keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 564/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 564/18.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 33895/18.12.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr. nr.415/20.11.2009 - privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau -Timişoara"în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014 privind proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA", cod SMIS 54092;
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 21531/10.12.2015;
Luând în considerare Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 144/10.12.2015;
Având în vedere prevederile art.41 alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2 ) lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA", cod SMIS 54092, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" , cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA", cod SMIS 54092.

Art. 3: Se aprobă valorea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.950.000,00 lei (TVA inclusă) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 4726/13.10.2014 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică. din cadrul Primăriei Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic Nikolaus Lenau;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_HCL_buget_local_2016_-_Lenau.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULTIMIŞOARA PRIMAR SC2015 – Nicolae ROBU

REFERAT privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 „REABILITAREA,

MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării

acestuia

În data de 13.10.2014 a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 4726/13.10.2014 pentru proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA”, cod SMIS 54092, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, având termenul de finalizare data de 13.10.2015.

Prin actul adiţional nr.1/28.08.2015 la contractul de finanţare nr.4726/13.10.2014 durata de implementare a proiectului s-a prelungit până la data de 31.12.2015.

Cauzele care au determinat întârzieri în implementarea la timp a proiectului sunt legate de:

Întârzieri în executarea lucrărilor de execuţie survenite ca urmare a unor adaptări ale soluţiilor tehnice pe care Proiectantul - SC SUBCONTROL SRL a trebuit să le facă pe parcursul execuţiei lucrărilor la clădirea Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”, şi care au fost necesare pentru ca în momentul recepţionării clădirii (conform H.G nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizată*) privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie compusă din specialişti în domeniile de specialitate aparţinând instituţiilor relevante în domeniu (ISU, ISC, etc), aceasta să respecte toate normativele necesare obţinerii tuturor avizelor de funcţionare şi acceptării construcţiei spre recepţie de către comisia de recepţie, conform legislaţiei în vigoare.

Noile soluţii tehnice propuse de Proiectant au fost ca urmare a procesului de aliniere a României la legislaţia europeană în construcţii, în ultimii ani, după predarea proiectului tehnic în anul 2012 pentru care au avut loc modificări de normative de proiectare în construcţii. De asemenea, din cauza accesului extrem de greoi în subsolul clădirii, au apărut lucrări suplimentare ca urmare a apariţiei unor lucrări ascunse şi care nu au putut fi prevăzute ca urmare a investigaţiilor tehnice care au stat la baza proiectului deşi acestea au fost efectuate în conformitate cu normativele tehnice în vigoare. Alte motive au fost datorate necorelării între părţile scrise şi cele desenate ale proiectului tehnic, sau între proiectul tehnic aprobat şi situatia reală în teren la momentul efectuării lucrărilor de execuţie pentru care va fi necesară demararea unei noi proceduri de achiziţie publică, conform OUG nr.34/2006.

Astfel, a apărut necesitatea realizării unor lucrări fără de care obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare infrastructura educaţională la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, nu va putea fi finalizat şi acceptat spre recepţie, conform H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Adaptarea la noile soluţii tehnice ale Proiectantului, a generat cantităţi de lucrări suplimentare având articole cu preţ unitar ofertat iniţial (contract nr.119/30.04.2014) omise de către Proiectant - SC SUBCONTROL SRL şi a altor lucrări suplimentare fără preţ unitar ofertat pentru care s-a lansat

FP 53-01, Ver.1

o nouă procedură de achiziţie (contract nr.316/13.11.2015) pentru care a fost necesară revizuirea proiectului tehnic şi derularea unei noi proceduri de achiziţie publică – cerere de oferte, conform OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice. Contractarea lucrărilor suplimentare a avut loc abia după derularea celei de-a 2-a proceduri de achiziţie publică (conform OUG nr.34/2006), respectiv în data de 13.11.2015, respectiv prin semnarea contractului nr.316 cu SC KASDUM-Gf SRL. În vederea conformării proiectului tehnic aprobat iniţial la situaţiile apărute, a fost necesară şi revizuirea acestuia, motiv pentru care a fost elaborat Proiectul tehnic revizuit. În această reviziuire au fost incluse toate lucrările care au fost cuprinse în dispoziţiile de şantier emise pe parcursul execuţiei lucrărilor, ca urmare a necesităţii emiterii de soluţii tehnice adaptate la situaţia neprevăzută din teren odată cu aprofundarea lucrărilor într-o clădire veche care nu a mai beneficiat de reabilitări majore în ultimii zeci de ani. În data de 09.07.2015, prin adresa ADR Vest nr.11250, AMPOR ne-a comunicat răspunsul favorabil, prin adresa nr.56990/07.07.2015, înregistrată la OI ADR Vest cu nr.11234/09.07.2015. Municipiul Timişoara are în derulare două contracte de execuţie – Contractul de execuţie nr.119/30.04.2014 – lucrările de bază, cu termen de finalizare 17.12.2015 şi Contractul nr.316/13.11.2015 – lucrări în completarea celor prevăzute în contractul nr. 119/30.04.2014 cu termen de finalizare 17.01.2015; De asemenea, Municipiul Timişoara mai are în derulare un alt contract finanţat cu fonduri KfW pentru lucrările de execuţie la exteriorul clădirii (faţadă, înlocuire geamuri) care nu este finalizat şi de a căror activităţi depinde şi finalizarea unor lucrări pe interiorul clădirii LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU, în special în zona ce afectează partea de înlocuire a ferestrelor, afectând implicit finalizarea în termenul previzionat a proiectului. Având în vedere imposibilitatea finalizării în termenul preconizat, în perioada contractuală actuală,

adică până la data de 31 decembrie 2015, Municipiul Timişoara va solicita prelungirea contractului de finanţare până la data de 30.06.2016, conform Instrucţiunii 144/10.12.2015 emisă de MDRAP. Prelungirea este necesară pentru asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor şi obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea restituirii integrale a finanţării nerambursabile.

Sumele de natura cheltuielilor care au fost considerate neeligibile în mod iniţial au fost aprobate prin hotărâri anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Suma de 1.950.000,00 lei este cheltuială neeligibilă şi reprezintă 28% din valoarea totală aprobată a proiectului.

Având în vedere faptul că toate cheltuielile care vor fi angajate şi realizate după data de 31.12.2015 sunt considerate neeligibile, aprobarea prelungirii proiectului presupune asumarea de către beneficiarul proiectului a acestora, în valoare de 1.950.000,00 lei (TVA inclusă)

Propunem următoarele: - aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „REABILITAREA,

MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA”, cod SMIS 54092, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” , cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi;

- aprobarea introducerii în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului „REABILITAREA,

MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA”, cod SMIS 54092;

FP 53-01, Ver.1

- aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1

(sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.950.000,00 lei (TVA inclusă) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016;

- Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016; - se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. NICOLAE ROBU, să semneze toate actele

necesare din contractul de finanţare nr. 4726/13.10.2014, în numele Municipiului Timişoara; - cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică

din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Pt. Secretar, Jr. Simona Drăgoi

Director Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Ing. Magdalena Nicoară Ec.Smaranda Haracicu Şef Serviciul Monitorizare şi Implementare Proiecte Manager de proiect Ing. Gabriela Bica Ec. Adriana Deaconu Asistent de proiect Cons. Andreea Bălan

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan