keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 529/25.10.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara"

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 529/25.10.2019
privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 26282/16.10.2019 al Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
     Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 26282/16.10.2019;
     Având în vedere adresa Direcţiei Economice  nr. SC2019 - 26282/17.10.2019;
     Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
     Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi lit. d),  alin. (4), lit. d) şi lit. e), alin. (7), lit. m) precum şi alin. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
         În temeiul art. 139, alin (1) şi 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii  ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara",  întocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestare de servicii nr. 170/17.06.2015 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 673/12.12.2018 - privind actualizarea Devizului General din cadrul Studiului de Fezabilitate, aferent obiectivului de investiţie ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se  comunică:
     - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
     - Primarului Municipiului Timişoara;
     - Serviciului Juridic;
     - Direcţiei  Urbanism;
     - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
     - Direcţiei Economice;
     - Direcţiei de Mediu;
     - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
      - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
     - Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calităţii;
     - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
     - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 03._Anexa_-_HCL-piatr__cubic_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/7B2D19E6799D630CC22584A3002C44C5/03._Anexa_-_HCL-piatr was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443