keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/27.03.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA BUCOVINA TIMIŞOARA"

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 73/27.03.2001
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PARC ZONA BUCOVINA TIMIŞOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 3985/14.03.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale , modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c) (e), (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE PARC ZONA BUCOVINA TIMIŞOARA" - Timişoara, în valoare de 7.396.600 mii lei, conform Proiectului nr. DP - 250-99 întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- S.C. Drum Proiect S.R.L.;
- Mass-media locală;


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI