keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 317/26.06.2014 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 317/26.06.2014
privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, nr. CLA50303 din 04.06.2014, aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale ce alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, art.24, alin. (3), lit. (e), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art.13, alin.(1), lit (s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu;
În baza art.32, alin. (n) din Ghidul de finanţare a Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional, aprobat prin Ordinul nr. 364/19.03.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014, în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pentru parcul auto propriu.

Art. 2: Se aprobă casarea şi predarea autovehiculului uzat, marca DACIA, cu datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru participarea la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional" - 2014.

Art. 3: Se aprobă solicitarea în cadrul "Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014 a sumei de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare (fără eco-bonus) pentru autovehiculul uzat.

Art. 4: Se aprobă alocarea sumei de 76.300 lei (inclusiv T.V.A.) în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autovehiculului nou din cadrul "Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2014.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

                                                                                                                                                                          UZ INTERN 

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Compartiment Logistic Administrativ Nr.CLA50303 din 04.06.2014

A P R O B A T

PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara   la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional” - 2014 în vederea achiziţionării

1 (unui) autovehicul prin acest program

Achiziţionarea de autoturisme, inclusiv a celor prin ,,Programul de Stimulare a Înnoirii

Parcului Auto Naţional” de către instituţiile publice a fost limitată odată cu apariţia O.U.G nr. 34/2009. Astfel, conform art. 24 alin. 1, lit. (a) din actul normativ menţionat, ,,De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. 1 al art. 3 din O.U.G nr. 109/2005,

privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

Această interdicţie a fost ridicată în cazul instituţiilor publice, cu titlu de excepţie, prin O.U.G nr. 109/2010, care la art. I, pct. 2 stipulează că la art. 24, alin. 3 din O.U.G nr. 34/2009 , după lit. d se introduce o nouă lit. e, cu următorul cuprins: e) ,,achiziţionarea de autoturisme în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”, aprobat prin O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

În prezent, Parcul auto al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara este format din 7 autovehicule, marca Peugeot 207 și 1 autoturism Mercedes Vito (transmise în administrarea Direcției Poliției Locale Timișoara prin HCLMT nr.88/26.02.2013), dintr-un microbus, marca Ford Transit 115 CL și 1 autoturism Renault Trafic 2.5 D (transmise, cu titlu gratuit, în proprietatea Direcției Poliției Locale, prin HCLMT nr.100/11.03.2014) şi dintr-un autoturism Daewoo JF696 Nubira II (transmis în administrarea D.P.L.T. prin HCLMT nr. 441/20.12.2010).

Prin H.C.L. nr.193/15.04.2014, Consiliul Local al Municipiului Timișoara aprobă casarea și predarea autovehiculelor uzate (autoturismele Renault Trafic 2.5 D și Daewoo JF696 Nubira II) și participarea în cadrul Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional (P.S.I.P.A.N.)- 2014 în vederea achiziționării a 2 (două) autovehicule noi.

Pentru cele două autovehicule menționate s-a aprobat includerea în Bugetul Local pe anul 2014, Secțiunea dezvoltare, Capitol 61.02. Ordine Publică și Siguranță Națională, subcapitol 61.02.03.04. Poliție Locală ,Titlul X Active nefinanciare-Cheltuieli de capital, art.71.01.Active fixe, alin. 71.01.02. Mașini, echipamente și mijloace de transport suma de 128.340 lei reprezentând prețul estimat calculat pentru achiziția a două autoturisme.

Prin Hotărârea nr. 22/24.04.2014, Consiliul de Administrație al societății PIEȚE SA Timișoara aprobă donația către Direcția Poliției Locale a unei autoutilitare, marca DACIA, cu nr. de

înmatriculare TM 08 JIL, cu o vechime mai mare de 10 ani de la anul fabricației (2001) și de la prima înmatriculare în România (2001), iar prin H.C.L. nr.288/20.05.2014, Consiliul Local Timișoara aprobă acceptarea donației de către Direcția Poliției Locale. În conformitate cu Ordinului nr.364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional (P.S.I.P.A.N.), emis de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, art. 31, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara poate participa în cadrul programului și cu acest autovehicul, deoarece îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

Ţinând cont de prevederile art.5, alin. (8) din Ordonanţa nr.80/2001 (actualizată) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice prin care se interzice achiziţionarea de autoturisme cu capacitate mai mare de 1600 cmc şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, estimăm astfel suma necesară bugetului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara pentru achiziţionarea unui autoturism nou, la un curs valutar de 1 euro=4,6 lei:

18.000 euro x 4,6 lei x 1 autoturism = 82.800 lei (inclusiv T.V.A.) Din totalul sumei, scădem valoarea de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare,

rezultând suma de 76.300 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 61.532,26 lei (fără T.V.A.)

În baza celor expuse, în conformitate cu art.32, alin. (n) din Ordinului nr.364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional

PROPUNEM:

1. Aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a

Înnoirii Parcului Auto Naţional”– 2014, în vederea achiziţionării 1 (unui) autovehicul nou pentru parcul auto propriu.

2. Aprobarea casării şi predarea autovehiculului uzat, marca DACIA, cu datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul referat, pentru participarea la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”-2014.

3. Aprobarea solicitării în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”- 2014 a sumei de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare (fără eco-bonus) pentru autovehiculul uzat.

4. Aprobarea alocării sumei de 76.300 lei (inclusiv T.V.A.) în bugetul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autovehiculului nou din cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”- 2014. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTOR ECONOMIC P.M.T.

CRISTINA SCUTARIU SMARANDA HARACICU

SEF BIROU JURIDIC BLAJIN MARIN Întocmit, Responsabil C.L.A.

Lăcrămioara Pletea

AVIZAT JURIDIC Red./Dact.P.L./2ex. F.O.53-01, ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA NR.1 la H.C.L. nr._____________

DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTOVEHICULULUI UZAT CE FACE OBIECTUL PARTICIPARII LA

,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional”– 2014

Nr. crt.

Categoria Marca Tipul Anul

fabricaţiei

Data primei

înmatri- culări

Numarul de identificare

Nr. înmatri- culare

Capaci- tatea

cilindri- că (cm3)

1 Autoutilitară Dacia

D27119 1304 RI DROP- SIDE

2001 31.08.2001 UU1D2711913002183 TM 08

JIL 1557

          DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                                                Jr.Ec.  DOREL  COJAN                                                                                                               

            DIRECTOR  EXECUTIV ADJUNCT       CRISTINA SCUTARIU                         

         Întocmit,  Responsabil C.L.A.  Lăcrămioara Pletea