keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/27.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 68/27.03.2007
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 3925/19.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ;
Având în vedere art.36 alin (2) litera (b) şi (d) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă "Regulamentul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local", prezentat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă "Contractul cadru de finanţare nerambursabilă" prezentat în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 619/19.12.2006.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC 2007 – 3925 / 19.02.2007

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la

bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

Prin adresa nr. SC2007- 002424 /01.02.2007 Centrul Euroregional pentru Democraţie prin persoana doamnei Ilona Mihăieş, preşedinte executiv, a făcut o plângere prealabilă prin care solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 619 din 19.12.2006.

De asemenea prin adresa SC 2007 – 3310/ 09.02.2007, primită din partea Prefectului Judeţului Timiş, domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu, ca urmarea şedinţei Grupului Consultativ al ONG de pe lângă Instituţia prefectului şi în temeiul art. 26 din Legea 340/2004, este solicitată modificarea conţinutului Regulamentului aprobat prin HCL 619/19.12.2006, revenirea asupra anunţului de participare şi respectarea etapelor procedurale conform Legii 350/2005 pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă.

În consecinţă, propunem modificarea conţinutului hotărârii de consiliu mai sus menţionată şi adaptarea acestuia în conformitate cu solicitările făcute atât prin cele două adrese oficiale, cât şi ca urmare a recomandărilor făcute pe marginea conţinutului acestui regulament, de către reprezentanţii ONG-urilor prezente la dezbaterea publică din data de 08.03.2007.

Referitor la căile de atac, adică la procedura de urmat în cazul în care cei interesaţi sunt nemulţumiţi de modul de atribuire a fondurilor de finanţare nerambursabilă, acestea sunt stipulate în art. 39 din L 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general la Cap. IV- Căi de atac, prezentarea acestora nefiind obligatorie. Considerând că au fost corectate toate neajunsurile menţionate în cele două solicitări şi discutate în dezbaterea publică din 08.03.2007, propunem adoptarea prezentului Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Timişoara pe anul 2007, destinat activităţilor nonprofit de interes local şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a acestuia. şi revocarea HCL 619/2006. Anexăm alăturat o copie a procesului verbal de dezbatere şi propunerile de modificare primite din partea organizaţiilor neguvernamentale care au solicitat dezbaterea publică. Adrian Bragea Şef Birou

Avizat juridic, Mirela Lasuschevici

Red. 3 ex A.B.

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Municipiul Timişoara Direcţia Economică Biroul Buget Nr. __________ din ___________

Anexa Nr. 2 la HCL nr.

CONTRACT CADRU de finanţare nerambursabilă pentru activităţi de……………………

În conformitate cu H.C.L. nr. ………………..prin care se aprobă finanţarea activităţii de …………………………. din bugetul local al Municipiului Timişoara în anul 2007.

Între: Municipiul Timişoara, reprezetat prin domnul Gheorghe Ciuhandu– primar, domnul Adrian Bodo – director executiv al Direcţiei Economice, în calitate de Finanţator (denumită în continuare PMT- Primăria Municipiului Timişoara-autoritatea contractantă) şi ____________________, persoană juridică cu sediul în ___________________, str.__________________ nr. _____, ap. ___, judeţul Timiş, înfiinţată în baza sentinţei civile nr. ________________ tel. _________________, fax. ______________, Cod fiscal ___________________, cont bancar în lei nr. ____________________________________________________________, deschis la ________________________________________________________ reprezentată prin _________________________, în calitate de reprezentant legal, denumită în continuare Beneficiar, s-a încheiat prezentul Contract de finanţare a Proiectului ______________________________________________________ (denumit în cele ce urmeaza "Proiectul")

CAPITOLUL I - Obiectul contractului Art. 1 - Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către PMT, din fondurile alocate pentru domeniul _____________________________________cuprins în bugetul local, a activităţilor care au fost stipulate în cererea de finanţare pe care Beneficiarul le va desfăşura în cadrul Proiectului (denumirea)______________________________________________________________________________ _____________________________________________________, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. Cererea de finanţare a fost analizată de către Comisia de selecţionare (conform regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar nerambursabil) şi aprobată de Consiliul Local al Municpiului Timişoara prin HCL nr. ……………

CAPITOLUL II - Durata contractului Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. Art. 3 (1) Proiectul va începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de finanţare, şi anume de la ________________ până la ____________. Acest interval de timp cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului. (2) Părţile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale de către PMT sau de evenimente de forţă majoră. La cerere,

2

Beneficiarul poate să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de finalizare, stabilită de către PMT, dar nu mai târziu de ......................... (3) Beneficiarul finanţării are obligaţia să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a acordat finanţarea.

CAPITOLUL III – Obligaţiile părţilor

Art.4 - Obligaţiile beneficiarului sunt: a) să execute lucrările proiectului aşa cum sunt stipulate ele în cererea de finanţare, să asigure comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât şi între PMT şi beneficiar /organizaţiile din grup; b) să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor; c) să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a proiectului; d) să suporte toate obligaţiile legate de plata personalului său; e) să întocmească cererea de plată conform modelului aprobat de autoritatea contractantă; f) să comunice în scris PMT, în termen de 30 de zile, în cazul în care se afla în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale; g) să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar; h) să întocmească şi să predea PMT rapoartele de activitate, narative şi financiare, conform Regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar. Art. 5 - Obligaţiile autorităţii contractante sunt: a) să pună la dispoziţia Beneficiarului fondurile necesare derulării activităţilor Proiectului, în termenele stabilite prin contract; b) să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al beneficiarului, informaţii confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute de PMT în baza relaţiilor contractuale; c) să elaboreze rapoartele de evaluare necesare, în vederea aprobării rapoartelor de activitate ale beneficiarului; d) să asigure şi să realizeze monitorizarea şi evaluarea intermediară şi finală a proiectului; e) să urmărească cofinanţarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanţării şi a documentelor justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării proiectului;

CAPITOLUL IV – Participarea terţilor

Art. 6 - În sensul prezentului articol, prin terţă persoană se înţelege beneficiar asociat şi / sau sub-beneficiar. Art. 7 - Participarea terţelor părţi este permisă dar nu va scuti beneficiarul de nici una din obligaţiile şi responsabilităţile sale stabilite prin prezentul contract. Art. 8 - Beneficiarul va impune terţilor aceleaşi obligaţii care îi sunt impuse lui însuşi, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractantă-PMT, în baza prezentului contract. Art. 9 - Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea autorităţii contractante în raport cu terţele părţi. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoştinţa terţelor părţi această interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greşit înţelese în această privinţă.

CAPITOLUL V - Valoarea contractului. Art. 10 - Valoarea contractului (1) Valoarea contractului este de ____________________________ lei, reprezentând suma totală, alocată Proiectului de către PMT, adică ______% din valoarea proiectului, cu următoarea defalcare pe trimestre:

3

o Trimestrul I…………………………….Lei o Trimestrul II……………………………Lei o Trimestrul III…………………………..Lei o Trimestrul IV…………………………..Lei

(2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanţări pentru realizarea sa (numele instituţiei şi suma): 1. 2. 3. (3) Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce au fost utilizate pentru co-finanţarea activităţilor Proiectului vor fi incluse şi în raportul financiar final, întocmit conform prevederilor prezentului contract. Art. 11 - Bugetul proiectului. Destinaţia (1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat în anexă. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului aprobat al proiectului şi prevederilor prezentului contract; (2) Pe parcursul derulării Proiectului, dacă situaţia o impune, Beneficiarul poate face realocari de buget între categoriile de buget, fără acordul PMT, numai dacă suma realocată nu depăşeste 20% din bugetul categoriei din care se face realocarea şi nici 20% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate cu încălcarea acestei prevederi, devin aplicabile dispoziţiile alineatelor 4 şi 5; (3) Toate fondurile care fac obiectul finanţării, dobânzile aferente, precum şi bunurile pentru achiziţionarea cărora au fost utilizate acestea şi alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentru realizarea activităţilor şi atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit; (4) Atunci când autoritatea finanţatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile şi/sau bunurile achiziţionate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, PMT poate solicita în scris restituirea acestora; (5) Beneficiarul are obligaţia de a restitui PMT în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia sumele întrebuinţate în alte scopuri decât desfăşurarea activităţilor Proiectului şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită conform prevederilor art.21; (6) Obligaţiile prevăzute de alin. 4 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract; (7) Structura detaliată a bugetului este prezentată în Anexa 3 la Regulametul de finanţare.

CAPITOLUL VI - Plăţi Art. 12 - Efectuarea plăţilor (1) PMT efectuează plăţile prezentului contract astfel:

o 30% avans în condiţiile legii în termen de 15 zile de la semnarea contractului; o 60% tranşe intermediare; o 10% tranşa finală în termen de 15 zile de la validarea raportului final.

(2) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu va depăşi în nici un moment al derularii contractului 30% din valoarea finanţării. (3) În cazul în care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele acordate, autoritatea contractantă (PMT), după ce solicită şi analizează explicaţiile Beneficiarului, va putea cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustificate. (4) Suma rămasă necheltuită la sfârşitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul financiar final şi va fi restituită de către beneficiar autorităţii contractante (PMT) în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiarului în scris. (5) Autoritatea contractantă (PMT) poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale,

4

şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea Proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.

CAPITOLUL VII - Modalităţi de plată Art.13 - Toate plăţile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea contractantă efectuează plăţile în cadrul prezentului contract direct în contul beneficiarului. Art.14 - Nu sunt admise plăţi între autoritatea contractantă şi beneficiar în numerar.

CAPITOLUL VIII - Fiscalitate Art.15 - Autoritatea contractantă decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar, toate cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligaţiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor executate în cadrul prezentului contract.

CAPITOLUL IX - Cheltuieli Art. 16 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar: (1) Orice sumă primită ca finanţare de la PMT în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului; (2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadreaza în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate ale Proiectului, prevăzute în art. 12 alineatul 7 a prezentului contract. În cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depăşirea limitelor prevăzute, PMT va putea solicita returnarea respectivelor sume. (3) Cheltuielile efectuate înainte de - şi după perioada de derulare a proiectului, aşa cum este prevăzut la art. 3, nu sunt eligibile şi nu pot fi decontate de către beneficiar. Art. 17 - Beneficiarul întocmeşte un raport explicativ al costurilor cuprinse în deviz, pentru fiecare perioadă de raportare, care va fi prezentat autorităţii contractante. Art. 18 - Devizul postcalcul şi raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către reprezentantul autorizat al beneficiarului şi de către responsabilul financiar al acestuia. Prin această viză se confirmă pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise şi încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract. Art. 19 (1) La decontare, beneficiarul trebuie să justifice faptul că, la fiecare activitate specifică proiectului, au fost respectate prevederile cuprinse în contract, în legătură cu cota-parte de finanţare. În caz contrar, decontarea se face proporţional cu cota de cofinanţare asigurată. (2) La întocmirea raportului final financiar, beneficiarul va prezenta decontul aferent atât sumei primite de la autoritatea contractantă, prevăzută în prezentul contract la art. 11, reprezentând ____% din valoarea proiectului, cât şi pentru contribuţia proprie, reprezentând ____% din valoarea proiectului.

CAPITOLUL X - Monitorizare şi control

Art. 20 - Informare (1) Beneficiarul furnizează PMT toate informaţiile referitoare la derularea Proiectului pe care acesta i le solicită. PMT poate solicita oricând Beneficiarului informaţii cu privire la stadiul activităţilor, Beneficiarul având obligaţia să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare. Art. 21 - Prezentarea rapoartelor obligatorii (1) Beneficiarul va transmite PMT informaţii privind derularea Proiectului şi utilizarea sumelor primite. În acest scop, Beneficiarul va prezenta PMT:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activităţile

Proiectului, cuprinzând raportul tehnic şi raportul financiar.

5

(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de selecţionare, în scopul verificării de către PMT a încadrării în capitolele bugetare. (3) Raportul financiar va fi însoţit obligatoriu de documentele justificative ale plăţilor efectuate de Beneficiar, în copie; la solicitarea PMT beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original. (4) Raportul de activitate va fi elaborat de către Beneficiar pe baza comparării cu calendarul iniţial al Proiectului. Acesta va cuprinde activităţile demarate, activităţile finalizate, sumele utilizate, necorelările existente faţă de planificare. (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original şi copie precum şi în format electronic la Biroul Circulaţia şi Evidenţa Documentelor, cam. 13, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării Proiectului prevăzută la art.3; (6) Obligaţiile prevăzute la alin.3 şi 5 ale prezentului articol sunt considerate de părţi ca fiind esenţiale pentru realizarea scopului prezentului contract. (7) În scopul informării PMT cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale. Art. 22 - Evaluarea rapoartelor (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiei de evaluare. PMT va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 20 zile de la primire. (2) După analiza acestora, organele de conducere ale PMT vor aproba rapoartele sau vor decide luarea măsurilor care se în cazul în care, în urma analizei unui raport, se constată încălcarea obligaţiilor contractuale şi neatingerea obiectivelor. Art. 23 - Monitorizarea (1) Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanţilor PMT sau a altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi înregistrările deţinute de către Beneficiar, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării faţă de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligaţia să prezinte orice documentaţie solicitată. În cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane şi de a coopera cu aceştia, Beneficiarul are obligaţia de a restitui PMT în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, suma pe care a primit-o ca finanţare de la PMT pentru realizarea Proiectului.

CAPITOLUL XI - Rezultate. Publicitate

Art. 24 - Promovarea Proiectului (1) Beneficiarul are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele obţinute în urma finanţării primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara". (2) PMT va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice în modul în care va considera necesar:

- obiectivele şi durata Proiectului; - finanţarea acestuia de către PMT;

- activităţile efectuate în cadrul Proiectului; - rezultatele obţinute. Art. 25 - În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi disimularea rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare. Art. 26 - Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute sau utilizate de aceştia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

6

CAPITOLUL XII – Răspunderea contractuală Art. 27 - Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generală a executării serviciilor contractate. Art. 28 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate autorităţii contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care îi sunt imputabile. Art. 29 - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare. Art. 30 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată. Art. 31 - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetarii raporturilor contractuale. Art. 32 - Autoritatea contractantă nu este răspunzatoare pentru prejuduciile suferite de beneficiar, de către personalul acestuia ori de către subcontractori în timpul executării contractului. Art. 33 - Autoritatea contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensarea sau reparaţii faţă de aceste prejudicii. Art. 34 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a sprijini, prin demersuri necesare, obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi va actiona ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate. Art. 35 - În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume în avans pentru programele de lucru următoare. Art. 36 - Limite ale răspunderii PMT: (1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanţarea este folosită; răspunderea PMT nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care Beneficiarul va fi ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului şi în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract. (2) PMT nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către Beneficiar sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia. (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al cărui titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din intârzierea acestor plăţi.

CAPITOLUL XIII - Subcontractare

Art. 37 - Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autorităţii contractante numai până la 20% din valoarea contractului cu alţi colaboratori, care au obiect de activitate similar cu al beneficiarului şi care nu sunt specificaţi în contract. În cazul în care beneficiarul depăşeşte limitele maxime precizate, autoritatea contractantă va refuza plata diferenţei de valoare care depăşelte această limită.

CAPITOLUL XIV – Cesiunea

Art. 38 – Este interzisă cesiunea contractului sau a unor părţi din acesta.

CAPITOLUL XV – Rezilierea contractului Art. 39 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale. Art. 40 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract. Art. 41

7

(1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. (3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantãrii este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. (4) Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale conform precum şi interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

CAPITOLUL XVI – Forţa Majoră

Art. 42 (1) Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen. (2) Beneficiarul nu este îndreptăţit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forţă majoră, să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parţială a Proiectului are drept rezultat plata parţială, Beneficiarul având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului.

CAPITOLUL XVII –Penalităţi Art.43 - În cazul în care beneficiarul întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale, beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XVIII – Litigii

Art. 44 - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL XIX - Încetarea contractului Art. 45 - Încetarea contractului (1) Contractul înceteaza de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o altă formalitate, în cazul nerespectării de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, art. 10 până la art 21. (2) În cazul încetării contractului conform alin.1, Beneficiarul este obligat la restituirea disponibilităţilor rămase nefolosite şi a contravalorii bunurilor achiziţionate din sumele primite de la PMT aflate în patrimoniul său.

CAPITOLUL XX - Dispoziţii generale şi finale Art. 46 - Cauze care înlătură răspunderea contractuală: (1) Nici o parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, dacă executarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră. (2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligaţia de a înştiinţa cealaltă parte şi de a lua toate măsurile rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din contract. (3) Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile, părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract. Art. 47 - Comunicări

8

(1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui. (2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor trasmite la următoarele adrese:

a) Pentru PMT - Primăria Municipiului Timişoara, Bd.C.D.Loga nr. 1, Cod 300030, tel/fax: 0256/204886.

b) Pentru Beneficiar: ___________________, în calitate de reprezentant legal al ____________________, str. _________________ nr. ___, bl. ____, ap. ____, localitatea ___________, judetul Timiş. Art. 48 - Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora. Art. 49 - Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai acestora. Art. 50 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte. Primar Beneficiar Gheorghe Ciuhandu Direcţia Economică Reprezentant legal

Control financiar preventiv Coordonator proiect Avizat juridic Responsabil financiar

 • Art. 1 - Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către PMT, din fondurile alocate pentru domeniul _____________________________________cuprins în bugetul local, a activităţilor care au fost stipulate în cererea de finanţare pe care Beneficiarul le va desfăşura în cadrul Proiectului (denumirea)___________________________________________________________________________________________________________________________________, în vederea atingerii obiectivelor acestuia.
 • Cererea de finanţare a fost analizată de către Comisia de selecţionare (conform regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar nerambursabil) şi aprobată de Consiliul Local al Municpiului Timişoara prin HCL nr. ……………
 • Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
  • Art. 3
  • (1) Proiectul va începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de finanţare, şi anume de la ________________ până la ____________. Acest interval de timp cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.
  • Art. 10 - Valoarea contractului
  • Art. 11 - Bugetul proiectului. Destinaţia
  • Art. 12 - Efectuarea plăţilor

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la H.C.L. nr.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

300030 Timişoara Bd. C.D. Loga nr. 1

Tel: 0040 256 490 363 Fax: 0040 256 490 635

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local

pentru activităţi nonprofit de interes local

1

2

Cuprins Capitolul I Dispoziţii generale Pag. 3

Capitolul II Procedura de solicitare a finanţării Pag. 4

Capitolul III Criteriile de acordare a finanţării nerambursabile Pag. 6

Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţionare Pag. 6

Capitolul V Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor Pag. 7

Capitolul VI Încheierea contractului de finanţare Pag. 8

Capitolul VII Procedura privind derularea contractului de finanţare Pag. 8

Capitolul VIII Procedura de control şi raportare Pag. 8

Capitolul IX Sancţiuni Pag. 9

Capitolul X Dispoziţii finale Pag.10

Anexe

3

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Scop şi definiţii Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordată din bugetul local al municipiului Timişoara.

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică; b) autoritate finanţatoare - Consiliul Local al Municipiului Timişoara; c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 8 la regulament; e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar; f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Timişoara; g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al municipiului Timişoara; h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect

Art. 3. Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.

