keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

31.10.2013

Hotararea Consiliului Local 561/31.10.2013
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 31075/31.10.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2013.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Motarârea Mr. sec. a 3 2 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E 5 3 5 E O 2 9 a a. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |TOTAL VENITURI 1 (00.01 1.072.071,18 0,00, 1.072.071,18 VENITURI PROPRII 2 |48.02 517.080,01 0,00 517.080,01 IL. VENITURI CURENTE 3 (00.02 662.357,89 0,00 662.357,89 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 606.489,94 0,00 606.489,94 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 j00.04 319.808,17 0,00 319.808,17 Ai1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 j00.05 2.994,82 0,00 2.994,82 impozit pe profit 7 101.02 2.994,82 0,00 2.994,82 impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 2.994,82 0,00 2.994,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE S [00.06 316.138,36 0,00 316.138,36 impozit pe venit 10 [03.02 10.230,04 0,00 10.250,04 împozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 03.02.18 10.250,04 0,00 10.250,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 305.888,32 0,00 305.888,32 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 305.265,32 0,00 305.265,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 823,00 0,00 623,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 |00.07 574,95 0,00 574,93 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 [05.02 874,99 0,00 574,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 674,98 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 98.472,33 0,00 88.472,33 impozite si taxe pe proprietate 19 07.02 98.472,33 0,00 98.472,33 [Impozit pe cladiri 20 (07.02.01 81.664,91 0,00 81.664,91 Pag. 1/33

5 £ 3 8 E 5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E £ £ Sa 5 5 £ s GO e e a a impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 27.026,17 0,00 27.026,17 impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 54.638,74 0,00 54.638,74 impozit pe terenuri 23 [07.02.02 10.190,73 0,06 10.190,73 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 6.381,91 0,00 6.381,91 jimpozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 3.589,48 0,00 3.589,48 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 inert de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 l07.02.03 6.459,04 0,00 6.459,04 |Alte impozite si taxe de proprietate 28 [07.02.50 157,85 0,00 157,85 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVIC 29 |00.10 187.170,68 0,00 187.170,68 |Sume defalcate din TVA 30 [11.02 152.235,00 9,00 152.235,00 Da ia or ei Muncii Bucuresti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 [11.02.02 152.073,00 0,00 152.073.00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 162,00 0,00 162,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 798,06 8,00 798,06 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 798,05 0,00 798,06 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 653,01 0,00 653,01 impozit pe spectacole 36 [15.02.01 651,81 0,00 851,81 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 [16.02 33.484,61 0,00 33.484,51 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 [16.02.02.01 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |18.02.02.02 8.558,60 0,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 [16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 1.038,76 0,00 1.038,76 [Alte impozite si taxe fiscale 45 |18.02 1.038,76 0,00 1.038,76 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 1.038,76 0,00 1.038,76 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 55.867,95 0,00 55,867,95 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 (00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Pag.2/33

3 ă s 5 L S = & DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E = s £ 5 O e e a a |Venituri din proprietate 49 [30.02 38.036,50 9,00 38.036,50 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 [30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 |Venituri din dobanzi 51 [31.02 18,34 0,00 19,34 |Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 19,34 0,00 19,34 |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 [00.14 17.812,11 0,00 17.812,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 [33.02 304,47 0,00 304,47 [Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 |33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielitor de judecata, imputatii si despagubiri 55 |33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 [34.02 2.825,02 0,00 2.825,02 axe extrajudiciare de timbru 58 [34.02.02 2.825,02 0,00 2.825,02 Amenzi, penalitati si confiscari 59 135.02 9.673,52 0,00 9.673,52 IVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiitor legale 60 [35.02.01 9.669,52 0,00 9.669,52 [Alte amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02.50 4,00 0,00 4,00 [Diverse venituri 82 36.02 4.569,64 0,00 4.569,64 |Taxe speciale 63 |36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64 |Alte venituri 64 |36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00 [Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 137.02 439,48| 0,80 439,46 Donatii si sponsorizari 66 |37.02.01 439,46 0,00 439,46 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 67 |37.02.03 -53.427,26 0,00 -53.427,26 |Varsaminte din sectiunea de functionare 68 |37.02.04 53.427,26 0,00 53.427,26 1. VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 3.896,58 0,00 3.896,58 [Venituri din valorificarea unor bunuri 70 39.02 3.896,58 0,00 3.836,58 |Venit din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 (39.02.03 952,54 0,00 952,54 [Venituri in vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 (39.02.07 2.544,04 0,00 2.544,04 [Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 [39.02.10 400,00 0,00 400,00 . OPERATIUNI FINANCIARE 74 (00.16 3.500,00 0,00 3.500,00 incasari din acordarea Împrumuturilor acordate 75 40.02 3.500,00 0,00 3.500,00 |Sume din excedentul bugetului loca! utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare“) 76 40.02.14 3.500,00 0,00 3.500,00 IV. SUBVENTII 77 (00.17 172.886,88 0,00 172.886,88 Pag.3/33

5 8 z 5 E 5 m 2 = e DENUMIREA INDICATORILOR £ = Ss £ Ss 8 5 E g S e Ss | + a | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 00.18 172.886,88 0,00 172.886,88 Subventii de la bugetul de stat 79 42.02 172.886,88 0,00 172.886,88 A. De capital 80 167.736,59 0,00 167.736,59 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 81 |42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,06 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 82 ,42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 83 |42.02.20 162.736,59 0,00 162.736,59 B. Curente 84 5.150,29 0,00 5.150,29 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 [420234 47,39 0,00 47,39 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 86 42.02.41 5.102,80 0,00 5.102,90 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 87 45.02 229.429,83 0,06 229.429,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 88 45.02.01 120.334,21 0,00 120,334,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 89 45.02.01.01 99.534,21 0,00 99.534,21 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 90 |45.02.01,02 17.500,00 0,00 17.500,00 [Prefinantari 91 |45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 92 45.02.02 19.050,00 0,00 19.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 93 |45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 94 45.02.0202 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 95 45.02.03 90.045,62 0,00 90.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 |45.02.03.01 65.000,00| 0,00 65.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 97 |45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,62 Prefinantari 98 45.02.03.03 18.000,00 9,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 99 [50.02 1.074.018,43 0,00) 1.074.018,43 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 972.659,77 0,00 972.659,77 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 101 10 201.425,20 0,00 201.425,20 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 102 |20 233.800,87 1.000,00 234.800,87 TITLUL Il DOBANZI 103 [30 21.116,85 -1.000,00 20.116,65 TITLUL IV SUBVENTII 104 |40 97.919,42 0,00 97.919,42 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 [51 18.036,88 0,00 18.036,88 Transferuri curente 106 [51.01 5.991,87 0,00 5.991,87 Pag. 4/33

= 8 5 s 5 a 2 su = o DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E s E & 3 E E s 3 2 3 a a [Transferuri caire institutii publice 107 [51.01.01 2.828,00 0,00 2.828,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 108 [51.01.39 2.010,17 0,00 2.010,17 [Transferuri din bugetul de stai catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 109 [51.01.45 404,00 0,00 404,00 „ ansferur! de e locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru 110 [51.01.46 749.70 0.00 749.70 Transferuri de capital 111 51.02 12.045,01 0,00 12.045,01 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 112 [51.02.08 0,00 0,00 0,00 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 113 51.02.15 1.500,00 0,00 1.500,00 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 114 51.02.17 500,00 09,00 500,00 de comunicat E urgenta n sanatate catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 115 51.02.25 2.250,00 0.00 2.250,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielitor de capital din domeniul sanatatii 1186 [51.02.28 7.684,12 0,00 7.884,12 Alte transferuri de capital catre institutii publice 117 51.02.28 110,88 0,00 110,89 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 118 [56 381.658,87 0,00 381.658,87 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 119 [56.01 158.376,34 0,00 158.376,34 Finantarea nationala 120 56.01.01 99.866,14 0,00 99.866,14 Finantarea Uniunii Europene 21 [56.01.02 55.582,35 0,00 55.582,35 Chetti neelig 122 (56.01.03 2.827,85 0,00 2.927,85 Programe din Fondul Social European (FSE) 23 [56.02 25,00 0,00 25,00 Finantarea nationala 24 [56.02.01 0,00 0,00 0,00 Finantarea Uniunii Europene 125 [56.02.02 25,00 0,00 25,00 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 126 [56.03 222.640,49 0,00 222.640,49 Finantarea nationala 127 56.03.01 140.089,09 0,00 140.089,09 Finantarea Uniunii Europene 28 56.03.02 63.330,84 0,00 63.330,84 Cheltuieli neeligibile 129 [56.03.03 19.220,56 0,00 19.220,56 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 130 56.15 617,04 0,00 617,04 Finantarea nationala *) 31 56.15.01 364,22 0,00 364,22 Finantarea de fa Uniunea Europeana *) 32 [56.15.02 252,82 0,00 252,82 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 33 [57 14.201,88 0,00 14.201,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 34 [59 4.500,00 0,00 4.500,00 Pag. 5/33

8 = 5 3 E DENUMIREA INDICATORILOR = 8 £ Ss E S £ 5 O o o a a CHELTUIELI DE CAPITAL 135 |70 66.233,63 0,00 86.233,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 136 |71 62.031,05 0,00 62.031,05 Active fixe 13771.01 82.031,05 0,00 562.031,05 Constructii 138 71.01.01 11.638,51 0,00 11.638,51 Masini, echipamente si mijloace de transport 139 [71.01.02 9.385,13 0,00 9.385,13 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 140 (71.01.03 2.126,94 0,00 2.126,94 active fixe 141 (71.01.30 38.880,47 0,00 38.880,47 [TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 142|72 4.202,58 0,00 4.202,58 [TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 143 [81 35.125,03 0,00 35.125,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 144 |50.02 77.965,24 -1.000,00 76.965,24 Autoritati publice si actiuni externe 145 [51.02 51.396,34 9,00 51.396,34 CHELTUIELI CURENTE 146 [01 48.677,15 0,00 48.677,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 147 10 32.414,34 0,00 32.414,34 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 148 20 14.262,81 0,00 14.282,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 149 |58 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 [70 2.719,19 0,00 2.719,19 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 |71 2.719,19 0,00 2.719,18 Active fixe 152 |71.01 2.719,18 0,00 2.719,19 Construci 153 171.01.01 0,00 0,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 154 (71.01.02 429,34 0,00 429,34 Alte active fixe 155 71.01.30 2.288,85 0,00 2.289,85 Din tota! capitol |Autoritati executive si legislative 156 (51.02.01 51.396,34 0,00 51.396,34 Autoritati executive 157 |51.02.01.03 51,396,34 0,00 51.398,34 Alte servicii publice generale 158 [54.02 5,452,25 0,00 5.452,25 CHELTUIELI CURENTE 159 |01 3.461,00 0,00 3.461,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 160 500,00 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 161 |51 2.961,00 0,00 2.961,00 Transferuri curente 162 [51.01 2.863,00 0,00 2.863,00 Pag. 6/33

5 e 5 Ş = = e DENUMIREA INDICATORILOR 5 g E E S S E e o 2 a a Transferuri catre institutii publice 183 [51.01.01 2.828,00| 0,00 2.828,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 164 [51.01.39 35,00 0,00 35,00 Transferuri de capital 165 [51.02 98,00 0,00 98,00 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 166 [51.02.08 0,00 0,00 9,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 167 [51.02.28 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 168 [70 0,00 0,00 9,00 [TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 169 [81 1.991,25 0,00 1.991,25 |Din total capitol Fond peniru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 170 [54.02.07 603,13 0,00 603,13 |Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 171 54.02.10 2.926,00 0,00 2.926,00 [Alte servicii publice generale 172 [54.02.50 1.923,12 0,00 1.923,12 [Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 173 [55.02 21.116,65 -1.000,00 20.116,65 |CHELTUIELI CURENTE 174 01 21.116,65 -1.000,00 20.116,65 TITLUL III DOBANZI 175 (30 21.116,65 -1.000,00 20.116,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 17670 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 177 [59.02 16.139,10 0,00 16.139,10 Ordine publica si siguranta nationala 178 (61.02 16.138,10 0,00 16.139,10 CHELTUIELI CURENTE 179 |01 15.570,00 0,00 15.570,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180 (10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 181 [20 2.570,00 0,00 2.570,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 182 |51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente 183 [51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri catre institutii publice 184 [51.01.01 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 185 |59 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 186 70 569,10 0,00 569,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 187 |71 569,10 0,00 569,10 Active fixe 188 [71.01 569,10 0,00 569,10 Construciii 189 [71.01.01 0,00 0,00 0,00 Pag.7/33

5 e 5 3 8 5 DENUMIREA INDICATORILOR > e E 3 E S 3 5 E 5 o 2 e = a Masini, echipamente si mijloace de transport 190 171.01.02 559,10) 0,00 559,10 Alte active fixe 191 [71.01.30 10,00 0,00 10,00 Din total capitol | Ordine publica 192 [61.02.03 15.329,10 0,00 15.329,10 [Politie comunitara 193 [61.02.03.04 15.329,10 0,00 15.329,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 194 [61.02.05 810,00 0,00 810,00 [Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 195 |63.02 331.730,36 1.000,00 332.730,36 |Invatarnant 196 [85.02 172.062,53 0,00 172.062,53 CHELTUIELI CURENTE 197 [01 168.924,00 0,00 168.924,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 198 |10 118.569,00 0,00 118.569,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 199 20 46.641,07 0,00 46.641,07 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 200 |56 206,05 0,00 206,05 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 201 [56.01 206,05 0,00 206,05 Finantarea nationala 202 56.01.01 30,35 0,00 30,35 Finantarea Uniunii Europene 203 [56.01.02 175,70 0,00 175,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 204 [57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 205 [59 2.500,00 0,00 2.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 [70 2.987,91 0,00 2.987,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 207 [71 2.987,91 0,00 2.987,91 Active fixe 208 [71.01 2.987,91 0,00 2.987,91 Constructii 209 [71.01.01 1.404,00 0,00 1.404,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 210 [71.01.03 1.001,18 0,00 1.001,18 Alte active fixe 211 [71.01.30 582,73 0,00 582,73 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 212 [81 150,62 0,00 150,62 Din total capitol [Invatamant prescolar si primar 213 (65.02.03 87.775,22 0,00 87.775,22 |invatamani prescolar 214 32.655,96 0,00 32.655,96 [Invatamant primar 215 (65.02.03.02 55.119,26 0,90 55.119,26 |invatamant secundar 216 [65.02.04 83.145,09 0,00 83.145,09 invatamant secundar inferior 217 |85.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Pag.8/33

= 8 E a 8 5 2 3 DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E 6 e £ 8 o 9 9 a a Invatamant secundar superior 218 65.02.04.02 81.555,38 0,00 81,555,39 invatamant profesional 219 |65.02.04.03 1.438,70 0,00 1.439,70 invatamant postliceal 220 165.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 221 66.02 29.917,23 0,00 29.917,23 CHELTUIELI CURENTE 222 |01 23.682,32 0,00 23.682,32 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 223 10 4.898,90 0,00 4.898,90 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII 224 (20 4.691,12 0,90 4.891,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 225 [51 11.587,82 0,00 11,587,82 Transferuri curente 226 |51.01 1.153,70 0,00 1.153,70 Transferuri catre institutii publice 227 |51.01.01 0,00 0,00 0,00 |Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 228 [51.01.45 404,00 0,00 404,00 [Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru 229 |51.01.46 749,70 0,00 749.70 finantarea sanatatii Transferuri de capital 230 [51.02 10.434,12 0,00 10.434,12 Transferuri de la bugetul de stai catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 231 51.02.17 500,00 0,00 500,00 de comunicat n argon sanatate catre bugetele iocale pentru finantarea aparaturii medicale si 232 51.02.25 2.250,00 0,00 2.250,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatai 233 |51.02.28 7.684,12 0,00 7.684,12 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 234 [56 2.704,48 0,00 2.704,48 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 235 56.01 2.704,48 0,00 2.704,48 Finantarea nationala 236 [56.01.01 552,25 0,00 552,25 Finantarea Uniunii Europene 237 [56.01.02 2.125,00 0,00 2.125,00 Cheftuieli neeligibile 238 [56.01.03 27,23 0,00 27,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 239 70 8.234,91 0,00 8.234,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 240 [71 6.234,91 0,00 6.234,91 Active fixe 241 (71.01 6.234,91 0,00 6.234,91 Constructii 242 (71.01.01 4.205,00 0,00 4.205,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 243 [71.01.03 300,00 0,00 300,00 Alte active fixe 244 (71.01.30 1.728,91 0,00 1.729,91 Din total capitol Pag. 9/33

2 3 3 ș 5 DENUMIREA INDICATORILOR s 5 = 5 = = 5 £ o 8 = > a a E medicale in unitati sanitare cu paturi 245 (66.02.06 24.927,21 0,00 24.927,21 |Spitale generale 246 |66.02.06.01 24.927,21 0,00 24,927,21 Servicii de sanatate publica 247 166.02.08 4.990,02 0,00 4.990,02 Cultura, recreere si religie 248 |67.02 74.032,38 1.000,00 75.032,38 CHELTUIELI CURENTE 249 [01 69.801,50 1.000,00 70.801,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 [10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 251 20 52.175,90 1.000,00 53.175,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 252 [51 1.500,00 0,00 1.500,00 Transferuri de capital 253 [51.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 254 1.500,00 0,00 1.500,00 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 255 [56 1.264,88 0,00 1.264,88 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 256 |56.01 1.184,88 0,00 1.184,88 Finantarea nationala 257 |56.01.01 532,48 0,00 632,48 Finantarea Uniunii Europene 258 [56.01.02 552,40 0,00 552,40 [alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 259 [56.15 80,00 0,00 80,00 [Finantarea nationala *) 260 |56.15.01 20,00 0,00 20,09 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 261 [56.15.02 60,00 0,00 80,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 262 |70 4.080,27 0,00 4.080,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 263 |71 4.080,27 0,00 4.080,27 Aciive fixe 264 (71.01 4.080,27 0,00 4.080,27 Constructii 265 [71.01.01 1.750,58 0,00 1.750,58 Masini, echipamente si mijloace de transport 266 750,00 0,00 750,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 267 71.01.03 608,26 0,00 608,26 Alte active fixe 268 [71.01.30 971,43 0,00 971,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 269 |81 150,61 0,00 150,61 Din total capitol Servicii culturale 270 |67.02.03 28.015,59 0,00 28.015,59 institutii publice de spectacole si concerte 271 |67.02.03.04 21.399,13 0,00 21.399,13 Case de cultura 272 |67.02.03.06 6.616,46 0,00 6.616,46 Servicii recreative si sportive 273 [67.02.05 43.569,29 1.000,00 44.569,29 Pag. 10/33

E 3 3 DENUMIREA INDICATORILOR > = E E E 5 5 E 5 O e 2 a a Sport 274 (67.02.05.01 18.303,36 0,00 18.303,36 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 275 |67.02.05.03 25.265,93 1.000,00 26.265,93 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 276 (67.02.50 2.447,50 0,00 2.447,50 Asigurari si asistenta sociala 277 [68.02 55.718,22 0,00 55.718,22 CHELTUIELI CURENTE 278 (01 55.347 22 0,00 55.347,22 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 279 |10 17.882,24 0,00 17.882,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 280 [20 6.073,22 0,00 6.073,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 281 |51 1.975,17 0,00 1.975,17 Transferuri curente 282 [51.01 1.975,17 0,00 1.975,17 Transferuri catre institutii publice 283 [51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 284 51.01.39 1.975,17 0,00 1.875,17 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 285 [56 16.222,59 0,00 16.222,59 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 286 |56.01 16.197,59 0,00 18.197,59 Finantarea nationala 287 |56.01.01 10.090,32 0,00 10.090,32 Finantarea Uniunii Europene 288 |56.01.02 5.764,44 0,00 5.764,44 Cheftuieli neeligibile 289 [56.01.03 342,83 0,00 342,83 Programe din Fondul Social European (FSE) 290 [56.02 25,00 0,00 25,00 Finantarea nationala 291 |56.02.01 0,00 0,00 0,00 Finantarea Uniunii Europene 292 [56.02.02 25,00 0,00 25,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 293 57 13.184,00 0,00 13.194,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 294 70 371,00 0,00 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 295 (71 371,00 0,00 371,00 Active fixe 296 |71.01 371,00 0,00 371,00 Constructii 297 [71.01.01 0,00 0,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 298 (71.01.02 173,00 0,00 173,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 299 (71.01.03 117,50 0,00 117,50 Alte active fixe 300 |71.01.30 80,50 0,00 80,50 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 301 [68.02.05 13.464,29 0,00 13.464,29 Asistenta sociala in caz de invaliditate 302 168.02.05.02 13.464,29 0,00 13.464,29 Pag. 11/33

= 5 5 2 3 A g 5 Ri 2 S = o DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E & s 5 £ | o e s | e a |Asistenta sociala pentru familie si cop) 303 [68.02.06 17.303,64 0,00 17.303,64 |Crese 304 |68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29 Prevenirea excluderii sociale 305 [68.02.15 23.518,00 0,00 23.518,00 Ajutor social 306 |68.02.15.01 18.208,00 0,00 18.208,00 Cantine de ajutor social 307 |68.02.15.02 5.310,00 0,00 5.310,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 308 [68.02.50 30,00 0,00 30,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 309 69.02 161.876,88 0,06 161.976,88 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 310 (790.02 138.160,18 0,00 138.160,18 CHELTUIELI CURENTE 311 (01 96.698,01 0,00 96.698,01 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 312 j20 41.262,43 0,00 41.262,43 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 313 [51 12,89 0,00 12,89 Transferuri de capital 314 [51.02 12,89 0,00 12,89 Alte transferuri de capital catre institutii publice 315 51.02.29 12,89 0,00 12,89 Tittul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 316 [56 55.422,69 0,00 55.422,69 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 317 [56.01 54.962,83 0,00 54.982,63 Finantarea nationala 318 56.01.01 37.195,93 0,00 37.195,93 Finantarea Uniunii Europene 319 [56.01.02 15.711,92 0,00 15.711,92 Cheltuieli neeligibile 320 [56.01.03 2.054,78 0,00 2.054,78 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 321 [56.15 460,06 0,00 460,06 Finantarea nationala *) 322 [56.15.01 317,11 0,00 317,11 |Finantarea de fa Uniunea Europeana *) 323 [56.15.02 142,95 0,00 142,95 [CHELTUIELI DE CAPITAL 324 |70 21.017,32 0,00 21.017,32 ÎTITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 325 [71 21.017,32 0,00 21.017,32 |Active fixe 326 [71.01 21.017,32 0,00 21.017,32 Constructii 327 [71.01.01 3.234,88 0,00 3.234,88 ÎMoi r, aparatura birotica si alte active corporale 328 |71.01.03 0,00 9,00 0,00 Alte active fixe 329 [71.01.30 17.782,44 0,00 17.782,44 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 330 [81 20.444,85 0,00 20.444,85 Din total capitol Locuinte 331 [70.02.03 2.486,63 0,00 2.486,63 Pag. 12/33

E 8 & 3 DENUMIREA INDICATORILOR = E E E S 3 £ ș ă 3 3 a a Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 |70.02.03.01 2.486,63 0,00 2.486,63 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 333 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 334 |70.02.05 24.721,21| 0,00 24.721,21 |Alimentare cu apa 335 |70.02.05.01 24.721,21| 0,00 24.721,21 Iluminat public si electrificari rurale 336 [70.02.06 17.654,21| 0,00 17.854,21 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 337 (70.02.50 93.298,13 0,00 93.298,13 [Protectia mediului 338 |74.02 23.816,70 0,00 23.816,70 JCHELTUIELI CURENTE 339 [01 23.734,70 0,00 23.734,70 (TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 340 |20 23.000,00 0,00 23.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 341 [56 734,70 0,00 734,70 |Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 342 [56.01 734,70 0,00 734,70 Finantarea nationala 343 [56.01.01 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 344 (70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 345 71 82,00 0,00 82,00 Active fixe 346 71.01 82,00 0,00 82,00 Alte active fixe 347 (71.01.30 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 348 (74.02.05 23.082,00 0,00 23.082,00 Salubritate 349 |74.02.05.01 14.082,00| 0,00 14.082,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 350 |74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 351 [74.02.06 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 352 [79.02 486.208,85 0,00 486.206,85 Combustibili si energie 353 [81.02 282.826,63 0,00 282.826,63 CHELTUIELI CURENTE 354 [01 282.459,91 0,00 282.459,91 TITLUL IV SUBVENTII 355 [40 59.819,42 0,00 59.819,42 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 356 [56 222.640,49 0,00 222.640,49 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 357 [56.03 222.640,49 0,00 222.640,49 Finantarea nationala 358 [56.03.01 140.089,09 0,00 140.089,09 Finantarea Uniunii Europene 359 [56.03.02 63.330,84 0,00 63.330,84 Pag. 13/33

€ € 5 DENUMIREA INDICATORILOR £ E s E 8 2 5 = O o S a a Cheltuieli neeligibile 360 56.03.03 19.220,56 0,00 19.220,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 361 |70 366,72 0,00 388,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 382 [71 164,14 0,00 164,14 Active fixe 363 [71.01 164,14 0,00 164,14 Constructii 364 (71.01.01 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe 365 [71.01.30 164,14 0,00 164,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 366 172 202,58 0,00 202,58 Din total capitol Energie termica 367 [81.02.06 282.826,63 0,00 282.826,63 Transporturi 368 [84.02 203.380,22 9,00 203.380,22 CHELTUIELI CURENTE 369 |01 163.187,31| 0,00 163.187,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 |20 42.624,32 0,00 42.624,32 TITLUL IV SUBVENTII 371 |40 38.100,0 0,00 38.100,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 372 [56 82.462,99 0,00 82.482,99 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 373 (56.01 82.386,01 0,00 82.386,01 Finantarea nationala 374 [56.01.01 50.630,11 0,00 50.630,11 Finantarea Uniunii Europene 375 56.01.02 31.252,89 0,00 31.252,89 Cheltui ibile 376 (56.01.03 503,01 0,00 503,01 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 377 |56.15 76,98 0,00 76,98 Finantarea nationala *) 378 [56.15.01 27,11 0,00 27,11 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 379 [56.15.02 49,87 0,00 49,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 380 70 27.805,21 0,00 27.805,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 381 71 23.805,21 0,00 23.805,21 Active fixe 382 [71.01 23.805,21 0,00 23.805,21 Constructii 383 [71.01.01 1.044,05 0,00 1.044,05 Masini, echipamente si mijloace de transport 384 [71.01.02 7.473,89 0,00 7.473,69 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 385 [71.01.03 100,00 0,00 100,00 Afte active fixe 386 [71.01.30 15.187,47 0,00 15.187,47 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 387 (72 4.000,00 0,00 4.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 388 (81 12.387,70 0,00 12.387,70 Pag. 14/33

5 i DENUMIREA INDICATORILOR = = Ss E | S 3 5 E 5 pn total capitol Transport rutier 389 (84.02.03 203.380,22 0,00 203.380,22 [Drumuri si poduri 390 86.477,16 0,00 66.477,16 [Transport in comun 391 j84.02.03.02 69.342,53 0,00 89.342,53 |Strazi 392 67.560,53 0,00 67.560,53 |Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 393 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 394 [96.02 0,00 0,00 0,00 [REZERVE 395 [97.02 0,00 0,00 0,00 [EXCEDENT 396 [98.02 0,00 0,00 0,00 [DEFICIT 397 [99.02 1.947,25 0,06 1.947,25 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 614.080,92) 0,00 514.080,92 TOTAL VENITURI 2 |00.01 614.080,92| 0,00 614.080,92 VENITURI PROPRII 3 |48.02 509.683,43| 0,00 509.683,43 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 8608.930,63 0,00 508.930,63 A, VENITURI FISCALE 5 [00.03 606.489,94 0,00 606.489,94 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 (00.04 319.808,17 0,00 319.808,17 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 (00.05 2.994,82 0,00 2.994,82 impozit pe profit 3 101.02 2.994,82 0,00 2.994,82 impozit pe profit de la agentii economici 9 [01.02.01 2.994,82 0,00 2.994,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 |00.06 316.138,36 0,00 316.138,36 impozit pe venit 11 [03.02 10.250,04 0,00 10.280,04 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imo re din patrimoniul personal 12 03.02.18 10.250,04 0,00 10.250,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 104.02 305.888,32 0,00 305.888,32 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |04.0201 305.265,32 0,00 305.265,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 |04.02.04 823,00 0,00 623,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 100.07 674,99 0,00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 674,98 0,00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 874,99 0,00 674,99 Pag. 15/33

5 3 2 z 5 s 5 S 2 « = o DENUMIREA INDICATORILOR - £ E E S s 5 = E O 2 a a A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 (00.09 98.472,33 0,00 98.472,33 Impozite si taxe pe proprietate 20 (07.02 98.472,33 0,00 98.472,33 Impozit pe clad 21 (07.02.01 81.664,91 0,00 81.664,91 impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 27.026,17 0,00 27.026,17 impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 54.638,74 0,00 54.638,74 impozit pe terenuri 24 |07.02.02 10.196,73 0,00 10.190,73 impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.0201 6.381,91 0,00 6.381,91 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 3.589,48 0,00 3.589,48 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 „e lucrare de timbru, taxe de timbru pentru aciivitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 |07.02.03 6.459,04 0,00 6.459,04 Alte impozite si taxe de proprietate 29 ,07.02.50 157,85 0,00 157,85 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 |00.10 187.170,68 0,00 187.170,68 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 152.235,00 0,00 152.235,00 oala nina si Bucuresti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 32 (11.02.02 152.073.00 0,00 152.073,00 "Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 (11.02.06 162,00 0,00 162,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 798,06 0,00 798,08 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 798,06 0,00 798,06 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 853,01 0,06 553,01 impozit pe spectacole 37 [15.02.01 651,81 0,00 651,81 Alte taxe pe servicii specifice 38 |15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 33.484,51 0,00 33.484,61 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 29.531,60 2,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 8.558,60 0,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 (16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 1.038,76 0,00 1.038,76 Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 1.038,76 0,00 1.038,76 Pag. 18/33

E 5 ă 8 8 au = e = o DENUMIREA INDICATORILOR > = E s E ă 8 5 < 5 6) g e a a Alte impozite si taxe 47 (18.02.50 1.038,76 0,00 1.038,76 G. VENITURI NEFISCALE 48 (00.12 2.440,69 0,00 2.440,69 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Venituri din proprietate 50 |30.02 38.036,50 9,00 38.036,50 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 |30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 52 [31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 53 (31.02.03 19,34 0,00 19,34 (2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 (09.14 -35.615,15 0,00 -35.615,15 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 304,47 0,09 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 (33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubi 57 [33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 |34.02 2.825,02 0,00 2.825,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 [34.02.02 2.825,02 0,00 2.825,02 Amenzi, penalitati si confiscari 560 135.02 9.673,52 0,00 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 |35.02.01 9.669,52 0,00 9.669,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 62 135.02.50 4,00 0,00 4,00 Diverse venituri 63 |36.02 4.569,64 0,00 4.569,64 Taxe speciale 64 [36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64 Alte venituri 65 [36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 66 (37.02 -52.987,80 0,00 -52,987,80 Donatii si sponsorizari 67 37.02.01 439,46 0,00 439,46 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 j37.02.03 -53.427,26 0,00 -53.427,26 IV. SUBVENTII 69 j00.17 5.150,28 0,00 5.150,29 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 100.18 5.150,28 0,09 5.150,29 |Subventii de ia bugetul de stat 71 (42.02 5.150,29 0,00 5.150,29 [B- Curente 72 5.150,29 0,09 5.150,29 |Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 (42.02.34 47,39 0,00 47,38 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 74 (42.02.41 5.102,80 0,00 5.102,90 TOTAL CHELTUIELI 75 (50.02 614.080,92 0,00 614.080,92 Pag. 17/33

5 E 5 E 8 o = m = o DENUMIREA INDICATORILOR > g E $ E s 8 5 = O e e a a CHELTUIELI CURENTE 76 |01 578.955,89 0,00 578.955,89 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 77 (10 201.425,20 0,00 201.425,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 78 |20 233.800,87 1.000,00 234.800,87 TITLUL îll DOBANZI 79 [30 21.116,65 -1.000,00 20.116,65 TITLUL IV SUBVENTII 80 |40 97.919,42 9,00 97.919,42| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 [51 5.991,87 0,00 5.991,87 Transferuri curente 82 [51.01 5.991,87 0,00 5.991,87 Transferuri catre înstitutii publice 83 51.01.01 2.828,00 0,00 2.828,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 84 [51.01.39 2.010,17 0,00 2.010,17 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 85 [51.01.45 404,00 0,00 404,00 „ransferuri de le locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru 86 15101.48 749,70 0.00 749,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 (57 14.201,88 0,00 14.201,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 88 [59 4.500,00 0,00 4.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 89 [81 35.125,03 0,00 35.125,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 90 [50.02 75.148,05 -1.000,00 74.148,05 Autoritati publice si actiuni externe 91 [51.02 48.877,15 0,00 48.677,15 CHELTUIELI CURENTE 92 [01 48.677,15 0,00 48.677,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 |10 32.414,34 0,00 32.414,34 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 |20 14.262,81 09,00 14.262,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 95 |59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legistafive 96 151.02.01 48.877,15 0,00 48.677,15 Autoritati executive 97 |51.02.01.03 48.677,15 0,00 48.677,15 Alte servicii publice generale 98 (54.02 5.354,25 0,00 5.354,25 CHELTUIELI CURENTE 99 (01 3.363,00 0,00 3.363,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 100 20 500,00 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 51 2.863,00 0,00 2.863,00 Transferuri curente 102 [51.01 2.863,00 0,00 2.883,00 Transferuri catre institutii publice 103 [51.01.01 2.828,00 0,00 2.828,00 Pag. 18/33

„| 8 £ 5 5 € DENUMIREA INDICATORILOR - E E & g 5 e o 2 e a a Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 104 [51.01.39 35,00 0,00 35,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 105 [81 1.991,25 0,00 1.991,25 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, cantracte/garantate de administratiile publice locale 106 [54.02.07 603,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 107 [54.02.10 2.828,00 0,00 2.828,00 Alte servicii publice generale 108 [54.02.50 1.923,12 0,00 1.923,12 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 109 [55.02 21.116,65 -1.000,00 20.116,65 CHELTUIELI CURENTE 110 |0 21.116,65 -1.000,00 20.116,65 TITLUL HI DOBANZI 111 30 21.116,65 -1.000,00 20.116,65 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 112 59.02 15.570,00 0,00 15.570,00 Ordine publica si siguranta nationala 113 [61.02 15.570,00 0,00 15.570,00 CHELTUIELI CURENTE 11410 15.570,00 0,00 15.570,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 115 [10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 116 20 2.570,00 0,00 2.570,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 117 5 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente 118 [51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri catre insti publice 119 51.01.01 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 120 |58 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Ordine publica 121 61.02.03 15.170,00 0,00 15.170,00 Politie comunitara 122 j61.02.03.04 15.170,00 0,00 15.170,00 Protectie civila si protectia contra încen 123 [61.02.05 400,00 0,00 400,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 124 [63.02 285.724,15 1.000,00 286.724,15 invatamant 125 [85.02 168.868,57 0,00 168.868,57 CHELTUIELI CURENTE 126 |0 168.717,95 0,90 168.717,95 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 127 |10 118.569,00 0,00 118.568,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 128 [20 46.641,07 0,00 46.641,07 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 129 [57 1.007,88 0,00 1.007,88 Pag. 19/33

| | 5 | FI E 5 DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s = | s 2 5 £ 5 O 2 o | | |TITLUL X ALTE CHELTUIELI 130 [58 2.500,00 0,00 2.500,00 [TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 31 j81 150,82 0,00 150,82 ID n total capitol |Invatamant prescolar si primar 32 [65.02.03 86.028,84 0,00 86.028,84 Invatamant prescolar 133 [65.02.03.01 30.909,58 0,00 30.909,58 [Invatamant primar 34 |65.02.03.02 55.119,26 0,00 55.119,26 |Invatamant secundar 35 |65.02.04 81.697,51 0,00 81.697,51 |Invatamant secundar inferior 36 (65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 37 |65.02.04.02 80.257,81 0,00 80.257,81 Invatamant profesional 38 (65.02.04.03 1.439,70 0,00 1.439,70 Invatamant postliceal 39 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 140 [66.02 10.543,72 0,00 10.543,72 CHELTUIELI CURENTE 141 (01 10.543,72 0,00 10.543,72 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 42[10 4.698,90 0,00 4.698,90 |TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 43 20 4.691,12 0,00 4.691,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 44 51 1.153,70 0,00 1.153,70 Transferuri curente 45 (51.01 1.153,70 0,00 1.153,70 Transferuri catre insti publice 146 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii 47 |51.01.45 404,00 0,00 404,00 „_ansferuri ce ra locale catre institutii publice si activitati finantate integra! sau partial din venituri proprii pentru 48 51.01.46 749,70 0.00 749.70 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 49 86.02.06 5.653,70 0,00 5.653,70 Spitale generale 150 [66.02.06.01 5.653,70 0,00 5.653,70 Servicii de sanatate publica 151 (66.02.08 4.890,02 0,00 4.890,02 Cultura, recreere si religie 152 [67.02 7.187,23 1.000,00 8.187,23 CHELTUIELI CURENTE 153 |01 67.036,62 1.000,00 68.036,62 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 154 |10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 [20 52.175,90 1.000,00 53.175,90 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 156 81 150,61 0,00 150,61 Pag. 20/33

5 5 = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E £ E S 3 5 £ 5 O pă s a a Din total capitol Servicii culturale 57 (67.02.03 25.548,96 0,00 25.548,96 institutii publice de spectacole si concerte 58 167.02.03.04 18.932,50 0,00 18.932,50 Case de cultura 59 [67.02.03.06 6.616,46 0,00 6.616,46 Servicii recreative si sportive 60 [67.02.05 39.1980,77 1.000,00 40.190,77 Sport 161 [67.02.0501 16.185,00 0,00 16.185,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 62 |67.02.05.03 23.005,77 1.000,00 24.005,77 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 63 [67.02.50 2.447,50 0,00 2.447,50 Asigurari si asistenta sociala 184 |68.02 39.124,63 0,00 39.124,63 CHELTUIELI CURENTE 65 |01 39.124,63 0,00 39.124,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 66 [10 17.882,24 0,00 17.882,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 |20 6.073,22 0,00 6.073,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 168 [51 1.975,17 0,00 1.875,17 Transferuri curente 6951.01 1.975,17 0,00 1.975,17 Transferuri catre insti publice 70 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 71|51.01.39 1.975,17 0,00 1.875,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 17257 13.194,00 0,00 13.194,00 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 173 68.02.05 13.464,29 0,00 13.464,29 Asistenta sociala in caz de invaliditate 174 168.02.05.02 13.464,29 0,00 13.464,29 Asistenta sociala pentru familie si copii 175 (68.02.06 3.301,05 0,00 3.301,05 Crese 176 (68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29 Prevenirea excluderii sociale 177 [68.02.15 20.827,00 0,00 20.927,00 Ajutor social 178 |68.02.15.01 17.930,00 0,00 17.930,00 Cantine de ajutor social 179 [68.02.15.02 2.997,00 0,00 2.997,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 180 [68.02.50 30,00 0,00 30,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 181 [68.02 84.707,28 0,00 84.707,28 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 182 |70.02 51,707,28 0,00 61.707,28 CHELTUIELI CURENTE 183 |01 41.262,43 0,00 41.262,43 Pag. 21/33

E 3 z 3 5 g 5 m = ni Sc o DENUMIREA INDICATORILOR = e E S E 5 5 E g SG e 2 a a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 |20 41.262,43 0,00 41.262,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 185 |81 20.444,85 0,00 20.444,85 Din tota! capitol Locuinte 186 |70.02.03 728,80 0,00| 728,80 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 |70.02.03.01 728,80 0,00 728,80 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 70.02.05 16.805,00 0,00 16.605,00 Alimentare cu apa 180 |70.02.05.01 16.605,00 0,00 16.805,00 luminat public si electrificari rurale 191 |70.02.06 10.540,00 0,00 10.540,00 Alte servi domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 192 [70.02.50 33.833,48 0,00 33.833,48 Protectia mediului 193 [74.02 23.000,00 0,00 23.000,00 CHELTUIELI CURENTE 194 01 23.000,00 0,00 23.000,00 |TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 195 20 23.000,00 0,00 23.000,00 Din total capitol |Salubritate si gestiunea deseurilor 196 74.02.05 23.000,00 0,00 23.000,00 |Salubritate 197 |74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 198 |74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 199 [74.02.06 9,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 200 |79.02 152.931,44 0,00 152.931,44 Combustibili si energie 201 |81.02 59.819,42 0,00 59.819,42 CHELTUIELI CURENTE 202 [01 59.819,42 0,00 59.819,42 TITLUL IV SUBVENTII 203 |40 59.819,42 0,00 59.819,42 Din total capitol Energie termica 204 [81.02.06 59.819,42 0,00 59.819,42 Transporturi 205 [84.02 93.112,02 0,00 93.112,02 CHELTUIELI CURENTE 208 (01 80.724,32 0,00 80.724,32 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 207 (20 42.824,32 0,00 42.624,32 TITLUL IV SUBVENTII 208 40 38.100,00 0,00 38.100,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 209 [81 12.387,70 0,00 12.387,70 Pag. 22/33

5 DENUMIREA INDICATORILOR = = E s E 5 3 E s S 8 5 a a Din total capitol Transport rutier 210 [84.02.03 93.112,02 0,00 93.112,02 Drumuri si poduri 211 (84.02.03.01 27,12 0,00 27,12 Transport in comun 212 51.286,45 0,00 51.266,45 Strazi 213 |84.02.03.03 41.818,45 0,00 41.818,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 214 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 215 |96.02 0,00 0,06 0,00 REZERVE 216 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 217 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 218 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 457.990,26 0,00 457.990,26 TOTAL VENITURI 2 00.01 457.990,26 0,00 457.990,26 VENITURI PROPRII 3 [48.02 7.396,58 0,00 7.395,58 ÎL VENITURI CURENTE 4 |00.02 53.427,26 0,00 53.427,26 C, VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 53.427,26 0,06 53.427,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |06.14 53.427,26 0,00 53.427,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 137.02 53.427,26 0,00 53.427,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 53.427,26 0,00 53.427,26 il. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 3.896,58 8,00 3.896,58 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 [39.02 3.896,58 0,00 3.895,58 Venituri din vanzarea focuintelor construite din fondurile statului 11 139.02.03 952,54 0,00 952,54 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 [39.02.07 2.544,04 0,00 2.544,04 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 39.02.10 400,00 0,00 400,00 iH. OPERATIUNI FINANCIARE 14 |00.16 3.500,00 0,00 3.500,00 incasari din acordarea imprumuturilor acordate 15 [40.02 3.500,00 0,00 3.500,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”“) 16 40.02.14 3.500,00 0,00 3.500,00 IV. SUBVENTII 17 |00.17 167.736,59 0,00 167.736,59 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 (00.18 167.736,59 0,00 167.736,59 Pag. 23/33

„| 8 s 5 2 DENUMIREA INDICATORILOR - g E s E 2 8 £ E 6 e a a Subventii de la bugetul de stat 19 42.02 167.736,59 0,0A 167.736,59 A. De capital 20 167.736,59 0,00 167.736,59 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea inves or in sanatate 21 |42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,00 Subveniii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 22 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 | > de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderarej 23 [42.02.20 182.736,59 0,00 162.736,59 [Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 24 |45.02 229.429,83 0,00 229.429,83 [Fondul European de Dezvoltare regionala 25 |45.02.01 120.334,21 0,00 120.334,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.01.01 99.534,21 9,00 98.534,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 27 |45.02.01.02 17.500,90 0,00 17.500,00 Prefinantari 28 |45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 29 (45.02.02 19.050,00 0,00 19.050,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 30 |45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite în contul platitor efectuate in anii anteriori 31 |45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 32 (45.02.03 90.045,62 0,00 90.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 33 |45.02.03.01 65.000,00 0,00 65.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 34 |45.02.03.02 7.045,82 0,00 7.045,62 Prefinantari 35 |45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 36 [50.02 459.937,51 0,00 459.937,51 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 393.703,88 0,00 393.703,88 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 [51 12.045,01 0,00 12.045,01 Transferuri de capital 39 [51.02 12.045,01 0,00 12.045,01 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 40 [51.02.08 0,00 0,00 0,00 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 41 |51.02.15 1.500,00 0,00 1.500,00 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 42 [51.02.17 500,00 0,00 500,00 do comunicat a în sanatata catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 43 |51.02.25 2.250,00 0,00 2.250,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea chelt lor de capital din domeniul sanatatii 44 |51.02.28 7.884,12 0,00 7.684,12 Alte transferuri de capital catre institutii publice 45 (51.02.29 110,88 0,00 110,88 46 |56 381.658,87 0,00 381.658,87 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Pag.24/33

„| 8 e 5 3 e £ 5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 < E sg E ă z i £ 5 O e e = a Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 47 |56.01 158.376,34 0,00 158.375,34 Finantarea nationala 48 |56.01.01 99.866,14 0,00 99.866,14 Finantarea Uniunii Europene 49 [56.01.02 55.582,35 0,00 55.582,35 Cheltuieli neeligibile 50 [56.01.03 2.927,85 0,00 2.927,85 Programe din Fondul Social European (FSE) 51 56.02 25,00 0,00 25,00 Finantarea nationala 52 |56.02.01 0,00 0,00 0,00 Finantarea Uniunii Europene 53 (56.02.02 25,00 0,00 25,00 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 54 (56.03 222.640,49 0,00 222.640,49 Finantarea nationala 55 (56.03.01 140.089,09 0,00 140.089,09 Finantarea Uniunii Europene 56 |56.03.02 63.330,84 0,00 63.330,84 Cheltuieli neeligibile 57 56.03.03 19.220,56 0,00 19.220,56 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 58 [56.15 617,04 0,00 617,04 Finantarea nationala *) 59 [56.15.01 364,22 0,00 364,22 Finantarea de la Uniunea Europeana *) SO [56.15.02 252,82 0,00 252,82 CHELTUIELI DE CAPITAL St |70 66.233,63 0,00 66.233,63 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 82 |71 62.031,05 0,00 62.031,05 [Active fixe 63 |71.01 62.031,05 0,00 62.031,05 [Constructii 64 [71.01.01 11.638,51 0,00 11.838,51 echipamente si mijloace de transport 65 |71.01.02 9.385,13 0,00 9.385,13 er, aparatura birotica si alte active corporale 66 [71.01.03 2.126,94 0,00 2.126,94 [Alte active fixe 67 |71.01.30 38.880,47 0,00 38.880,47 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 68 172 4.202,58 0,00 4.202,58 [Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 69 [50.02 2.817,18 0,06 2.817,19 Autoritati publice si actiuni externe 7% |51.02 2.719,19 0,00 2.719,19 CHELTUIELI CURENTE 71 |01 0,00 0,00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 |70 2.718,18 0,00 2.719,18 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7371 2.718,18 0,00 2.719,18 Active fixe 74 [71.01 2.718,18 0,00 2.719,18 (Constructii 75 [11.01.01 0,00 0,00 0,00 |Masini, echipamente si mijloace de transport 76 |71.01.02 429,34 0,00 429,34 Pag. 25/33

5 3 E 5 5 s £ « = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E S 8 5 E s O 2 e n a Alte active fixe 77 |71.01.30 2.289,85 0,00 2.289,85 Din tota! capitoi Autoritati executive si legislative 78 |51.02.01 2.718,18 0,00 2.719,19 [Autoritati executive 79 |51.02.01.03 2.719,18 0,00 2.719,18 [Alte servicii publice generale 80 [54.02 98,00 0,00 98,00 [CHELTUIELI CURENTE 81 (01 98,00 0,00 98,00 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |51 98,00 0,00 98,00 Transferuri de capital 83 j51.02 98,00 0,00 98,00 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 84 51.02.08 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri de capital catre institutii publice 85 [51.02.29 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 |70 0,00 0,00 0,00 ZT Din fotal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 87 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 88 [54.02.10 98,00 0,00 98,00 Alte servicii publice generale 89 154.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 90 [59.02 569,10 0,06 569,10 Ordine publica si siguranta nationala 91 [61.02 569,10 0,00 569,10 CHELTUIELI CURENTE 92 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 [70 569,10 0,00 569,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 94 [71 569,10 0,00 569,10 Active fixe 95 |71.01 569,10 0,00 569,10 Constructii 96 |71.01.01 0,00 0,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 97 (71.01.02 559,10 0,00 558,10 Alte active fixe 98 [71.01.30 10,00 0,00 10,00 Din total capitol Ordine publica 99 |61.02.03 159,10 0,00 159,10 e comunitara 100 (61.02.03.04 159,10 0,00 159,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 101 61.02.05 410,00 0,00 410,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 102 (63.02 46.006,21 0,00 46.006,21 Pag. 26/33

5 S E o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 3 E S 3 > E O 2 g a a invatamant 103 [65.02 3.193,96 0,00 3.193,96 CHELTUIELI CURENTE 04 [01 206,05 0,00 206,05 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 [56 206,05 0,00 206,05 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 06 [56.01 206,05 0,00 206,05 Finantarea nationala 07 |56.01.01 30,35 0,00 30,35 Finantarea Uniunii Europene 108 [56.01.02 175,70 0,00 175,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 09 (70 2.987,91 0,00 2.987,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 [71 2.987,91 0,00 2.987,91 Active fixe 11 |71.01 2.987,91 0,00 2.987,91 Constructii 12 |71.01.01 1.404,00 0,00 1.404,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 13 |71.01.03 1.001,18 0,00 1.001,18 Alte active fixe 14|71.01.30 582,73 0,00 582,73 Din total capitol invatamant prescolar si primar 15 65.02.03 1.746,38 0,00 1.746,38 invatamant prescolar 116 (65.02.03.01 1.746,38 0,00 1.746,38 invatamant primar 117 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 18 165.02.04 1.447,58 0,00 1.447,58 Invatamant secundar inferior 19 165.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior 20 |65.02.04.02 1.297,58 0,00 1.297,58 |Invatamant profesional 21 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 nvatamant postliceal 22 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 123 [66.02 19.373,51 0,00 19.373,51 CHELTUIELI CURENTE 124 [01 13.138,60 0,00 13.138,60 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 25 (51 10.434,12 0,00 10.434,12 Transferuri de capital 126 [51.02 10.434,12 0,00 10.434,12 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 127 [51.02.17 500,00 0,00 500,00 46 coranic EA urgenta în sanatate catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 128 |51.0225 2.250,00 0.00 2.250,00 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanata 129 [51.02.28 7.684,12 0,00 7.584,12 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 130 156 2.704,48 0,00 2.704,48 Pag.27/33

5 5 5 z 5 5 3 5 n 2 a = 3] DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 E s E S 5 E E o e e a a [Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 131 [56.01 2.704,48 0,00 2.704,48 Finantarea nationala 132 58.01.01 552,25 0,00 552,25 Finantarea Uniunii Europene 133 [56.01.02 2.125,00 0,00 2.125,00 Cheltuieli neeligibite 134 [56.01.03 27,23| 0,00 27,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 |70 6.234,91 0.00 6.234,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 136 |71 6.234,91 0,00 6.234,91 Active fixe 137 |71.01 6.234,81 0,009 6.234,91 Constructii 138 (71.01.01 4.205,00 0,00 4.205,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 138 [71.01.03 300,00 0,00 300,00 Alte active fixe 140 [71.01.30 1.729,91 0,00 1.729,91 Din total capitol Servicii medicale in unitați sanitare cu paturi 141 [66.02.06 19.273,51 0,00 19.273,51 Spitale generale 42 |86.02.06.01 19.273,51 0,00 19.273,51 Servicii de sanatate publica 43 [66.02.08 100,00 0,00 100,00 Cultura, recreere si religie 144 (67.02 6.845,15 0,00 5.845,15 CHELTUIELI CURENTE 45 |01 2.764,88 0,00 2.764,88 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 46 [51 1.500,00 0,00 1.500,00 Transferuri de capital 47 |51.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 48 [51.02.15 1.500,00 0,00 1.500,00 (Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 49 [56 1.264,88 0,00 1.264,88 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 50 [56.01 1.184,88 0,00 1.184,88 Finantarea nationala 51 [56.01.01 632,48 0,00 632,48 Finantarea Uniunii Europene 52 [56.01.02 552,40 0,00 552,40 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 153 (56.15 80,00 0,00 80,00 Finantarea nationala *) 154 [56.15.01 20,00 0,00 20,00 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 55 [56.15.02 60,00 0,00 80,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 |70 4.080,27 0,00 4.080,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 |71 4.080,27 0,00 4.080,27 Active fixe 158 [71.01 4.080,27 0,00 4.080,27 Constructii 159 [71.01.01 1.750,58 0,00 1.750,58 Pag. 28/33

DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E 5 5 S E ş G 2 a a Masini, echipamente si mijloace de transport 60 [71.01.02 750,00 0,00 750,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 161 [71.01.03 608,26 0,00 608,26 Alte active fixe 162 [71.01.30 971,43 0,90 971,43 Din total capitol Servicii culturale 83 |67.02.03 2.486,63 0,00 2.466,53 institutii publice de spectacole si concerte 64 |67.02.03.04 2.466,63 0,00 2.466,63 [Case de cultura 65 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 66 [67.02.05 4.378,52 0,00 4.378,52 Sport 67 |67.02.05.01 2.118,36 0,00 2.118,36 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agremeni 68 j67.02.05.03 2.260,16 0,00 2.260,18 Alte servicii în domeniile culturi si religiei 189 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 170 [68.02 16.593,59 0,00 16,593,59 CHELTUIELI CURENTE 171 |01 16.222,59 0,00 16.222,59 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 72 [56 16.222,59 0,00 16.222,59 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 7356.01 16.197,59 0,00 16.197,89 Finantarea nationala 174 [56.01.01 10.090,32 0,00 10.090,32 |Finantarea Uniunii Europene 75 (36.01.02 5.764,44 0,00 5.764,44 neeligibile 176 56.01.03 342,83 0,00 342,83 Programe din Fondul Social European (FSE) 77 [56.02 25,00 0,00 25,00 Finantarea nationala 178 |56.02.01 0,00 0,00 0,00 Finantarea Uniunii Europene 179 [56.02.02 25,00 0,00 25,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 |70 371,00 0,00 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 8171 371,00 0,00 371,00 Active fixe 827101 371,00 0,00 371,00 Constructii 183 71.01.01 9,00 0,00 0,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 184 [71.01.02 173,00 0,00 173,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 85 |71.01.03 117,50 0,00 117,50 Alte active fixe 86 (71.01.30 80,50 0,00 80,50 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 187 68.02.05 0,00 0,00 0,00 Pag. 29/33

„| 8 E 5 s a 2 DENUMIREA INDICATORILOR > eg E = E S 3 s = s o e e | = | [Asii sociala în caz de invaliditate 188 |[68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 189 |68.02.06 14.002,58 0,00 14.002,59 Crese 190 [68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 191 [68.02.15 2.591,00 0,00 2.591,00 Ajutor social 192 [68.02.15.01 278,00 0,00 278,00 Cantine de ajutor social 193 2.313,00 0,00 2.313,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 194 (68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 195 [69.02 77.269,80 0,00 77.269,80 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 196 |70.02 76.452,80 0,00 76.452,90 CHELTUIELI CURENTE 197 [01 55.435,58 0,00 55.435,58 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 198 [51 12,89 0,00 12,89 Transferuri de capital 199 [51.02 12,89 0,00 12,89 Alte transferuri de capital catre institutii publice 200 51.02.29 12,89 0,00 12,89 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 201 (56 55.422,69 0,00 55.422,69 [Programs din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 202 [56.01 54.962,63 9,00 54.962,63 Finantarea nationala 203 [56.01.01 37.195,93 0,00 37.195,93 Finantarea Uniunii Europene 204 |56.01.02 15.711,92 0,00 15.711,92 Cheltuieli neeligibile 205 [56.01.03 2.054,78 0,00 2.054,78 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 206 [56.15 460,06 0,00 460,06 Finantarea nationala *) 207 [56.15.01 317,11 0,00 317,11 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 208 [56.15.02 142,95 0,00 142,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 [70 21.017,32 0,00 21.017,32 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 21071 21.017,32 0,00 21.017,32 Active fixe 211 [71.01 21.017,32 0,00 21.017,32 Constructii 212 [71.01.01 3.234,88 0,00 3.234,88 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 213 [71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe 214 71.01.30 17.782,44 0,00 17.782,44 Din total capitol Locuinte 215 |70.02.03 1.757,83 0,00 1.757,83 Dezvoltarea sistemului de locuinte 216 |70.02.03.01 1.757,83 0,00 1.757,83 Pag. 30/33

-| 8 5 s 3 DENUMIREA INDICATORILOR = ez E s E 8 5 s € g Ss > 9 a a Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 217 (70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 218 |70.02.05 8.118,21 0,00 8.116,21 Alimentare cu apa 219 |70.02.05.01 8.116,21 0,00 8.118,21 luminat public si electrificari rurale 220 [70.02.06 7.114,21 0,00 7.114,21 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 221 |70.02.50 59.464,65 0,00 58.464,65 Protectia mediului 222 |74.02 816,70 0,00 816,70 CHELTUIELI CURENTE 223 [01 734,70 0,00 734,70 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 [56 734,70 0,00 734,70 Pragrame din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 225 [56.01 734,70 0,00 734,70 Finantarea nationala 226 |56.01.01 734,70 9,00 734,70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 227 (70 82,00 0,00 82,00 | TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 228 |71 82,00 0,00 82,00 Active fixe 228 [71.01 82,00 0,00 82,00 Alte active fixe 230 [71.01.30 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 231 [74.02.05 82,00 0,00 82,00 Salubritate 232 |74.02.05.01 82,00 0,00 82,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 233 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale - 234 [74.02.06 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 235 [79.02 333.275,41 0,00 333.275,41 Combusti si energie 236 [81.02 223.007,21 0,00 223.007,21 CHELTUIELI CURENTE 237 (01 222.640,49 0,00 222.840,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 [56 222.840,49 0,00 222.640,49 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 239 |56.03 222.640,49 0,00 222.640,49 |Finantarea nationala 240 [56.03.01 140.089,09 0,00 140.089,09 jFinantarea Uniunii Europene 241 [56.03.02 83.330,84 0,00 63.330,84 |Cheliu neeligibile 242 [56.03.03 19.220,56 0,00 19.220,56 [CHELTUIELI DE CAPITAL 243 [70 366,72 0,00 366,72 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 244 [71 164,14 0,00 164,14 Pag. 31/33

5 3 E E 5 DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E S E sg | “| ă = a a Aciive fixe 245 (71.01 164,14 0,00 164,14 Construct 246 [71.01.01 0,00 0,00 0,00 [Alte active fixe 247 |71.01.30 164,14 0,00 164,14 [TITEUL X ACTIVE FINANCIARE 248 (72 202,58 0,00 202,58 Din total capitot Energie termica 249 [81.02.06 223.007,21 0,00 223.007,21 Transporturi 250 [84.02 110.268,20 0,00 110.288,20 CHELTUIELI CURENTE 251 |01 82.462,99 0,00 82.462,99 tul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 252 [56 82.462,99 0,00 82.462,99 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 253 [56.01 82.386,01 0,00 82.386,01 Finaniarea nationala 254 [56.01.01 50.630,11 0,00 50.630,11 Finantarea Uniunii Europene 255 [56.01.02 31.252,89 0,00 31.252,89 Cheltuieli neeligibile 256 [56.01.03 503,01 0,00 503,01 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 257 |56.15 76,98 0,00 76,98 Finantarea nationala *) 258 [56.15.01 27,11 0,00 27,11 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 259 56.15.02 49,87 0,00 49,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 260 (70 27.805,21 0,00 27.805,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 261 [71 23.805,21 0,00 23.805,21 Active fixe 262 |71.01 23.805,21 0,00 23.805,21 Constructii 263 (71.01.01 1.044,05 0,00 1.044,05 Masini, echipamente si mijloace de transport 264 71.01.02 7.473,89 0,00 7.473,69 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 265 [71.01.03 100,00 0,00 100,00 Afte active fixe 266 71.01.30 15.187,47 0,00 15.187,47 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 267 |72 4.000,00 0,00 4.000,00 [Din total capitol [Transport rutier 268 |84.02.03 110.268,20 0,00 110.268,20 Drumuri si poduri 269 [84.02.0301 56.450,04 0,00 56.450,04 Transport în comun 270 |84.02.03.02 18.076,98 0,00 18.076,08 |Strazi 271 |84.02.03.03 25.742,08 0,00 25.742,08 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 272 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Pag. 32/33

5 5 N E n E S = o e Ss & g | DENUMIREA INDICATORILOR = E E 3 £ | 5 8 £ 5 | & s | £ [Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 273 96.02 0,00 0,00 0,00 EEE 274 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 275 (98.02 09,00 0,00 0,00 [DEFICIT 276 [99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU A 1 — uf 7 Pag. 33/33

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2013-. REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2013 Având în vedere: = Referatul nr. 31052 /31.19.2013 a Directiei de Mediu privind suplimentarea cheftuielilor prevăzute la cap. 67.02 05.03 "Intretinere gradini publice , parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement ”, Titlul 20 „Bunuri si servicii”. Analizând execuția de casă la data de 30.10.2013, la capitolul 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi „ precum si influenta cursului valutar BNR (euro) pe parcursul anului 2013 s-a constatat ca exista credite bugetare suplimentare la capitolul mentionat care pot fi redistribuite pentru asigurarea functionalitatii UAT. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1], art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin], lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2013; DIRECTOR ECONOMIC ; pir. SECRETAR, EC. SMARANDA SIMONA 7 — i MT V ŞEF SERVICIU BUGET, | / STELIANA STANCIU 5 Cod EP 53 —01, Ver.