keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 533/08.12.2015 privind schimbarea şi atribuirea denumirilor unor parcuri respectiv scuaruri, atribuirea de denumiri la 2 străzi respectiv o intrare şi schimbarea denumirilor la două străzi respectiv două tronsoane de intrare din Municipiul Timişoara

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 533/08.12.2015
privind schimbarea şi atribuirea denumirilor unor parcuri respectiv scuaruri, atribuirea de denumiri la 2 străzi respectiv o intrare şi schimbarea denumirilor la două străzi respectiv două tronsoane de intrare din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 28486 / 23.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr.97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările aduse de Legea nr.48/2003, Legea nr.76/2007 şi Legea nr.279/2007;
In temeiul Hotărârii nr. 39 din data 26.10.2015 a Comisiei Judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
Avand in vedere propunerile Comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parcuri, piete, etc., actualizată prin Dispoziţia Primarului nr.1518/01.10.2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) respectiv alin. (5) lit. d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se păstrează denumirea unei părţi dintr-un parc, se atribuie denumiri la 3 parcuri respectiv 5 scuaruri şi se schimbă denumirile la 3 parcuri la un scuar şi la o parte dintr-un scuar din Municipiul Timişoara, conform Anxei nr. 1 - Lista privind confirmarea, schimbarea şi atribuirea denumirilor unor parcuri respectiv scuaruri şi Anexei nr. 2 - Planurile de situaţie ale parcurilor şi scuarurilor, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se atribuie denumiri la două străzi respectiv o intrare fără nume şi se schimbă denumirile la două străzi respectiv două tronsoane de intrare din Municipiul Timişoara, în ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR, ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 - STR. MUREŞ, ZONA FREIDORF, ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU - STR. MUREŞ, ZONA TORONTALULUI, ZONA CALEA SEVER BOCU, conform Anexei nr. 3 - Tabelul privind atribuirea respectiv schimbarea de denumiri la străzi şi intrări şi Anexei nr.4 - Planurile de situaţie ale străzilor şi intrărilor, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru;
- Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Fundaţiei Interart TRIADE cu sediul pe Calea Martirilor nr.51/45;
- Domnului Vincze Ştefan domiciliat pe Calea Aradului nr.97 bl.11 sc.A ap.5;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PV_SEDINTA_23.06.2015.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC

PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ din data 23.06.2015

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/ 22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013, Întrunită în data de 23.06.2015 ora 12.00, pentru a dezbate propunerile şi, solicitările cetăţenilor si instituţiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la străzi, parcuri, pieţe, etc., înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri: 1. Adresa nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU domiciliată pe B-dul Mihai Eminescu nr.5 ap.3 prin care semnalează faptul că denumirea afişată pe plăcuţele care s-au pus, relativ recent, la mai multe poduri din Timişoara nu are legătură cu zona respectivă şi solicită corectarea acestei probleme de interes civic, întrucât plăcuţele pot crea confuzii şi derută în orientarea din oraş. SE AMÂNĂ dezbaterea adresei nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU privind schimbarea denumirilor podurilor peste Bega din Municipiul Timişoara. 2. Referatul domnului consilier local Flavius Boncea prin care acesta supune atenţiei comisiei iniţierea unei Hotărâri de Consiliu Local privind schimbarea denumirii Bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României. SE AMÂNĂ dezbaterea Referatului domnului consilier municipal Flavius Boncea cu privire la schimbarea denumirii bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României. 3. Adresa nr. CCM2014 – 81 / 10.10.2014 a d-lui Doctor LUPU CONSTANTIN în care acesta menţionează ,,că vieţuirea lui Emil Racoviţă în Timişoara merită să fie cunoscută şi prezentă în viaţa oraşului” şi propune să acordăm unei străzi sau pieţe centrale, numele celui mai mare savant român care a locuit în Timişoara. În evidenţele noastre există denumirea ,,Emil Racoviţă” atribuită unei străzi din Municipiul Timişoara situată în cartierul Ciarda Roşie. SE AMÂNĂ dezbaterea adresei nr. CCM2014 – 81 / 10.10.2014 a d-lui Doctor LUPU CONSTANTIN prin care acesta propune să acordăm unei străzi sau pieţe centrale, numele celui mai mare savant român care a locuit în Timişoara, EMIL RACOVIŢĂ.

2

4. Adresa Direcţiei de Mediu, Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă cu nr. SC2015 – 11907 / 06.05.2015 prin care aceasta propune ,,confirmarea, schimbarea şi atribuirea denumirilor parcurilor, scuarurilor, din municipiul Timişoara”. SE APROBĂ CU UN AMENDAMENT, confirmarea, schimbarea şi atribuirea denumirilor parcurilor, scuarurilor, din municipiul Timişoara” propuse prin adresa Direcţiei de Mediu, Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă cu nr. SC2015 – 11907 / 06.05.2015, amendamentul constând în respingerea propunerii de schimbare a denumirii în „Parcul Complexului Studenţesc” şi aprobarea menţinerii denumirii „Parcul Studenţilor” (denumire aprobată prin HCL nr. 493/2007). Parcul Scudier – cunoscut şi ca parcul Central, este situat pe malul drept al canalului Bega, între B-dul 16 Decembrie 1989, Spl. Nicolae Titulescu, B-dul Republicii şi B-dul Regele Ferdinand I. Este primul parc din salba de parcuri din nordul canalului Bega. SE APROBĂ ca acest parc să se redenumească Parcul Central „Anton Scudier”. Parcul Soarelui – limitrof Bulevardului Sudului, SE APROBĂ să poarte denumirea de ,,Parcul Soarelui”, după cartierul cu acelaşi nume. Scuarul situat în cartierul Steaua, între Calea Şagului şi Str. Arh. Duliu Marcu SE APROBĂ să poarte denumirea de ,,Scuarul Steaua”, după cartierul cu acelaşi nume. Parcul Giroc (denumit astfel prin H.C.L. nr. 280/2005) – delimitat de străzile Mareşal C-tin Prezan, Uranus, Aleea Sănătăţii şi Strada Versului, SE APROBĂ să se redenumească ,,Parcul Pădurice”, deoarece este cunoscut cetăţenilor urbei sub această denumire. Scuarul Elevilor (denumit astfel prin HCL nr. 280/2005) – delimitat de străzile Nicolae Ilieşu şi Cosminului, cunoscut de cetăţenii oraşului ca Parcul Adolescenţilor, SE APROBĂ să se redenumească „Parcul Adolescenţilor”. Scuarul situat între străzile Franyo Zoltan, Fraţii Buzeşti şi Piaţa Sfântul Nicolae SE APROBĂ să poarte denumirea de ,,Scuarul Sfântul Nicolae”. Scuarul delimitat de tronsoanele străzii Arcidava, cunoscut ca şi Scuarul Arcidava SE APROBĂ să se denumească Scuarul Arcidava. Scuarul situat între străzile Zurich şi Lorena, cunoscut ca şi parcul Zurich SE APROBĂ să se numească Scuarul Zurich. Scuarul situat între străzile Ardealului, Mircea Hoinic şi Piaţa Petöfi Sandor, cunoscut ca şi parcul Petöfi SE APROBĂ să se numească Scuarul Petöfi. Parcul Uzinei – este rezultatul transformării din teren viran în spaţiu verde amenajat, amplasat între strada Uzinei şi malul Canalului Bega, între Uzina de Apă şi Podul Mihai Viteazu (Calea Dorobanţilor). SE APROBĂ ca acest parc să se numeacă Parcul Uzinei. Scuarul Castelului (denumire aprobată prin H.C.L. 493/2007) – situat în jurul castelului Huniazilor, SE APROBĂ să rămână cu denumirea de Scuarul Castelului iar

