keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 143/18.10.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 102/11.03.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 143/18.10.2016
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 102/11.03.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2016 - 23632/27.09.2016 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 102/11.03.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012, astfel:
,, Comisia Locală de Ordine Publică va avea următoarea componenţă:
Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara;
Membri: - Comisar şef Alin Petecel -Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Simona Drăgoi - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Dorel Cojan - Director Executiv Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Grigore Grigoroiu - consilier local, din grupul PNL;
- Lucian Dorel Taropa - consilier local, din grupul PSD;
- Raluca Ioana Popescu - consilier local, din grupul PMP;
- Zlatiborca Marcov - consilier local, din grupul UDMR;
- Ioan Mateescu - consilier local, din grupul PSD;
- Ciprian Ştefan Mihok - consilier local, din grupul PNL;"


Art. 2: Se aprobă modificarea şi completarea art.5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Loca nr. 15/26.06.2012 Regulament privind modul de funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.102/11.03.2014, astfel:
,,Art. 5. Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Timişoara are următoarea componenţă:
Preşedinte: - Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara;
Membri: - Comisar şef Alin Petecel -Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Simona Drăgoi - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Dorel Cojan - Director Executiv Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Grigore Grigoroiu - consilier local, din grupul PNL;
- Lucian Dorel Taropa - consilier local, din grupul PSD;
- Raluca Ioana Popescu - consilier local, din grupul PMP;
- Zlatiborca Marcov - consilier local, din grupul UDMR;
- Ioan Mateescu - consilier local, din grupul PSD;
- Ciprian Ştefan Mihok - consilier local, din grupul PNL;"


Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI