keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 586/19.12.2006 privind înfiinţarea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Directia Politia Comunitara

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 586/19.12.2006
privind înfiinţarea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Directia Politia Comunitara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2006 - 24308/30.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.371/2004 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Politiei Comunitare;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se înfiinţează serviciul public în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Directia Politia Comunitara, fara personalitate juridica, prin reorganizarea Directiei Politia Comunitara din aparatul propriu de specialitate al primarului.

Art.2: Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Directiei Politia Comunitara, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Începând cu data de 01.01.2007 se modifică implicit şi organigrama aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2006.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Politia Comunitara si Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Stat_de_functii.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa la HCL nr________/______________

APROBAT PRIMAR

Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu

STAT DE FUNCŢII Funcţia publică/Post contr

Nr. crt Nr.posturi Cls. Grad

I DIRECTIA POLITIA COMUNITARA A . Functii publice de conducere

1 Director executiv S 1 1 0 2 Director executiv adjunct S 2 1 1 3 Sef serviciu S 9 2 7 4 Şef birou S 10 0 10

Total functii publice de conducere 22 4 18 B. Functii publice de executie

5 Consilier S 7 I superior 0 7 6 Consilier S 3 I principal 0 3 7 Consilier S 7 I asistent 0 7 8 Consilier S 10 I debutant 0 10 9 Consilier juridic S 1 I superior 0 1

10 Consilier juridic S 1 I principal 0 1 11 Consilier juridic S 1 I asistent 0 1 12 Consilier juridic S 2 I debutant 0 2 13 Agent comunitar S 25 I superior 5 20 14 Agent comunitar S 15 I principal 2 13 15 Agent comunitar S 11 I asistent 2 9 16 Agent comunitar S 12 I debutant 2 10 17 Referent M 2 III superior 0 2 18 Referent M 2 III principal 0 2 19 Referent M 3 III asistent 0 3 20 Referent M 3 III debutant 0 3 21 Agent comunitar M 150 III superior 53 97 22 Agent comunitar M 95 III principal 29 66 23 Agent comunitar M 95 III asistent 30 65 24 Agent comunitar M 100 III debutant 7 93

Total functii publice de executie 545 130 415 C .1. Functii personal contractual conducere

25 Inspector de specialitate S 2 IA C.2 . Functii personal contractual executie

26 Referent M 2 IA 27 Referent M 1 I 28 Guard M 100 I 29 Administrator M 2 I 30 Secretar - dactilograf M 4 I 31 Secretar - dactilograf M 2 II 32 Arhivar M 1 I

33 Ingrijitor M 3 I Total personal contractual 117 D.TOTAL DIRECTIA POLITIA COMUNITARA 684 TOTAL GENERAL 684

Număr total posturi 684 din care : 1. Funcţii publice 567 - de conducere 22 - de execuţie 545 2. Personal contractual 117 - de conducere 2 - de execuţie 112 - de deservire 3

SEF SERVICIU RESURSE UMANE DRIHA RODICA

Vacante

Denumirea funcţiei Nivel studii Ocupate

C.3 Functii contractuale de deservire

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Str. Lorena nr. 35, Timişoara;

Tel.: +40-256-246112 ; Fax : +40-256-246130 E-mail: [email protected]: Web: http://www.dpctim.lx.ro

Nr.______/___________2006 APROBAT,

PRIMAR

Dr.Ing. Gheorghe CIUHANDU

REFERAT Privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara

Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara

modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei

Comunitare a Municipiului Timişoara, direcţie de specialitate aflată în subordinea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara, înfiinţată prin HCL a Municipiului Timişoara nr. 85 din 15.03.2005 şi HCL nr. 89

din 28.03.2006.

În conformitate cu Programul de Guvernare şi Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor

aprobată prin HG nr. 196/17.03.2005 este necesară reorganizarea instituţiei în vederea alinierii la standardele

impuse de aderarea la Uniunea Europeană şi pregătirea în perspectiva trecerii la noua structură – Poliţia

Locală – cu începere de la 01.01.2007.

De asemenea, este necesară implementarea în cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara a

Sistemului de Management al Calităţii în vederea obţinerii certificatului EN ISO 9001/2000, respectiv

standardul european de calitate.

În vederea eliminării disfuncţiilor ce s-au manifestat în ceea ce priveşte activitatea de achiziţii

publice (imposibilitatea achiziţionării de autoturisme pentru munca operativă specifică forţelor de menţinere

a ordinii şi liniştii publice), precum şi pentru realizarea unei structuri care să asigure creşterea gradului de

intervenţie şi acoperire a teritoriului municipiului Timişoara cu scopul realizării sarcinilor conferite de lege,

precum şi pentru îndeplinirea dezideratului ca în municipiul Timişoara să se asigure un climat favorabil şi de

siguranţă a cetăţenilor – se propune transformarea instituţiei Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara în

Serviciul Public Poliţia Comunitară Timişoara – fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara.

O dată cu încadrarea structurilor specifice de specialitate (personal, resurse umane, juridic,

comunicare, administrativ şi financiar-contabilitate, precum şi achiziţii contracte) cu personalul necesar se va

propune trecerea structurii în instituţie cu personalitate juridică.

RO SERE

2

Prezentul proiect de hotărâre supune spre aprobarea Consiliului Local modificări în structura

organizatorică, determinate de necesităţi de ordin practic, semnalate în ultima perioadă, în special în modul

de organizare şi subordonare al diferitelor compartimente, dar şi în restructurarea unor servicii operative ale

instituţiei.

Conform prevederilor art. 95 alin. (2) lit. „e” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,

Consiliul Local „aprobă la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, necesarul

de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor

publice de interes local (...)” şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Poliţiei Comunitare, „poliţia comunitară se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale

municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor după caz şi se subordonează

primarilor acestora”.

Structura organizatorică a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara a fost stabilită iniţial prin

HCL 85/15.03.2005 în baza Legii nr. 371/2004, iar statul de funcţii a fost modificat prin HCL nr.

89/28.03.2006.

Numărul total de posturi al instituţiei este în prezent de 219 din care 218 funcţii publice.

Organigrama şi statul de funcţii supuse spre aprobare modifică numărul total de posturi şi

structurează organigrama în aşa fel încât prin operaţionalizarea şi încadrarea acestora cu primul să ducă la

eficientizarea acestei instituţii, ţinând cont de nevoile actuale şi viitoare a realizării sarcinilor ce revin

Consiliului Local al Municipiului Timişoara, revăzute la art. 38 pct. (6) lit. „a” cu 7 şi a atribuţiilor

primarului prevăzute la art. 68 lit. „i”.

Numărul total de funcţii propuse - 684 din care:

• Funcţii publice de conducere – 22;

• Funcţii publice de execuţie – 545;

• Funcţii contractuale de conducere – 2;

• Funcţii contractuale de execuţie – 112;

• Funcţii contractuale de deservire – 3.

Principalele modificări în structura organizatorică a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara

propuse spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre constau în:

1. Înfiinţarea unui al doilea post de Director Executiv adjunct care va coordona şi va avea

responsabilităţi în ceea ce priveşte buna funcţionare a serviciilor financiar-contabilitate, achiziţii publice-

contracte şi serviciul administrativ.

2. Înfiinţarea următoarelor servicii, birouri şi compartimente:

a) Serviciul Comunicare şi Informatizare cu 8 posturi – functii publice;

b) Compartimentul Control Intern cu 3 posturi– functii publice;

c) Serviciul Resurse Umane cu 8 posturi– functii publice;

d) Biroul Juridic cu 6 posturi– functii publice;

e) Biroul Organizare, Instruire, Evidenţă Operativă cu 7 posturi– functii publice;

f) Compartimentul Secretariat-Arhivă cu 7 posturi – personal contractual;

3

g) Serviciul Ordine Publică cu 8 posturi, care va coordona funcţionarea celor 4 secţii de poliţie comunitară în

structura cărora vor funcţiona câte un birou de ordine publică şi un birou de intervenţii rapide. Fiecare secţie

va avea în structura organizatorică şi funcţională câte 101 posturi– functii publice;

h) Serviciul Control Protecţia Mediului cu 8 posturi– functii publice;

i) Serviciul Dispecerat şi Intervenţii Rapide cu 6 posturi– functii publice care va coordona activitatea

dispeceratului central şi a celor patru birouri de intervenţii rapide de la cele 4 secţii de poliţie comunitară cu

un total de 44 de posturi– functii publice;

j) Serviciul Pază Obiective cu 101 posturi– personal contractual;

k) Serviciul Control Comerţ Stradal cu 8 posturi– functii publice;

l) Serviciul Însoţire, Protecţie şi Trafic Rutier cu 8 posturi– functii publice;

m) Serviciul Financiar-Contabilitate cu 8 posturi– functii publice;

n) Serviciul Achiziţii publice şi Contabilitate cu 8 posturi– functii publice;

o) Serviciul Administrativ cu 9 posturi– personal contractual.

Pentru majorarea numărului total de funcţii au fost făcute demersurile necesare în vederea obţinerii

avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Toate modificările apărute în organigramă şi în statul de funcţii al instituţiei se raportează asupra

atribuţiilor fiecărui compartiment aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Detaliile referitoare la modificările în structura fiecărui compartiment, salarizarea fiecărei funcţii în

parte sunt prevăzute în statul de funcţii propuse spre aprobare prin prezentul proiect de hotărâre.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre

reflectă toate modificările apărute în atribuţiile fiecărui compartiment, modul de subordonare ierarhică,

precum şi alte reglementări referitoare la organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare a Municipiului

Timişoara.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi iniţierea prezentului proiect de hotărâre de modificare

a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare

a Municipiului Timişoara în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV

Doru Spătaru

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, AVIZAT JURIDIC,

Rodica Driha Mirela Lasuschevici

Atasament: REGULAMENT_final_2007.pdf

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Str. Lorena nr. 35, Timişoara;

Tel.: +40-256-246112 ; Fax : +40-256-246130 E-mail: [email protected]: Web: http://www.dpctim.lx.ro

APROBAT, PRIMAR

Dr.Ing. Gheorghe CIUHANDU

R E G U L A M E N TR E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare a

SERVICIULUI PUBLIC DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ a Municipiului Timişoara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

1

CC AA PP II TTOOLLUU LL II

DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII GGEENNEERRAALLEE Art. 1. Poliţia Comunitară este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, a Regulamentului-cadru aprobat prin HG 2295/2004, organigramei şi a statului de funcţii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art. 2. Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara este o instituţie publică fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Muncipiului Timişoara, sub directa coordonare a Primarului, destinată să asigure menţinerea ordinii şi liniştii publice, paza obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat, aprobate de Consiliul Local prin planul anual de pază, constatarea contravenţiilor privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia pe raza municipiului, regulile de comerţ stradal, normele de protecţie a mediului înconjurător, însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei în activităţi specifice pe raza de competenţă. Art. 3. Sediul Poliţiei Comunitare a Muncipiului Timişoara este pe str. Lorena nr. 35 – Timişoara. În municipiul Timişoara, Direcţia Poliţia Comunitară poate organiza în sedii aprobate de Consiliul Local secţii de poliţie comunitară pentru mai buna organizare a serviciului în cartierele municipiului pentru a se asigura respectarea principiului apropierii faţă de cetăţeni. Art. 4. Întreaga activitate a Poliţiei Comunitare se desfăşoară exclusiv pe baza şi în executarea legii, în interesul comunităţii locale cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii. Sistemul de relaţii şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sunt reglementate prin regulamentul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Şeful Poliţiei Comunitare îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al personalului propriu pe care îl conduce şi îl controlează.

ROI SERE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

2

Prin delegare de competenţe, Şeful Poliţiei Comunitare poate trece exercitarea unora din atribuţiile sale Directorilor executivi adjuncţi. Art. 5. În îndeplinirea atribuţiunilor şi sarcinilor specifice, Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara cooperează cu unităţi, organe şi formaţiuni din Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia Română, Jandarmeria, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciile de Evidenţă Informatizată a Persoanei) şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice. În relaţiile cu acestea, Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara este reprezentată de Directorul Executiv sau de adjuncţii acestuia (înlocuitorul legal). Art. 6. Conducerea instituţiei asigură, la nivelul structurii conduse, desfăşurarea activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al Calităţii. Art. 7. Angajaţii Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru – parte componentă a documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii. Art. 8. Directorii executivi adjuncţi, şefii Serviciilor şi Birourilor răspund în faţa Directorului executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor unităţii. Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi. Art. 9. Personalul de conducere are obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă. Art. 10. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din Poliţia Comunitară: În realizarea atribuţiunilor ce îi revin potrivit legii, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are următoarele drepturi şi obligaţii principale:

a) să legitimeze persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;

b) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale Poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale;

c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi predă unităţilor locale ale Poliţiei Române pe făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităţilor abilitate;

d) să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale Consiliului Local al Muncipiului Timişoara;

e) să poarte şi să folosească în condiţiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie;

f) să conducă la sediul Poliţiei locale orice persoană care, prin acţiunile ei, periclitează viaţa altor persoane, ordinea şi liniştea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul Poliţiei; în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat, este îndreptăţit să folosească forţa, în condiţiile legii.

g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat să poarte uniformă, insignă cu număr distinctiv de identificare şi să prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesar pentru această formalitate; după încheierea oricăror acţiuni sau intervenţii, acesta se legitimează şi îşi declară funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte;

h) să folosească gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea Primăriei, pentru executarea în timpul serviciului a unor misiuni în zona de competenţă;

i) personalul Poliţiei Comunitare verifică în evidenţa informatizată a persoanei date referitoare la identitatea persoanelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

3

În exercitarea drepturilor conferite de lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară are obligaţia să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitară îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea. Personalul Poliţiei Comunitare este dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme de foc cu muniţia letală şi neletală, tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie, autorizate de lege, conform normelor stabilite prin regulament.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

4

CC AA PP II TTOOLLUU LL II II

SSTTRRUUCCTTUURRAA OORRGGAANNIIZZAATTOORRIICCĂĂ Art. 11. Structura organizatorică a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara cuprinde servicii, birouri şi compartimente constituite în conformitate cu organigrama anexată la prezentul regulament (anexa nr. 1). Art. 12. Serviciile, birourile şi compartimentele care cuprind aparatul propriu de specialitate al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara sunt următoarele: 1. Compartimentul Control Intern 2. Biroul Juridic 3. Biroul Organizare Instruire şi Evidenţă Operativă Conduse de către Directorul

Executiv 4. Serviciul Comunicare şi Informatizare, Secretariat-Arhivă 5. Serviciul Resurse Umane ___________________________________________________________________________ 6. Serviciul Ordine Publică 7. Serviciul Control Protecţia Mediului 8. Serviciul Dispecerat şi Intervenţii Rapide

Conduse de către Directorul Executiv Adjunct

9. Serviciul Pază Obiective 10. Serviciul Control Comerţ Stradal 11. Serviciul Siguranţă Trafic Rutier, Însoţire 12. Birourile de Ordine Publică şi Intervenţii Rapide (1-4) ___________________________________________________________________________

Conduse de către Directorul Executiv Adjunct

13. Serviciul Contabilitate-Financiar 14. Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte 15. Serviciul Administrativ Personalul Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara este format din funcţionari publici şi personal contractual. Organizarea Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara la nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru asigurarea unei funcţionalităţi a sistemului în ansamblul său. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

5

CC AA PP II TTOOLLUU LL II II II

AATTRRIIBBUUŢŢIIII GGEENNEERRAALLEE

Art. 13. În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 8 din Legea 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, instituţiei noastre îi revin următoarele atribuţii:

- asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local;

- asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local, conform planurilor de pază şi ordine publică;

- asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

- participă după caz la asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

- asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului;

- participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;

- intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

- acţionează, împreună cu Poliţia Română, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte unităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

- comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

- însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii Primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local Timişoara, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

- verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

- sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

- îndeplineşte orice alte activităţi stabilite prin lege.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

6

Organizarea şi executarea activităţii de pază a bunurilor şi asigurare a ordinii şi liniştii publice se realizează în baza planurilor de pază şi ordine publică. Planul de pază şi ordine publică se aprobă de primar cu avizul consulatativ al poliţiei locale. Poliţia Comunitară poate asigura şi contracost paza unor obiective pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

7

CC AA PP II TTOOLLUU LL II VV

AATTRRIIBBUUŢŢIIIILLEE SSEERRVVIICCIIIILLOORR,, BBIIRROOUURRIILLOORR ŞŞII CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTEELLOORR

Art. 14. COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN Compartimentul Control Intern este organul de specialitate care asigură respectarea legii, reglementărilor şi deciziilor conducerii, îndeplinirii atribuţiilor serviciilor, birourilor şi compartimentelor direcţiei şi are următoarele atribuţii:

o controlează îndeplinirea obiectivelor stabilite de conducerea instituţiei; o verifică activităţile economice desfăşurate în interiorul instituţiei; o verifică activităţile desfăşurate în vederea îndeplinirii corecte a achiziţiilor publice; o verifică modul de întocmire a documentelor operative; o verifică modul de îndeplinire a misiunilor; o întocmeşte rapoarte săptămânale, lunare şi trimestriale cu privire la activităţile

controlate. Autoritate (competenţe):

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către cpnducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii serviciilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 15. BIROUL JURIDIC Atribuţiile definitorii ale biroului sunt:

o reprezintă Direcţia Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti, cu susţinerea intereselor acesteiaşi ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte;

o ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;

o monitorizează procesele verbale de contravenţii emise de agenţii de poliţie comunitară împuterniciţi să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, conform competenţelor stabilite prin fişele posturilor, urmărind şi înregistrând toate etapele pe care le parcurg acestea până la achitarea amenzilor stabilite sau până la recuperarea acestora prin executare silită de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Timişoara;

o reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Curtea Supremă de Justiţie);

o pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii;

o ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

8

o în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile, renunţa la pretenţii, poate da răspunsuri la interogatoriu;

o participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget;

o formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; o primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi

direcţii, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

o exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotătârilor nefavorabile; o îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; o face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Comunitară

Timişoara justifică un interes; o asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în

cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, precum şi personalului din aparatul propriu;

o avizează la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;

o verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate;

o urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează factorilor a căror activitate este vizată de aceste acte sarcinile ce le revin în domeniul de competenţă;

o primeşte plângerile din partea terţelor persoane, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

o promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei; o înregistrează procesele verbale de contravenţie emise de agenţii comunitari asupra

persoanelor fizice şi juridice care nu respectă prevederile legale; o înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cu

depăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic);

o înregistrează achitarea amenzilor în baza chitanţei de plată eliberată de unităţile C.E.C.;

o întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;

o înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătorie şi al doilea exemplar la Serviciul Contencios-Administrativ, spre soluţionare în instanţă;

o ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti;

o întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia rezolvării proceselor verbale;

o asigură evidenţa contravenţiilor constatate şi aplicate cu ocazia executării unor misiuni termporare de ordine publică;

o asigură urmărirea îndeplinirii procedurilor legale de finalizare a contravenţiilor aplicate;

o în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cu celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

o asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

o asigură urmărirea – evidenţa contravenţiilor în registre speciale, înregistrând documentele referitoare la constatatea şi aplicarea contravenţiilor;

o asigură informarea şefului Poliţiei Comunitare cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

9

Autoritate (competenţe): - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 16. BIROUL ORGANIZARE INSTRUIRE ŞI EVIDENŢĂ OPERATIVĂ Reprezintă compartimentul care rezolvă problemele referitoare la planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul misiunilor executate, a organizării şi executării situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi anuale.

o elaborează împreună cu celelalte compartimente concepţia executării misiunilor, planurilor de acţiune şi celelalte documente necesare executării misiunilor specifice;

o elaborează şi propune concepţia privind folosirea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, elaborează documente operative privind intervenţia cu efective şi tehnică la obiectivele şi zonele stabilite;

o întocmeşte documentele operative necesare ridicării capacităţii operative a instituţiei; o urmăreşte respectarea de către întreg personalul a prevederilor legilor ţării; o ţine evidenţa misiunilor, efectivelor şi rezultatelor obţinute de către efectivele

instituţiei; o întocmeşte rapoarte şi situaţii statistice cu termen; o asigură redactarea şi transmiterea la serviciile instituţiei a deciziilor, ordinelor şi

dispoziţiilor conducerii instituţiei , urmărind executarea la timp a acestora; o elaborează documentele de organizare a cooperării instituţiei cu structuri MAI; o adoptă măsurile de ordine publică necesare desfăşurării activităţilor organizate în

raza municipiului Timişoara (mitinguri, marşuri, activităţi sportive-culturale etc.) conform aprobărilor date de Comisia de ordine publică din cadrul Primăriei;

o întocmeşte şi actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenţie şi întrebuinţare a personalului;

o întocmeşte documentele necesare pentru executarea exerciţiilor parţiale de alarmare cu personalul unităţii în vederea ieşirii la alarmă în cel mai scurt timp, ţine evidenţa exerciţiilor desfăşurate, a rezultatelor obţinute şi executarea la timp a sarcinilor stabilite de către conducerea instituţiei;

o elaborează documentele necesare conducerii misiunilor, execută activităţi de recunoaştere şi cooperare cu celelalte structuri similare ale organelor abilitate de lege să desfăşoare activităţi în domeniul ordinii publice;

o elaborează documentele pentru organizarea şi desfăşurarea controalelor în serviciile subordonate operativ, participă la executarea lor, întocmeşte raportul cu principalele concluzii rezultate în urma executării controalelor;

o organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire profesională şi fizică, tragerile cu armamentul din dotare, pe baza planificărilor aprobate de conducerea instituţiei, asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire;

o elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţia muncii, în funcţie de particularităţile procesului de muncă;

o se preocupă de realizarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor pentru toate spaţiile instituţiei;

o întocmeşte fişele de medicina muncii, precum şi fişele de risc pe fiecare compartiment, pe nivele de risc şi ţine legătura cu instituţiile specializate pe linie de medicina muncii, protecţie a muncii, precum şi cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

10

o stabileşte atribuţiile şi răspunderea ce revine salariaţilor în domeniul protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor, corespunzător funcţiilor exercitate;

o asigură instruirea, controlul, necesarul de echipamente în domeniul de protecţie a muncii şi pazei contra incendiilor;

o lunar execută exerciţii şi antrenamente de cunoaştere şi aplicare a normelor PSI cu grupele constituite pe fiecare locaţie;

o urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor în poligoane, săli de pregătire sau loc de muncă;

o urmăreşte încadrarea cu personal a grupelor de intervenţii în caz de incendiu şi informează operativ conducerea când sunt disfuncţionalităţi.

Autoritate (competenţe):

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi prevederi de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.17 SERVICIUL COMUNICARE-INFORMATIZARE ŞI SECRETARIAT ARHIVĂ Serviciul Comunicare şi Informatizare are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii municipiului Timişoara şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a Poliţiei Comunitare şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare, prezintă mass-media activităţile de interes local, organizând, de regulă o dată pe lună conferinţe de presă în scopul informării cetăţenilor şi prezintă orice informaţii de interes public. Serviciul răspunde de realizarea şi menţinerea legăturilor de comunicaţie şi informatică, asigurarea sistemelor respective. Atribuţiile serviciului sunt:

o întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi; o analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia

Comunitară a municipiului Timişoara; o întocmeşte, realizează şi organizează programul de vizite, asigură desfăşurarea

acţiunilor de protocol la manifestările publice – inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.)

o asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin purtătorului de cuvânt desemnat de conducerea instituţiei;

o acordă fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia;

o are obligaţia de a informa în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de Poliţia Comunitară Timişoara şi de a asigura accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;

o asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri;

o este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare;

o informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

11

o ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa Poliţiei Comunitare Timişoara;

o asigură programarea la audienţele acordate de cadrele de conducere, a cetăţenilor, a agenţilor economici sau a reprezentanţilor diferitelor instituţii guvernamentale, particulare sau autorităţi publice prin întocmirea notelor de audienţă;

o repartizează pe servicii de specialitate reclamaţiile şi sesizările primite; o întocmeşte răspunsurile la reclamaţiile şi sesizările care cuprind mai multe probleme,

în funcţie de referatele primite de la serviciile de specialitate în conformitate cu actele normative în vigoare;

o primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei adresată Poliţiei Comunitare Timişoara;

o asigură prin Compartimentul Secretariat Arhivă expedierea şi primirea corespondenţei;

o comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public: actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Poliţiei

Comunitare; structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de

funcţionare, programul de audienţe; numele, prenumele persoanelor din conducerea Poliţiei Comunitare şi ale

funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice; coordonatele de contact ale Poliţiei Comunitare Timişoara, respectiv:

denumire, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email şi adresa paginii pe Internet;

sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; lista cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

potrivit legii; modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

o realizează accesul la informaţiile menţionate mai sus prin: afişare la sediul Poliţiei Comunitare Timişoara ori publicare în Monitorul

Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de internet proprie;

consultarea informaţiilor la sediul Poliţiei Comunitare Timişoara, a secţiilor de Poliţie Comunitară şi la sediile centrelor de informare şi consiliere pentru cetăţeni, în spaţii special amenajate în acest scop;

o are delegaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor şi de urgenţa solicitată. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile;

o motivează şi comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor refuzul comunicării informaţiilor solicitate;

o asigură accesul la informaţii şi în sistem electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public;

o au obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate, modul, condiţiile şi formele în care au loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate;

o comunică imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal;

o răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

o urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

12

o trimite petiţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;

o clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului;

o întocmeşte un raport semestrial pe baza căruia instituţia va analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor;

o pune gratuit la dispoziţie formularele tip de redactare a solicitării şi de reclamaţie administrativă;

o transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic;

o asigură publicarea buletinului informativ al instituţiei, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu;

o asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic – dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu;

o asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu;

o organizează activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare;

o primeşte şi expediază, conform regulilor în vigoare, corespondenţa unităţii, prezintă directorului executiv pentru soluţionare corespondenţa primită, ţine evidenţa acesteia şi termenele de rezolvare;

o verifică aplicarea prevederilor, instrucţiunilor în vigoare cu privire la folosirea şi păstrarea mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor;

o arhivează documentele instituţiei; o selecţionează şi întocmeşte procesul verbal de soluţionare pentru documentele

propuse spre eliminare cărora le-a expirat termenul de păstrare în arhivă şi asigură predarea acestora Arhivelor Statului;

o organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie;

o controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică din unitate;

o asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică;

o execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru efectuarea casărilor;

o organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio;

o organizează primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare şi înştiinţare a personalului prin sistemul de comunicaţii şi informatică;

o controlează la termenele şi în condiţiile stabilite prin instrucţiuni, ţinerea corectă a evidenţei existente pe teren, modul de depozitare şi conservare şi întreţinerea bunurilor materiale de resort, precum şi în depozit;

o cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi informatică;

o dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire; o administrarea bazelor de date; o administrarea reţelelor de calculatoare; o oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din direcţie; o supraveghează şi întreţine software-ul echipamentelor de calcul din direcţie; o supraveghează şi întreţine reţeaua de calculatoare; o centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente informatice şi elaborează soluţiile optime de achiziţie;

o participă la recepţia calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru toate serviciile direcţiei;

o urmăreşte noutăţile informatice hardware şi software şi evoluţia acestora;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

13

o administrează reţeaua informatică a direcţiei; o asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire la transparenţa

în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice; o acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de revizie, reţea, achiziţii

calculatoare şi periferice; o instruieşte şi perfecţionează personalul direcţiei cu privire la utilizarea hardware şi

software a staţiilor de lucru; o coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul

instituţiei; o colaborează cu serviciile corespondente din cadrul serviciilor publice din subordinea

Consiliului Local Timişoara; o organizează cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente

de calcul, pe măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcţiei; Autoritate (competenţe)

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 18. SERVICIUL RESURSE UMANE Serviciul Resurse Umane este compartimentul de specialitate ce are ca sarcină principală gestionarea resurselor umane ale instituţiei, respectiv evidenţa personalului, recrutarea, selecţia, verificarea, încadrarea, salarizarea personalului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

o răspunde de selecţionarea şi recrutarea personalului pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;

o efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, sancţionarea, modificarea raportului de serviciu, încetarea activităţii, premierea, definitivarea în funcţie etc. pentru personalul Poliţiei Comunitare Timişoara;

o întocmeşte documentaţiile aferente concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice sau contractuale, solicitând avizele corespunzătoare de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, răspunzând de organizarea concursurilor, de constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, de desfăşurare în bune condiţii a concursurilor, verificând îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de lege;

o programează şi organizează testarea psihologică, examinarea medicală a candidaţilor, coordonând activitatea de elaborare a fişelor de aptitudini, urmărind acordarea avizelor medicale pentru participarea la concurs a candidaţilor;

o întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual nou încadrat precum şi toate actele necesare în vederea angajării;

o întocmeşte rapoartele de evaluare pentru funcţionarii publici, gestionînd periodic activitatea desfăşurată, conform evaluărilor periodice realizate de compartimente sau de către directorul executiv al instituţiei;

o întocmeşte formalităţile specifice angajării – note de fundamentare, decizii de numire în funcţia publică sau încadrare, adrese către Oficiile Forţelor de Muncă, adrese de transfer etc.;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

14

o stabileşte încadrarea salariaţilor în funcţie, drepturile salariale cuvenite, sporurile şi indemnizaţiile acordate, elaborând lunar schema de încadrare a personalului;

o elaborează Ştatul de funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Comunitare şi proiectele de hotărâri de Consiliu Local referitoare la modificarea acestora;

o elaborează bugetul anual al cheltuielilor de personal al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara;

o elaborează proiecte, programe, dări de seamă statistice, estimări pe termen scurt, mediu şi lung referitoare la strategia resurselor umane ale instituţiei;

o organizează programe de pregătire profesională pentru personalul instituţiei, propune şi întocmeşte documentaţiile necesare participării personalului la cursurile de perfecţionare;

o gestionează dosarele profesionale ale salariaţilor aparatului propriu şi transmite periodic ANFP copii după dosarele profesionale ale salariaţilor nou încadraţi şi dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;

o întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu, ecusoane, eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, precum şi alte documente la cererea personalului;

o întocmeşte şi actualizează lunar baza de date a personalului, precum şi baza de date specifică funcţionarilor publici verificând periodic exactitatea datelor cuprinse în dosarele profesionale ale salariaţilor;

o întocmeşte, actualizează şi gestionează baza de date cu privire la cererea şi oferta de locuri de muncă din sector, în vederea recrutării de resurse umane pentru Poliţia Comunitară a Municipiului Timişoara şi a gestionării eficiente a forţei de muncă;

o realizează anchete şi analize referitoare la abaterile săvârşite de salariaţii Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, în colaborare cu compartimentele implicate, elaborând referatele şi deciziile de sancţionare;

o întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice, precum şi raportările statistice privind activitatea de personal pe care le înaintează la ANFP;

o întocmeşte carnetele de muncă pentru salariaţii nou-angajaţi în aparatul propriu; o păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu,

operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului etc.;

o întocmeşte fişele de date personale, contractele de muncă, angajamentele de serviciu, fişele de post, declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, declaraţiile de poliţie politică, declaraţiile fiscale pentru deducerile suplimentare;

o operează datele referitoare la personalul contractual în registrul de evidenţă a salariaţilor;

o ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificările sporurilor de vechime serviciului contabilitate-financiar;

o ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţilor aparatului propriu, întocmind pontajele lunare centralizatoare, pe care le transmit serviciului financiar- contabilitate;

o efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţine evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor fără salariu, concediilor pentru evenimente familiale deosebite, ţine evidenţa orelor suplimentare efectuate de salariaţi;

o prezintă propuneri privind încadrarea, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă, pregătirea, aprecierea, promovarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind drepturile care se cuvin personalului;

o urmăreşte respectarea programului zilnic de muncă, verificând prezenţa la serviciu a salariaţilor, semnalând directorului executiv neregulile constatate şi propunând aplicarea sancţiunii corespunzătoare;

o analizează situaţia încadrărilor din servicii şi compartimente şi supune spre aprobare/avizare directorului executiv propunerile şefilor de servicii şi punctul de vedere al compartimentului cu privire la promovarea sau retrogradarea din funcţie a personalului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

15

o verifică, analizează şi prezintă propuneri privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea de personal;

o urmăreşte îndeaproape, prezintă propuneri şi raportează la termenele ordonate situaţiile privind dinamica de personal, starea şi practica disciplinară în rândul efectivelor;

o stabileşte drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcţiei sau a salariului conform legislaţiei în vigoare, întocmind situaţii centralizatoare referitoare la datele personale de identificare, pentru eliberarea cardurilor de salarii;

o întocmeşte statele de plată a salariilor personalului instituţiei, precum şi a altor drepturi băneşti şi indemnizaţii cuvenite, conform legislaţiei în vigoare;

o întocmeşte fişele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar; o întocmeşte declaraţiile lunare către Primăria Timişoara, Administraţia Financiară,

Casa de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări Sociale şi Institutul de Statistică Timişoara.

