keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 493/18.12.2007 privind atribuirea de denumiri la parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timişoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 493/18.12.2007
privind atribuirea de denumiri la parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-4181/03.12.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa domiciliul, reşedeinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003;
Având în vedere propunerile Comisiei de atribuire de denumiri, constituită cu Dispoziţia Primarului nr.1777/26.06.2006;
În baza Hotărârii nr.5/13.11.2007 a Comisiei Judeţene Timiş pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5), lit d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie denumiri la parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din municipiul Timişoara, conform Anexei nr.1 ( lista cu denumiri) şi Anexei nr.2 ( planuri de situaţie) care fac parte intgrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Tarnsporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Parcul_cetatii-plansa_2.pdf

n PLANSA 464 T PLANSA 498 Ţ CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PARC CENT CERC PAelat 3 478

Atasament: Steaua-scufita_rosie.pdf

Oht St Gun - ÎI ROSIE

Atasament: Scuarul_unirii.pdf

3 i

Atasament: Scuarul_P-ta_Crucii.pdf

SCUARUL „Piata Chueca TIMISOARA BOUL LV REBREANI NR 105 TEL 6 160705 105 E CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ARUL PIATA CRUCII 5 SUA SR SCAPA A e - j ax * C E N - N N a ca:

Atasament: Scuarul_operei.pdf

wi gi ) ai ui ai E SE Sa SR TM LL MERA TA TE A CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI SCUARUL SCARA 1:500. LEGENDA: TI SCIARUL OPEREI 9)

Atasament: Scuarul_olimpia.pdf

0 SCcuktRUL OLIMPIA

Atasament: Scuarul_libertatii.pdf

| LIBERTATII | SG PARC SLVA SAL TIMISOARA B-DUL LIVIU REBREANU NA 105 TEL 160796 3 ZIARE CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Atasament: Scuarul_Gh.Doja.pdf

= O VON3931 005:L IENAGTE TNIVNDS E 56091 950 T3L O! NIAT TES VAS DENIS VHVOSIWIL IMTAIHIDINAW TV ba i n

Atasament: Scuarul_castelului.pdf

Atasament: Penes_Curcanul-loc_joaca.pdf

] PENE S CUR

Atasament: Parcul_Vasile_Parvan.pdf

Atasament: Parcul_universitatii.pdf

| | | | a) bf axe? —_ CI — | 5 | e 3 = E mi n "fas az EU le a + E = ai SI e E : e o BR * i FA 2 Lp NIZ le HI RI e IER EEST A ot = = i Ea | N > oii — 1 "O R "Se Or * 8 € See CEE | miere e e ge N ORĂ | = Lo ATI Ie Za lo | ate tot 9 PSL * Lt E) RE IE E a Er) TnouVa it E RELUA I ORA TISO —_ — i, : s

Atasament: Parcul_studentilor.pdf

Atasament: Parcul_stadion.pdf

forul STADION s 7 = ai e s « - s 7 SEP Sa TA DN RR E E E PARCUL SEADION PLANSA "A SCARA 1:500 a ST a aa SEP a TI, Sa FOR CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PARCUL PLANSA "8" SCARA 1:500 LEGENDA: —z—

Atasament: Parcul_soarelui.pdf

Atasament: Parcul_rozelor.pdf

Plattormă zgura) o Porcul Rose lo? CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PARCUL ROZELOR

Atasament: Parcul_justitiei.pdf

Ai “SC PARC SILVA SRL ȚIMISOARA B-DUL LIVIU REBREANU NA 105 TEL 056 160795 :093 334986 CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI ŢIMISOARA PARCUL Zeul ash 6

Atasament: Parcul_coronini.pdf

LEGENDA: QC) carea ui (O) ma a ara a ar ctre SC PARC SILVA SRL ARA B-DUL LIVIU REBREANU NR.105 TEL:056 160795 :093 334986 CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PARC "TINE na STR PESTALOZZ Parcul eoeomm

Atasament: Parcul_cetatii-plansa1.pdf

CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA | PARCUL CHENTRUL CIVIC PARCELA 1 - SCARA 1:500 :- - - - EXECUTANT : SC PARC SILVA SRI. TIMISOARA | | ţ | | e ai | E : | | i | | | | | _ Be i + | 1 | | i

Atasament: Parcul_cetatii-plansa_3.pdf

CADASTRUL VERDE AL| PARCUL CE! PARC! SCARI EXECUTANT : SC PARI PARCELA IS. c Şi și

Atasament: Parcul_Carmen_Sylva.pdf

occul CARPEN SUA A1 SETATA MEA TA SIA A TISA UL O ESTA 105 TR IE E CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA LEGENDA: a aa cr a

Atasament: Parcul_botanic.pdf

: 5 Sa] E = BOS UA e dh E 3 5 = E FA E s DE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PARCUL BOTANIC SCARA 1:500. FIRE Sa ST CR LV PER 10 EL i! CADASTRUL VERI

Atasament: Parcul_Bihor.pdf

Ai a 3 SOCETATEA COMERCIALA PARC SICA SR TIMISOARA B-DUL LIVIU REBREMMU 16 TLS 00 CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA SCUARUL BIHOR SCARA 1:500 a” e 6 E ET x Ti = e TA O a a FO a a E a TE rm AN a / / | [|

Atasament: Parcul_bastion.pdf

sI RR LEGENDA CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA CS SP TC UL IL EC NV TE 1 a Zi o Fancul

Atasament: Parcul_alpinet.pdf

SC PARC ŞILVA SRL TIMISOARA B-DUL LIVIU REBREANU NR. 105 TEL056 160796 093 334906 CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PARCUL ALPINET rm

Atasament: Parc_catedrala-plansa1.pdf

Farcu l Cated. ale, _ “| or Is areaunusp! ap'1 | "o 7 | YNYiriodoulin: RARA NOD 00! ' JHVIG * VILVI393A N VI Ia | VUVOSINI | _1V 30H3A _ d f Vas 5 = EA NOI THSVÂTI

Atasament: Parc_catedrala-plansa_2.pdf

A - _-ede op er „| VNYLMOdoulLiW: / rival. | NDH ', 00S:L OS : ', JHVLOAM IS4 * VILVI393A N VIVHIN |ATvua Ta VUVOSINIL INT "IV 3TU3A INULSvay: E 0 GI er, je [* nas < a) AR SJA E E i 661 UNA 188 ĂTIS DBA 2 N Jeueo109 Ă E a E E = JSNqJe Nes 810J1y J8ueOJOS enoeţo1d Is ap'1U NI solUISBI Nes 810q4y 'VYN3931 e) VIHVW INq0d

Atasament: Guliver-loc_joaca.pdf

Atasament: Ciarda_Rosie-dumbrava_minunata.pdf

STR. PAVEL STOICA

Atasament: Referat_HCL_PARCURI_2007.pdf

ROMANIA SE APROBĂ JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SC2007-4181/03.12.2007 REFERAT

privind atribuirea de denumiri unor parcuri , scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timişoara

Se propune spre analiză comisiilor nr.II, III şi IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Urbanism şi Comisia de atribuiri şi schimbări de denumiri stradale din Primăria Timişoara, constituită cu Dispoziţia Primarului nr.1777/26.06.2006. care, a luat în discuţie lista cu denumirile ce se vor atribui, unor parcuri, scuaruri şi unor locuri de joacă pentru copii, din municipiul Timişoara, listă depusă de către Direcţia Edilitară, Serviciul Administrare Mediu Urban.Aceaste propuneri de denumiri a fost aprobată conform referatului nr.4181/15.02.2007.

După analizarea acestor propuneri, înaintate de Primăria Timişoara, cu adresa nr.SC2007-19.02.2007, Instituţia Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.5/13.11.2007 împreună cu anexa nr.1, anexă prin care s-au modificat, faţă de propunerile noastre denumirea următoarelor parcuri şi scuaruri:

PARCURI 4. Parcul Cetăţii în loc de Parcul Civic 5. Grădina Botanică în loc de Parcul Botanic 15. Parcul Bastion în loc de Scuarul Bastion SCUARURI 1.Scuarul Castelului în loc de Scuarul Muzeul Banatului 2.Scuarul Gheorghe Doja în loc de Scuarul Piaţa Plevnei 4.Scuarul Olimpia rămâne neschimbat LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 4.Peneş Curcanul rămâne neschimbat Depunem alăturat lista cu denumirile de parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru

copii aprobate de Instituţia Prefectului ( anexa nr.1 la prezenta hotărâre) , planurile de situaţie ( anexa nr.2 la prezenta hotărâre), precum şi Hotărârea Instituţiei Prefectului cu nr.5/13.11.2007.

VICEPRIMAR DIRECTOR DIR.URBANISM ING.DOREL BORZA ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU CONSILIER ING.LIGIA BĂLĂNESCU AVIZAT JURIDIC JR.MIRELA LASUSCHEVICI RED.DACT L.B/2EX

ANEXA NR.1 La HCL nr.

