keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 57/13.02.2015 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183/ 29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, modificată prin Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.629/16.12.2013

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 57/13.02.2015
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183/ 29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, modificată prin Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.629/16.12.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, nr. 343 / 22.01.2015, aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.100/11.03.2014 privind transmiterea cu titlu gratuit a două autovehicule, unul marca Ford Tranzit CL Seat şi un autovehicul marca Renault Trafic în proprietatea Direcţiei Poliţia Locală Timişoara.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.288/20.05.2014 privind acceptarea de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a donaţiei autoutilitarei cu număr de înmatriculare TM08JIL, marca Dacia Drop-Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricaţie 2001.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.193/15.04.2014 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la " Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional "-2014 în vederea achiziţionării a două autovehicule prin acest program.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.317/ 26.06.2014, privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la " Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional "-2014 în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere prevederile art.73 din Hotărârea Guvernului nr.1332/23.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 33/21.03.2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
Având în vedere prevederile art. 1, alin (1) şi (3), art.5 şi anexa nr.3, punctul II, din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, cu toate completările şi modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183 din data de 29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, modificată prin Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.629/16.12.2013, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă normativul de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei modificate şi completate la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr......................

Normativ privind consumul lunar de carburanți pentru două autovehicule ce deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara

Nr. crt

Marca si tipul Nr. înmatriculare

Capacitatea cilindrica cm3

Numarul de identificare sau sasiu

Limita maximă Litri/lună/vehicul

1 PEUGEOT206 1.4HDI TM-03-PLT 1398 VF32A8HZA47728763 250 2 PEUGEOT206 1.4HDI TM-05-PLT 1398 VF32A8HZA47718264 250 3 PEUGEOT206 1.4HDI TM-06-PLT 1398 VF32A8HZA47728762 250 4 PEUGEOT206 1.4HDI TM-08-PLT 1398 VF32A8HZA47726864 250 5 PEUGEOT206 1.4HDI TM-14-PLT 1398 VF32A8HZA47718263 250 6 PEUGEOT206 1.4HDI TM-02-PLT 1398 VF32A8HZA47715079 250 7 PEUGEOT206 1.4HDI TM-17-PLT 1398 VF32A8HZA47718636 250 8 MERCEDES Vito 115 TM-10-PLT 2148 WDF63970313336525 250 9 DACIA DUSTER TM-04-PLT 1461 UU1HSDADG51026458 250

10 FORD TRANSIT CL 12 SEAT TM 66 PLT 2496 WFOEXXGBVERY02996 250

11 DACIA LOGAN SD4SDA4 TM 09 PLT 1461 UU14SDA4451237687 250 12 DACIA LOGAN SD7SDA4 TM 12 PLT 1461 UU17SDA4451832030 250

     DIRECTOR EXECUTIV                                           Jr.Ec.  DOREL  COJAN                                                                                                               

            DIRECTOR  EXECUTIV ADJUNCT       CRISTINA SCUTARIU                         

  Întocmit, Inspector de specialiate. Claudiu Ciucur

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53 – 01, ver.2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. data .2015 A P R O B A T

PRIMAR NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara nr.183 din data de 29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara, modificată prin Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.629/16.12.2013

În anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010 şi prevederile HG pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale nr.1332/2010, prin HCLTM nr. 441/20.12.2010 privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-a înfiinţat Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică. ,k

Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, poliţia locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f) evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.100 din 11.03.2014, Municipiul Timişoara a transmis cu titlu gratuit în proprietatea Direcției Poliției Locale Timișoara două autovehicule, unul marca Ford Tranzit CL Seat și unul marca Renault Trafic .

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.288 din 20.05.2014, Direcția Poliției Locale Timișoara a acceptat donația autoutilitarei cu număr de înmatriculare TM08JIL, marca Dacia Drop-Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricație 2001. În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.193 din 15.04.2014, privind aprobarea participării Direcția Poliției Locale Timișoara la ” Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național ”-2014 două autoturisme au fost casate, unul marca Renault Trafic cu număr înmatriculare TM19PMT și unul Daewoo Nubira II cu număr de înmatriculare TM11PMT, și s-au achiziționat două autoturisme noi, unul marca Dacia Duster și unul marca Dacia Logan SD4SDA4.

Cod FO 53 – 01, ver.2

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.317 din 26.06.2014, privind aprobarea participării Direcția Poliției Locale Timișoara la ” Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național ”-2014 un autoturism marca Dacia Drop-Side cu număr înmatriculare TM08JIL a fost casat și s-a achiziționat un autoturism marca Dacia Logan SD7SDA4.

Cu privire la consumul lunar de carburanţi necesar pentru funcţionarea autoturismelor din dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, relevante sunt prevederile OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, cu completările şi modificările ulterioare, act normativ ce stabileşte normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, normative de cheltuieli ce privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice.

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, deşi nu prevede în mod expres consumul lunar de carburanţi pentru poliţia locală, prin Legea nr. 33 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, include şi poliţia locală în categoria instituţiilor publice prevăzute de art. II alin. 2 din O.G. nr. 80/2001, ( cum ar fi instituţiile din sectorul de apărare, odine publică şi siguranţă naţională) exceptate de la reducerea cu 50 % a consumului de carburanţi, stabilit prin hotărâri ale guvernului sau prin normative proprii.

Totodată, Legea nr. 33/ 2011 stabileşte că, prin derogare de la prevederile pct. 1, lit. B, din anexa nr. 3 la O.G. nr.80/2001, autorităţile locale vor putea achiziţiona numărul necesar de autovehicule pentru funcţionarea poliţiei locale, fără a stabili pentru poliţia locală şi derogarea de la pct. II, lit. B din anexa nr.3 în ceea ce priveşte limita maximă privind consumul lunar de carburanţi/vehicul.

Prin urmare, în ceea ce priveşte consumul lunar de carburanţi/vehicul pentru poliţia locală urmează să se aplice consumul maxim de carburant lunar/vehicul prevăzut de pct. II, lit. B, din anexa nr. 3 la O.G. nr. 80/2001, fără aplicarea reducerii de 50% a consumului de carburanţi, respectiv 250 litri/lună/vehicul, astfel cum s-a prevăzut în O.G. nr. 80/2001, în forma sa iniţială.

Astfel, având în vedere dispoziţiile HCLTM nr. 441/2010, potrivit cărora Direcţia Poliţiei Locale Timişoara s-a înfiinţat ca instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, se impune stabilirea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, cu respectarea limitei maxime de carburat/lunar/vehicul prevăzute de pct. II, lit. B, din anexa nr. 3 la O.G. nr. 80/2001. Având în vedere:

1. complexitatea activităţilor desfăşurate de către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege, în domeniile ordine şi linişte publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială;

2. faptul că autovehiculele se utilizează pentru activităţile specifice de transport persoane pentru desfăşurarea activităţii de identificare a cerşetorilor şi persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Timişoara;

Luând în considerare:

- prevederile art. 73 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale care stipulează: ”Art. 73 Asigurarea tehnico-materială a poliţiei locale la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.”

- Prevederile art. 1 alin (1) şi (3), art.5 si anexa nr.3 punctul II din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, cu toate completările şi modificările ulterioare

Cod FO 53 – 01, ver.2

- Legea nr. 33/21.03.2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

PROPUNEM:

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183 din data de 29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara, modificată prin Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.629/16.12.2013 în sensul înlocuirii a două autoturisme, unul marca Daewoo Nubira II cu număr de înmatriculare TM11PMT și unul marca Renault TXW cu numărul de înmatriculare TM 19 PMT, cu două autoturisme, unul marca Dacia Duster cu număr de înmatriculare TM 04 PLT și unul marca Dacia Logan SD4SDA4 cu numărul de înmatriculare TM 04 PLT, precum și includerea în cuprinsul Anexei a unui autoturism marca Dacia Logan SD7SDA4 cu număr de înmatriculare TM 12 PLT şi totodată aprobarea normativului de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanţi.

DIRECTOR EXECUTIV SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA SCUTARIU

SEF BIROU JURIDIC BLAJIN MARIN Întocmit, Inspector de specialitate

Claudiu Ciucur

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact.C.C./2ex.