Domeniu de aplicare Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare

nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Timişoara. Art. 5. Categoriile de proiecte pentru care se aplică prezentul regulament sunt pentru următoarele

tipuri de activităţi: - culturale - Anexa 1; - de educaţie civică - Anexa 2; - în domeniul social - Anexa 3; - de protecţia mediului - Anexa 4; - de implementare a programelor sportive de utilitate publică - Anexa 5; - pentru cultele religioase – Anexa 6

Art. 5. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

Art. 6. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului proiectelor pentru „Culte religioase” în care se aplică prevederile HG 1273/2005.

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă Art. 7. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau institutia publică să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

4

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începuta sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului; h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.

Art. 8. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi.

Art. 9. Comisia de selecţie şi evaluare va decide, înainte de procesul de jurizare, în funcţie de suma alocată pentru finanţări nerambursabile la nivelul unui exerciţiu bugetar, cu privire la numărul maxim de proiecte finanţabile pentru acelaşi solicitant.

Art. 10..Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui an fiscal.

Art. 11. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare.

Prevederi bugetare Art. 12. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul

limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Timişoara, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

Informarea publică şi transparenţa decizională Art. 13. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările

nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selectionare, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării

Art. 14. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei

publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art.7.

Art. 15. Anual va exista o singură sesiune de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar următor. Art. 16. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria şi Consiliul local Timişoara va

cuprinde următoarele etape: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;

5

b) publicarea anunţului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (şi pe portalul primăriei la adresa: www.primariatm.ro ); b) depunerea proiectelor, la biroul Evidenţa şi Circulaţia Documentelor, cam 13 în termenul limită

stabilit, în atenţia Biroului Relaţii Publice; c) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi

financiară; d) evaluarea propunerilor de proiecte; e) comunicarea rezultatelor; f) înaintarea proiectelor evaluate spre aprobarea Consiliului Local; g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă (pe

portalul primăriei la adresa www.primariatm.ro şi la cam. 12 – la informaţii);. Art. 17. Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune în două

exemplare (original si copie) precum şi în format electronic (pe suport fizic sau va fi transmisă la adresa de e-mail: relaţ[email protected]), la Biroul Circulaţia şi Evidenţa Documentelor, cam. 13, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.

Art. 18. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 19. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.

Art. 20. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la Art. 21 din Regulament se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.

Art. 21. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte: a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 8 a Regulamentului; b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului Anexa 9 a Regulamentului; c) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute; d) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz; e) extras de cont emis de către o instituţie bancară prin care să se confirme numărul de cont al solicitantului, menţionat în cererea de finanţare Anexa 8; f) declaraţia pe proprie răspundere, Anexa 10 a Regulamentului; g) declaraţia de imparţialitate a beneficiarului conform Anexei 11 a Regulamentului; g) CV-ul coordonatorului de proiect Anexa 12 a Regulamentului; f) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Timişoara; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; i) pentru furnizorii de servicii sociale, dovada acreditării de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş în conformitate cu reglementările legislative în vigoare, după caz licenţierea de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; l) certificatul de identitate sportivă în cazul cluburilor sportive; m) alte documente considerate relevante de către aplicant.

6

Capitolul III - Criteriile de acordare a finaţărilor nerambursabile

Art. 22 Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de selecţionare: a) programele şi proiectele sunt de interes public local; b) promovează şi adaugă identitate imaginii oraşului Timişoara; c) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:

- experienţă în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare; - capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la

nivelul propus; - experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii

guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz. Art. 23. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V, art. 36 Art. 24. Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:

(1) a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 17 şi art. 21 din Regulament;

b) au conturile bancare blocate; c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile); d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la sesiunea anterioară; e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat; f) furnizează informaţii false în documentele prezentate; g) a comis o grava greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr- un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) solicitanţii nu au prevazut în statutul organizaţiei, activitatea corespunzatoare domeniului la care doresc să participe; j) solicitantii nu au sediul/domiciliul sau filială în Municipiul Timişoara

(2) Comisia de selecţie şi evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). (3) Dispoziţiile privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a solicitanţilor se completează cu prevederile legaleîn vigoare cu privire la alocarea de finanţări nerambursabile. Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţionare

Art. 25. Evaluarea şi selecţionarea solicitărilor se va face de către comisia de evaluare şi selecţionare.

Art. 26. Comisia de evaluare şi selectionare va fi formată din 5 sau 7 consilieri locali, nominalizarea membrilor acesteia urmând să fie realizată prin hotărâre de consiliu local Comisia este legal întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din membri.

Art. 27. Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot secret.

Art. 28. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei.

7

Art. 29. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Biroului Relaţii Publice. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 30. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevazut în Anexa nr.15 a Regulamentului.

Art. 31 Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor. Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor

Art. 32. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.

Art. 33. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare.

Art. 34. Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează Biroului relaţii publice, procesul verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare la procedura de selecţie, în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

Art. 35. În termen de maxim 30 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Art. 36. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii specifice de evaluare: Criterii de evaluare Punctaj

maxim 1. Relevanţă si coerenţă 35 1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată ? 10 1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă ? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

1.3. Cât de clar definit şi strategic este ales grupul/ grupurile ţintă ? 5 1.4. În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.)

5

1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în priorităţile de dezvoltare locală stabilite de către consiliul Local ?

5

2. Metodologie 25 2.1. Cât de necesare, realiste şi coerente între ele sunt activităţile propuse în cadrul proiectului ? 5 2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităţilor? 5 2.3. Cât de coerente sunt activităţile propuse cu obiectivele proiectului ? (coerenţă=obiective-activităţi-rezultate-impact în rândul grupului ţintă şi al comunităţii)

5

2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activităţile propuse ? 5 2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ? Notă: dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi de 1

5

3. Durabilitate 20 3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/ grupurilor ţintă ? 10 3.2 În ce măsură activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanţări ? 5 3.3. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare ? (devine model pentru alte proiecte)

5

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli ? 10 4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activităţile propuse pentru implementarea proiectului ?

10

Punctaj maxim 100 Notă : Nu poate fi luat în considerare spre finanţare un proiect care nu a întrunit un minim de 65 de puncte.

8

Capitolul VI – Încheierea contractului de finaţare

Art. 37. Contractul se încheie între Consiliul Local al municipiului Timişoara şi solicitantul selecţionat, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării în presa locală şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, al rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor. Art. 38. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului şi certificatele de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către bugetele de stat şi local. Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finaţare

Art. 39. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care au fost considerate justificate şi oportune de către comisia de evaluare şi selecţie au fost contractate în perioada executării contractului.

Art. 40. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa nr.7 la prezentul regulament

Art. 41. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.

Art. 42. Cu excepţia primei tranşe, finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.

Art. 43. Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă de 10% din valoarea finanţării nerambursabile.

Art. 44. Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici un moment al derulării contractului 30% din valoarea finanţării. Capitolul VIII – Procedura de raportare şi control

Art. 45. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara următoarele raportări:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului Local.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 14 la Regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la Biroul Circulaţia şi Evidenţa Documentelor, cam. 13, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei 13 la Regulament.

Art. 46. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.

9

Art. 47. Comisia de evaluare şi selectie va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.

Art. 48. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente: - pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanţă/ordin

de plată/dispoziţie de plată în copie; - pentru decontarea cheltuielilor privind consultanţa de specialitate, fond premiere: document

justificativ privind existenta obligaţiei de plată, factura fiscală (unde e cazul), chitanţă /ordin de plată/ stat de plată semnat de reprezentanţii legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de identificare şi semnătura primitorului premiilor, în copie;

- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: factura fiscală, bilet transport CFR, autocar, în copie.

Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii. Art. 49. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării

contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final. Art. 50. Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea

Biroului Audit din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

Art. 51. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior. Capitolul IX - Sancţiuni

Art. 52. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s- a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

Art. 53. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din culpă, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.

Art. 54. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor finanţării, aceştia datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

Art. 55. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării în următorul an.

10

Capitolul X - Dispoziţii finale

Art. 56. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Biroul Circulaţia şi Evidenţa Documentelor, cam. 13, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1, cu specificarea: „În atenţia Biroului Relaţii Publice”.

Art. 57. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. Art. 58. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din

bugetul local începând cu anul bugetar 2007. Art. 59. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa 1 - Categorii de programe/proiecte pentru activităţile culturale; Anexa 2 - Categorii de proiecte de finanţare de educaţie civică; Anexa 3 - Categorii de proiecte în domeniul social; Anexa 4 - Categorii de proiecte pentru protecţia mediului; Anexa 5 - Categorii de proiecte/acţiuni sportive/activităţi de implementare a programelor

sportive de utilitate publică; Anexa 6- Categorii de proiecte/programe pentru cultele religioase; Anexa 7 - Tipuri de cheltuieli eligibile şi neeligibile; Anexa 8 - Formular de cerere de finanţare; Anexa 9 - Bugetul de venituri şi cheltuieli; Anexa 10- Declaraţie persoane juridice; Anexa 11 - Declaraţia de imparţialitate a beneficiarului; Anexa 12 - Model CV – curriculum vitae; Anexa 13 - Adresă de înaintare a raportului intermediar sau final; Anexa 14 - Formular pentru raportări intermediare şi finale; Anexa 15 - Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare.

11

Anexa 1 Categorii de programe/proiecte pentru activităţile culturale

Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună sprijinirea culturii prin finanţarea unor proiecte care îşi propun:

- creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural; - formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor; - sprijinirea tinerelor talente; - organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative; - promovarea cooperării culturale la nivel local; - păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale; - menţinerea caracterului multicultural specific Timişoarei; - dezvoltarea cooperării culturale internaţionale; - promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi internaţional; - creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare; - creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice; - creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale

Pentru atingerea acestor obiective, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat următoarele genuri de activităţi:

- organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale; - organizarea de expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare; - punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau

pluridisciplinare; - editarea de cărţi şi publicaţii; - organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate; - consolidarea sau restaurarea de monumente L422/2001 – legea monumentelor istorice; - punerea în scenă a unor spectacole de teatru, etc.

12

Anexa 2 Categorii de proiecte de educaţie civică

Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună dezvoltarea unei atitudini civice prin finanţarea unor proiecte care îşi propun: - realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului; - crearea şi dezvoltarea unui spirit de înţelegere între oameni; - creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice; - intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali; - promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari; - facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei; - conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor; - creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare.

Anexa 3 Categorii de proiecte în domeniul social Proiecte care vizează:

- activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; - activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii; - acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; - campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog); - campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului, etc.) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare; - campanii de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii; - măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate; - activităţi şi servicii de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie; - măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării şi solidarităţii sociale; - orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

13

Anexa 4 Categorii de proiecte pentru protecţia mediului A. Scopul programului de finanţare a proiectelor de mediu Susţinerea iniţiativelor privind îmbunătăţirea calităţii mediului în municipiul Timişoara în contextul dezvoltării durabile. B. Domenii de interes Proiecte care stimulează acţiuni directe şi campanii de mediu, stimularea participării publice la luarea deciziilor de mediu, educaţia pentru mediu, dezvoltarea organizaţiilor şi a spiritului eco civic. C. Activităţi eligibile spre finanţare: - organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul municipiului Timişoara: întâlniri, expoziţii, concursuri şi alte activităţi directe conexe protecţiei mediului; - organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi; - elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia, cataloage etc.) - organizarea unor seminarii, instruiri sau conferinţe pentru specialiştii de mediu. Activităţile trebuie să aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor, sau cu educaţia pentru mediu.

14

Anexa 5 Categorii de proiecte/acţiuni sportive/activităţi de implementare a programelor sportive de utilitate publică

A. Promovarea sportului de performanţă Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire, competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei. Obiective: - dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz; - asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional, după caz. B. Sportul pentru toţi Scop: practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii a individului şi societăţii. Obiective: - atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere; - menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.

C. Sportul şcolar Scop: practicarea sportului în învăţământul preuniversitar. Obiective: - promovarea valenţelor educative ale sportului; - iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului; - sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ. D. Sportul universitar Scop: practicarea sportului în învăţământul universitar. Obiective: - promovarea valenţelor educative ale sportului; - iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a studenţilor la practicarea sportului; - menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului. - sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământul superior. Anexa 6 Categorii de proiecte/programe pentru cultele religioase În cadrul Programului naţional „Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii” bazat pe parteneriatul dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cele ale administraţiei publice locale, se acordă sprijin financiar nerambursabil tuturor unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, conform H.G. nr. 1273/2005 în vederea:

- restaurării, reabilitării şi consolidării clădirilor lăcaşurilor de cult; - restaurării picturilor din lăcaşurile de cult; - realizării de instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

15

Anexa 7 CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE - Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii, etc.); - Costuri de resurse umane: Fond de premiere, onorarii pentru consultanţă, onorarii pentru angajaţii

beneficiarului în scopul realizării proiectului, alţii decât cei permanenţi, în baza convenţiilor civile (ex. artişti, regizori, etc.)

- Costuri de transport: persoane, echipamente şi materiale, cu firmă transportatoare (bilete CFR, costuri închiriere autocar, etc.);

- Cazare şi masa: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului; (Cazarea se va realiza cf. HG 1860/2006);

- Consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou, etc.; - Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la

categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, etc.; - Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.; - Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului (costuri legate de diseminarea

informaţiilor despre proiect/ realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.); - Costuri privind infrastructura (art. 6 din Regulament);

NEELIGIBILE: - Costuri administrative: chirie sediu şi utilităţi. - Cheltuieli de personal ( pentru angajaţii cu caracter permanent ai beneficiarului); - Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; - Achiziţii de terenuri, clădiri, jucători; - Administrative: chirie sediu, apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de încălzire; - Bonuri de benzină; - Achiziţii echipamente; - Băuturi alcoolice şi tutun, room service si minibar; - Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate. Orice contribuţie în natură raportată de către Beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială eligibilă.

16

Anexa 8 Formular de cerere de finanţare (Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii) A) Aplicantul 1. Solicitant: Numele complet: Denumirea abreviată: Adresa: Telefon: Fax : E-mail:

2. Date bancare: Denumirea băncii: Numărul de cont: Titular: Cod fiscal:

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: Numele complet: Tel./Fax: E-mail:

4. Datele responsabilului de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): Numele complet: Tel./Fax: E-mail:

5. Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienţei în scrierea şi managementul proiectelor: B. Proiectul 6. Titlul proiectului: 7. Locul desfăşurării proiectului: 8. Durata proiectului: de la ........... până la ............ 9. Scopul şi obiectivele proiectului, grupuri ţintă, beneficiari; 10. Justificarea proiectului; 11. Descrierea activităţilor; 12. Calendarul activităţilor; 13. Rezultatele: rezultate prognozate şi impactul proiectului, mijloace de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; 14. Echipa Proiectului; 15. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul):

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site); - scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect (max 10 rânduri).

Data: Semnătura reprezentantului legal Semnătura coordonatorului de proiect Ştampila instituţiei / organizaţiei

17

Anexa 9 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Organizaţia /Instituţia......…………………………...............Proiectul ................................................................. Perioada şi locul desfăşurării ................................................................................... Nr. crt. Denumire indicatori TOTAL

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV OBSERVAŢII

1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)

a). Contribuţie proprie b). Donaţii c). Sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care: 1. Închirieri 2. Resurse umane 3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Tipărituri 9. Publicitate 10. Alte cheltuieli (se vor nominaliza) TOTAL % 100 Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Contribuţia Beneficiarului Nr crt Categoria bugetara

Contribuţia finanţator Contribuţie

proprie Alte surse

(donaţii, sponsorizări etc.)

Total buget

1 Închirieri

2 Fond premiere/ Consultanţă/Onorarii

3 Transport 4 Cazare şi masă 5 Consumabile 6 Echipamente 7 Servicii 8 Tipărituri 9 Publicitate 10 Alte cheltuieli (nominal)

TOTAL % 100 Preşedintele organizaţiei Responsabilul financiar al organizaţiei (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)

Data ................... Ştampila

1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

18

Anexa 10 DECLARAŢIE pe proprie răspundere Subsemnatul ................................................................., domiciliat în localitatea ..................., str. ..............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul poştal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria...... nr. .............,codul numeric personal ..................................., în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ........…...................................................................., declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici una dintre următoarele situaţii: a) în incapacitate de plată; b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; c) nu am încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Semnătura, .......................... Data ..................

19

Anexa 11 DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să

acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea

obiectiva şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi

compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta

persoană.

Subsemnatul, ca ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte

implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice

conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez

autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura şi ştampila:

20

Anexa 12 CURRICULUM VITAE Coordonator proiect 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Domiciliu: 7. C.I./B.I.: seria.......nr. ................ 8. CNP: 9. Telefon: 10. Studii: Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută: 11. Limbi străine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de bază) Limba Citit Vorbit Scris

12. Membru în asociaţii profesionale: 13. Alte abilităţi: 14. Funcţia în prezent: 15. Vechime în instituţie: 16. Calificări cheie: 17. Experienţa specifică: 18. Experienţa profesională:

Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

19. Alte informaţii relevante:

21

Anexa 13 Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Antetul aplicantului

Către,

Primăria Municipiului Timişoara Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, aprobat prin HCL nr.__________din data de ___________având titlul _____________________________________ care a avut/are loc în __________________, în perioada _______________ în valoare de ____________________. Data

Reprezentant legal Coordonator proiect Numele şi prenumele____________ Numele şi prenumele____________ Semnătura ____________________ Semnătura ____________________

Ştampila organizaţiei

22

Anexa 14 FORMULAR pentru raportări intermediare şi finale Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din data de................... Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. - adresa .................................................................................. - telefon/fax ........................................................................... - email: .................................................................................. Denumirea Proiectului………………………………................. Data înaintării raportului .......................................................... I. Raport de activitate 1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 2. Realizarea activităţilor propuse: (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) 3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.) II. Raport financiar 1. Date despre finanţare: - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ....................., - valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care:

- contribuţie proprie a Beneficiarului; - sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul local în baza contractului de finanţare nr. ...................din data: ......................................

23

Prevederi conform bugetului anexa

la contract Execuţie

Nr crt

Categoria bugetara

Contr ibuţia finanţ ator

Contribuţi a proprie beneficiar

Alte surse (donati,

sponsorizăr i

etc.)

Total buget

Contrib uţia

finanţat or

Contrib uţia

proprie a

benefici arului

Alte surse (donatii,

sponsorizări, etc.)

Total execuţie

Închirieri Onorarii/

Fond premiere/ Consultanta

Transport Cazare si masa Consumabile Echipamente

Servicii Tipărituri Publicitate Alte costuri

TOTAL % 100

2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe fiscale, extrase de cont, ordine si dispoziţii de plată, bilete CFR şi autocar, etc. 3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos): Nr.crt. Categoria

cheltuielii Nr.şi data document

Unitatea emitentă

Suma totală

Contribuţie finanţator

Contribuţie Aplicant

Total (lei): Preşedintele organizaţiei/instituţiei: (numele, prenumele şi semnătura) Coordonatorul programului/proiectului: (numele, prenumele şi semnătura) Responsabilul financiar al organizaţiei/instituţiei: (numele, prenumele şi semnătura) Data ................... Ştampila

24

Anexa 15 Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei. Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu cererile de acordare a finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara. Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie. Nume şi prenume Data ................... Semnătura .....................

 • Categorii de proiecte pentru protecţia mediului
 • C. Activităţi eligibile spre finanţare:
  • Anexa 11
  • Coordonator proiect
   • Primăria Municipiului Timişoara
   • Reprezentant legal Coordonator proiect