3

extinderea din faţa Liceului Electromotor unde se află şi statuia lui Emanuil Ungureanu SE APROBĂ să se denumească Scuarul Emanuil Ungureanu. Parcul Studenţilor (denumire aprobată prin H.C.L. 493/2007) – situat în centrul Universitar (Facultatea de Chimie, Universitatea de Vest şi Facultatea de Electrotehnică) cu extensie în jurul Băncii Române de Dezvoltare, înconjoară o parte din vechile cămine studenţeşti, grupate între Str. Cluj şi Aleea F. C. Ripensia (fostă Aleea Sportivilor). SE RESPINGE propunerea să se redenumească ca fiind ,,Parcul Complexului Studenţesc”. SE PĂSTREAZĂ denumirea „Parcul Studenţilor” (denumire aprobată prin HCL nr. 493/2007). Parcul „Ion Creangă” (denumire aprobată prin H.C.L. 280/2005) - delimitat de Str. Michelangelo, str. Martir Leontina Bînciu şi malul drept al Canalului Bega, SE APROBĂ să se redenumească ca Parcul Copiilor „Ion Creangă”. Parcul situat între Calea Martirilor 1989 şi Strada Mureş, SE APROBĂ să se numească Parcul Triade. 5. Adresa nr. RU2015 – 3 / 21.01.2015 a FUNDAŢIEI INTERART TRIADE cu sediul pe Calea Martirilor nr.51/45 prin preşedinte d-na SORINA JECZA prin care aceasta ne adresează rugămintea ,,de a accepta schimbul de nume între strada Peter Jecza şi Maximilian Fremont” întrucât strada cu numele lui Peter Jecza nu are nici o legătură cu zona oraşului situată la ieşirea din Timişoara, spre Calea Torontalului, dincolo de Aeroportul utilitar . ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „SZEGED” – strada cu denumirea Jecza Peter care îşi schimbă denumirea. SZEGED – oraş din Ungaria înfrăţit cu Timişoara Denumirea „SZEGED” se atribuie la propunerea comisiei municipale de denumiri. ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 – STR. MUREŞ SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „PETER JECZA” – strada cu denumirea Maximilian Fremaut care îşi schimbă denumirea, situată între strada Mureş şi Calea Martirilor 1989. PETER JECZA (n.16 octombrie 1939, Sfântu Gheorghe – d.24 martie 2009, Timişoara), a fost un sculptor român, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara. 6. Adresa nr. SC2015 – 7843 / 02.04.2015 a Bibliotecii Judeţene Timiş cu sediul în P-ţa Libertăţii nr.3 prin care se solicită aprobarea în cadrul comisiei de specialitate ca, începând cu 2015, an omagial Sorin Titel, Biblioteca Judeţeană Timiş să poarte numele ilustrului prozator, marelui romancier bănăţean Sorin Titel (1935-1985). SE APROBĂ, propunerea a Bibliotecii Judeţene Timiş înaintată prin adresa nr. SC2015 – 7843 / 02.04.2015, ca Biblioteca Judeţeană Timiş să poarte numele ilustrului prozator, marelui romancier bănăţean Sorin Titel (1935-1985).

4

7. Adresa nr. SC2015 – 10412 / 12.05.2015 a unui Grup de Locatari ai Imobilelor situate pe str. Izvorului depusă prin d-nul Cismaşiu Mircea – Adrian domiciliat pe str. Izvorului nr.1. SE RESPINGE solicitarea din adresa nr. SC2015 – 10412 / 12.05.2015 a unui Grup de Locatari ai Imobilelor situate pe str. Izvorului prin care se solicită ,,să constatăm inoportunitatea redenumirii străzii Izvorului în strada Wilhelm Mühle” şi se menţionează că ar trebui selecţionate străzile Zoe sau Alba Iulia pentru a fi denumite după numele ilustrului grădinar/peisagist. 8. Adresa nr. UR2015 – 4969/02.04.2015 a domnului VINCZE ŞTEFAN domiciliat pe Calea Aradului nr.97 bl.11 sc.A ap.5 prin care acesta solicită atribuire denumire de stradă pentru terenul situat în Timişoara, zona Freidorf, între str. Dimitrie Stan şi fosta str. Prepeliţei, înscris în C.F. nr. 438994 Timişoara cu nr. cad. 438994. ZONA FREIDORF SE ATRIBUIE denumirea STRADA „MAXIMILIAN FREMAUT” - stradă nouă, perpendiculară pe strada Dimitrie Stan, situată la vest de strada Ion Românu, între strada Dimitrie Stan şi Calea Ferată Podul Modoş – Gara Timişoara Vest. MAXIMILIAN EMMANUEL DE FREMAUT (n.1725 – d.1769), a fost un inginer valon, provenind din mica aristocraţie francofonă a Ţărilor de Jos, care a executat lucrările esenţiale de gospodărire a apelor din Banat în secolul al XVIII-lea, a proiectat sistemul de regularizare a debitelor hidrografice Timiş - Bega şi sistemul de alimentare cu apă a oraşului Timişoara. 9. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de intrare nouă perpendicular pe strada Hebe între imobilele situate pe strada Hebe numerele 56A şi 58. ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU – STR. MUREŞ SE ARTIBUIE denumirea INTRAREA „HEINZ DOLL” - intrare nouă perpendiculară pe strada Hebe între imobilele numerele 56A şi 58. HEINZ DOLL (n.21 aprilie 1930 – d.2014), a fost Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, preşedinte al Cercului de Prietenie Karlsruhe-Timişoara din 1993, personalitate marcantă şi importantă a vieţii Timişoarei, care începând din 1993 a iniţiat şi organizat numeroase transporturi umanitare destinate timişorenilor, de sprijin beneficiind diverse instituţii de cult, Primăria Timişoara, spitale, şcoli. 10. Adresa d-lui Lowinger Emil cu nr. SC2015–013776/25.05.2015, depusă în atenţia Consiliului Local şi transmisă Serviciului B.D.U.C de către Direcţia Secretariat General. SE RESPINGE adresa d-lui Lowinger Emil cu nr. SC2015–013776/25.05.2015 prin care acesta solicită între altele „Să se renunţe la denumirile de martir”. „Aceste denumiri pot apărea doar pe placi comemorative” şi întreabă „Când vom avea Martir Horia, Cloşca, Crişan, Doja, Vlad Ţepeş, Brâncoveanu, Vladimirescu, Iorga, etc ? ”.