Lista cu denumirile unor parcuri , scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timişoara

I.PARCURI

1. PARCUL CATEDRALEI- se va numi la fel în continuare deoarece este situat ca o centură în jurul Catredralei Mitropolitane, între Canalul Bega, B-dul Regele Ferdinand I şi B-dul 16 Decembrie 1989. 2. PARCUL JUSTIŢIEI – parcul situat pe malul drept al Canalului Bega, între Parcul Catredralei şi Parcul Rozelor, denumire sub care este deja cunoscut de-a lungul timpului. 3. PARCUL ROZELOR- situat între canalul Bega, str.Acad.Alexandru Borza( fosta str.Trandafirilor), parc care deţine aprox.2000 de soiuri şi varietăţi de trandafiri. 4. PARCUL CETĂŢII- cel mai central parc al fostei cetăţi a Timişoarei, situat în spatere hotelului Continental, de-o parte şi de alta a B-dului I.C.Brătianu. 5. GRĂDINA BOTANICĂ- situat între străzile Gh.Dima, Al.I.Cuza şi calea ferată.Datorită poziţiei sale centrale şi prezenţei denivelărilor a fost posibilă dispunerea variată a florei aparţinând diferitelor ecosisteme şi amenajarea acestuia ca parc botanic. 6. PARCUL ALPINET-situat pe malul stâng al canalului Bega, între podul Traian (spre Piaţa Sfânta Maria ) şi podul Mitropolit Şaguna (b-dul M.Viteazul ), amenajat încă din 1930 cu multe terase cu ziduri de piatră şi ienuperi târâtori. 7. PARCUL UNIVERSITĂŢII-situat în centrul universitar(Fac. de Chimie, Universitatea de Vest şi Fac. de Electrotehnică), limitrof Bv.V.Pârvan, între str.Cluj şi Bv.M.Viteazul. 8. PARCUL VASILE PÂRVAN- situat pe malul stâng al Canalului Bega, între podul Decebal şi podul Mitropolit Şaguna.Vasile Pârvan a fost istoric şi aheolog roman care a trăit între anii 1882-1927, membru al Academiei Române şi al mai multor academii şi societăţi ştiinţifice din străinătate. 9. PARCUL STUDENŢILOR-cu extensie în jurul BRD, parc ce înconjoară o parte din vechile cămine studenţeşti grupate între str.Cluj şi Aleea Sportivilor. 10. PARCUL CORONINI-fostul Parc al Poporului sau Parcul Tineretului, este cel mai vechi parc al Timişoarei (1858), situat la limita estică a brâului de parcuri din jurul canalului Bega, spre cartierul Fabric. 11. PARCUL STADION-situat în nord-vestul Stadionului Dan Păltinişan, mărginit de Casa Tineretului, str.Arieş, Bv.Liviu Rebreanu, bazele sportive, benzinăria MOL, str.Surorile Martir Caceu şi Aleea Spotivilor. 12. PARCUL SOARELUI-limitrof Bv.Sudului din cartierul Soarelui. 13.PARCUL CARMEN SYLVA- pseudonimul reginei Elisabeta( Paula Otilia Elisa), principesă germană, soţia regelui Carol I, parc mărginit de str.Gh.Doja şi str.Romulus. 14. PARCUL BIHOR-situat în spatele fostului abator, fosta piaţă de cartier denumită Bihor. 15.PARCUL BASTION -situat în jurul zidurilor fostei cetăţi a Timişoarei, care au rămas un original monument istoric în centrul oraşului, actualul Bastion. II.SCUARURI

1. SCUARUL CASTELULUI-situat în jurul Castelului Huniazilor, cu extindere şi în faţa Liceului Electromotor. 2. SCUARUL GHEORGHE DOJA -situat în aproprierea Pieţei Sf.Maria şi Parcului Alpinet, mărginit de str.Braşov şi Gen.Henri Berthelot (fosta str.Caraiman). 3. SCUARUL OPEREI-ansamblu architectural reprezentativ al Timişoarei, situat între Catedrala Mitropolitană şi clădirea Operei. 4. SCUARUL OLIMPIA-situat în jurul sălii de sport Constantin Jude, mărginit de Bv.Eroilor de la Tisa şi Aleea Sportivilor. 5. SCUARUL PIAŢA CRUCII-după o veche cruce ce s-a păstrat până în zilele noastre şi este situat într-o zonă de locuinţe, mărginit de două piaţete şi anume Piaţa Bisericii şi Piaţa Crucii. 6. SCUARUL LIBERTĂŢII-amenajat ca o grădină publică pe un teren viran în faţa vechii primării după 1890 şi reamenajat în forma actuală în anul 1988 după scoaterea liniilor de tramvai. 7. SCUARUL UNIRII – situat între străzile V.Alecsandri şi Episcop A.Pacha, mărginit de Domul Catolic, Catedrala Orodoxă Sârbă şi Palatul Administrativ. III. LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 2.SCUFIŢA ROŞIE- loc de joacă situat în cartierul Steaua, între blocurile 9-11. 3. GULIVER-loc de joacă din Piaţa Eforie. 4. PENEŞ CURCANUL-loc de joacă situat pe str.Peneş Curcanul 5. DUMBRAVA MINUNATĂ-loc de joacă din cartierul Ciarda Roşie.

RED.DACT L.B/2EX