keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 629/19.12.2014 privind aprobarea Documentaţiei faza PT+DE "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo "

19.12.2014

Hotararea Consiliului Local 629/19.12.2014
privind aprobarea Documentaţiei faza PT+DE "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 33796/15.12.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi (c) şi alin.(4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă Documentatia tehnica faza PT+DE pentru obiectivul de investiţii " Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo", întocmit de S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L..
(2) Se aprobă trecerea la execuţia lucrărilor.

Art. 2: Se acceptă donaţia documentaţiei faza PT+DE din partea S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., pentru obiectivul de investiţii "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo ".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice Nr. SC 2014 –

REFERAT privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul

,,Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo”

Direcţia Tehnică prin Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice are cuprins în programul de investiţii pe anul 2014 obiectivul de investiţii ,, Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo”

În zona parcului Ion Creangă – pod Michelangelo a Municipiului Timişoara, sunt în curs de execuţie noi obiective complementare lucrărilor de amenajări pentru complex rutier Michelangelo, respectiv: staţia de epurare, staţia de pompare ape pluviale din pasajul subteran şi staţia de pompare Mal Bega, obiective pentru care se necesită lucrări de alimentare de siguranţă cu energie electrică .

În cazul întreruperilor din retea, a alimentării cu energie electrică, a staţiilor sus menţionate, pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică, este necesară prevederea unei surse de alimentare de rezervă, respectiv un grup electrogen automat.

Documentaţia tehnică faza PT+DE pentru obiectivul ,,Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo”a fost pus la dispoziţie de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.06 – Iluminat public şi electrificări rurale, Cap. B Lucrări noi. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea proiectului tehnic.

Valoarea totală a investiţiei ,, Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo” este estimată la 524,19 mii lei din care: conform - Centralizator cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte- valoarea C+M este de 521,83 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 117,499 mii Euro (1 euro =4,4412 lei la data de 21.11.2014, iar diferenţa de de 2,36 mii lei reprezintă cotele ISC -0,7% şi CSC – 0,5%. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la o lună. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Documentatiei tehnice Faza PT+DE şi realizarea investiţiei ” Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo”. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF S.E.M.S.U.P AVIZAT JURIDIC IOAN ZUBAŞCU Cod FO 53-01,ver.2