keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 611/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara"

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 611/19.12.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006- 025323/12.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică aprobată de Legea nr.430/2004;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 548/2006 privind aprobarea Listei cu lucrările de investiţii propuse spre a fi realizate la nivelul Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara pentru anul 2007 pentru modernizarea şi dezvoltarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice;
Avînd în vedere prevederile art.40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr 286/2006;
În temeiul art. 46 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate ,,Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara" având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. ,,Compania Locală de Termoficare Colterm" S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_CONTOARE_acm.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 Nr. SC2006- 025323/12.12.2006

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate ,, Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara” prin înlocuirea debitmetrelor de apă caldă de consum cu contoare de energie termică formate din ansambluri de calculator de energie , debitmetru, amplificator de semnal şi sondă de temperatură Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile actului constitutiv al societăţii şi ţinând cont de bugetul de venituri şi cheltuieli, Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de unic acţionar aprobă programul de investiţii al companie; Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 933 / 2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, în conformitate cu care măsurarea energiei termice consumate la nivel de branşament se va face prin intermediul contoarelor de energie termică atât pentru încălzire cât şi pentru apa caldă de consum; În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara aprobat în anul 2003 şi actualizat în anul 2006 care prevede realizarea unor lucrări de investiţii care au drept scop modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei termice; Cu menţiunea că investiţiile vor fi realizate din fonduri alocate de la bugetul de stat pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică conform art.1 şi art.2 din O.U.G. nr. 48/2004 precum şi din alte surse atrase de către Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

Aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în Municipiul Timişoara” .

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ AVIZAT JURIDIC DUMITRU ANDOR MIRELA LASUSCHIEVICI RED/DAC I.B.

2

Anexa la Hotărâre nr. _______________ / ______________

„Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în Municipiul Timişoara”

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei Denumirea investiţiei : „Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice în Municipiul Timişoara” Amplasament : la limita de proprietate a consumatorilor din Municipiul Timişoara Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Timişoara Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei : 7.443.253 RON Finanţarea investiţiei : Bugetul de stat , fonduri nerambursabile Suma supusă procedurii de achiziţie publică : 7.443.253 RON Durata de realizare : 4 ani

Întocmit, Consilier IONEL BĂRUŢA