keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/11.03.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012

11.03.2014

Hotararea Consiliului Local 102/11.03.2014
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 5201/03.03.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012, astfel:
"Comisia Locală de Ordine Publică va avea următoarea componenţă:
Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara;
Membri: - Comisar şef - Sabin Bogoşel - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara/reprezentantul acestuia.
- Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Dorel Cojan - Director Executiv Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Grigore Grigoroiu - consilier local, din grupul PNL;
- Ramona - Isabela Olteanu - consilier local, din grupul PSD;
- Simion Moşiu - consilier local, din grupul PDL;
- George - Flavius Boncea - consilier local, din grupul PNTCD;
- Dorel Bogluţ - consilier local, din grupul PC;
- Lucian Taropa - consilier local, din grupul PPDD;
- Elena Wolf - consilier local, din partea FDGR";

Art. 2: Se aprobă modificarea şi completarea art. 5 şi a art. 13 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 15/26.06.2012 Regulament privind modul de funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012, astfel:
"Art. 5. Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Timişoara are următoarea componenţă:
Preşedinte: - Primarul Municipiului Timişoara;
Membrii: - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara/reprezentantul acestuia;
- Secretarul Municipiului Timişoara;
- Director Executiv/Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Grigore Grigoroiu - consilier local;
- Ramona - Isabela Olteanu - consilier local;
- Simion Moşiu - consilier local;
- George - Flavius Boncea - consilier local;
- Dorel Bogluţ - consilier local;
- Lucian Taropa - consilier local;
- Elena Wolf - consilier loca.
"Art.13. Şedinţele comisiei locale se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Timişoara sau după caz în locaţia nominalizată de membrii ce convoacă comisia şi sunt conduse de Primar iar în lipsa acestuia de către Secretarul Municipiului Timişoara iar în lipsa acestuia din urmă de un membru al comisiei desemnat de Primar".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Intituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Audit;
- Biroul Management al Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. 1217 din 28.02.2014 SC2014 – 5201 din 03.03.2014

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

R E F E R A T

pentru modificarea şi completarea H.C.L.T.M. nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin H.C.L.T.M. nr.54/24.07.2012

Urmare a înfiinţării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012, completată prin H.C.L.T.M. nr. 54/24.07.2012 la nivelul Consiliului Local al Mun. Timişoara în temeiul Legii Poliţiei Locale nr.155/2010 s-a constituit Comisia Locală de Ordine Publică, organism cu rol consultativ şi s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei locale, având următoarea componenţă:

Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara; Membrii: - Comisar şef Sabin Bogoşel – Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara;

- Ioan Cojocari – Secretarul Municipiului Timişoara; - Doru Spătaru – Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara; - Dorel Bogluţ - consilier local; - Traian - Constantin Stoia - consilier local; - Constantin - Ştefan Sandu - consilier local; - Octavian Mircea Purcel - consilier local; - Andrei Romulus Petrişor - consilier local.

Având în vedere complexitatea atribuţiilor conferite de lege poliţiei locale în domeniile sale de

activitate, respectiv ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, precum şi importanţa atribuţiilor conferite de lege comisiei locale de ordine publică în ceea ce priveşte activitatea, organizarea şi funcţionarea poliţiei locale, pentru a asigura un echilibru în luarea deciziilor în cadrul comisiei cu privire la activitatea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei

Cod FO 53-01, ver.2

Poliţiei Locale Timişoara se impune ca fiecare formaţiune politică să aibă un reprezentant în cadrul Comisiei Locale de Ordine Publică.

Luând în considerare şi faptul că, Directorul executiv al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara dl. Doru Spătaru precum şi consilierul local dl. Octavian Mircea Purcel au decedat se impune înlocuirea acestora în cadrul comisiei locale de ordine publică.

În baza prevederile art.28 alin.1 şi 2 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 PROPUNEM modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin H.C.L.T.M. nr. 54/24.07.2012, astfel:

,, Comisia Locală de Ordine Publică va avea următoarea componenţă: Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara;

Membrii: - Comisar şef Sabin Bogoşel – Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara/reprezentantul acestuia.

- Ioan Cojocari – Secretarul Municipiului Timişoara; - Dorel Cojan – Director Executiv Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; - _______________________ - consilier local, din grupul PNL; - _______________________ - consilier local, din grupul PSD; - _______________________ - consilier local, din grupul PDL; - ______________________ - consilier local, din grupul PNTCD; - ______________________ - consilier local, din grupul PC; - ______________________ - consilier local, din grupul PPDD; - ______________________ - consilier local, din partea FDGR:”

De asemenea propunem modificarea şi completarea art.5 şi a art.13 din Anexa la HCL nr.

15/26.06.2012 Regulament privind modul de funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin H.C.L.T.M. nr. 54/24.07.2012, astfel:

,, Art.5. Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Timişoara are următoarea componenţă:

Preşedinte: - Primarul Municipiului Timişoara; Membrii: - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara/reprezentantul acestuia.

- Secretarul Municipiului Timişoara; - Director Executiv / Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; - _______________________ - consilier local; - _______________________ - consilier local; - _______________________ - consilier local; - ______________________ - consilier local; - ______________________ - consilier local; - ______________________ - consilier local; - ______________________ - consilier local”.

Cod FO 53-01, ver.2

,, Art.13. Şedinţele comisiei locale se desfăşoară la sediul Primăriei Mun. Timişoara sau după caz în locaţia nominalizată de membrii ce convoacă comisia şi sunt conduse de Primar iar în lipsa acestuia de către Secretarul Mun. Timişoara iar în lipsa acestuia din urmă de un membru al comisiei desemnat de Primar”.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Pt. SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN SIMONA DRĂGOI SEF BIROU JURIDIC MARIN BLAJIN CONSILIER GEORGINA VELICU

AVIZAT JURIDIC