keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 610/19.12.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă-canal - zona Trubadur - Eroilor"

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 610/19.12.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele de apă-canal - zona Trubadur - Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2006- 025085 /08.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC 2006-016063/10.08.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Lăutarilor;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC 2006-016700/23.08.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Vărădia;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 , lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele de apă - canal - zona Trubadur - Eroilor", potrivit proiectului P 03/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Apa-canal_Trubadur-Eroilor.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2006- 025085 /08.12.2006

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu

apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere. Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate

zonele construite, situaţie întâlnită şi în zona Trubadur - Eroilor. Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe strada Lăutarilor şi a unei reţele de canalizare pe strada Vărădia.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2006- 016063/10.08.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Lăutarilor şi Protocolul de Colaborare nr. SC2006- 016700/23.08.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Vărădia, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare se va face de către cetăţenii domiciliaţi pe aceste străzi.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele de apă - canal - zona Trubadur - Eroilor ” este estimată la 290.000 lei (cu TVA), respectiv 82.857 Euro (1 EURO=3,50 lei la data de 28.11.2006).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele de apă - canal - zona Trubadur - Eroilor” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/11/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU REŢELE PUBLICE, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : ML ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_Apa-canal_Trubadur-Eroilor.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele de apă şi canalizare – zona Trubadur -Eroilor” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 290.000 RON - construcţii-montaj : 262.044 RON

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei

- anul I 290.000 RON / 262.044 RON

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi realizate : -conducta de apă L =100 m, Dn 125 x 7,4 mm din tuburi PE-HD, Pn10 -debit transportat Q max.h = 20,554dmc/sec -canal L =115 m, D=300 mm din tuburi PVC –KG, SN 4 L =695m, D=400 mm din tuburi PVC –KG, SN 4 -debit transportat Q = 28 dmc/sec -refacere pavaje afectate - asfalt S = 175,0 mp

- macadam S= 238,0 mp

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU