keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 95/03.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

03.03.2015

Hotararea Consiliului Local 95/03.03.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-1316/20.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 68/27.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) literele c), d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.4 şi alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.68/2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC2015-1316/20.01.2015

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT pentru aprobarea

Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local

pentru activităţi nonprofit de interes local

Prin HCL nr. 68 din 27.03.2007 cu modificările ulterioare a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, având la bază Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 care stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, stabileşte principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare.

În data de 20 decembrie 2012 Municipiul Timişoara şi-a lansat oficial candidatura la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Prin HCL nr. 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020 a fost aprobată Strategia de tineret, ale cărei axe prioritare, direcţii strategice, obiective şi măsuri trebuie să se regăsească în acţiunile şi manifestările de tineret, precum şi culturale, pentru următorii şase ani. În vederea implementării obiectivelor cuprinse în strategie, a fost necesară modificarea Regulamentului de finanţări nerambursabile – aprobat prin HCL nr. 68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local - prin diferenţierea acestuia pe cele două domenii: tineret şi cultură.

Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de actiuni, evenimente culturale şi festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale strategiei de marketing urban.

Municipalitatea timisoreana, prin directiile de specialitate trebuie sa implementeze Strategia de tineret a municipiului Timisoara, aprobata prin HCL nr. 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020.

Acest lucru demonstrează faptul că, tineretul reprezintă o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru construcţia unei candidaturi competitive la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi pentru a beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate, precum şi unui înalt nivel civic.

În vederea pregătirii candidaturii pentru acest titlu prestigios, anul acesta şi în anii următori la Timişoara vor fi organizate de către municipalitate numeroase evenimente culturale de înaltă calitate artistică: importante festivaluri internaţionale, concerte, expoziţii de

2

artă contemporană şi variate evenimente culturale. Pentru ca Timişoara să acopere o ofertă de evenimente cât mai bogată este necesară implicarea tuturor actanţilor de pe scena culturală şi de tineret a oraşului: asociaţii, fundaţii, organizaţii etc. care pot crea la rândul lor evenimente de interes local prin acţiunile pe care le realizează. În contextul actual, considerăm oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aducă câteva modificări regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi de interes local, prin sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale.

O atenţie deosebită se acordă proiectelor de anvergura, cu caracter regional, euroregional si international care sa sprijine candidatura Timisoarei la titlul de Capitala Europeana a Culturii.

Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Timişoara pot lansa odată cu fiecare apel de finanţare obiective corelate cu cele din strategia de tineret a Municipiului Timişoara.

Având ca principal obiectiv elaborarea şi adoptarea strategiei de tineret la nivelul Municipiului Timişoara, prin intermediul Proiectului „Dă glas generaţiei tale!” (HCL nr. 517/22.10.2013) a fost realizat un dialog structurat între tineri, ONG‐uri şi autorităţile publice locale. Urmare a consultării tinerilor şi organizaţiilor de tineret, a reieşit necesitatea susţinerii în continuare a activităţilor de tineret, inclusiv în contextul candidaturii la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021.

În consecinţă, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Anexei care va face parte din hotărâre. La data emiterii hotărârii se abrogă HCLMT nr. 68/2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.

Viceprimar Secretar Dan Diaconu Ioan Cojocari Director Direcţia Comunicare Director Direcţia Economică Alina Pintilie Smaranda Haracicu Întocmit, Consilier Comunicare Ovidiu Simonetti

Avizat juridic,

Atasament: hcl_095_anexa.pdf

1

Anexa la HCLMT nr. ................

Consiliul Local al Municipiului Timişoara 300030 Timişoara Bd. C.D. Loga nr. 1

Tel: 0040 256 490 363 Fax: 0040 256 490 635

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret

alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2015

2

Cuprins

Capitolul I Dispoziţii generale Pag. 03

Capitolul II Procedura de solicitare a finanţării Pag. 05

Capitolul III Criteriile de acordare a finanţării nerambursabile Pag. 07

Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţionare Pag. 07

Capitolul V Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor Pag. 08

Capitolul VI Încheierea contractului de finanţare Pag. 11

Capitolul VII Procedura privind derularea contractului de finanţare Pag. 11

Capitolul VIII Procedura de control şi raportare Pag. 12

Capitolul IX Sancţiuni Pag. 13

Capitolul X Dispoziţii finale Pag. 14

3

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale Scop şi definiţii Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timişoara. Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică (organizatie nonguvernamentala, institutie publica); b) autoritate finanţatoare - Consiliul Local al Municipiului Timişoara; c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 8; e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar; f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Timişoara; g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al municipiului Timişoara; h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect şi/sau instituţie publică. Art. 3. Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. Art. 4. Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, instituţii publice de cultură, educaţie etc., cu activitate în domeniul tineretului. Art. 5. (1) Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către aceştia, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări. (2) Domeniu de aplicare: Primaria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care în conformitatea cu strategiile de tineret şi cultură să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. Priorităţile municipalităţii pentru implementarea Strategiei pentru Tineret a Municipiului Timişoara, conform HCL 574/27.11.2014 privind adoptarea Strategiei de tineret pentru perioada 2014- 2020, cuprind trei dimensiuni, ca axe prioritare:

1. Societatea pentru tineri 2. Dezvoltare personală şi profesională 3. Tineri pentru societate

Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Timişoara cu excepţia instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Local.

4

Art. 7. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. Art. 8. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă Art. 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau institutia publică să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încat orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau institutie publica să aiba şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect catre alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începuta sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 30% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total ale proiectului. În cazul în care beneficiarul nu face dovada întrebuinţării sumelor conform Proiectului aprobat, sau nu depune raportul financiar şi raportul de activitate în termenele prevăzute, beneficiarul va avea obligaţia ca în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la solicitarea finanţatorului să restituie sumele primite; h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local. i) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabila de la aceeaşi autoritate finanţatoare; j) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale. (Art.1 din O.G. nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare)

Art. 10. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi. Art. 11. Pentru domeniul „tineret”, un beneficiar nu poate contracta mai mult de trei finanţări nerambursabile în decursul unui an.

5

Art. 12. În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei lor pentru beneficiar. Art. 13. Nivelul finanţării cumulat cu numărul de proiecte aprobate spre finanţare nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în buget per beneficiar. Art. 14. Instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara nu pot depune proiecte pentru finanţare nerambursabilă conform art.4 lit.e din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, care prevede excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare. Prevederi bugetare Art. 15. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Timişoara, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local. Informarea publică şi transparenţa decizională Art. 16. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selectionare, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării Art. 17. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art.10. Art. 18. Anual va exista o singură sesiune de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar următor. Fondurile pentru care nu se va face contractarea după cele 30 de zile, sau în cazul în care o organizaţie renunţă la finanţare, vor putea fi reutilizate, cu respectarea prevederilor legate de cofinanţare precum şi cu respectarea procedurilor de decont şi a termenelor descrise în acest regulament. Art. 19. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria şi Consiliul local Timişoara va cuprinde următoarele etape: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare.

b) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 – la informaţii), în conformitate cu Legea nr. 350/2005, Art. 16 (1,2); c) depunerea proiectelor, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 în termenul limită stabilit, în atenţia Biroului Organizare Evenimente;

6

d) verificarea eligibilităţii, înregistrarii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; e) evaluarea propunerilor de proiecte; f) comunicarea rezultatelor; g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă (pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 – la informaţii, în conformitate cu Legea nr. 350/2005, Art. 16 (1,2););.

Art. 20. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic, Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 , la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1 şi va avea menţiunea pe plic „pentru Comisia de TINERET” . Art. 21. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Art. 22. Bugetul proiectului aprobat va fi prezentat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă semnat în urma evaluării proiectului. Bugetul va fi completat în fişierul Anexa 4 şi va fi tipărit din acel fişier, disponibil pe site-ul primăriei. Art. 23. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la Art. 24 din Regulament se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare. Art. 24. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:

a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 2 a Regulamentului; b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art 22; c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi se face cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos:

- scrisori de intenţie din partea terţilor; - contracte de sponsorizare; - bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului; - extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect;

- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; - declaraţii pe propria răspundere;

d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, după caz; e) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele aditionale respectiv acte juridice echivalente, după caz; f) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Timişoara; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; g) document financiar emis de către o instituţie bancară sau declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte deţinerea disponibilitaţilor bănesti reprezentand cota proprie de finanţare a aplicantului, după caz; h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;

7

i) CV-ul coordonatorului de proiect; j) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local; k) declaraţia de imparţialitate; l) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute; m) alte documente considerate relevante de către aplicant.

Capitolul III- Criteriile de acordare a finaţărilor nerambursabile Art. 25. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor Art. 26. Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii: (1) a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 24 din Regulament;

b) au conturile bancare blocate; c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile); d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară; e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat. f) furnizează informaţii false în documentele prezentate; g) a comis o grava greşeala în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr- un alt contract de finanţare nerambursabila, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens; h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România. (3) Nu se finanţează programe, proiecte sau acţiuni de tineret care prevăd pregătirea unor evenimente/ acţiuni culturale care se desfăşoară în afara perioadei de implementare a proiectului şi/ sau în alte localităţi. Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a proiectelor Art. 27. Comisiile de analiză a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale şi comisia de analiză a proiectelor de/pentru tineret) sunt formate din 5 specialişti din domeniul activităţilor destinate tineretului şi vor fi numite prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa a minim trei membri. Art. 28. Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei, prin vot deschis. Art. 29. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei. La şedinţa de analiză a proiectelor vor fi invitaţi şi membrii Comisiei V pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

8

Art. 30. Secretarul comisiei, precum şi supleantul secretarului vor fi desemnaţi din cadrul Direcţiei Comunicare. Secretarul şi supleantul nu au drept de vot. Art. 31. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevazut în Anexa nr. 10. Art. 32. Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor. Art. 33. Decizia comisiei de analiză însoţită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă va fi înaintată spre aprobare către Comisia V pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara iar apoi supusă votului în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor 1. Eligibilitatea programelor / proiectelor / acţiunilor de tineret Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor de tineret, va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor de tineret de maximă anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii conform criteriilor solicitate prin programul european. Proiectele de tineret depuse spre a fi selectate trebuie să corespundă axelor/dimensiunilor prioritare identificate în cadrul Strategiei de tineret (Anexa 10), respectiv direcţiilor strategice, obiectivelor şi măsurilor specifice:

1. SOCIETATEA PENTRU TINERI 1. cadrul instituţional

2. DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA 2. consiliere 3. educaţia formală 4. educaţia non-formală 5. sport 6. cultură 7. timp liber – divertisment (loisir) şi turism 8. colaborare-integrare între tineri

3. TINERI PENTRU SOCIETATE 9. participarea publică 10. mediu şi ecologie 11. social 12. economic

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă şi oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale. Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat pentru programul de sprijinire a activităţilor de tineret următoarele obiective: 1. Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare a tinerilor; 2. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice;

9

3. Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale; 4. Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor din cadrul unităţilor de învăţământ; 5. Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare; 6. Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali; 7. Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor; 8. Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari; 9. Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor; 10. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei; 11. Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor; 12. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare; 13. Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii; 14. Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber a tinerilor din Timişoara. 2. Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor de tineret Durata activităţilor programelor/ proiectelor/ acţiunilor de tineret: Finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor de tineret se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la data de 1 decembrie şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi de tineret temeinic justificate prin cererea de finanţare. 3. Cofinanţare MUNICIPIUL TIMIŞOARA acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie. Orice finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total al programului, proiectului sau acţiunii de tineret. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale municipiului Timişoara. Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia beneficiarului de minim 30% din costul total al programului, proiectului şi/ sau acţiunii de tineret propus/e spre finanţare din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Contribuţia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative. Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări, etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii. Sursele de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării pot fi în numerar şi/ sau în natură. Sursele de finanţare în natură pot fi: cuantificări în lei ale contravalorii spaţiilor utilizate (birouri, spaţii pentru evenimente culturale), ale activităţilor realizate de voluntarii beneficiarului finanţării, ale echipamentelor de birou şi de scenă (echipamente de sunet, lumini, videoproiecţie, altele similare), respectiv transportul participanţilor şi al echipamentelor.

10

4. Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în Regulament. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. Art. 34. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare. Art. 35. Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selecţie Biroului Organizare Evenimente în vederea întocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local. Art. 36. În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate. Art. 37. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

Criterii de evaluare Puncta

j maxim

1. Relevanţă şi coerenţă 30 1.1. Cât de relevant este proiectul pentru nevoile comunităţii locale? 10 1.2. Cât de clar definit şi strategic este ales grupul/ grupurile ţintă ? 5 1.3. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului ? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R- realist, T-definit în timp).

5

1.4. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite? 5

1.5.În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii inovatoare, modele de punere în practică, etc.) 5

2. Metodologie 35 2.1. Cât de coerent este conţinutul proiectului ? (coerenţă = obiective-activităţi-rezultate-impact in rândul grupului ţintă şi comunităţii)

10

2.2. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ? Notă: dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi de 1 5

2.3. Cât de clar şi practic este planul de acţiune ? 5 2.4. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? 5

2.5. În ce măsură proiectul este afectat de eventuale riscuri interne/ externe? 5 2.6. Vizibilitatea proiectului. 5 3. Durabilitate 15 3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact măsurabil asupra grupului/ grupurilor ţintă ? 5

11

3.2. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare ? (devine model pentru alte proiecte) 5

3.3. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ?

5

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectele stabilite ?

10

4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului ? 5

4.3. În ce măsură proiectul prevede autofinanţare de perspectivă? 5 Punctaj maxim 100

Notă : Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim de 65 de puncte.

Capitolul VI – Încheierea contractului de finaţare

Art. 38. Contractul se încheie între Consiliul Local al municipiului Timişoara şi solicitantul selecţionat, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor în presa locală şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 39. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum si bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului.

Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finaţare Art. 40. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. Art. 41. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa nr. 6 la prezentul regulament Art. 42. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. Art. 43. Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. Art. 44. Se exclude cumulul, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare. Art. 45. Neretroactivitatea se exclude posibilitatea destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare.

12

Art. 46. Prima tranşă, avans, nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată. O nouă tranşă se poate acorda doar după decontarea integrală a tranşei anterioare. Art. 47. Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi nici un moment al derulării contractului 30% din valoarea finanţării. Un procent de 10 % din valoarea finanţării nerambursabile va putea fi acordat doar după încheierea proiectului şi raportarea finală.

Capitolul VIII – Procedura de raportare şi control Art. 48. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Biroului Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara următoarele raportări:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului Local.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei 7 la regulament. Art. 49. În conformitate cu Art. 16 din Legea nr. 350/2005

(1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare.

Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii finanţatoare locale. (2) În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea finanţatoare va face cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale, după caz. Anunţul de participare trebuie să menţioneze numărul şi data apariţiei Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu prevederile alin. (1), şi nu va cuprinde decât informaţiile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. Art. 50. În conformitate cu Art. 18 din Legea nr. 350/2005,

(1) La finalul exerciţiului bugetar, autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.

(2) Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul propriu al autorităţii finanţatoare. Art. 51. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. Art. 51. Comisia de evaluare şi selectie va stabili duratele contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2015.

13

Art. 52. (1) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente: - pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factura fiscală, chitanţă/ordin

de plată/dispoziţie de plată în copie conform cu originalul; - pentru decontarea cheltuielilor privind consultanţa de specialitate, fond premiere: document

justificativ privind existenta obligatiei de plată, factura fiscală (unde e cazul), chitanţa/ordin de plata/stat de plata semnat de reprezentantii legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de identificare şi semnătura primitorului premiilor, în copie conform cu originalul;

- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: factura fiscală, bilet transport CFR, autocar, în copie conform cu originalul.

(2) Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii, iar pentru calculul coeficientului de cofinanţare se va aplica inclusiv art. 9 lit. g) din prezentul regulament, după caz. Art. 53. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final. Art. 54. Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului Audit din cadrul Primăriei de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice alocate. Art. 55. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

Capitolul IX - Sancţiuni Art. 56. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. Art. 57. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. Art. 58. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local. Art. 59. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

14

Capitolul X - Dispoziţii finale

Art. 60. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1, în atenţia Biroului Organizare Evenimente. Art. 61. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare. Art. 62. Beneficiarii finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local (tineret, cultura, sport etc), in ducerea la indeplinire a scopului pentru care a fost intocmit programul finantat, au obligatia de a sprijini in mod activ manifestarile organizate de municipalitate, in domeniul lor de activitate, prin participarea la actiuni atunci cand sunt solicitati de municipalitatea timisoreana. Art. 63. Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile de tineret acordate din bugetul local.

15

Anexa 1

Formular de cerere de finanţare – T.2015

(Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii)

A. PROIECTUL 1. Titlul 2. Perioada de desfăşurare: De la: Până la: 3. Locul de desfăşurare (localitatea):

B. DATE GENERALE ALE ORGANIZAŢIEI Numele complet al organizaţiei

Acronim Localitatea Adresa Nr.Telefon Fax E-mail Web Site Cod de Înregistrare Fiscala

Cont Bancar Banca Adresa băncii Titular de cont C. DATELE COORDONATORULUI DE PROIECT / REPREZENTANTULUI LEGAL Reprezentant Legal Nume si Prenume Nr. Telefon E-mail Coordonator Proiect In cazul in care este diferit de Reprezentantul Legal al aplicantului Nume si Prenume Nr. Telefon E-mail

16

D. PARTENERII PROIECTULUI PARTENER 1 (denumirea): Adresa: Nr. Telefon E-mail Scurta descriere a implicării partenerului in activităţile proiectului

PARTENER 2 (denumirea): Adresa: Nr. Telefon E-mail Scurta descriere a implicării partenerului in activităţile proiectului

*pentru a adăuga noi parteneri se va folosi funcţia Add – Rows E. CORELAREA CU OBIECTIVELE SI MASURILE STRATEGIEI PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI TIMISOARA, PENTRU PERIOADA 2014-2020

17

Va rugam sa specificaţi dimensiunea,respectiv direcţia, obiectivul şi măsura din Strategia de Tineret 2014-2020 corespunzatoare proiectului dumneavoastră.

F. JUSTIFICAREA PROIECTULUI. SCOP. OBIECTIVE Vă rugăm să explicaţi contextul, originea şi obiectivele proiectului dumneavoastră şi în ce mod acesta răspunde obiectivelor programului de finantare al PMT. (problema identificata, nevoile specifice ale comunitatii locale, grupului tinta ce vor fi abordate, scop, obiective, corelarea cu obiectivele programului de finantare) G. GRUP TINTA Definirea grupului ţintă. Definirea beneficiarilor direcţi. Modalităţi de selecţie a acestora. Beneficiari indirecţi. H. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI Vă rugăm să descrieţi activităţile proiectului identificând: titlul activităţii, perioada / durata de desfăşurare, acţiunile derulate, metode de implementare, rezultate obţinute. Pe lângă activităţile specifice, includeţi activităţile de pregătire, monitorizare şi evaluare necesare. Implicarea

18

partenerilor in activităţile prevăzute. I. MANAGEMENTUL PROIECTULUI Echipa de implementare (nume, responsabilitati specifice); cum se va realiza comunicarea in cadrul echipei de implementare, intre organizatori si stakeholderii implicaţi; aspecte practice si logistice; monitorizarea proiectului; riscuri interne/externe si modalităţi de atenuare a acestora

J. IMPACT, EFECT DE MULTIPLICARE SI CONTINUARE Vă rugăm să explicaţi impactul (măsurabil) anticipat asupra tinerilor participanţi, grupului ţintă şi asupra comunităţii locale, precum şi măsurile prevăzute pentru obţinerea acestui impact. În afară de aceasta va rugăm să descrieţi măsurile planificate cu scopul de a recunoaşte şi valida rezultatele de învăţare ale participanţilor şi promotorilor implicaţi în proiect (ex. Certificat de voluntariat). Pe termen mediu, lung vă rugăm să descrieţi modul în care v-aţi planificat să obţineţi un efect de multiplicare (iniţiative asemănătoare, model pentru alte proiecte) şi un impact sustenabil. K. VIZIBILITATEA PROIECTULUI

19

Modul în care veţi asigura vizibilitatea proiectului: Promovarea proiectului, Diseminarea rezultatelor proiectului. L. EVALUAREA PROIECTULUI Ce se evaluează? Cine evaluează? Când se evaluează? Prin ce mijloace? M. PRIORITIZAREA PROIECTELOR In cazul în care depuneţi mai multe proiecte, vă rugăm să specificaţi ordinea importanţei lor

1. _ 2. _ 3. _

Reprezentant legal

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura:

Responsabil proiect

Numele şi prenumele:

Semnătura:

Ştampila:

Data:

20

Anexa 2

DECLARAŢIE

Subsemnatul , domiciliat în localitatea , str. nr. , bl. , ap. , sectorul/judeţul , codul poştal , posesor al actului de identitate .......... seria...... nr..............,codul numeric personal ..................................., în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ........…...................................................................., declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici una dintre următoarele situaţii: a) în incapacitate de plată; b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecatoreşti definitive; c) nu am încalcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. g) nu am datorii la bugetul local, motiv pentru care anexez certificatul fiscal Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Semnătura, .......................... Data ..................

21

Primaria Municipiului Timişoara DIRECŢIA ECONOMICĂ Nr. din

CONTRACT CADRU de finanţare nerambursabilă pentru activităţi de TINERET

În conformitate cu H.C.L. nr ...................................... .prin care se aprobă finanţarea activităţii de ...................................... ........din bugetul local al Municipiului Timişoara în anul 2015.

Între:

Municipiul Timişoara, reprezentant prin domnul Nicolae Robu - primar, doamna Smaranda Haracicu - director executiv al Direcţiei Economice, în calitate de Finanţator (denumită în continuare PMT- Primăria Municipiului Timişoara-autoritatea contractantă)

şi

.............................................................................................., persoană juridică cu sediul în,

........................................................str......................................................................................................... ____

nr.........., ap........, judeţul .............................., înfiinţată în baza sentinţei civile nr. ........................................ tel mobil.............................................., fax..............................., cod fiscal....................... legal, denumită în continuare Beneficiar, s-a încheiat prezentul Contract de finanţare a Proiectului....................................................................................................................................................

(denumit în cele ce urmeaza "Proiectul")

CAPITOLUL I - Obiectul contractului

Art. 1 - Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către PMT, din fondurile alocate pentru domeniul ........................................................................... cuprins în bugetul local, a activităţilor care au fost stipulate în cererea de finanţare pe care Beneficiarul le va desfăşura în cadrul Proiectului................................................... ....................................................................................................., în vederea atingerii obiectivelor acestuia. Cererea de finanţare a fost analizată de către Comisia de analiză (conform regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar nerambursabil) şi aprobată de Consiliul Local al Municpiului Timişoara.

CAPITOLUL II - Durata contractului

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. Art. 3 (1) Proiectul va începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de finanţare, şi anume de la.........................................până la................................... Acest interval de

Anexa 3

22

timp cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului. (2) Părţile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale de către PMT sau de evenimente de forţă majoră. La cerere, Beneficiarul poate să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de finalizare, stabilită de către PMT, dar nu mai târziu de 01.12.2015. (3) Beneficiarul finanţării are obligaţia să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a acordat finanţarea. CAPITOLUL III – Obligaţiile părţilor Art.4 - Obligaţiile beneficiarului sunt:

1. să execute lucrările proiectului aşa cum sunt stipulate ele în cererea de finanţare, să asigure comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât şi între PMT şi beneficiar /organizaţiile din grup; 2. să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor; 3. să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a proiectului; 4. să suporte toate obligaţiile legate de plata personalului său; 5. să întocmească cererea de plată conform modelului aprobat de autoritatea contractantă; 6. să comunice în scris PMT, în termen de 30 de zile, în cazul în care se afla în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale; 7. să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar; 8. să întocmească şi să predea PMT rapoartele de activitate, narative şi financiare, conform Regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar.

Art. 5 - Obligaţiile autorităţii contractante sunt: 1. să pună la dispoziţia Beneficiarului fondurile necesare derulării activităţilor Proiectului,

în termenele stabilite prin contract; 2. să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al

beneficiarului, informaţii confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute de PMT în baza relaţiilor contractuale;

3. să elaboreze rapoartele de evaluare necesare, în vederea aprobării rapoartelor de activitate ale beneficiarului;

4. să asigure şi să realizeze monitorizarea şi evaluarea intermediară şi finală a proiectului; 5. să urmărească cofinanţarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanţării şi a documentelor

justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării proiectului;

CAPITOLUL IV - Participarea terţilor

Art. 6 - În sensul prezentului articol, prin terţă persoană se înţelege beneficiar asociat şi / sau sub- beneficiar. Art. 7 - Participarea terţelor părţi este permisă dar nu va scuti beneficiarul de nici una din obligaţiile şi responsabilităţile sale stabilite prin prezentul contract. Art. 8 - Beneficiarul va impune terţilor aceleaşi obligaţii care îi sunt impuse lui însuşi, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractantă-PMT, în baza prezentului contract. Art. 9 - Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea autorităţii contractante

23

în raport cu terţele părţi. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoştinţa terţelor părţi această interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greşit înţelese în această privinţă.

CAPITOLUL V - Valoarea contractului

Art. 10 - Valoarea contractului Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total ale proiectului. Diferenţa

de 30% se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara

celor provenite de la bugetul local; Valoarea contractului este de .................................... Lei, reprezentând suma totală, alocată Proiectului de către PMT, adică 70% din valoarea proiectului, cu următoarea defalcare pe trimestre:

o Trimestrul I ......................................... Lei o Trimestrul II ........................................ Lei o Trimestrul III ....................................... Lei o Trimestrul IV....................................... Lei La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul

prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanţări pentru realizarea sa (numele instituţiei şi suma): 1. 2. 3.

Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce au fost utilizate pentru co-finanţarea activităţilor Proiectului vor fi incluse şi în raportul financiar final, întocmit conform prevederilor prezentului contract.

Art. 11 - Bugetul proiectului. Destinaţia (1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat în anexă. Cheltuielile

vor fi efectuate conform bugetului aprobat al proiectului şi prevederilor prezentului contract; (2) Pe parcursul derulării Proiectului, dacă situaţia o impune, Beneficiarul poate face realocari de

buget între categoriile de buget, fără acordul PMT, numai dacă suma realocată nu depăşeste 20% din bugetul categoriei din care se face realocarea şi nici 20% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate cu încălcarea acestei prevederi, devin aplicabile dispoziţiile alineatelor 4 şi 5;

(3) Toate fondurile care fac obiectul finanţării, dobânzile aferente, precum şi bunurile pentru achiziţionarea cărora au fost utilizate acestea şi alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentru realizarea activităţilor şi atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit;

(4) Atunci când autoritatea finanţatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile şi/sau bunurile achiziţionate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, PMT poate solicita în scris restituirea acestora;

(5) Beneficiarul are obligaţia de a restitui PMT în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia sumele întrebuinţate în alte scopuri decât desfăşurarea activităţilor Proiectului şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită conform prevederilor art.21;

(6) Obligaţiile prevăzute de alin. 4 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract; (7) Structura detaliată a bugetului este prezentată în Anexa 5.

24

CAPITOLUL VI – Plăţi

Art. 12 - Efectuarea plăţilor (1) PMT efectuează plăţile prezentului contract astfel:

o 30% avans în condiţiile legii în termen de 15 zile de la semnarea contractului; o 60% tranşe intermediare; o 10% tranşa finală în termen de 15 zile de la validarea raportului final.

(2) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu va depăşi în nici un moment al derularii contractului 30% din valoarea finanţării. (3) În cazul în care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele acordate, autoritatea contractantă (PMT), după ce solicită şi analizează explicaţiile Beneficiarului, va putea cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustificate. (4) Suma rămasă necheltuită la sfârşitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul financiar final şi va fi restituită de către beneficiar autorităţii contractante (PMT) în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiarului în scris. Autoritatea contractantă (PMT) poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale, şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea Proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.

CAPITOLUL VII - Modalităţi de plată

Art.13 - Toate plăţile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea contractantă efectuează plăţile în cadrul prezentului contract direct în contul beneficiarului. Art.14 - Nu sunt admise plăţi între autoritatea contractantă şi beneficiar în numerar.

CAPITOLUL VIII - Fiscalitate

Art.15 - Autoritatea contractantă decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar, toate cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligaţiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor executate în cadrul prezentului contract.

CAPITOLUL IX - Cheltuieli Art. 16 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar: (1) Orice sumă primită ca finanţare de la PMT în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului; (2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadreaza în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate ale Proiectului, prevăzute în art. 12 alin. 7 a prezentului contract. În cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depăşirea limitelor prevăzute, PMT va putea solicita returnarea respectivelor sume. (3) Cheltuielile efectuate înainte de - şi după perioada de derulare a proiectului, aşa cum este prevăzut la art. 3, nu sunt eligibile şi nu pot fi decontate de către beneficiar. Art. 17 - Beneficiarul întocmeşte un raport explicativ al costurilor cuprinse în deviz, pentru fiecare perioadă de raportare, care va fi prezentat autorităţii contractante. Art. 18 - Devizul postcalcul şi raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către reprezentantul autorizat al beneficiarului şi de către responsabilul financiar al acestuia. Prin această viză se confirmă pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise şi încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract.

25

Art. 19 (1) La decontare, beneficiarul trebuie să justifice faptul că, la fiecare activitate specifică proiectului, au fost respectate prevederile cuprinse în contract, în legătură cu cota-parte de finanţare. În caz contrar, decontarea se face proporţional cu cota de cofinanţare asigurată. La întocmirea raportului final financiar, beneficiarul va prezenta decontul aferent atât sumei primite de la autoritatea contractantă, prevăzută în prezentul contract la art. 11, reprezentând 70% din valoarea proiectului, cât şi pentru contribuţia proprie, reprezentând 30% din valoarea proiectului.

CAPITOLUL X - Monitorizare şi control

Art. 20 - Informare (1) Beneficiarul furnizează PMT toate informaţiile referitoare la derularea Proiectului pe care acesta i le solicită. PMT poate solicita oricând Beneficiarului informaţii cu privire la stadiul activităţilor, Beneficiarul având obligaţia să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 21 - Prezentarea rapoartelor obligatorii (1) Beneficiarul va transmite PMT informaţii privind derularea Proiectului şi utilizarea sumelor primite. În acest scop, Beneficiarul va prezenta PMT:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare

- un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activităţile Proiectului, cuprinzând raportul tehnic şi raportul financiar.

(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de selecţionare, în scopul verificării de către PMT a încadrării în capitolele bugetare. (3) Raportul financiar va fi însoţit obligatoriu de documentele justificative ale plăţilor efectuate de Beneficiar, în copie; la solicitarea PMT beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original. (4) Raportul de activitate va fi elaborat de către Beneficiar pe baza comparării cu calendarul iniţial al Proiectului. Acesta va cuprinde activităţile demarate, activităţile finalizate, sumele utilizate, necorelările existente faţă de planificare. (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original şi copie precum şi în format electronic la Biroul Managementul Documentelor, cam. 24, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării Proiectului prevăzută la art.3; (6) Obligaţiile prevăzute la alin.3 şi 5 ale prezentului articol sunt considerate de părţi ca fiind esenţiale pentru realizarea scopului prezentului contract. (7) În scopul informării PMT cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 22 - Evaluarea rapoartelor (1) În conformitate cu Art. 18 (1) din Legea nr. 350/2005, la finalul exerciţiului bugetar, autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului. (2) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiei de analiză. PMT va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 20 zile de la primire. (3) După analiza acestora, organele de conducere ale PMT vor aproba rapoartele sau vor decide luarea măsurilor în cazul în care, în urma analizei unui raport, se constată încălcarea obligaţiilor

26

contractuale şi neatingerea obiectivelor.

Art. 23 - Monitorizarea (1) Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanţilor PMT sau a altor organe de control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi înregistrările deţinute de către Beneficiar, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării faţă de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligaţia să prezinte orice documentaţie solicitată. În cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane şi de a coopera cu aceştia, Beneficiarul are obligaţia de a restitui PMT în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, suma pe care a primit-o ca finanţare de la PMT pentru realizarea Proiectului.

CAPITOLUL XI - Rezultate. Publicitate Art. 24 - Promovarea Proiectului Primaria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi de tineret de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. (1) Beneficiarul are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele obţinute în urma finanţării primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara". (2) PMT va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

- obiectivele şi durata Proiectului; - finanţarea acestuia de către PMT; - activităţile efectuate în cadrul Proiectului; - rezultatele obţinute.

Art. 25 - În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi disimularea rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare. Art. 26 - Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute sau utilizate de aceştia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL XII - Răspunderea contractuală Art. 27 - Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generală a executării serviciilor contractate. Art. 28 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate autorităţii contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care îi sunt imputabile. Art. 29 - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare. Art. 30 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

27

Art. 31 - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetarii raporturilor contractuale. Art. 32 - Autoritatea contractantă nu este răspunzatoare pentru prejuduciile suferite de beneficiar, de către personalul acestuia ori de către subcontractori în timpul executării contractului. Art. 33 - Autoritatea contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensarea sau reparaţii faţă de aceste prejudicii. Art. 34 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a sprijini, prin demersuri necesare, obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi va actiona ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate. Art. 35 - În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume în avans pentru programele de lucru următoare. Art. 36 - Limite ale răspunderii PMT: (1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanţarea este folosită; răspunderea PMT nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care Beneficiarul va fi ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului şi în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract. (2) PMT nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către Beneficiar sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia. (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al cărui titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din intârzierea acestor plăţi.

CAPITOLUL XIII - Subcontractare

Art. 37 - Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autorităţii contractante numai până la 20% din valoarea contractului cu alţi colaboratori, care au obiect de activitate similar cu al beneficiarului şi care nu sunt specificaţi în contract. În cazul în care beneficiarul depăşeşte limitele maxime precizate, autoritatea contractantă va refuza plata diferenţei de valoare care depăşelte această limită.

CAPITOLUL XIV – Cesiunea

Art. 38 - Este interzisă cesiunea contractului sau a unor părţi din acesta. CAPITOLUL XV - Rezilierea contractului

Art. 39 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale. Art. 40 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract. Art. 41 (1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. (3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.

28

(4) Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale conform precum şi interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

CAPITOLUL XVI - Forţa Majoră Art. 42 (1) Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen. (2) Beneficiarul nu este îndreptăţit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forţă majoră, să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parţială a Proiectului are drept rezultat plata parţială, Beneficiarul având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului.

CAPITOLUL XVII -Penalităţi

Art.43 - În cazul în care beneficiarul întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale, beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XVIII - Litigii

Art. 44 - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL XIX - Încetarea contractului Art. 45 - Încetarea contractului (1) Contractul înceteaza de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o altă formalitate, în cazul nerespectării de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, art. 10 până la art 21. (2) În cazul încetării contractului conform alin.1, Beneficiarul este obligat la restituirea disponibilităţilor rămase nefolosite şi a contravalorii bunurilor achiziţionate din sumele primite de la PMT aflate în patrimoniul său.

CAPITOLUL XX - Dispoziţii generale şi finale

Art. 46 - Cauze care înlătură răspunderea contractuală: (1) Nici o parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, dacă executarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră. (2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligaţia de a înştiinţa cealaltă parte şi de a lua toate măsurile rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din contract. (3) Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile, părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.

Art. 47 - Comunicări (1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta

29

în comunicarea lui. (2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor trasmite la următoarele adrese:

a) Pentru Primăria Municipiului Timişoara, Bd.C.D.Loga nr. 1, Cod 300030, tel/fax: 0256/204886.

b) Pentru Beneficiar: ........................................................................................, în calitate de reprezentant legal al ..................................................................................................., str..................................................... nr....... , bl........... , ap...... , localitatea......................................., judetul.......................

Art. 48 - Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora. Art. 49 - Beneficiarii finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local (tineret, cultura, sport etc), in ducerea la indeplinire a scopului pentru care a fost intocmit programul finantat, au obligatia de a sprijini in mod activ manifestarile organizate de municipalitate, in domeniul lor de activitate, prin participarea la actiuni atunci cand sunt solicitati de municipalitatea timisoreana. Art. 50 - Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai acestora. Art. 51 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Primar Beneficiar Nicolae Robu

Direcţia Economică Reprezentant legal

Control financiar preventiv Coordonator proiect

Avizat juridic Responsabil financiar

30

Anexa 4 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Organizaţia/Institutia......…………………………………...............Proiectul ............................................ Perioada şi locul desfăşurării ...................................................................................

Nr. crt. Denumire indicatori

TOTA L

TRI M I

TRI M II

TRIM III

TRIM IV

OBSERVAŢI I1

I. VENITURI – TOTAL, din care:

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)

a). contribuţie proprie b). Donaţii c). Sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:

1. Închirieri

2. Onorarii /fond premiere/Consultanţă

3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri 10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

TOTAL % 100

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: N r cr t

Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget Contribuţie proprie

Alte surse (donaţii, sponsorizări

etc.) Închirieri

Fond premiere/Consultanţă Transport

Cazare şi masă 1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

31

Consumabile Echipamente

Servicii Administrative

Tipărituri Publicitate

Alte cheltuieli (nominal) TOTAL % 100

Preşedintele organizaţiei Responsabilul financiar al organizaţiei ............................ .................................

(numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura) Data ................... Ştampila

32

Anexa 5

FORMULAR pentru raportări intermediare şi finale

Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.............din data de................... Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. - adresa .................................................................................. - telefon/fax ........................................................................... - email: .................................................................................. Denumirea Proiectului………………………………................. Data înaintării raportului .......................................................... I. Raport de activitate 1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 2. Realizarea activitatilor propuse: (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) 3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexati documente relevante, după caz.) II. Raport financiar 1. Date despre finanţare: - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ....................., - valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care:

- contribuţie proprie a Beneficiarului; - sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul local în baza contractului de finanţare nr. ...................din data: ......................................

33

N r cr t

Categoria bugetara

Prevederi conform bugetului anexa la contract

Total buget

Executie

Total executi

e

Contr ibutia finan tator

Contributi a proprie beneficiar

Alte surse (donati,

sponsoriza ri

etc.)

Contri butia

finanta tor

Contri butia propri

e a benefi ciarulu

i

Alte surse (donatii,

sponsoriza ri,

etc.)

Inchirieri Onorarii/

Fond premiere/

Consultanta

Transport Cazare si

masa

Consumabile Echipamente

Servicii Administrativ

e

Tiparituri Publicitate Alte costuri

TOTAL % 100

2.Se anexeaza în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitante fiscale, extrase de cont, ordine si dispozitii de plata, bilete CFR şi autocar, etc. 3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos): Nr.crt. Categoria

cheltuielii Nr.şi data document

Unitatea emitentă

Suma totală

Contribuţie finanţator

Contribuţie Aplicant

Total (lei): Preşedintele organizaţiei/instituţiei: ..................................(numele, prenumele şi semnătura) Coordonatorul programului/proiectului:................................................(numele, prenumele şi semnatura) Responsabilul financiar al organizaţiei/instituţiei:........………………(numele, prenumele şi semnatura) Data ................... Ştampila

34

Anexa 6

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectiva şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoană. Subsemnatul, ca persoana fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. Numele şi prenumele: Funcţia: Semnatura şi ştampila:

35

Anexa 7

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

- Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii, etc.); - Consultanţă - Fond premiere - Transport: bilete CFR, autocar, transport persoane, echipamente şi materiale cu firma

transportatoare; - Cazare şi masa: cazarea şi masa aferenta persoanelor implicate în derularea proiectului.

(Cazarea se va realiza pe cât posibil la categoria maxim trei stele) - Consumabile: hartie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou; - Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadreaza la

categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto, montaje filme, etc.; - Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.; - Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului - Onorarii pentru angajaţii beneficiarului în scopul realizării proiectului, alţii decât cei permanenţi, în

baza convenţiilor civile (ex. artişti, regizori, etc.)

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

• Cheltuieli de personal ( pentru angajatii cu caracter permanent ai beneficiarului); • Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; • Achiziţii de terenuri, clădiri; • -Administrative: chirie sediu, apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de încălzire; • Bonuri de benzină; • Achiziţii echipamente; • Băuturi alcoolice si tutun, room service si minibar; • Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate.

36

Anexa 8

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către,

Primăria Municipiului Timişoara Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, aprobat prin HCL nr.__________din data de ___________având titlul _____________________________________ care a avut/are loc în __________________, în perioada _______________ în valoare de ____________________. Data

Reprezentant legal Coordonator proiect Numele şi prenumele____________ Numele şi prenumele____________ Semnătura ____________________ Semnătura ____________________ Ştampila organizaţiei

37

Anexa 9

CURRICULUM VITAE Rolul propus în proiect: coordonator proiect 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Domiciliu: 7. C.I./B.I.: seria.......nr................ 8. CNP: 9. Telefon: 10. Studii: Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută: 11. Limbi straine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de bază)

Limba Citit Vorbit Scris

12. Membru in asociatii profesionale: 13. Alte abilităţi: 14. Funcţia în prezent: 15. Vechime în instituţie: 16. Calificări cheie: 17. Experienţa specifică: 18. Experienţa profesională

Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

19. Alte informatii relevante:

38

Anexa 10

Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare

Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru finaţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de tineret de interes local, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei. Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legatura cu cererile de acordare a finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de evaluare şi selectionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara. Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie. Nume şi prenume Data ...................

Semnatura .....................