keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 611/09.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor -cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 611/09.12.2014
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor -cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-31204/20.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - privind locuinţele, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de atribuire al locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi Criteriile-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 la HCL ____________

Criteriile-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluționarea

cererilor de atribuire a unei locuințe de serviciu din fondul locativ al unității

administrativ-teritoriale Timișoara

Locuința de serviciu, potrivit art. 2, lit. d din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, reprezintă locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituții sau agenți economici, acordate în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

CRITERII: 1. Studii absolvite - doctorat - 35 puncte - studii postuniversitare, masterat - 30 puncte - studii superioare în domeniu - 25 puncte - studii postliceale/ colegiu - 20 puncte - studii medii - 15 puncte - studii gimnaziale - 10 puncte Acte doveditoare ce urmeaza a fi depuse: - copie de pe diploma de absolvire 2. Importanța/ nivelul funcției deținute în cadrul instituției - director/șef serviciu/ birou - 15 puncte - alte posturi unice conform organigramei - 10 puncte Acte doveditoare ce urmeaza sa fie depuse: - Adeverinţă de la Biroul Resurse Umane 3. Calificative la evaluarea performanțelor profesionale obţinute în ultimii doi ani - foarte bun - 20 puncte - bun - 10 puncte - satisfăcător/ suficient - 5 puncte - nesatisfăcător/ insuficient - 0 puncte Acte doveditoare ce urmează a fi depuse: - Adeverinţă de la Biroul Resurse Umane, Fişa de evaluare 4. Situația locativă: - chirias în imobil restituit fostului proprietar sau aflat în pericol de evacuare - 15 puncte - chiriaş în imobil proprietate a unei persoane fizice - 10 puncte

- tolerat de rude părinţi, fraţi, alte rude - 5 puncte Acte doveditoare ce urmează a fi depuse: - Copie de pe Contractul locuinței unde are domiciliul stabil în Cartea de identitate sau

reședința 5. Situaţia familială: - necăsătorit - 5 puncte - căsătorit - 10 puncte - căsătorit/ă cu copii, necasatorit /ă, văduv/ă, divorțat /ă cu copii în îngrijire - 15 puncte Acte doveditoare ce urmeaza a fi depuse: - certificat de căsătorie; - certificate de naştere copii; - certificat de deces; - copie Sentinţă de divorț.

TOTAL PUNCTAJ:____________

Data, Întocmit, ___________ Consilier/ referent _________________

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 la HCL ________________

REGULAMENT

de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unității administrativ- teritoriale Timișoara

Prevederile prezentului Regulament se aplică numai personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, serviciilor publice și regiilor/ societăților comerciale ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 1. Poate beneficia de atribuirea unei locuințe de serviciu personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, serviciilor publice și regiilor/ societăților comerciale ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, dacă nu deţine sau nu a deţinut, el sau membrii familiei, o altă locuinţă în proprietate, respectiv dacă nu este beneficiar al unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ teritoriale sau a instituției în care îşi desfăsoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuința.

NOTĂ: Restrictia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei actiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea Statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricțiile nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familişti sau de nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuințele preluate în mod abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familişti sau de nefamilişti se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependințele, dotările și unitățile comune.

Art.2. În vederea atribuirii locuințelor de serviciu, se vor da publicităţii prin afişare la sediul

instituției, locuințele de serviciu disponibile, prezentul regulament, criteriile stabilite, actele justificative necesare care trebuie să însoțeasca cererea, locul de primire a cererilor, data limită de depunere a cererii.

Art. 3. Atribuirea locuinței de serviciu se face prin închiriere directă în baza propunerilor

Comisiei de repartizare a locuințelor. Solicitările de repartizare a unei locuințe de serviciu vor fi analizate şi soluţionate de către

Comisia de repartizare a locuințelor. Ședințele comisiei vor fi consemnate în procese verbale care trebuie să cuprindă motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuințe de serviciu.

Art 4. Criterii de atribuire a locuințelor de serviciu: 1. Studiile absolvite; 2. Importanța/ nivelul funcției deținute în cadrul instituției; 3. Calificative la evaluarea performanțelor profesionale obţinute în ultimii doi ani; 4. Situatia locativă actuală;

5. Situaţia familială.

Hotărârile Comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Cererea privind atribuirea unei locuinţe de serviciu va fi depusă la Serviciul

Relaționare cu Cetățenii al Primăriei Mun. Timișoara şi va fi însoțită de următoarele înscrisuri: a) declarație autentică pe propria răspundere a solicitantului şi a soțului/soției că îndeplinește

condiţiile prevăzute de prezentul regulament; b) fotocopie a actul de identitate (buletin/carte de identitate) al solicitantului și după caz al

soțului/soției și a persoanelor aflate în întretinere; c) adeverintă eliberată de către Serviciul Resurse Umane privind calificativul obținut de către

angajat la evaluarea anuală; d) fotocopie a certificatului de căsătorie al solicitantului; e) angajamentul prin care se obligă să comunice în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la

ivirea oricărei situatii orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul și calitatea sa de beneficiar al locuinței de serviciu (demisie, disponibilizare, mutare în altă localitate, dobândirea unei locuințe personale, etc.). Comunicarea se va face către Biroul Locuințe, în atenţia Comisiei de repartizare a locuințelor.

Cererile de atribuire a unei locuințe de serviciu, împreună cu documentele anexate, se păstrează în arhiva Biroului Locuințe.

Se va urmări ca, în măsura posibilităților, la atribuirea locuințelor de serviciu, numărul de camere al locuinței să fie în concordanţă cu numărul membrilor de familie.

Art. 6. Chiriile pentru locuințele de serviciu se stabilesc în baza criteriilor prevăzute HG

310/2007, art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 7. Contractul de închiriere este accesoriu la contractul individual de muncă şi va avea

următoarele anexe: - proces verbal de predare primire a locuinţei; - fişa suprafeţei locative închiriate; - fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare. Contractul de închiriere va fi semnat de către conducătorul instituţiei în administrarea căreia

se află locuinţa de serviciu, precum şi de către chiriaş. Art 8. Alte dispoziții: Locuința de serviciu se pierde în situaţia în care personalului angajat în cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, serviciilor publice, regiilor /societăților comerciale ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara i-a încetat contractul de muncă sau în situaţia în care angajatul ori soțul/ soția a dobândit sau înstrăinat o locuintă proprietate personală.

Titularii contractelor de închiriere nu pot subînchiria către terţi spațiul locativ atribuit cu titlu de locuintă de serviciu. De asemenea, chiriaşul are obligaţia conservării şi întreţinerii apartamentului

ca un bun gospodar. Plata utilităţilor cade în sarcina exclusivă a beneficiarului contractului de închiriere.

Sumele încasate din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu se fac venit la bugetul local. Neplata în termen a chiriei atrage penalitătile prevăzute de lege, cuantumul acestora putând depaşi cuantumul chiriei restante. Neplata chiriei ori a utilitătilor timp de 3 luni duce la rezilierea contractului, chiriaşul urmând a părăsi locuinței în termen de 15 zile de la constatarea acestui fapt, pierzând dreptul de a mai beneficia în viitor de o locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament.

Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu încetează de drept la data încetării raporturilor de serviciu ale titularului și/sau în situaţia dobândirii unei locuinţe proprietate de către titular sau soţul/ soţia acestuia.

ADMINISTRATOR PUBLIC, DIRECTOR,

Sorin Iacob Drăgoi Laura Koszegi

ŞEF BIROU,

Mihai Boncea

CONSILIER, Eliza Angela Crîștiu

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01 ver.1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Aprobat, DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL LOCUINȚE Nicolae Robu Nr. __________________

REFERAT privind Regulamentul de atribuire a locuințelor de serviciu din fondul locativ al unității

administrativ-teritoriale Timișoara și a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe de serviciu

Cadrul legal care reglementează locuinţele de serviciu este dat de Legea nr. 114/1996, actualizată şi republicată, privind locuinţele, respectiv ale HG nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996.

Aceste acte normative definesc locuinţa de serviciu ca fiind locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată in condiţiile contractului de munca, potrivit prevederilor legale.

Potrivit dispoziţiilor HG nr. 1275/2000, actualizată, locuinţele de serviciu fac parte din patrimoniul agenţilor economici sau al instituţiilor publice centrale ori locale şi se administrează în interesul acestora prin închiriere salariaţilor proprii, contractul de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.

Acest act normativ, prin prisma art. 29 lasă la latitudinea conducerilor agenţilor economici sau ale instituţiilor deţinătoare, stabilirea condiţiile de administrare şi de închiriere a acestor locuinţe, însă cu respectarea prevederilor legale.

Vânzarea acestui tip de locuinţe poate interveni numai în condiţiile în care, datorită restrângerii sau încetării activităţii care a generat realizarea acestora, nu mai pot fi utilizate conform prevederilor alin. (1) art. 29 din normele metodologice. Totodată, acest act normativ statuează că vânzarea locuinţelor de serviciu, locuinţele de serviciu construite sau achiziţionate cu fonduri de stat şi .modalitatea specifica de realizare, a acesteia se supun spre aprobare Guvernului, potrivit legii.

În altă ordine de idei, potrivit dispoziţiilor cap. VI art. 51-53 din Legea nr: 114/1996, actualizată şi.republicată, privind locuinţele, fondul de locuinţe de serviciu se compune din:

a) locuinţe existente, care, potrivit prevederilor legale, rămân cu destinaţia de locuinţe de serviciu la data intrării in vigoare a legii, respectiv 31 decembrie 1997;

b) locuinţe noi.

Contractele încheiate pentru locuinţele de serviciu ajung la termen la date diferite sau se află în relocaţiune tacită.

Cod FO 53-01 ver.1

Raportat la înregistrarea unor solicitări din partea personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, serviciilor publice și regiilor/ societăților comerciale ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, a decis elaborarea unor criterii de eligibilitate şi de selecţie pentru soluţionarea cererilor de locuinţe de serviciu şi repartizarea acestora în regim de închiriere.

În aceste condiţii, raportat la expirarea termenului de locaţiune, contractele de închiriere încheiate cu persoane care nu deţin calitatea de angajaţi ai autorităţii locale, vor înceta de drept la împlinirea termenului, urmând ca locuinţele devenite disponibile să fie atribuite ca locuinţe de serviciu în baza criteriilor ce vor stabili, cu excepţia celor care vor fi restituite în natură foştilor proprietari. Pentru reglementarea acestor situaţii s-a procedat la elaborarea unui regulament de atribuire a locuințelor de serviciu.

Reţinând toate aceste considerente, supunem analizei şi deciziei deliberativului local proiectul de hotărâre privind Regulamentul de atribuire a locuințelor de serviciu din fondul locativ al unității administrativ-teritoriale Timișoara și a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe de serviciu.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Ioan Cojocari DIRECTOR, Laura Koszegi ŞEF BIROU, Mihai Boncea CONSILIER, Eliza Angela Crîștiu Consilier juridic,