5

11. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumire tronsonului de intrare cu denumirea Strada Arthur Rubinstein perpendicular pe strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 5 şi 7. ZONA TORONTALULUI SE SCHIMBĂ denumirea în INTRAREA „ŞTEFAN JÄGER” - tronsonul de intrare cu denumirea Strada Arthur Rubinstein, perpendicular pe strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 5 şi 7, care îşi schimbă denumirea. ŞTEFAN JÄGER (n.31 mai 1877, Cenei – d.16 martie 1962, Jimbolia), a fost un pictor român de etnie germană din Banat, supranumit şi ,,pictorul şvab”, cunoscut pentru picturile sale care descriu istoria, viaţa, tradiţiile şi obiceiurile şvabilor bănăţeni. 12. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumire tronsonului de intrare cu denumirea Strada Arthur Rubinstein perpendicular pe strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 13 şi 15. ZONA TORONTALULUI SE SCHIMBĂ denumirea în INTRAREA „ŞTEFAN FOGARAŞI” - tronsonul de intrare cu denumirea Strada Arthur Rubinstein, perpendicular pe strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 13 şi 15, care îşi schimbă denumirea. ŞTEFAN FOGARAŞI (secolul XVII), a fost un traducător care şi-a desfăşurat activitatea de predicator reformat la Lugoj pe la mijlocul secolului al XVII – lea, a tradus din latină şi maghiară aşa – zis-ul Catechismus adecă a creştineştii religii şi credinţe în scurte întrebări şi răspunsuri cuprinse cu fapte din Sfânta Scriptură întărită coprindere sau măduvă, numit de autorul acestui manual, profesorul Alstedius din Alba Iulia şi Biblia Mică, traducere tipărită în 1648 cu concursul lui Akos Barcsay, mare ban al Lugojului şi Caransebeşului.

13. Solicitarea domnului primar Nicolae Robu, ca denumirea „FRANCESCO ILLY” să fie atribuită unei străzi situată în zona centrală din mun. Timişoara şi nu bulevardului cu denumirea „CONSTRUCTORILOR”, din ZONA CALEA BUZIAŞULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN aşa cum s-a propus de către comisiile municipală respectiv judeţeană de denumiri. Propunerea domnului primar Nicolae Robu, ca denumirea „FRANCESCO ILLY” să fie atribuită unei străzi situată în zona centrală din mun. Timişoara va fi dezbătută în următoarea şedinţă a comisiei municipale de denumiri. 14. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumirii BULEVRDULUI CONSTRUCTORILOR situat în Zona Calea Buziaşului, perpendicular pe Calea Stan Vidrighin, având în vedere faptul că mai există o stradă în Timişoara cu aceeaşi denumire şi anume STRADA CONSTRUCTORILOR, situată în zona Calea Sever Bocu. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumirii BULEVRDULUI CONSTRUCTORILOR situat în ZONA CALEA

