilă s-a finalizat în mai 2000, “Strategia de dezvoltare economico-socială a zonei Timişoara”, o viziune a dezvoltării moderne şi durabile a Timişoarei şi a zonei periurbane. Conceptul Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a zonei Timişoara exprimă pe lângă interesul administraţiei locale şi pe cel al instituţiilor din sfera economică şi socială şi, în general, al societăţii civile în ansamblul ei, care în acest scop, au examinat situaţia prezentă, au selectat scenariile de viitor şi au convenit asupra măsurilor de realizare ale acestora, cuantificând şi resursele financiare necesare

4

implementării acestora. Conceptul identifică priorităţi şi strategii esenţiale pentru domeniile ce au un rol major în asigurarea calităţii vieţii locuitorilor. Unul din obiectivele fundamentale identificate în cadrul CSDESZT este „Asigurarea la un nivel calitativ ridicat a serviciilor de sănătate şi de asistentă socială” al cărui subobiectiv 3.1 prevede „Asigurarea asistenţei medicale performante pentru locuitorii zonei”, relevantă fiind şi Măsura 12: „Introducerea formelor moderne de management şi control al spitalelor; programe de perfecţionare a managementului unităţilor medicale, în special al spitalelor”. În acest context, finalizarea construcţiei, asigurarea infrastructurii tehnico-edilitare adecvate, echiparea cu aparatură medicală modernă şi performantă, precum şi operarea Spitalului Clinic Municipal Timişoara conform standardelor internaţionale este o prioritate în politica autorităţii publice locale. Prin aceasta se doreşte asigurarea unui standard ridicat - la nivelul Uniunii Europene - pentru serviciile de sănătate oferite locuitorilor Municipiului Timişoara şi ai zonelor învecinate.

5

3. PROIECTUL

Situaţia existentă Municipiul Timişoara concentrează cea mai mare parte a dotărilor pentru sănătate şi asistenţă socială a judeţului Timiş (peste jumătate) şi oferă servicii diversificate. Ocrotirea sănătăţii este asigurată în Timişoara prin reţeaua de sănătate alcătuită în principal din unităţi publice dar şi din unităţi private. Spitalul Clinic Municipal Timişoara funcţionează în 8 clădiri disparate pe raza oraşului, ceea ce afectează calitatea actului medical, mai ales având în vedere caracteristica de spital de urgenţă a acestuia. La începutul anilor ’90 au fost demarate lucrările de construcţie a unei clădiri destinate să adăpostească Spitalul Clinic Municipal Timişoara, dar au fost întrerupte înainte de finalizare din cauza lipsei de fonduri. În prezent structura de rezistenţă este finalizată, utilităţile sunt disponibile, şi a fost confecţionată şi depozitată tâmplăria. Prin HG nr 866 din 2002 imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Municipal - inclusiv clădirea nefinalizată - împreună cu cele aparţinând Spitalului Clinic de Urgenţă „Luis Ţurcanu”, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. D. Popescu” au trecut din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului şi Familiei în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local. Noul imobil al Spitalui Clinic Municipal, compus din structura clădirii şi teren în suprafaţă de 69.644 mp, este înscris în CF nr. 85320 Timişoara nr. top 23482/2, 23483/2, 23485/2, 23484/2/1 şi este proprietatea Statului Român. Având în vedere intervalul de timp scurs de la sistarea lucrărilor (aproximativ patru ani), precum şi intervalul îndelungat în care s-au desfăşurat lucrările de construcţie (aproximativ şase ani) considerăm că este necesară o evaluare a stării structurii care să identifice eventualele degradări pe care aceasta le-ar putea înregistra. Valoarea clădirii este de 4.000.000 euro, iar cea a terenului este de 1.046.160 Euro, estimată la un preţ de 15 Euro/mp. Situaţia propusă În contextul actual, în care fondurile publice sunt insuficiente pentru acoperirea tuturor problemelor stringente vizând asigurarea unui nivel decent de confort al populaţiei urbane, proiectul propune amenajarea unui spital municipal complet funcţional, cu o suprafaţă totală de 23.510 mp, cu 315 paturi de spital şi 25 de săli de examinare în cadrul policlinicii. Prin proiectul de parteneriat public-privat propus, Autoritatea Publică urmăreşte finalizarea obiectivului Spital Clinic Municipal, la standarde de dotare şi funcţionare europene, acest lucru permiţând prestarea unor servicii medicale de calitate către populaţia municipiului Timişoara şi a localităţilor periurbane. În stadiul actual al proiectului noului Spital Clinic Municipal, în cadrul discuţiilor purtate între reprezentanţii Spitalului Clinic Municipal Timişoara s-a ajuns la o posibilă structură a secţiilor, după cum urmează:

- medicină internă (75 paturi) - chirurgie generală (75 paturi) - A.T.I. (20 paturi) - chirurgie toracică (45 paturi)

6

- oftalmologie (40 paturi) - cardiologie (60 paturi)

Structura prezentată nu este una definitivă, ea putând suferi modificări semnificative în funcţie de propunerile învestitorilor şi rezultatul negocierilor purtate de către aceştia cu autorităţile publice şi reprezentanţii Spitalului Clinic Municipal. Prin realizarea proiectului de parteneriat public –privat, autoritatea publică urmăreşte dezvoltarea sistemului public de asigurare a sănătăţii prin realizarea unui spital modern, la standarde europene, rezolvând prin aceasta şi problema spaţiilor improprii în care îşi desfăşoară activitatea unele secţii ale actualului Spital Clinic Municipal Timişoara. Autoritatea publică doreşte ca prin proiectul realizat prin intermediul parteneriatului public privat să obţină cadrul adecvat prestării serviciilor medicale (aferente secţiilor şi ambulatoriului noului spital) în regim public. În acest sens, cerinţele autorităţii publice faţă de Investitor se referă la:

- Revizuirea proiectului noului Spital (pornind de la conceptul spitalului şi până la planurile detaliate de execuţie);

- Finalizarea clădirii spitalului şi dotarea acesteia cu instalaţiile şi echipamentele

tehnice aferente; - Dotarea spitalului cu echipamentele medicale şi mobilierul necesare; - Asigurarea mentenanţei (întreţinerii) clădirii, echipamentelor tehnice aferente,

echipamentelor medicale şi mobilierului pe întreaga perioadă a Proiectului; - Reinvestirea în clădire, echipamentele tehnice aferente, echipamentele

medicale şi mobilier pe întreaga perioadă a Proiectului; - Prestarea altor servicii de management al facilităţii: securitate, spălătorie,

curăţenie, catering, etc., - Prestarea serviciilor medicale la standarde de calitate europene.

Autoritatea publică se aşteaptă ca investitorii să propună soluţii prin care să se demonstreze respectarea standardelor europene în domeniul sănătăţii, în ceea ce priveşte prestarea tuturor serviciilor solicitate (cum ar fi realizarea conceptului şi revizuirea proiectului, finalizarea clădirii şi dotarea cu echipamente tehnice, dotarea cu echipamente medicale, înlocuirea şi întreţinerea acestora, etc). Lucrările şi serviciile prestate de către investitor trebuie să permită furnizarea unor servicii medicale de calitate, pe toată durata de viaţă a proiectului. În cazul în care Investitorul nu va atinge standardele de performanţă şi calitate solicitate, autoritatea publică îşi rezervă dreptul de a ajusta în mod corespunzător plăţile către acesta. De asemenea se solicită investitorului să îşi asume administrarea actului medical desfăşurat în cadrul noului Spital Clinic Municipal prin intermediul unei Companii de Operare specializată. Standardele de performanţă şi condiţiile de eficienţă care ar trebui atinse în administrarea actului medical urmează să fie negociate de investitor cu autorităţile publice. La finalizarea contractului, Spitalul Clinic Municipal va fi transferat cu titlu gratuit Autorităţii Publice, în bună stare, exploatabil şi liber de orice sarcină sau obligaţie. Pe toată durata de viaţă a proiectului, investitorul trebuie să respecte prevederile legale referitoare la protecţia mediului, inclusiv prevederile Legii 137/1995, referitoare la protecţia mediului.

7

Din punct de vedere al organizării şi operării, proiectul trebuie să respecte legislaţia în domeniu, inclusiv prevederile Legii nr.270/18.06.2003 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, cu toate modificările şi completările ulterioare. Soluţia de proiectare trebuie să ţină cont de caracteristicile generale ale amplasamentului (însorire, orientare faţă de punctele cardinale, vecinătăţi, etc.).

Lucrările de construcţii şi amenajare se vor executa, cu personal calificat, cu utilaje şi

scule performante. Pe tot timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile privind protecţia şi

igiena muncii din normativele în vigoare.

8

4. ALOCAREA RISCULUI

Acest capitol trece în revistă alocarea riscurilor de proiect acceptabilă pentru autoritatea publică cu indicarea acelor categorii pentru care autoritatea publica este dispusa să negocieze. Principalele categorii identificate pentru Proiectul de parteneriat public privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” sunt:

o riscuri de amplasament; o riscuri de proiectare, construcţie şi recepţie a lucrărilor proiectului; o riscuri referitoare la finanţator şi finanţare; o riscuri de operare; o riscuri de piaţă; o riscuri legale şi de politică a Autorităţii Publice; o riscuri privind activele proiectului; o riscul privind forţa majoră; o riscul privind profitabilitatea proiectului; o riscuri referitoare la performanţă.