Autoritate (Competenţe):

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.19. SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ Serviciul Ordine Publică are ca principale atribuţii:

o asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, luând măsuri de prevenire şi combatere a încălcării normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte care afectează climatul social, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

o constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului;

o participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive organizate pe raza de competenţă;

o coordonează activitatea efectivelor de ordine publică din structura celor 4 secţii de poliţie comunitară, analizează lunar şi stabileşte măsuri pentru realizarea obiectivelor direcţiei în ceea ce priveşte starea ordinii publice la nivelul municipiului Timişoara;

o acţionează cu Poliţia Română, Jandarmeria, Pompierii, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

o comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

o asigură pe raza sectorului, prin agenţi comunitari repartizaţi pe zone de competenţă prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

o verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legate de ordine şi linişte publică, fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială, altele decât cele cu caracter penal;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

16

o sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

o îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. Autoritate (competenţe)

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 20. BIROURILE ORDINE PUBLICĂ ŞI INTERVENŢII RAPIDE SECŢIILE 1 – 4 Pentru mai buna cuprindere a teritoriului municipiului Timişoara şi apropierea Poliţiei Comunitare de nevoile cetăţenilor, teritoriul este supus zonării în 4 secţii de poliţie comunitară care vor avea următoarele atribuţii:

o efectivele celor 4 secţii de poliţie vor asigura executarea sarcinilor şi atribuţiilor sub directa coordonare a Serviciului de Ordine Publică, cum s-a precizat în art.18 din Regulament.

Autoritate (competenţe)

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.21. SERVICIUL CONTROL PROTECŢIA MEDIULUI Serviciul Control Protecţia Mediului îndeplineşte următoarele atribuţii:

o previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia în sector, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara;

o organizează în comun cu inspectorii de specialitate din cadrul Primăriei Timişoara acţiuni specifice domensiului în baza protocoalelor încheiate;

o constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la curăţenia, protecţia mediului înconjurător, poluarea pe raza municipiului Timişoara, precum şi pentru alte fapte care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau dispoziţii ale Primarului;

o controlează modul de dpozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor perferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând conducerea instituţiei cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuiesc luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

o îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

17

Autoritate (competenţe) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.22. SERVICIUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE Prin Dispecerat conducerea Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara transpune în practică, conduce, supraveghează şi controlează întreaga activitate a personalului instituţiei. Asigură continuitatea conducerii în timpul şi în afara orelor de program pe baza dispoziţiilor conducerii. Serviciul Dispecerat şi Intervenţii Rapide are ca principale atribuţii:

o cunoaşte permanent capacitatea combativă a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara şi raportează imediat Directorului executiv (înlocuitorul legal) toate ordinele şi misiunile primite;

o cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);

o menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;

o transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;

o raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;

o asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;

o cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;

o cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic de alarmare;

o verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;

o veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să limiteze accesul persoanelor străine;

o asigură purtarea şi distribuirea, cu aprobarea Directorului Executiv (înlocuitorul legal), a armamentului cadrelor pe baza tichetelor instituite în acest scop;

o întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare (sau înlocuitorului legal);

o coordonează activitatea echipelor de intervenţie rapidă de la sediul direcţiei şi a celor 4 secţii de poliţie la evenimentele sesizate de agenţii de poliţie aflaţi în teren.

Dispeceratul are următoarele obligaţii:

o să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat; o să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi

informatice;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

18

o să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc;

o să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor;

o să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celealte dispecerate şi calitatea acestora;

o să aibă cunoştinţe de operare calculator de nivel mediu; o să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate ăn

funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică; o să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului exrecutiv al Poliţiei

Comunitare a Municipiului Timişoara datele şi informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris;

o să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Comunitare; o să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea

rapoartelor; o să monitorizeze solicitările de autovehicule; o să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare; o să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările

intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare; o să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor

care reglementează activităţile specifice; o să transmită directorului executiv al Poliţiei Comunitare datele şi informaţiile obţinute

cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;

o să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;

o să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul secţiilor şi să le elibereze, în afara orelor de program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului executiv, a directorilor executivi adjuncţi, a şefului de obiectivsau a dispecerului şef, pentru încăperile aparţinând structurilor conduse de aceştia, şi fără aprobare echipelor tehnice sau de salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi;

o să solicite aprobarea directorului executiv (înlocuitorului legal) pentru distribuirea cheilor de la tablourile electrice şi să anunţe în toate birourile iminenta oprire a alimentării cu energie electrică;

o Să urmărească încuierea tablourilor electrice; o Să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se

asupra evenimentelor petrecute în obiectiv; o Să ţină legătura – radio sau telefonic – cu grupul de intervenţie; o Să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului

său; o Să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele

supravegheate, care este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate;

o Să informeze dispecerul şef despre persoanele care, deşi au legitimaţie de serviciu, nu o prezintă la intrarea în sediu;

o Să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat conform normelor;

o Să distribuie şi să retragă armamentul şi muniţia agenţilor de poliţie comunitară şi personalului cu drept de port-armă planificat în serviciu/misiune, numai pe bază de semnătură;

o Să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;

o Să anunţe dispecerul şef dacă în timpul serviciului intervine indisponibilitatea fizică de a continua serviciul şi să execute măsurile dispuse;

o Să îndeplinească orice alte sarcini profesionale dispuse de conducerea instituţiei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

19

Autoritate (competenţe) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; - se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - conduce pregătirea profesională specifică şi asigură pregătirea pe locul de serviciu a

personalului dispeceratului şi a personalului de intervenţie rapidă; - asigură participarea personalului dispeceratului la activităţile de pregătire juridică

generală, tehnică specifică, psihologică şi fizică; - studiază şi propune directorului executiv adjunct forme noi de perfecţionare a

lucrului în dispecerat şi de eficientizare a activităţii acestuia; - întocmeşte sinteza lunară a activităţii dispeceratului; - întocmeşte prezenţa pontajul lunar al dispecerilor; - propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru activitatea

compatimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.23. SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE Serviciul Pază obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi are următoarele atribuţii:

o asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;

o asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine;

o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

o în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Timişoara, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică;

Autoritate (competenţe):

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.24. SERVICIUL CONTROL COMERŢ STRADAL

o constată contravenţii la dispoziţiile legale şi aplică sancţiuni contravenţionale date în competenţă prin acte normative, pentru respectarea regulilor generale de comerţ;

o sesizează organele de poliţie în cazurile prevăzute de lege; o sesizează organele de control specializat în cazul constatării unor aspecte ce

depăşesc sfera de competenţă a serviciului; o însoţeşte şi protejează organele de control abilitate (inspectori ai Primăriei Timişoara,

Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă, Poliţia Sanitar Veterinară,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

20

Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţia pentru protecţia Mediului etc.) la solicitarea scrisă a acestora;

o îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul comercial stabilite prin dispoziţii ale Primarului, sau Hotărâri ale Consiliului Local;

o constată şi sesizează aspecte cu privire la orice acţiune, activitate care lezează calitatea vieţii cetăţeanului;

o colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Timişoara, cu instituţiile publice de interes local în vederea rezolvării cât mai rapide şi eficiente a problemelor comunităţii locale din municipiul Timişoara.

Autoritate (competenţe):

- constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi luarea măsurilor legale;

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.25. SERVICIUL ÎNSOŢIRE, PROTECŢIE ŞI TRAFIC RUTIER

Este structura specializată a instituţiei destinată să execute misiuni de însoţire şi protecţie a reprezentanţilor Primăriei în exercitarea atribuţiilor, asigurarea traficului rutier pe sectoarele stabilite şi are următoarele atribuţii:

o asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei şi a altor persoane cu funcţii din alte instituţii publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

o participă după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

o constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local Timişoara al Municipiului Timi;oara, sau dispoziţii ale primarului;

o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care au luat la cunoştiinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

o însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament funcţionarii Primăriei Municipiului Timişoara la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

o îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. Autoritate (competenţe):

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

21

Art.26. SERVICIUL CONTABILITATE-FINANCIAR

Serviciul Contabilitate-Financiar asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice şi are următoarele atribuţii:

o întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri iniţiate de diverse compartimente din cadrul instituţiei, precum şi de serviciile din subordinea acesteia;

o organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;

o elaborează proiectele de dispoziţii ale Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara referitoare la activitatea financiar-contabilă;

o urmăreşte împreună cu Biroul Juridic şi Serviciul de specialitate din Primărie executarea creanţelor, asigură pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor;

o întocmeşte dările de seamă contabile; o gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului; o elaborează mecanismul şi organizează activitatea de comunicare a datelor tehnice

(termen de remediere, concesionare, durata de viaţă a mijloacelor fixe, provenienţa, regimul juridic, valoare, amplasamente, suprafeţe etc.) necesare compartimentelor de profil, încheierea contractelor şi urmărirea respectării contractelor;

o monitorizează şi urmăreşte utilizarea eficientă a unităţilor de patrimoniu; o urmăreşte utilizarea şi conservarea unităţilor de patrimoniu conform destinaţiilor

stabilite prin programele de utilizare şi conform scopului pentru care au fost construite/achiziţionate;

o organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, propune măsuri de casare, imputare, etc., şi prezintă Directorului Executiv raportul asupra acţiunii;

o întocmeşte documentaţia necesară în cazul în care se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public sau răspunderea materială a celorlalţi angajaţi;

o întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către beneficiari, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, pe bază de documente justificative legale;

o întocmeşte dări de seamă statistice; o efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi

supune controlului financiar-preventiv; o aplică controlul financiar preventiv şi urmăreşte respectarea angajamentelor

bugetare şi legale; o avizează contractele încheiate cu terţe persoane juridice; o asigură pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent

informaţii cu privire la creditele bugetare disponibile; o angajamentele legale; o plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat; o soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite până la finele anului; o datele necesare întocmirii situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la

finele trimestrului, situaţie care este parte componentă din structura „SITUAŢIEI FINANCIARE” trimestriale şi anuale ale instituţiei;

o coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru serviciile instituţiei;

o elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectele bugetului de venituri şi cheltuieli;

o întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara;

o elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei.

Autoritate (competenţe):

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

22

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.27. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE

Este structura specializată a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, destinată organizării şi desfăşurării activităţii de asigurare a bunurilor materiale specifice tuturor serviciilor, birourilor şi celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii:

o întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice; o elaborează documentaţia pentru desfăşurarea achiziţiilor, pentru orezentarea

ofertelor, caietul de sarcini şi specificaţiile tehnice; o asigură încheierea contractelor de achiziţii publice; o testează preţurile practicate de piaţă aferente produselor, lucrărilor şi serviciilor ce

urmează a fi achiziţionate; o urmăreşte derularea şi achitarea contractului de achiziţie publică; o elaborează proiectul planului anual de investiţii – dotări pentru anul în curs precum şi

estimările pentru următorii trei ani privind cheltuielile de capital pe baza referatelor transmise de serviciile instituţiei pe care le supune spre aprobare;

o întocmeşte studii de prefezabilitate şi face propuneri pentru efectuarea studiilor de fezabilitate;

o îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare (publicitate, elaborarea documentaţiei şi avizarea acesteia la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului şi Ministerul Finanţelor, primirea şi înregistrarea ofertelor, organizarea comisiilor);

o întocmeşte şi vinde caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;

o redactează hotărîrile de adjudecare şi comunică în scris factorilor implicaţi rezultatele licitaţiilor;

o face parte din comisia de licitaţie sau de alegere a ofertelor de preţ; o întocmeşte şi supune spre avizare conform legii contractele tehnico-economice sau

de asociere; o urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea

recepţiilor şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale; Autoritate (competenţe):

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoşţtinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

23

Art.28. SERVICIUL ADMINISTRATIV Serviciul Administrativ asigură condiţiile optime de desfăşurare a activităţii personalului instituţiei. Atribuţiile serviciului sunt următoarele:

o controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor pe baza reglementărilor în vigoare;

o răspunde de asigurarea cu materiale de resortul Armament geniu - chimic; o ia măsuri ca muniţia distribuită pentru trageri să fie în bună stare de funcţionare şi

imediat după terminarea tragerilor organizează primirea tuburilor trase a muniţiilor rămase necunsumate conform procesului-verbal justificativ;

o întocmeşte documentaţia necesară pentru realizarea reparaţiilor şi investiţiilor necesare pentru spaţiile cu destinaţii de clădiri administrative;

o evaluează anual necesarul lucrărilor de investiţii şi reparaţii ce urmează a se efectua la clădirile instituţiei;

o asigură primirea, depozitarea, păstrarea şi distribuirea bunurilor achiziţionate tuturor structurilor din compunere, conform repartiţiei aprobate de directorul executiv adjunct;

o ia toate măsurile pentru aprovizionarea ritmică cu materiale solicitate de serviciile instituţiei;

o asigură întreţinerea spaţiilor cu destinaţie de clădiri administrative; o gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul instituţiei, precum şi materialele

aprovizionate; o efectuează legăturile telefonice; o asigură efectuarea curăţeniei în spaţiile instituţiei; o efectuează inventarierile periodice; o asigură depozitarea şi distribuirea pieselor de schimb, materialelor de uz gospodăresc şi de construcţii, rechizite şi echipament;

o asigură exploatarea în condiţii optime a centralei telefonice şi se preocupă de asigurarea service-ului;

o urmăreşte starea fizică a tuturor mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiei; o propune spre casare mijloace fixe ieşite din uz; o predă documentele eliminate din fondul arhivistic al instituţiei conform prevederilor

legale; o organizează repartizarea corectă a materialelor şi urmăreşte realizarea unui consum

legal de motorină, fără a admite depăşirea normelor alocate sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele legate de misiuni, activitatea de pregătire de luptă şi învăţământ;

o organizează acţiunea de combatere şi prevenire a accidentelor, respectarea regulilor de circulaţie, luând măsuri pentru asigurarea unei depline siguranţe a circulaţiei autovehiculelor din dotare pe domeniile publice;

o periodic actualizează cauzele avariilor, accidentelor şi neregulilor de circulaţie produse, luând măsurile corespunzătoare;

o întocmeşte planul de exploatare a autovehicolelor din dotare; o organizează amenajarea şi dotarea corespunzătoare a parcului de autovehicole; o controlează în zilele de verificare şi menţinere a tehnicii şi, cu ocazia trecerii la

exploatarea de regim, modul de executare a lucrărilor la autovehicole; o urmăreşte ca mişcările de armament, muniţie şi materiale specifice, înlocuire sau

reparare să se execute în termenele planificate şi în condiţii de deplină siguranţă; o asigură din punct de vedere tehnic şedinţele de tragere şi zilele de verificare şi