6

BUZIAŞULUI - CALEA STAN VIDRIGHIN va fi dezbătută în următoarea şedinţă a comisiei municipale de denumiri. 15. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de schimbare a denumirii Calea Moşniţei, propunere prezentată comisiei în cadrul şedinţei din data de 04.12.2013 şi amânată. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de schimbare a denumirii Calea Moşniţei va fi dezbătută în următoarea şedinţă a comisiei municipale de denumiri. 16. E-mailul Direcţiei Comunicare prin care se solicită să se corecteze denumirile la un număr de 4 străzi care reprezintă numele unor personalităţi. Nr.crt. Denumire actuală Denumire corectă

1 Episcop Ioseph Lonovici Episcop Josef Lonovics 2 Episcop Josef Nischbach Josef Nischbach 3 Ioseph Gabriel Josef Gabriel 4 Episcop Alexandru Bonnaz Episcop Alexander Bonnaz

SE RESPINGE solicitarea Direcţiei Comunicare de corectare a denumirilor la un număr de 4 străzi care reprezintă numele unor personalităţilor Episcop Ioseph Lonovici, Episcop Josef Nischbach, Ioseph Gabriel respectiv Episcop Alexandru Bonnaz. 17. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire a denumirii STRADA „ACAD. REMUS RĂDULEŢ” tronsonului de stradă situat în prelungirea străzii Acad. Remus Răduleţ care face legătura cu strada Dr. Grigore T. Popa. ZONA CALEA SEVER BOCU SE ARTIBUIE denumirea STRADA „ACAD. REMUS RĂDULEŢ” tronsonului de stradă situat în prelungirea străzii Acad. Remus Răduleţ, care face legătura cu strada Dr. Grigore T. Popa. Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc.,

Preşedinte: Diaconu Dan - viceprimar al Municipiului Timişoara Membri: Stoia Traian - viceprimar al Municipiului Timişoara Emilian Sorin Ciurariu - director executiv al Direcţiei Urbanism Flavius Boncea - consilier municipal Grigore Grigoroiu - consilier municipal Wolf Elena - consilier municipal Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipiului Timişoara Red./Dact. MF. Expl. 2

Atasament: Hotarare_39.pdf

 • HOT.39 COMISIA JUD. DENUMIRI
 • ANEXA 1 HOT.39 PAG.1
 • ANEXA 1 HOT.39 PAG.2

Atasament: Anexa_4.pdf

e a reni ca a E ar „a a „amet : mt ras ppt vi „a. A nat _ ta NY avatar at Data Ol. scara 1] PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA C Serviciul Banca de Date Urbane UZ INTERN oT,20tt Ss 000 7 E pir BR TE ati m aa tr E NR anna zl C

| Ca Mm aa) PRIMĂRIA MUNIGIFÎLLUI TI “Serviciul Banca de Da UZ INTERN 1 Iri scara CAL. MARTIRILOR 1989 £ STR. MUREŞ pe Bu Cp A m sa 0 Masa FETE ce, Teceu EN TENTA ana 2 STR'MUREŞ““--- NTR. JOSEF KLAPKA aa ta E ara, de a

E 000 PIULUI TIMIŞOARA E erviciul Banca de Date Urbane ERN UZI scara 1 07 of a ARIA MUNICI d C1 Data ol P | "PE ne ERIE 5 TABERE ine sr su, "a ui d i Bica cu PPR aan INI -- O us. MIA AVEO yu d AVN * Dtr

N PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA C Serviciul Banca de Date Urbane UZ INTERN scara 1: _dooo MIERE Li

d + d
 • ANEXA 4 POZ.1
 • ANEXA 4 POZ.2
 • ANEXA 4 POZ.3
 • ANEXA 4 POZ.4
 • ANEXA 4. POZ.5 SI POZ.6
 • ANEXA 4. POZ.7

Atasament: Anexa_3.pdf

ANEXA nr.3 la HCL nr………………

TABEL

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri la străzi şi intrări

1. ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR TRONSONUL 1 STRADA „SZEGED” Strada cu denumirea „JECZA PETER” care îşi schimbă denumirea. SZEGED – oraş din Ungaria înfrăţit cu Timişoara

2. ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 – STR. MUREŞ TRONSONUL 2 STRADA „PETER JECZA” Strada cu denumirea „MAXIMILIAN FREMAUT” care îşi schimbă denumirea, situată între strada Mureş şi Calea Martirilor 1989. PETER JECZA (n.16 octombrie 1939, Sfântu Gheorghe – d.24 martie 2009, Timişoara), a fost un sculptor român, profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara. 3. ZONA FREIDORF TRONSONUL 3 STRADA „MAXIMILIAN FREMAUT” Stradă nouă, perpendiculară pe strada Dimitrie Stan, situată la vest de strada Ion Românu, între strada Dimitrie Stan şi Calea Ferată Podul Modoş – Gara Timişoara Vest. MAXIMILIAN EMMANUEL DE FREMAUT (n.1725 – d.1769), a fost un inginer valon, provenind din mica aristocraţie francofonă a Ţărilor de Jos, care a executat lucrările esenţiale de gospodărire a apelor din Banat în secolul al XVIII-lea, a proiectat sistemul de regularizare a debitelor hidrografice Timiş - Bega şi sistemul de alimentare cu apă a oraşului Timişoara. 4. ZONA STR. GAVRIL MUSICESCU – STR. MUREŞ TRONSONUL 4 INTRAREA „HEINZ DOLL” Intrare nouă perpendiculară pe strada Hebe între imobilele numerele 56A şi 58. HEINZ DOLL (n.21 aprilie 1930 – d.2014), a fost Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, preşedinte al Cercului de Prietenie Karlsruhe-Timişoara din 1993, personalitate marcantă şi importantă a vieţii Timişoarei, care începând din 1993 a iniţiat şi organizat numeroase transporturi umanitare destinate timişorenilor, de sprijin beneficiind diverse instituţii de cult, Primăria Timişoara, spitale, şcoli. 5. ZONA TORONTALULUI TRONSONUL 5 INTRAREA „ŞTEFAN JÄGER”

2

Tronsonul de ramificaţie a străzii ,,ARTHUR RUBINSTEIN” perpendicular pe strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 5 şi 7, care îşi schimbă denumirea. ŞTEFAN JÄGER (n.31 mai 1877, Cenei – d.16 martie 1962, Jimbolia), a fost un pictor român de etnie germană din Banat, supranumit şi ,,pictorul şvab”, cunoscut pentru picturile sale care descriu istoria, viaţa, tradiţiile şi obiceiurile şvabilor bănăţeni. 6. ZONA TORONTALULUI TRONSONUL 6 INTRAREA „ŞTEFAN FOGARAŞI” Tronsonul de ramificaţie a străzii ,,ARTHUR RUBINSTEIN” perpendicular pe strada Arthur Rubinstein între imobilele cu numerele 13 şi 15, care îşi schimbă denumirea. ŞTEFAN FOGARAŞI (secolul XVII), a fost un traducător care şi-a desfăşurat activitatea de predicator reformat la Lugoj pe la mijlocul secolului al XVII – lea, a tradus din latină şi maghiară aşa – zis-ul Catechismus adecă a creştineştii religii şi credinţe în scurte întrebări şi răspunsuri cuprinse cu fapte din Sfânta Scriptură întărită coprindere sau măduvă, numit de autorul acestui manual, profesorul Alstedius din Alba Iulia şi Biblia Mică, traducere tipărită în 1648 cu concursul lui Akos Barcsay, mare ban al Lugojului şi Caransebeşului. 7. ZONA CALEA SEVER BOCU TRONSONUL 7 STRADA „ACAD. REMUS RĂDULEŢ” Tronsonul de stradă nouă, situat în prelungirea străzii Acad. Remus Răduleţ, care face legătura cu strada Dr. Grigore T. Popa.

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin

Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013

Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipiului Timişoara

Atasament: Anexa_2.pdf

LEGENDA: - SLPRUTTI MEET e e LUMI O NE CE IARA m ron ete e (SETI E DE RAZA SPORTIVĂ serii _ re | _ m“ a at rr e) SC PARC SILVA SRL TIMISOARA B-DUL LIVIU REBREANU NR.105 TEL:056 160795 ;093 334985 CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 7 PARCUL CENTRALI: a

plala alimeniara 7 | : , ! TI plala TITI allmentara scoala scoala

| | | e TITI TISE Ta

REEL II E SE RR RA EA BRE E SSE SE SA : SE SSE RSS TATE AT A SE SRR RSSA RR i EL E SS RARA SN e ET e PS Sa T Imisoara

că: n i G o i — i a i — - _ DI A TR, DOSITI J OBR DOVICI uri e e “E ea GĂNARU E MARTIR DUMITRU Se --D. SA IRI ITI CITI ITI TF EI LEE FERKEL-ȘUTEU o TA rca BI Ro & der n o | n” LEON Sc.B. 1[ “SEA BL. D132. 3 | QB E124 Sc. A 8. D131 O o [e «dle a Sc.B. 3 ScA o . ee; var "vă Cre se. e PRE = savant “e i : aa e. ÎNTR. ASMULUI day aparea "auz, : re nus E =. NE : STR. CONSTANTIN BRĂILOIU DETA A EEE RE E FETE a FA ara seara prana E mit Son ce, dci E _ sI "ans O DT ri E TATE In + : 3 5 a = a x * * * N : 3 z : * 3 i lo al alelă ap aj at sl 5 cuva, STR. O vu TAN CONSTANTIN aa Jabal i BRÂILO| Eno U

arat a i mar RR RR | 17-43 antet PE nani 17-14 AT e ra e na Pama it ta SRR d. SER T Imisoara ST, NICOoLAC

E E E E d SR SR a e RI SSI RR RER SS Ş SS = SE a A ROEA RR SR RE 5 RSR a Ra —_ 450/5.58 RE LL T Imisoara d VS

Timi NI RR SCU 412 soara A CH arene

to Timisoara Te Liceul Auto Timisoara Liceul Auto Timisoara Liceul A Auto Timisoara Liceul Auto Timisdara Liceul Auto Timisoara

SER T Imisoara ti e, A 4

UT ot 2. « pr , E Se + * FĂ * reia . 1 au + d ez * II = RP i RE i a Fr. LE f ( : -.D : e _ * - aa O amet i E E i - Ta q az: a e preiei a ri a) 1 SL Hi Ta ti : = re A d & TEZA ERA a pa sa aa ia IN A SD n - VON3931 OS

_ maraca nt nea 3 2 = : “.. are n. . aaa Spa ta N 5 < Tine AT n e cr Fana tt * *, = = ante aq a e“ a = e ura - TATA DOTARE DOR at pe „a... sat NO E ce. mun. „a... pr 15 Tren a .. au ara. x aa... „..... a _..... a ee _ TE = NETA ATRAS ASE Îi e See Am DNA A NS ARABA TEST ANTANTA NT a AER TES neta i PESTA aa nd a nana o „| Vot h ai 3 MI rana nm | emana e nun n ETER, FER Nm Enea En A „va ru roma + _ SETI = BB = ONE «e SA RI d ara = 4 = ve 2 0) F n a en * i a E 2128 OSII 1 isi în as MT A SA nr va numea nene e m d tabu RATAT ES m —— —_ “e SI O d ara a E Tae Sute e a aa rare E R _ _ = ea rar Era
 • ANEXA 2 PL.1
 • ANEXA 2 PL.2
 • ANEXA 2 PL.3
 • ANEXA 2 PL.4
 • ANEXA 2 PL.5
 • ANEXA 2 PL.6
 • ANEXA 2 PL.7
 • ANEXA 2 PL.8
 • ANEXA 2 PL.9
 • ANEXA 2 PL.10
 • ANEXA 2 PL.11 PL.12
 • ANEXA 2 PL.13

Atasament: Adresa.pdf

 • ADRESA DIR. MEDIU PAG.1
 • ADRESA DIR. MEDIU PAG.2

Atasament: ANEXA_NR.1_LISTA_DENUMIRI_PARCURI_SCUARURI.pdf

ANEXA nr.1 la HCL nr………………

LISTA

privind confirmarea, schimbarea şi atribuirea denumirilor unor parcuri respectiv scuaruri din Municipiul Timişoara

1. Parcul Central „Anton von Scudier” Parcul Scudier care îşi schimbă denumirea, cunoscut şi ca parcul Central, situat pe malul drept al canalului Bega, între B-dul 16 Decembrie 1989, