keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 675/12.12.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu, nr. 11-13", cod smis 121538 şi a cheltuielilor aferente

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 675/12.12.2018
privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu, nr. 11-13", cod smis 121538 şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 29271/06.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-29272/06.12.2018, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul serviciului Juridic nr. SC2018-29272/07.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29272/06.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13", depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13", cod smis 121538 , în cuantum de 3.879.702,65 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.862.855,39 lei şi valoare totală neeligibilă de 16.847,26 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 1.561.989,42 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.545.142,16 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor nr. 6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl. 74, sc. D şi B-dul Take Ionescu, nr. 11-13", cod smis 121249.

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 937.438,26 lei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:
- contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de
920.591,00 lei;
- contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de
16.847,26 lei.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2018- / .12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1,

bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13” cod SMIS 121538 şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - / .12.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13” şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

 Se aprobă cererea de finanțare cu titlul finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13” depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionãrii inteligente a energiei și a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clãdiri rezidențiale;

 Se aprobă valoarea totală a proiectului finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13”, în cuantum de 3.879.702,65 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.862.855,39 lei şi valoare totală neeligibilă de 16.847,26 lei

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.561.989,42 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.545.142,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13”.

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

 Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 937.438,26 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 920.591,00 lei;

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 16.847,26 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

 Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.

 Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.

 Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător.

Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanțare cu titlul finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13”, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B- dul Take Ionescu, nr.11-13” şi a cheltuielilor aferente.

În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare finanţare finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13” şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Magdalena Nicoară Intocmit, Adina Suiu

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului

rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13”, cod SMIS 121538 şi a

cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11- 13”, SMIS 121538, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.  Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător.

3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a 3 clădiri rezidenţiale multietajate, respectiv a unui număr de 162 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

4. Concluzii În data de 21.11.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13”. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul

Cod FO53-03,Ver.1

Timișoara trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