întreţinere a armametului; o organizează şi ţine evidenţa tehnico-operativă armamentului şi muniţiilor, execută la

timp controalele şi verificările prevăzute în instrucţiuni, urmărind ca starea calitativă înscrisă în evidenţe să corespundă cu cea reală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

24

Autoritate (competenţe)

- reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

- se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; - semnalează conducerea instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară

25

CC AA PP II TTOOLLUU LL VV

DDIISSPPOOZZIIŢŢIIII FFIINNAALLEE Art. 29. Directorii executivi adjuncţi, şefii de servicii şi birouri – pe baza atribuţiilor cu prinse în prezentul regulament – vor stbili sau completa, după caz, prin fişa postului, în termen de 90 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare punct în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora conform pregătirii profesionale şi a funcţiei. Art. 30. Directorii executivi adjuncţi, şefii de servicii şi birouri vor studia, analiza şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea permanentă a activităţii, simplificării evidenţei, reducerea timpului de circulaţie a documentelor, urmărirea creşterii operativităţii în obţinerea informaţiilor necesare fundamentării deciziilor emise de Directorul executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara. Art. 31. Directorii executivi adjuncţi, şefii de servicii şi birouri vor propune măsuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine, întocmind totodată şi aprecierile anuale (evaluarea performanţelor) pentru personalul din structura condusă. Art. 32. Directorii executivi adjuncţi, şefii de servicii şi birouri vor asigura securitatea materialelor cu conţinut secret şi vor răspunde de scurgerea informaţiilor sau a documentelor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează. Art. 33. Furnizarea datelor în afara instituţiei şi participarea la lucrări organizate de alte autorităţi publice se face numai cu acordul Directorului executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara sau a înlocuitorului legal. Art.34. Prezentul regulament se va distribui, sub semnătură, tuturor compartimentelor şi va fi prelucrat de conducătorii acestora cu salariaţii din structura condusă. Art. 35. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ________________

 • DISPOZIŢII GENERALE
 • STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
 • ATRIBUŢII GENERALE
 • ATRIBUŢIILE SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR
  • Art. 14. COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN
  • Art. 15. BIROUL JURIDIC
  • Art. 16. BIROUL ORGANIZARE INSTRUIRE ŞI EVIDENŢĂ OPERATIVĂ
  • Art.17 Serviciul Comunicare-Informatizare şi Secretariat Arhivă
  • Art. 18. SERVICIUL RESURSE UMANE
  • Art.19. SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ
  • Art. 20. BIROURILE ORDINE PUBLICĂ ŞI INTERVENŢII RAPIDE SECŢIILE 1 – 4
  • Art.21. SERVICIUL CONTROL PROTECŢIA MEDIULUI
  • Art.22. SERVICIUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE
  • Art.23. SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE
  • Art.24. SERVICIUL CONTROL COMERŢ STRADAL
  • Art.25. SERVICIUL ÎNSOŢIRE, PROTECŢIE ŞI TRAFIC RUTIER
  • Art.26. SERVICIUL CONTABILITATE-FINANCIAR
  • Art.27. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE
  • Este structura specializată a Poliţiei Comunitare a Municipiului Timişoara, destinată organizării şi desfăşurării activităţii de asigurare a bunurilor materiale specifice tuturor serviciilor, birourilor şi celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii:
  • Art.28. SERVICIUL ADMINISTRATIV
  • DISPOZIŢII FINALE

Atasament: Organigrama.pdf

Direcþia Poliþia Comunitarã

Consiliul Local al Municipiului Timiºoara P R I M A R

Director Executiv Adjunct

Compartiment Secretariat - Arhivã

Director Executiv Adjunct

S e

rv ic

iu l C

o m

u n

ic a

re º

i In

fo rm

a ti

za re

B ir

o u

l J

u ri

d ic

Serviciul Resurse Umane

Serviciul Ordine Publicã

S e

rv ic

iu l

C o

n tr

o l P

ro te

c þi

a M

e d

iu lu

i

S e

rv ic

iu l D

is p

e c

e ra

t º

i In

te rv

e n

þi i R

a p

id e

S e

rv ic

iu l

P a

zã O

b ie

c ti

v e

S e

rv ic

iu l

C o

n tr

o l C

o m

e rþ

S tr

a d

a l

S e

rv ic

iu l În

s o

þi re

, P

ro te

c þi

e º

i T ra

fi c

R u

ti e

r

S e

rv ic

iu l

C o

n ta

b il it

a te

F in

a n

c ia

r

S e

rv ic

iu l A

c h

iz iþ

ii P

u b

li c

e º

i C

o n

tr a

c te

S e

rv ic

iu l

A d

m in

is tr

a ti

v

Compartimentul Control Intern

B ir

ou O

rg an

iz ar

e, In

st ru

ir e

E vi

de nþ

ã O

pe ra

tiv ã

MOC UNAIÞ ITI AL RO ÃP

T AIM RI AªO

Director Executiv

Ordine Publicã

Intervenþii Rapide

Secþia 1 Ordine Publicã

1 + 10

1 + 71 + 7

1 + 7 1 + 5 1 + 6

3

1 + 100 Ordine Publicã

Intervenþii Rapide

Secþia 2 Ordine Publicã

1 + 10

1 + 71 + 71 + 7 1 + 5

Ordine Publicã

Intervenþii Rapide

Secþia 3 Ordine Publicã

1 + 10 Ordine Publicã

Intervenþii Rapide

Secþia 4 Ordine Publicã

1 + 10

1 + 7 1 + 7 1 + +5 3

1 + 100

7

1 1

1

1 + 100 1 + 100

1 + 100

Total posturi din care: - - - - -

funcþii publice de conducere funcþii publice de execuþie funcþii contractuale de conducere funcþii contractuale de execuþie funcþii contractuale de deservire

- 684

- - - - -

22 545 2 112 3

Consiliul Local al Municipiului Timiºoara Anexa nr.1 la H.C.L. nr._____/________

APROBAT Primar

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDUO R G A N I G R A M A Direcþiei Poliþia Comunitarã

ET PEPFEPPPPEEEI SS 1
[ : | | | [ | [ | [ | | [ [ | | | | | | [ i | | | | E | | || KKdKKKKK | , | | 1 [ [ | | | | | [ | | | [ | | | | | | : | | [ 1 | | | | [ | [
PRIMAR
 • Page 1