În condiţiile în care investitorul consideră că este inerentă şi luarea în considerare a altor riscuri, decât cele identificate în matrice, acesta le va nominaliza, fundamenta şi justifica corespunzător, urmând ca acestea să fie negociate între părţi. Investitorul va demonstra că probabilitatea de apariţie a riscului justifică luarea în calcul a consecinţelor apariţiei acestuia şi că efectul acestuia în derularea proiectului conduce la posibilitatea modificării unor elemente importante de costuri sau altor elemente importante ale Proiectului. În scrisoarea de intenţie, investitorul poate propune măsuri pentru minimalizarea riscurilor, în special a celor majore, care ar putea conduce la compromiterea realizării Proiectului. De asemenea, investitorul este încurajat ca pe lângă celelalte informaţii financiare ale proiectului, să prezinte o cuantificare financiară a riscurilor transferabile, precum şi a riscurilor reţinute, în contextul proiectului. Propunerea de distribuţie a riscurilor de proiect, este prezentată în matricea următoare. Această matrice conţine propunerea iniţială a autorităţii publice. Aceasta poate fi modificată pe parcursul Proiectului, inclusiv prin adăugarea sau eliminarea unor riscuri.

9

Matricea de alocarea a riscurilor Categoria de risc

Descriere Consecinţe Eliminare Alocare preferată

1. Riscuri de amplasament Structura existentă

Structura existentă este inadecvată pentru a prelua secţiile medicale prevăzute în noul concept

Majorarea costurilor şi a timpului necesar pentru finalizarea construcţiei

Investitorul va revizui proiectul iniţial în vederea conformării acestuia la cerinţele conceptului

Investitorul

Aprobări Nu pot fi obţinute toate aprobările necesare sau pot fi obţinute cu condiţionări neaşteptate

Întârzieri în începerea proiectului sau finalizarea lui şi creşterea costului proiectului

Înainte de începerea proiectului, Autoritatea Publică va face o investigare în detaliu a aprobărilor necesare

Investitorul până la o limită rezonabilă, negociată.

Mediu

Riscul ca pe parcursul implementării proiectului să se producă contaminări ale proprietăţilor adiacente cu efect asupra amplasamentului

Costuri de decontaminare

Autoritatea Publică răspunde de activităţile desfăşurate pe terenurile sale şi controlează procesul de supraveghere a poluării şi de penalizare a poluatorului

Autoritatea Publică până la finalizarea investiţiei. De la punerea în exploatare a investiţiei riscul se transferă Investitorului

2. Riscuri de proiectare, construcţie şi recepţie a lucrărilor Riscul ca anumite detalii de proiectare să nu fie stabilite în perioada de timp planificată

Majorarea costurilor şi a timpului de proiectare

Investitorul

Necesitatea modificării unor detalii de proiectare la cererea Investitorului

Majorarea costurilor şi a timpului de proiectare

Investitorul

Proiectare

Necesitatea modificării unor detalii de proiectare la cererea Autorităţii Publice

Majorarea costurilor şi a timpului de proiectare

Autoritatea Publică

10

Necesitatea modificării unor detalii de proiectare ca urmare a unor schimbări legislative în domeniul sănătăţii

Majorarea costurilor şi a timpului de proiectare

Autoritatea Publică

Riscul ca proiectul facilităţii să nu poată permite asigurarea furnizării serviciilor la costul anticipat

Creştere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea asigurării serviciilor pe termen lung

În aceste cazuri Autoritatea Publică are dreptul de a reduce plăţile în cadrul proiectului sau de a reduce dreptul Investitorului la încasări directe

Investitorul, cu excepţia cazurilor în care Autoritatea Publică a dispus unilateral modificări în proiect

Riscul interpretării eronate sau nerespectării specificaţiilor proiectantului de către compania de construcţii

Majorarea costurilor şi a timpului de construcţie

Investitorul va intra într-un contract cu durată şi valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele şi capacitatea tehnică de a se încadra în condiţiile de execuţie

Investitorul

Riscul de apariţie a unui eveniment pe durata construcţiei, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în timpul şi costul estimat

Întârziere în implementare şi majorare de costuri

Investitorul va intra într-un contract cu durată şi valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele şi capacitatea tehnică de a se încadra în condiţiile de execuţie

Investitorul

Construcţie

Asigurarea pazei sitului pe perioada derulării PPP - riscul ca anumite materiale sau echipamente să fie sustrase sau distruse, fiind necesară înlocuirea lor

Creşterea timpului şi a costurilor aferente construcţiei

Investitorul

11

Management inadecvat al proiectului, de exemplu, munca unui subcontractant ar putea fi întârziată din cauza neîncadrării în termen a unui alt subcontractant.

Majorarea costurilor estimate.

Investitorul

Recepţie investiţie

Riscul este atât unul fizic cât şi operaţional şi se referă la întârzierea efectuării recepţiei investiţiei

Consecinţe pentru toţi partenerii. Pentru Investitori şi finanţatorii lor: venituri întârziate şi profituri pierdute. Pentru Autoritatea Publică întârzierea începerii furnizării serviciilor cerute

Autoritatea Publică nu va efectua nici un fel de plată până la recepţia investiţiei şi începerea furnizării serviciilor cerute

Investitorii. Autoritatea Publică se poate obliga să coopereze şi să faciliteze prezenţa promptă a reprezentanţilor săi la procedurile de recepţie.

3. Finanţator şi finanţare Dobânzi pe parcursul investiţiei

Riscul ca dobânzile aplicabile să se schimbe, modificând astfel parametrii financiari ai ofertei.

Creşterea- scăderea costurilor proiectului

În contractul de parteneriat public-privat pot fi incluse prevederi cu privire la acest risc

Investitorul

Finanţator incapabil

Riscul ca Investitorul să devină insolvabil sau să fie dovedit ca fiind necorespunzător sau furnizarea serviciilor să necesite o finanţare mai mare decât cea estimată de Investitor

Nerealizarea serviciilor cerute de Autoritatea Publică şi pierderi pentru participanţii la investiţie.

O corectă şi aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate de Investitor (angajamentele finanţatorului). Garantarea de către Investitor a realizării investiţiei (garanţie bancară de bună execuţie)

Autoritatea Publică

12

Finanţare indisponibilă

Riscul ca Investitorul să nu poată asigura resursele financiare şi de capital atunci când trebuie şi în cuantumuri suficiente

Lipsa finanţării pentru continuarea sau finalizarea investiţiei

Autoritatea Publică va analiza cu mare atenţie angajamentele financiare ale Investitorului şi concordanţa cu programarea investiţiei

Investitorul.

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general să se schimbe în defavoarea Investitorului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Investitorului.

Veniturile Investitorului trebuie să permită acoperirea diferenţelor nefavorabile, până la un cuantum stabilit între părţi prin contract.

Investitorul

Modificări de taxe

Modificări legislative referitoare la TVA.

Pot creşte costul proiectului

Autoritatea Publică

Finanţare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislaţie, sau de politică necesită finanţări suplimentare pentru reconstrucţie, modificare, reechipare, etc.

Investitorul nu poate suporta financiar consecinţele schimbărilor.

Investitorul poate acoperi o parte din finanţare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită trebuie suportată de Autoritatea Publică.

Investitorul şi Autoritatea Publică în limita părţii neacoperite de Investitor.

Profituri de refinanţare

Finalizarea investiţiei se face la un cost mai mic decât cel iniţial.

Schimbare profitabilă în finanţarea proiectului.

Autoritatea Publică trebuie să se asigure că Investitorul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil.

Investitorul. Autoritatea Publică va participa limitat la aceasta (în special la reducerea angajamentelor proprii şi eventual la profit).

4. Operare Resurse la intrare Riscul ca resursele

necesare să coste mai mult decât s-a anticipat sau să nu aibă o calitate corespunzătoare sau să nu fie disponibile în cantităţile necesare

Creşteri de cost şi în unele cazuri efecte negative asupra calităţii serviciilor furnizate.

Investitorul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calităţii furniturilor. În

Investitorul .

13

parte aceasta poate fi rezolvată şi din faza de proiectare

Întreţinere şi reparare

Calitatea proiectării şi/sau a lucrărilor să fie necorespunzătoare având ca rezultat creşterea peste anticipări a costurilor de întreţinere şi reparaţii.

Creşterea costului cu efecte negative asupra serviciilor furnizate

Investitorul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung corespunzător calificării şi având capacităţi materiale şi resurse suficiente.

Investitorul.

Schimbarea cerinţelor Autorităţii Publice în afara limitelor agreate prin contract.

Autoritatea Publică schimbă cerinţele după semnarea contractului.

Schimbarea cerinţelor pe timpul realizării investiţiei conduce la modificarea proiectului iar după recepţie la creşterea costurilor de capital.

Autoritatea Publică poate defini cât mai exact cerinţele sale încă din faza de pregătire a proiectului.

Autoritatea Publică.

Riscul ca operatorul să nu corespundă financiar sau să nu poată furniza serviciile conform contractului.

Imposibilitatea furnizării serviciului.

Autoritatea Publică examinează în detaliu capacitatea Investitorului şi a fiecărui membru al consorţiului.

Investitorul este responsabil în totalitate cu îndeplinirea clauzelor contractului de parteneriat public-privat privind condiţiile de operare.

Operare

Riscul de infectare a unor pacienţi din vina dovedită a personalului administrat de către investitor.

Majorarea costurilor cu tratamentul şi costuri generate de acţiunile în instanţă ale pacienţilor.

Ministerul Sănătăţii verifică cu regularitate modul în care investitorul îşi respectă obligaţiile contractuale referitoare la standardele solicitate

Investitorul Ministerul Sănătăţii

Soluţii tehnice vechi sau inadecvate.

Riscul ca soluţiile tehnice agreate să nu fie corespunzătoare tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului.

Venitul Investitorului scade sub datele de închidere financiară a proiectului

Investitorul poate negocia cu Autoritatea Publică resurse de rezervă pentru acoperirea

Investitorul cu excepţia cazurilor în care contractul de parteneriat public-privat prevede

14

având ca rezultat pierderi. Autoritatea Publică nu primeşte serviciile cerute.

eventualelor dezvoltări tehnologice. Limita resurselor de rezervă ce pot fi negociate de Investitor va fi stabilită prin decizia Autorităţii Publice.

rezerve pentru astfel de cazuri.

5.Piaţa Înrăutăţirea condiţiilor economice în general

Riscul reducerii cererii pentru serviciile contractate

Obţinerea unor venituri inferioare celor planificate

Investitorul va încerca să negocieze condiţii contractuale care să-i asigure condiţiile de acoperire a riscului.

Investitorul, cu excepţia cazurilor în care autoritatea publică acceptă prin contract plăţi suplimentare

Schimbări competitive

Riscul ca o altă investiţie deja existentă să fie extinsă/schimbată sau să fie retarifată astfel încât competiţia pentru facilitate să crească

Consecinţe asupra veniturilor.

Investitorul va încerca să redreseze financiar împotriva schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, determinate de competiţia Autorităţii Publice (existentă sau nouă).

Investitorul, cu excepţia cazului în care autoritatea publică repară schimbările discriminatorii

Competiţie Riscul apariţiei pe piaţă a competitorilor în furnizarea serviciilor medicale

Venituri sub proiecţii datorate necesităţii reducerii preţurilor şi /sau reducerea cererii datorită concurenţei.

Investitorul trebuie să analizeze cu atenţie condiţiile de piaţă.

Investitorul

Schimbări demografice

O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru serviciul contractat.

Venituri sub proiecţiile financiare anterioare.

Investitorul are datoria să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri.

Investitorul în totalitate sau parţial dacă autoritatea publică a convenit anterior.

15

Tehnologia medicală

Evoluţia tehnologică în domeniul medical poate conduce la o redimensionare sau o restructurare a serviciilor medicale furnizate.

Ex: reducerea cererii pentru servicii medicale spitaliceşti, din cauza creşterii numărului de cazuri tratate prin chirurgia de o zi

Investitorul

Inflaţia Valoarea plăţilor în timp este diminuată de inflaţie

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

Investitorul va căuta un mecanism corespunzător pentru compensarea inflaţiei. Autoritatea Publică va avea grijă ca Investitorul să nu beneficieze de supracompensări sau să beneficieze de plăţi duble

Investitorul îşi asumă riscul pentru metodologia de indexare. Autoritatea Publică participă în limita indexării convenite

6. Risc legal şi de politică a Autorităţii Publice Retragerea sprijinului complementar.

Dacă facilitatea se bazează pe un sprijin complementar Autoritatea Publică va retrage acest sprijin afectând negativ proiectul.

Consecinţe asupra veniturilor.

Investitorul va încerca să redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul plăteşte, unde veniturile sunt direct afectate.

Autoritatea Publică dacă schimbarea discriminează proiectul.

Schimbări legislative/ de politică (1)

Schimbare în legislaţie sau în politica Autorităţii Publice care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este adresată direct, specific şi exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionale

O creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Investitorului şi/ sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Ministerul Sănătăţii şi/sau Autoritatea Publică (după caz) poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea şi limitarea, acolo unde este cazul, schimbărilor care ar putea avea

Ministerul Sănătăţii şi/sau Autoritatea Publică (după caz) deşi părţile pot să împartă consecinţele creşterii costurilor de capital într-un mod acceptat, de exemplu, Investitorul

16

suplimentare din partea Investitorului.

astfel de impact sau consecinţe asupra proiectului. Investitorul va realiza schimbările în aşa manieră încât efectul financiar asupra Autorităţii Publice să fie minimizat.

poate acoperi un procent din aceste costuri până la o anumită limită după care vor fi acoperite de către Autoritatea Publică.

Schimbări legislative/de politică (2)

Schimbare în legislaţie sau în politica Autorităţii Publice care nu poate fi anticipată la semnarea contractului, care este generală (nu specifică proiectului) în aplicarea sa şi care conduce la costuri de capital şi/sau consecinţe substanţiale asupra costului operaţional din partea Investitorului.

O creştere semnificativă în costurile operaţionale ale Investitorului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări sau acesta este obligat să efectueze o creştere prestabilită a costurilor operaţionale pentru a se adapta schimbărilor.

Ministerul Sănătăţii şi/sau Autoritatea Publică (după caz) poate să diminueze riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Investitorul este compensat pe baza unei ajustări cu indicele Preţurilor de Consum şi numai în baza unei „sume semnificative” pre-agreate.

Ministerul Sănătăţii şi/sau Autoritatea Publică (după caz) deşi părţile pot să împartă consecinţele creşterii costurilor de capital într-un mod acceptat, de exemplu, Investitorul poate acoperi un procent din aceste costuri până la o anumită limită după care vor fi acoperite de către Autoritatea Publică.

Reglementarea Existenţa unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Investitorul.

Efect asupra costurilor şi veniturilor.

Investitorul evaluează sistemul de reglementări şi ia măsurile necesare.

Investitorul.

7. Activele proiectului Depreciere tehnică

Riscul ca deprecierea tehnică să fie mai mare decât cea prevăzută.

Creşterea costurilor de retehnologizare.

Investitorul ia măsurile pentru evitare.

Investitorul.

8. Forţa majoră Forţă majoră Riscul ca forţa

majoră, astfel cum este definită prin lege, să împiedice realizarea contractului.

Pierderea sau avarierea activelor proiectului şi pierderea posibilităţii ca

Investitorul ia măsuri de asigurare a activelor proiectului şi urmăreşte

Investitorul îşi asumă riscul de pierdere- avariere a activelor proiectului şi

17

Investitorul să obţină venituri.

repararea sau înlocuirea în cel mai scurt timp posibil.

riscul de pierdere financiară.

9. Profitabilitatea proiectului Proiectul se dovedeşte mai profitabil decât previziunile realizate iniţial.

Riscul ca balanţa venituri-cheltuieli să difere semnificativ faţă de previziuni.

Supraprofituri în favoarea Investitorului.

Autoritatea Publică trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabilă a profiturilor obţinute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecţiilor financiare.

Investitorul Autoritatea Publică

10. Riscuri referitoare la performanţă Managementul sucontractanţilor

Managementul precar al subcontractanţilor poate cauza o slabă coordonare a acestora şi obţinerea unui nivel scăzut de performanţă.

Majorarea costurilor serviciilor prestate

Investitorul

Obligaţii contractuale ale contractanţilor/ subcontractanţilor

Riscul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către contractanţi/ subcontractanţi

Apariţia unor costuri suplimentare aferente înlocuirii acestora.

Investitorul

Acţiuni de protest Riscul unor acţiuni de protest ale personalului implicat în prestarea serviciilor

Creştere a costurilor şi afectarea nivelului de performanţă.

Investitorul

Neîndeplinirea standardelor de performanţă specificate

Riscul ca serviciile de management al facilităţii să nu fie prestate la nivelul de calitate şi performanţă cerut.

Costuri generate de acţiunile de remediere necesare

În acest caz, Investitorului îi pot fi pretinse anumite penalităţi.

Investitorul

Disponibilitatea facilităţiilor

Riscul ca anumite facilităţi să nu poată fi utilizate conform destinaţiei.

Costuri aferente acţiunilor de remediere

Investitorul

18

5. Evaluare

În conformitate cu estimările preliminare ale Autorităţii Publice, valoarea investiţiei iniţiale pentru realizarea noului Spital Clinic Municipal este de aproximativ 64 milioane Euro din care: • Contribuţia Primăriei Municipiului Timişoara (sub forma construcţiei nefinalizate şi

a terenului aferent) este estimată la • 4 milioane Euro construcţia nefinalizată • aproximativ 1 milion Euro terenul aferent

• Finalizarea construcţiei - maxim 21 milioane Euro; • Lucrări electrice şi mecanice (inclusiv dotarea cu echipamente non-medicale)

maxim 13 milioane Euro; • Echipament medical şi mobilier - maxim 25 milioane Euro. Este estimat că finalizarea noului Spital Clinic Municipal va fi făcută într-un interval de maxim doi ani de la demararea lucrărilor. Astfel, aşteptarea Autorităţilor Publice este ca noul Spital Clinic Municipal să devină operaţional în cursul anului 2007. Investitorul (sau consorţiul de investitori) îşi va recupera investiţia prin facturarea unor sume lunare sau anuale (în principiu egale) către beneficiarul noului Spital Clinic Municipal (Spitalul Public aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, dar administrat de către un Operator privat, membru al consorţiului). Autoritatea Publică solicită consorţiului ca Operatorul specializat în administrarea de spitale să pună la dispoziţia Autorităţii un plan de afaceri alcătuit pentru perioada de desfăşurare a Proiectului prin care să îşi asume obţinerea unor excedente din prestarea actului medical, care ar urma să acopere în tot sau în parte costul Proiectului. Autoritatea publică este dispusă să negocieze în mod rezonabil riscul pe care urmează să şi-l asume consorţiul în ceea ce priveşte gradul de acoperire a costurilor Proiectului din excedentul de exploatare ce ar urma să fie obţinut din prestarea actului medical. Durata propusă pentru proiectul de parteneriat public-privat este de 20 de ani de la finalizarea şi punerea în funcţiune a investiţiei (noul Spital Clinic Municipal). Autoritatea Publică aşteaptă din partea investitorilor propuneri referitoare la structura optimă a investiţiei, astfel încât să fie obţinută cea mai bună valoare în schimbul banilor investiţi. De asemenea, Autoritatea Publică aşteaptă propuneri ale investitorilor care să conducă la minimizarea costurilor totale ale proiectului în condiţiile atingerii obiectivelor proiectului şi a standardelor de calitate şi performanţă propuse. Astfel, Autoritatea Publică solicită investitorilor să îşi prezinte în detaliu abordarea prin care principiile care ajută la atingerea cerinţelor mai sus enumerate (cum ar fi: managementul facilităţii, cu luarea în considerare a costurilor aferente întregului ciclu de viaţă) sunt puse în practică. Autoritatea Publică solicită investitorilor să asigure finanţarea investiţiei la un cost total al finanţării situat sub media pieţei. Solicitarea Autorităţii Publice este ca prin soluţiile propuse, investitorii să asigure punerea în practică a principiului: valoare în schimbul banilor (de exemplu, costuri competitive pentru întreţinerea echipamentelor, mai mici decât în cazul în care spitalul ar fi administrat de către Autorităţile Publice). Autoritatea Publică încurajează investitorii să propună prin abordările prezentate modalităţi de obţinere a unor surse alternative de venit.

19

6. Principii comerciale aplicabile

Introducere: tipul de Parteneriat Public Privat ales În conformitate cu H.G. nr.621/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.16/ 2002 privind contractele de parteneriat public-privat, şi ţinând cont de condiţiile concrete ale Proiectului, Autoritatea Publică propune pentru noul Spital Clinic Municipal Timişoara un proiect de parteneriat public privat de tipul Construcţie, Operare, Transfer (BOT), prin care investitorul este solicitat să facă proiectarea, construcţia, operarea şi transferul clădirii noului Spital Clinic Municipal. Pentru aceasta investitorul este solicitat, ca alături de Autoritatea Publică, să înfiinţeze o Companie de Proiect care să fie responsabilă de:

• Proiectarea facilităţii ce se doreşte a fi construită • Finalizarea construcţiei noului Spital Clinic Municipal Timişoara, inclusiv

dotarea cu instalaţiile şi echipamentele tehnice necesare • Dotarea cu echipamente medicale la standarde europene • Asigurarea mentenanţei (întreţinerii) clădirii şi echipamentelor aferente

acesteia • Înlocuirea echipamentului medical şi a celorlalte dotări (inclusiv clădire şi

echipamente tehnice), prin reinvestire pe toată durata de viaţă a Proiectului • Prestarea altor servicii de management al facilităţii: securitate, spălătorie,

curăţenie, catering, etc. • De asemenea, se solicită ca consorţiul să îşi asume administrarea din punct

de vedere medical a Spitalului, care ar urma să îşi menţină caracteristicile de spital public.

Autoritatea Publică solicită investitorului ca în cadrul consorţiului să se găsească şi un Operator specializat în administrarea de spitale, care să preia administrarea din punct de vedere medical a Spitalului, în condiţii de eficienţă (din care să rezulte excedente din exploatare) care urmează să fie negociate cu Autorităţile Publice. Participarea Autorităţii publice la înfiinţarea Companiei de Proiect se rezumă la aducerea în asociere a construcţiei neterminate a noului Spital Clinic Municipal şi a terenului aferent. Durata de viaţă a proiectului este estimată la 20 de ani, perioadă după care Investitorul va transfera clădirea noului Spital Clinic Municipal împreună cu echipamentele medicale şi dotările aferente (în bună stare de funcţionare), cu titlu gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii. În conformitate cu cerinţele legislaţiei aplicabile, proprietăţile rezultate prin implementarea Proiectului şi terenurile ocupate de Proiect nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau să se constituie în garanţii pentru terţi. În baza contractului de parteneriat public-privat tip BOT (aşa cum a fost detaliat mai sus), încheiat între investitor şi Autoritatea Publică, investitorul, prin Compania de Proiect, îşi va asuma operarea din punct de vedere tehnic (clădire, echipamente, servicii oferite) a noului Spital Clinic Municipal şi (prin intermediul Operatorului specializat) administrarea actului medical. Noul Spital Clinic Municipal va avea caracteristicile unui spital public şi va presta servicii medicale către marea masă a populaţiei.

20

Taxă lunară (chirie)

Spital complet funcţional

Tarif pentru

pacienţii trataţi CNAS

Organizaţii finanţatoare

Taxă lunară

Modul de operare Modul de operare specific parteneriatului public-privat tip BOT, în cazul concret al Spitalului Clinic Municipal Timişoara, este redat succint mai jos MS Relaţia dintre Compania de Proiect şi Spitalul Public Investitorul va finanţa toate investiţiile necesare, pentru a finaliza construcţia spitalului, va realiza dotarea cu echipamente a acestuia, va furniza infrastructura necesară pentru funcţionarea spitalului pe perioada celor 20 de ani de derulare a proiectului şi va asigura administrarea actului medical ce va fi desfăşurat în cadrul spitalului, în condiţii de eficienţă ce urmează a fi negociate cu Autorităţile Publice. Compania de Proiect va încasa o taxă lunară (sau anuală) în schimbul punerii la dispoziţia Spitalului Public a clădirii noului spital complet echipată şi utilată, precum şi a altor servicii aferente. De asemenea, investitorului i se solicită să îşi asume (prin intermediul unei companii de Operare) administrarea actului medical la un nivel de eficienţă care să garanteze acoperirea într-un grad cât mai ridicat a taxei ce urmează a fi plătită Companiei de Proiect. Noul Spital Clinic Municipal va funcţiona în regim public şi va fi finanţat prin decontarea serviciilor medicale de către CNAS, precum şi din alte surse, cum ar fi:

• Finanţarea din programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii (ex. Cardiologie, oncologie, diabet etc.

• Contractul de utilizare a bazei clinice încheiat cu Universitatea de Medicină şi Farmacologie Timişoara.

• Contractul de utilizare a bazei de cercetare încheiat cu Academia de Ştiinţe Medicale.

• Trei tipuri de asigurări private de sănătate: suplimentare, complementare, substituţie).

• Contract privind şcolarizarea asistentelor medicale. • Coplată a unor servicii medicale asigurată de pacienţi interesaţi.

Compania de Proiect

Oraş Timişoara

Investitor/ Consorţiu de Investitori

noul Spital Municipal Timişoara

Spital Public (administrat de

Operator specializat, membru al consorţiului)

21

Cerinţe de operare În urma încheierii contractului de parteneriat public-privat, Companiei de Proiect îi vor reveni următoarele obligaţii:

• Finalizarea construcţiei şi echiparea acesteia cu dotări tehnice specifice • Dotarea spitalului cu echipamente medicale şi mobilier • Asigurarea mentenanţei (întreţinerii) clădirii şi echipamentelor tehnice

aferente acesteia şi echipamentului medical • Înlocuirea echipamentului medical şi a celorlalte dotări, prin reinvestire pe

toată durata desfăşurării Proiectului, în funcţie de duratele economice de viaţă

• Prestarea unor servicii de management al facilităţii: securitate, spălătorie, curăţenie, catering, etc.

Pentru toate acele servicii unde este posibilă exprimarea unui preţ unitar al prestaţiei, trebuie să fie respectate următoarele principii:

• Preţul/Tariful unitar va fi stabilit în aşa fel încât să poată fi demonstrată obţinerea de valoare în schimbul banilor

• Contravaloarea serviciilor decontată către Compania de Proiect va trebui să fie corelată cu volumul prestaţiei efectuate

Ca principiu general, serviciile prestate vor trebui să se încadreze în standardele de performanţă ce urmează a fi stabilite, în caz contrar contravaloarea decontată a serviciilor către Compania de Proiect urmând a fi diminuată în mod corespunzător. De asemenea, consorţiului de investitori îi va reveni sarcina de a administra furnizarea actului medical (prin intermediul unei companii de Operare specializate), în condiţii de eficienţă ce urmează a fi negociate cu autorităţile publice. Responsabilităţi privind obţinerea de aprobări Responsabilitatea pentru obţinerea aprobărilor necesare dezvoltării şi funcţionării proiectului, cu excepţia celor eliberate de Primăria Municipiului Timişoara, va reveni în exclusivitate investitorului. Cu toate acestea, Autoritatea Publică va sprijini Investitorul în obţinerea autorizaţiilor mai ales în ceea ce priveşte autorizaţiile necesare punerii în funcţiune a noului Spital Clinic Municipal. Implementarea proiectului Investitorul are obligaţia de a implementa proiectul conform planificării stabilite, urmărind respectarea termenului limită de punere în funcţiune a noului Spital Clinic Municipal şi transferarea cât mai rapidă şi eficientă (fără disfuncţionalităţi în prestarea actului medical) a activităţii medicale desfăşurate în cadrul secţiilor care urmează a fi mutate. Dezvoltarea ulterioară a proiectului Este solicitat investitorului să ia în calcul posibilitatea dezvoltării ulterioare a proiectului, de exemplu, ca răspuns la apariţia unor noi cerinţe în domeniul medical (determinate de evoluţia tehnologică, modificarea volumului şi/sau structurii cererii de servicii medicale etc.) şi să propună soluţii care să permită flexibilitate în răspunsul la asemenea posibile modificări. Măsuri de protecţie a mediului Investitorul va trebui să respecte toate prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia mediului, pe întreaga durată de viaţă a proiectului.

22

7. Procesul de evaluare • Cadrul legal Conform art. 5, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.16/ 2002 privind contractele de parteneriat public-privat şi pct. 10 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, pentru selecţionarea celor mai bune oferte exprimate de către investitori, scrisorile de intenţie vor fi supuse unui proces de evaluare. În acest scop, autoritatea publică va numi o Comisie de evaluare, a căror membrii vor semna declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate. Examinarea scrisorilor de intenţie depuse se va realiza strict în cadrul unor şedinţe de lucru. Datele, locul de desfăşurare a şedinţelor, precum şi subiectele abordate, modul de deliberare şi conţinutul hotărârilor luate vor fi confidenţiale. Într-o etapă premergătoare şedinţei de deschidere a scrisorilor de intenţie, autoritatea pubică va aproba criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a scrisorilor întârziate sau nesigilate. Pe baza acestor documente se va realiza evaluarea scrisorilor de intenţie. Procesul de evaluare se va desfăşura pe parcursul a 30 de zile de la data limită de depunere a scrisorilor de intenţie. Finalitatea acestuia constă într-un proces-verbal de evaluare a scrisorilor de intenţie, care va cuprinde rezultatul evaluării şi recomandările comisiei către autoritatea publică. Tentativa investitorilor de a influenţa unul sau mai mulţi membrii ai comisiei de evaluare va conduce automat la eliminarea investitorului în cauză din procesul de analiză şi selecţie. • Desfăşurarea procesului de evaluare Realizarea proiectului de parteneriat public privat („PPP”) “Spitalul Clinic Municipal Timişoara”, presupune parcurgerea unor etape obligatorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 24.01.2002 privind contractele de parteneriat public – privat , cu modificările şi completările ulterioare şi prin Hotărârea de Guvern nr.621 din 20 iunie 2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei. Aceste etape sunt descrise în continuare: Publicarea anunţului de intenţie Autoritatea publică a procedat la publicarea în Monitorul Oficial a Anunţului de Intenţie pentru PPP “Spitalul Clinic Municipal Timişoara” în data de ………………. În intervalul dintre publicarea anunţului de intenţie şi termenul limită de depunere a scrisorilor de intenţie, la solicitarea potenţialilor investitori, autoritatea publică va organiza întâlniri cu aceştia în scopul prezentării intenţiilor şi necesităţilor sale în legătură cu proiectul. Informaţii despre organizarea unor astfel de întâlniri vor fi transmise tuturor investitorilor care îşi vor fi manifestat interesul.

23

Depunerea scrisorilor de intenţie de către ofertanţi Termenul limită de depunere a scrisorilor de intenţie este a 60-a zi de la data publicării Anunţului de Intenţie, adică............................, ora.................. În cadrul şedinţei de deschidere va fi verificată conformitatea scrisorilor de intenţie cu prevederile privind pregătirea, depunerea şi tratarea scrisorilor de intenţie pentru proiecte de parteneriat public-privat. Scrisorile întârziate sau primite nesigilate vor fi respinse şi nu vor mai participa la fazele următoare ale evaluării. Selectarea investitorilor Evaluarea şi selecţionarea celor mai bune oferte depuse prin scrisorile de intenţie se va face de către autoritatea publică, în termen de 30 de zile de la data limită de depunere a scrisorilor de intenţie, respectiv 90 de zile de la data publicării Anunţului de Intenţie, adică............................, ora.................. Desfăşurarea şedinţei de deschidere a scrisorilor de intenţie va fi descrisă într-un proces-verbal de şedinţă semnat de toţi membrii prezenţi la deschidere. Procesul verbal al şedinţei de deschidere va face parte integrantă din raportul final al comisiei de evaluare. Scrisorile de intenţie acceptate ca fiind conforme în urma şedinţei de deschidere vor fi supuse analizei în şedinţele de lucru ulterioare. Rezultatul evaluării scrisorilor de intenţie şi recomandările propuse vor fi consemnate într-un proces verbal de evaluare a scrisorilor de intenţie, semnat de toţi membrii comisiei şi aprobat de autoritatea publică. Procesul-verbal de evaluare va cuprinde lista investitorilor selecţionaţi şi motivele neselecţionării celorlalţi investitori. Odată cu aprobarea raportului de evaluare de către autoritatea publică, comisia de evaluare îşi va înceta activitatea. Încheierea acordului de proiect Înainte de a se trece la negocierea condiţiilor de realizare a proiectului de parteneriat public – privat cu investitorii selectaţi, autoritatea publică va încheia cu aceştia un Acord de Proiect care va defini obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi, precum şi modalităţile de stingere a obligaţiilor reciproce pe durata negocierilor. Negocierea conţinutului şi formei - plecându-se de la acordul de proiect-cadru prezentat în Anexa nr. 1.6. la H.G.nr.621/2002 – precum şi încheierea Acordului de Proiect de către autoritatea publică cu fiecare dintre investitorii selecţionaţi, se va realiza eşalonat, în termen de 15 zile de la selecţionarea celor mai bune oferte exprimate prin scrisorile de intenţie. Termenul de finalizare poate fi modificat în funcţie de numărul ofertelor selecţionate. Negocierea cu investitorii selecţionaţi În vederea negocierilor condiţiilor de realizare a Proiectului, autoritatea publică va numi una sau mai multe comisii de negociere. Negocierea condiţiilor de realizare a PPP va fi efectuată pe baza clauzelor Acordului de Proiect şi a Studiului de Fezabilitate.

24

În urma acestor negocieri, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizaţi pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnico-economici şi financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanţi la selecţie. Împotriva Deciziei menţionate, orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestaţie scrisa, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei. Autoritatea publică este obligată să analizeze toate contestaţiile depuse în termen şi să transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. În cazul în care rezultatul analizei şi acceptarea contestaţiilor depuse au modificat ierarhia stabilită iniţial, noua ierarhie rezultată în urma soluţionării contestaţiilor, se comunică tuturor investitorilor participanţi la procesul de selecţie. Ierarhia stabilită în urma soluţionării contestaţiilor nu poate fi contestată din nou de nici un alt investitor participant la procesul de selecţie. Negocierea contractului La finalizarea procedurii de depunere şi rezolvare a contestaţiilor, autoritatea publică intră în negocierea finală a unui contract de parteneriat public-privat cu investitorul cel mai bine clasat, prin intermediul unei comisii de negociere desemnate în acest scop. În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de parteneriat public - privat, autoritatea publică va începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori ierahizaţi, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor ierarhizaţi, până la obţinerea unui rezultat favorabil. Investitorul şi autoritatea publică vor proceda la pregătirea şi negocierea termenilor şi a clauzelor contractului de parteneriat public-privat şi a modalităţii de exploatare şi întreţinere a obiectivului realizat. Contractul de parteneriat public-privat în forma sa negociată va fi supus spre aprobare autorităţii publice. 8. Criterii de evaluare Criteriile de evaluare au rolul de a selecţiona acei investitori cu care Autoritatea Publică este dispusă să negocieze condiţiile de realizare a proiectului de parteneriat public-privat. În acest scop, în continuare sunt definite două categorii de criterii care au drept rol selectarea acestor investitori, şi anume:

• Cerinţe minime de precalificare (în cazul în care investitorii nu vor răspunde acestor cerinţe Autoritatea Publică îşi rezervă dreptul neselecţionării acestora)

• Criterii de evaluare în vederea selecţionării

25

Cerinţe minime de precalificare

o Informaţii de identificare a consorţiului şi a fiecărei firme membre a acestuia (denumire, adresă, telefon, fax, persoană de contact)

o Dovada înregistrării în ţara de origine a fiecăruia dintre membrii consorţiului

o Natura şi structura fiecăruia dintre membrii consorţiului

o Dimensiunea afacerii, ilustrată prin: cifra de afaceri, capitalul social, numărul

de salariaţi, pentru fiecare firmă membră a consorţiului

o Legătura legală şi financiară, relaţiile existente între firmele membre cu precizarea modului în care componenţa, rolurile, responsabilităţile vor suferi modificări pe perioada negocierilor, proiectării, construcţiei şi etapelor operaţionale ale contractului

o Banca sau băncile care vor asigura finanţarea. Se va preciza dacă, când şi în

ce mod consorţiul va organiza o licitaţie pentru obţinerea finanţării, precizându-se instituţiile finanţatoare care vor fi invitate la o astfel de licitaţie şi modalitatea de selecţie a acestora. În cazul în care consorţiul a selectat deja instituţia/ instituţiile finanţatoare se va preciza de ce a fost considerată această soluţie ca fiind potrivită pentru realizarea proiectului.

o Detalii privind toţi consultanţii sau consilierii care avizează consorţiul şi / sau

membrii acestuia

o Aspecte legate de proiect

- descrierea serviciilor ce vor fi prestate de către fiecare firmă membră a consorţiului în cadrul proiectului

- stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor managerilor pentru fiecare

serviciu furnizat (incluzând construcţia clădirii şi serviciile de management al facilităţii) şi modul în care acestea vor fi integrate într- un tot unitar. Este necesară ataşarea CV-urilor persoanelor nominalizate

- În cazul în care construcţia, dotarea spitalului, serviciile non medicale

vor fi subcontractate, consorţiul trebuie să precizeze: modul în care se va realiza procesul de selecţie a colaboratorilor/ experienţa celor pentru care s-a optat deja şi modalitatea în care performanţa subcontractanţilor va fi garantată şi integrată în cerinţele de performanţă specificate de autoritatea publică

o În conformitate cu H.G. nr.621/ 2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a O.G. nr.16/ 2002 privind contractele de parteneriat public-privat, investitorii trebuie să anexeze scrisorii de intenţie următoarele documente:

- declaraţie a fiecărui membru al consorţiului privind conflictele de

interese existente sau prevăzute în dezvoltarea proiectului - acordul scris pentru orice acţiune a autorităţii publice în vederea

investigării probităţii consorţiului sau a membrilor acestuia

26

- declaraţie prin care membrii consorţiului acceptă în totalitate cerinţele de confidenţialitate sau care vor fi cerute de autoritatea publică

- acordul explicit cu privire la solicitările autorităţii publice referitoare la

dreptul de proprietate intelectuală, renunţarea la orice drept de a solicita daune, rambursare de costuri sau să conteste oricare sau toate deciziile autorităţii publice, precum şi certificarea explicită a faptului că au furnizat toate documentele cerute pentru exprimarea intenţiei

- declaraţie pe proprie răspundere privind bonitatea investitorului

- dovada faptului că membrii consorţiului şi-au onorat toate obligaţiile

fiscale în România şi în ţara de rezidenţă, după caz

- declaraţie referitoare la faptul că membrii consorţiului sunt eligibili pentru realizarea proiectului

- demonstrarea faptului că fiecare şi toţi membrii consorţiului se

angajează să participe la proiect Criterii de evaluare în vederea selecţiei Investitorii care îndeplinesc cerinţele minime de precalificare vor fi supuşi unui proces de evaluare şi selecţie, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

a) Criterii referitoare la realizarea proiectului b) Criterii referitoare la capacitatea tehnică şi experienţa în realizarea unor

proiecte similare

c) Criterii referitoare la capacitatea financiară

d) Criterii referitoare la aspecte comerciale a) Criterii referitoare la realizarea proiectului Evaluarea consorţiului în ceea ce priveşte capacitatea acestuia de a furniza proiectul se va realiza pe baza următoarelor aspecte tehnice, economice şi financiare.

Aspecte tehnice

o Consorţiul trebuie să realizeze o descriere a modului de abordare a proiectului, prin care să se demonstreze capacitatea consorţiului de îndeplinire a cerinţelor de realizare a proiectului aşa cum a fost el solicitat prin anunţul de intenţie. Este permisă prezentarea unor abordări alternative dacă se poate demonstra că prin acestea se îmbunătăţeşte valoarea obţinută în schimbul banilor.

o Consorţiul trebuie să prezinte un sumar al bunurilor, echipamentelor şi

tehnologiilor ce vor fi folosite în realizarea proiectului

o Consorţiul trebuie să pună la dispoziţie detalii tehnice referitoare la proiect care să demonstreze capacitatea acestuia privind obiectivele definite

27

o Consorţiul trebuie să prezinte eventualele soluţii propuse de revizuire a

proiectului (compartimentare; circulaţie; instalaţii de încălzire, iluminat, ventilaţie; instalaţii sanitare; finisaje interioare, exterioare; echipamente medicale etc.) evidenţiind:

- modul în care se respectă cerinţele la standardele/parametrii specificaţi de autoritatea publică

- modul de integrare în Planul Urbanistic General al Municipiului

Timişoara

- modul în care soluţiile de proiectare vor face posibilă prestarea serviciilor de management al facilităţii în cele mai bune condiţii. Răspunsul poate fi ilustrat prin exemple concrete de proiecte de parteneriat public-privat în domeniul sănătăţii

- faptul că propunerea făcută asigură un mediu adecvat pentru pacienţi,

personal, vizitatori. Nevoile persoanelor cu handicap trebuie abordate în mod distinct. Soluţiile trebuie să integreze, în acest sens (fără a se limita însă la): accese pietonale, accese la transportul public şi parcări etc.

- modalitatea în care proiectul ar putea fi adaptat unor funcţiuni

alternative şi ar putea fi extins ca răspuns la noile cerinţe

Pentru o mai bună înţelegere a soluţiei, este necesară anexarea următoarelor planuri: - plan de situaţie şi propunerile conceptuale aferente clădirilor - planul general al clădirii - schiţe ale aranjamentelor interioare - schiţe ale funcţiunilor clădirii - informaţii referitoare la instalaţii şi echipamentele tehnice - secţiunile relevante - orice alte planuri sau schiţe care pot oferi detalii relevante despre

modalitatea propusă de realizare a proiectului

o Consorţiul trebuie să prezinte modalitatea de finalizare a construcţiei, indicând principalele materiale folosite, modalitatea de selecţie a furnizorilor acestora, eventualele facilităţi obţinute în procesul de achiziţie

o Consorţiul trebuie să prezinte modalitatea de asigurare a mentenanţei

clădirii şi echipamentelor medicale o Consorţiul trebuie să descrie modalitatea în care va asigura prestarea

fiecăruia dintre serviciile non medicale asumate, la parametrii calitativi specificaţi de autoritatea publică

o Consorţiul trebuie să ofere detalii cu privire la modalitatea de asigurare a

calităţii

o Consorţiul trebuie să descrie modalitatea în care va asigura administrarea serviciilor medicale (managementul actului medical prin intermediul unei companii de Operare specializate)

28

Aspecte economice şi financiare Investitorul trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a furniza proiectul şi nivelul de servicii cerut la un cost competitiv, astfel încât să poată fi demonstrată obţinerea de valoare în schimbul banilor. Informaţiile furnizate trebuie să permită Autorităţii Publice estimarea costurilor cu investiţia iniţială, precum şi costul total al proiectului (pe perioada de 20 de ani), incluzând dar fără a se limita la:

- valoarea investiţiei detaliată pe structura acesteia (finalizare construcţie, dotare cu echipamente non medicale, echipament medical, mobilier, alte costuri); aceasta trebuie să se bazeze pe propunerea investitorului de dezvoltare a facilităţii

- o detaliere a investiţiilor necesare pentru realizarea căilor de acces,

parcărilor şi altor suprafeţe sau construcţii auxiliare - eşalonarea în timp a investiţiei

- costul aferent întregului ciclu de viaţă al facilităţii – estimarea

cheltuielilor aferente clădirii, echipamentelor tehnice (non medicale), precum şi a echipamentelor medicale şi a altor dotări pe perioada contractului, referitoare la întreţinere şi reinvestire

- costul serviciilor non medicale – precizarea costului pe fiecare

serviciu prestat, raportat la o unitate de măsură convenţională (ex: servicii de spălătorie/ articol, curăţenie/ metru pătrat)

- onorariile de consultanţă

- alte costuri anuale de funcţionare

- alte premize necesare pentru oferirea serviciilor solicitate la un nivel

competitiv (costuri referitoare la managementul de proiect, marja de profit solicitată, etc.)

- referitor la prestarea actului medical, premize şi previziuni (cât mai

detaliate) care să prezinte opinia investitorului în ceea ce priveşte structura serviciilor medicale şi rezultatele financiare aşteptate, pe întreaga durată a Proiectului

Consorţiul trebuie să emită comentarii asupra fezabilităţii proiectului solicitat în condiţiile realizării cu respectarea standardelor şi principiilor specificate şi cu costurile estimate anterior, evidenţiind orice problemă care ar putea afecta îndeplinirea lui. Consorţiul trebuie să prezinte informaţii referitoare la:

- numărul personalului angajat permanent şi pe perioadă determinată - structura personalului - numărul personalului direct implicat, în prezent, în proiecte de parteneriat

public-privat sau proiecte de concesiune - numărul, structura şi calificarea personalului implicat în managementul de

activităţi medicale

29

Consorţiul trebuie, de asemenea, să prezinte dacă şi în ce fel va prelua din cadrul actualului Spital Clinic Municipal Timişoara personalul tehnic şi personalul implicat în prestarea serviciilor de management al facilităţii, aferent Proiectului. b) Criterii referitoare la capacitatea tehnică şi experienţa în realizarea unor proiecte similare Consorţiul trebuie să-şi demonstreze capacitatea tehnică de a realiza proiectul şi de a îndeplini cerinţele de operare cerute, precum şi capacitatea de a realiza proiectul în limitele de timp şi bugetul prevăzut, prin referire la proiectele similare realizate. În acest sens, trebuie să prezinte în detaliu:

- proiectele de parteneriat public privat realizate, în componenţa actuală sau în orice altă combinaţie a membrilor consorţiului, în ultimii trei ani de activitate

- proiectele de parteneriat public-privat în domeniul sănătăţii realizate în

ultimii trei ani de activitate

- proiectele de parteneriat public-privat în alte sectoare publice, realizate în ultimii trei ani de activitate

- proiectele în domeniul sănătăţii (altele decât proiectele de parteneriat

public-privat) asumate în ultimii trei ani de activitate, inclusiv cele care atestă experienţa în operarea/managementul activităţii medicale

- alte proiecte, decât cele amintite mai sus, asumate în ultimii trei ani de

activitate şi considerate relevante pentru scopul proiectului Capacitatea, experienţa, resursele şi expertiza trebuie demonstrate prin proiecte anterioare de mărime şi complexitate similare cu Proiectul în discuţie. Pentru fiecare dintre proiectele prezentate, consorţiul şi fiecare membru al acestuia trebuie să menţioneze cel puţin informaţii referitoare la: denumirea proiectului, denumirea clientului, tipul proiectului (PPP sănătate, PPP, alt proiect în domeniul sănătăţii, etc.), valoarea iniţială a investiţiei şi costul total al proiectului, stadiul proiectului (fază iniţială, negocieri, negociere contract, închidere financiară, construcţie, operare, anulat, anulat la stadiul de…), datele relevante ale proiectului, consorţiul incluzând organizaţiile relevante implicate (menţionând rolul şi contribuţiile acestora). Consorţiul trebuie să pună la dispoziţie informaţiile de identificare a trei dintre beneficiarii fiecărei categorii de proiecte menţionate, de la care s-ar putea obţine referinţe. Consorţiul trebuie, de asemenea, să ofere informaţii referitoare la litigiile şi disputele comerciale, legate de proiectele enumerate, în care au fost implicaţi oricare dintre membrii consorţiului şi care ar putea afecta capacitatea acestuia de a realiza proiectul. De asemenea, consorţiul trebuie să facă dovada:

- experienţei dovedite în managementul de proiect - capacităţii tuturor consultanţilor, contractanţilor şi subcontractanţilor

propuşi - experienţei demonstrate în relaţii cu autorităţi publice

30

c) Criterii referitoare la capacitatea financiară Pentru abordarea proiectului în regim de parteneriat public-privat, candidatul trebuie să-şi dovedească capacitatea financiară. În acest sens, trebuie să pună la dispoziţie:

- situaţiile financiare pe ultimii trei ani de activitate pentru consorţiu şi fiecare dintre membrii consorţiului, auditate de o companie independentă

- informaţii financiare auditate de o companie independentă, pentru

proiectele mari, pentru ultimii trei ani de activitate ai fiecărui investitor sau membru al consorţiului

- demonstrarea capacităţii financiare de a realiza proiectul, precum şi

nivelul angajamentelor financiare pe care fiecare firmă membră a consorţiului doreşte să le mobilizeze pentru realizarea proiectului, cu specificarea componenţei acestora (capitaluri proprii, obligaţiuni, bănci, alţi creditori)

- evoluţia cifrei de afaceri totale şi a cifrei de afaceri aferente proiectelor

de parteneriat public privat (cu specificarea celor realizate în domeniul sănătăţii), în ultimii trei ani de activitate

- evoluţia cifrei de afaceri aferente proiectelor de construcţii, în ultimii

trei ani de activitate

- evoluţia cifrei de afaceri obţinută din prestarea serviciilor non medicale (de management al facilităţii)

- evoluţia cifrei de afaceri obţinută din prestarea serviciilor de operare a

unităţilor medicale (de management/administrare a actului medical)

- informaţii referitoare la credibilitatea consorţiului şi a membrilor acestuia pe pieţele financiare şi ultimele ratinguri acordate de instituţiile internaţionale de rating (Moody, Standard & Poors, etc.), în cazul în care acestea sunt cotate la bursă

- angajamentele curente ale investitorului (ale tuturor membrilor, în

cazul unui consorţiu de firme) - dacă este cazul, disponibilitatea firmei mamă sau a ultimului deţinător

(dacă este cazul) de a garanta angajamentele subsidiarei sale, în legătură cu Proiectul

Consorţiul trebuie să precizeze şi tipul garanţiilor financiare necesare din partea autorităţii publice, pentru asigurarea resurselor de realizare a proiectului, precum şi modul în care acestea vor fi puse la dispoziţie. d) Criterii referitoare la aspecte comerciale

Consorţiul va trebui să prezinte următoarele aspecte comerciale:

- indicarea modului preferat de abordare a finanţării, incluzând natura şi

structura capitalurilor şi resurselor atrase prevăzute a fi utilizate (însoţită de costurile aferente)

31

- demonstrarea faptului că membrii consorţiului au înţeles alocarea riscurilor de proiect

- menţiuni exprese asupra modului în care membrii consorţiului acceptă

matricea de alocare a riscurilor de proiect

- demonstrarea faptului că membrii consorţiului acceptă principiile mecanismului de plată şi propuneri concrete referitoare la acesta (cu detaliere pe fiecare tip de prestaţie/ serviciu)

- comentarii la oricare dintre aspectele comerciale prezentate de

autoritatea publică.

32

9. Termeni şi condiţii generale Investitorii sunt responsabili de îndeplinirea tuturor cerinţelor normative şi legale, pe parcursul întregului proces de selecţie şi negociere. Data limită pentru depunerea scrisorilor de intenţie este .......... ora........ Scrisoarea de intenţie precum şi toate documentele ataşate se vor prezenta în original, într-un singur exemplar. Scrisoarea de intenţie precum şi toate documentele ataşate, se introduc într-un plic, netransparent, sigilat şi marcat după cum urmează: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Bv. C.D. Loga nr.1 Scrisoare de intenţie pentru proiectul de parteneriat public privat: “Spitalul Clinic Municipal Timişoara” A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE .............ORA .......... Plicurile astfel inscripţionate pot fi transmise prin poştă, curier rapid sau depuse direct la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Bv. C.D.Loga nr.1, camera 12, ghişeul nr.9 sau 10. Autoritatea publică nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate pentru scrisorile de intenţie pierdute, întârziate sau care au fost recepţionate fără sigilii, indiferent de cauza care a produs acest eveniment. Orice potenţial investitor care a obţinut un exemplar din documentul ataşat anunţului de intenţie, are dreptul de a solicita în scris clarificări privitoare la informaţiile cuprinse în acesta. Autoritatea publică are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin 8 zile înainte de data limită de depunere a scrisorilor de intenţie. Conţinutul răspunsului privind clarificările, va fi transmis – cu cel puţin 6 zile înainte de data limită – tuturor potenţialilor investitori care au obţinut un exemplar al documentului ataşat anunţului de intenţie. Autoritatea publică îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare şi referinţe de la terţi, în legătură cu orice document sau informaţie furnizate de investitor. De asemenea, autoritatea publică îşi rezervă dreptul de a cere orice informaţie suplimentară pe care o consideră de cuviinţă. Deschiderea scrisorilor de intenţie si evaluarea acestora se face de către Comisia de evaluare numită în acest scop de către autoritate publică. Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea absolută asupra oricăror documente, date şi informaţii conţinute sau ataşate la scrisorile de intenţie. Investitorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea absolută asupra datelor furnizate de autoritatea publică. Investitorii acceptă faptul că scrisorile de intenţie si toate documentele o dată cu depunerea acestora devin proprietatea autorităţii publice. Nu i se poate cere autorităţii publice şi aceasta nu are intenţia de a da nici un fel de relaţii privind documente sau informaţii extrase din dosarele celorlalţi ofertanţi, ci numai date referitoare la propria ofertă. Autoritatea publică nu va rambursa nici unuia dintre investitorii participanţi la selecţie, costurile realizate de aceştia ca urmare a pregătirii scrisorilor de intenţie sau altor activităţi desfăşurate pe timpul negocierilor

33

10. Drepturi exclusive Autoritatea publică locală nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici o pierdere generată din interpretarea eronată sau omisivă de către investitori a documentelor prezentate acestora. Investitorii nu vor avea nici un fel de legătură directă cu oricare din membrii comisiei de evaluare sau cu funcţionarii sau apropiaţii care i-ar putea influenţa în procesul evaluării. Orice tentativă de acest fel duce la eliminarea automată a investitorilor în cauză din procesul de evaluare. Investitorii trebuie să accepte irevocabil faptul că nu vor avea dreptul de a pretinde autorităţii publice nici un fel de despăgubiri în legătură directă sau indirectă cu deciziile cesteia.

Autoritatea publică are dreptul exclusiv şi irevocabil de a accepta sau de a nu accepta oricare sau toate scrisorile de intenţie şi de a continua sau opri procesul de selecţie după ce au fost depuse scrisorile de intenţie. Autoritatea publică nu are nici o obligaţie contractuală sau de altă natură ca rezultat al acestui proces de selecţie. Autoritatea publică îşi asumă responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile din documentul ataşat.

Atasament: Anunt_intentie_-_Spit._Municipal.pdf

1

ANUNŢ DE INTENŢIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1,

intenţionează să promoveze implementarea proiectului de parteneriat public- privat: “Spitalul Clinic Municipal Timişoara”

DESCRIEREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT Consiliul Local al Municipiului Timişoara, continuând tradiţia aplicării unor politici locale inovatoare puse în slujba cetăţenilor, a identificat o soluţie modernă şi eficientă pentru a asigura fondurile necesare finalizării şi exploatării noului Spital Clinic Municipal, şi anume realizarea unui Parteneriat Public Privat. Parteneriatul Public Privat reprezintă în situaţia actuală unul din instrumentele cele mai eficiente de canalizare a fondurilor publice şi private în sistemul de asistenţă medicală Obiectivele proiectului sunt: construirea unui spital clinic municipal, echiparea acestuia cu echipamente şi dotări performante precum şi operarea unor servicii publice de sănătate la standarde europene către populaţia municipiului Timişoara şi a localităţilor periurbane.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ALE PROIECTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC- PRIVAT

Construcţia Spitalului Clinic Municipal Timişoara a fost demarată în anul 1994 si a fost întreruptă din cauza lipsei de fonduri. În prezent structura de rezistenţă este finalizată, utilităţile sunt disponibile, şi a fost confecţionată şi depozitată tâmplăria cu vitraj din termopan Terenul în suprafaţă de 69.644 mp pe care este amplasată construcţia, este domeniu public al municipiului Timişoara şi se află în zona de nord, pe calea Torontalului. Proiectul de PPP, propune amenajarea unui spital municipal complet funcţional, cu o suprafaţă totală de 23.510 mp, cu 315 paturi de spital şi 25 de săli de examinare în cadrul policlinicii

În conformitate cu H.G. nr.621/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.16/ 2002 privind contractele de parteneriat public-privat, şi ţinând cont de condiţiile concrete ale Proiectului, Autoritatea Publică propune pentru noul Spital Clinic Municipal Timişoara un proiect de parteneriat public privat de tipul Construcţie, Operare, Transfer (BOT), prin care investitorul este solicitat să facă proiectarea, construcţia, operarea şi transferul clădirii noului Spital Clinic Municipal.

Pentru aceasta investitorul este solicitat, ca alături de Autoritatea Publică, să înfiinţeze o Companie de Proiect care să fie responsabilă de:

• Proiectarea facilităţii ce se doreşte a fi construită • Finalizarea construcţiei noului Spital Clinic Municipal Timişoara, inclusiv

dotarea cu instalaţiile şi echipamentele tehnice necesare • Dotarea cu echipamente medicale la standarde europene • Asigurarea mentenanţei (întreţinerii) clădirii şi echipamentelor aferente acesteia • Înlocuirea echipamentului medical şi a celorlalte dotări (inclusiv clădire şi

echipamente tehnice), prin reinvestire pe toată durata de viaţă a Proiectului

2

• Prestarea altor servicii de management al facilităţii: securitate, spălătorie, curăţenie, catering, etc.

• De asemenea, se solicită ca consorţiul să îşi asume administrarea din punct de vedere medical a Spitalului, care ar urma să îşi menţină caracteristicile de spital public.

MODALITĂŢI DE REALIZARE Proiectul public-privat va fi realizat de un investitor selecţionat în conformitate cu prevederile OG 16/2002 şi al HG 621/2002, privind contractele de parteneriat public- privat şi normele metodologice de aplicare a acestora.

CAPACITATEA INVESTITORILOR INTERESAŢI Pentru a putea fi precalificaţi şi selecţionaţi, investitorii ori asocierile de investitori interesaţi vor trebui să demonstreze: - capacitatea tehnică de a realiza proiectul public-privat propus; - experienţa, resurse şi expertiză în proiecte similare ca anvergură; - experienţa managerială în domeniu; - capacitatea financiară de a atrage şi gestiona în întregime şi pe cont propriu resursele financiare pentru un astfel de proiect.

De asemenea, investitorii vor accepta asumarea unei părţi din riscurile proiectului pe baza matricei de distribuţie a riscurilor, propusă de autoritatea publică. Documentul ataşat la anunţul de intenţie poate fi procurat fără plată de la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situat în Timişoara, B-dul C.D.Loga, nr.1, Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană tel./fax.0256-293605. Data limită de depunere a scrisorilor de intenţie este a 60 a zi de la data apariţiei anunţului în Monitorul oficial, ora 1200. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situat în Timişoara, B-dul C.D.Loga, nr.1, tel./fax.0256-293605, tel. 0256-408430, persoană de contact consilier Carmen DOROGHI. Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu Primarul Municipiului Timişoara

Atasament: Referat_proiect_Sp._Municipal.pdf

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL D.I.E. Nr. SC 2004 – 17336/01.10.2004

REFERAT privind aprobarea documentelor necesare pentru iniţierea

proiectului de parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara”

Clădirea noului Spitalul Clinic Municipal Timişoara (realizată în proporţie de 30%) a trecut, alături de celelalte clădiri în care-şi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal, din domeniul privat al statului în domeniul public al municipiului şi în administrarea Consiliului Local Timişoara în conformitate cu prevederile art.1 şi poziţiei nr. 264 din Hotărârea de Guvern nr.866/16 .08.2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective. Finalizarea lucrărilor de execuţie a Spitalului Clinic Municipal, situat în calea Torontalului, dotarea acestuia cu aparatură performantă şi asigurarea unor condiţii de funcţionare la nivelul standardelor europene pentru populaţia municipiului Timişoara dar şi pentru locuitorii din localităţile periurbane, constituie obiectivul unui Parteneriatul Public – Privat (PPP) pe care Primăria Municipiului Timişoara îl propune investitorilor interesaţi. PPP intervine atunci când sectorul privat cooperează cu autorităţile publice pentru a furniza capitalul şi experienţa sectorului privat în vederea asigurării unor servicii publice, aducând îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte performanţa şi metodele de lucru eficiente. PPP reprezintă unul din instrumentele cele mai eficiente de canalizare a fondurilor publice şi private în sistemul de asistenţă medicală. Încheierea contractelor de parteneriat public– privat şi a etapelor ce trebuiesc parcurse este reglementată prin Ordonanţa nr. 16 din 24.01.2002 actualizată şi prin H.G. nr.621 din 20 iunie 2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei. Iniţiativa unui PPP aparţine autorităţii publice. Etape obligatorii pentru iniţierea unui PPP o constituie elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală a studiului de prefezabiliate (SPF), a anunţului de intenţie şi a documentului ataşat acestuia. Ulterior lansării iniţiativei de constituire a parteneriatului este necesară elaborarea Studiului de Fezabilitate. În vederea parcurgerii acestor etape PMT a organizat, în conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001 privind achiziţiile publice, modificată şi aprobată prin Legea 212/2002, o procedură de achiziţie publică în urma căreia contractul a fost atribuit firmei „PriceWaterhouseCoopers” Management Consultants S.R.L. Studiul prezentat în anexă fundamentează necesitatea si oportunitatea constituirii unui PPP în vederea finalizării lucrărilor de execuţie şi funcţionării la standarde vest-europene a Spitalului Clinic Municipal Timişoara. Studiul cuprinde principalele informaţii tehnice, economice şi financiare ale proiectului public-privat. De asemenea, studiul identifică principalele elemente de impact generate prin realizarea proiectului public-privat. Menţionăm că Anunţul de Intenţie şi Documentul ataşat acestuia au fost întocmite în conformitate cu premizele analizate în SPF. Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi cunoscând faptul că documentele menţionate constituie etape premergătoare obligatorii în demararea unui parteneriat public– privat,

Propunem

Comisiilor I, II, III, IV,V şi VI ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

1. Aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” cu principalii indicatori tehnico – economici prevăzuţi. (Anexa 1) 2. Aprobarea iniţierii proiectului de parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” prin lansarea Anunţului de Intenţie (Anexa nr.2) şi a Documentului Ataşat (Anexa nr. 3). 3. Aprobarea Memorandumului de înţelegere ce urmează a fi semnat între Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara (Anexa nr. 4). ŞEF SERVICIU ÎNTOCMIT arh. Aurelia JUNIE arh. Carmen DOROGHI AVIZAT JURIDIC

cons.jur. Mirela LASUSCHEVICI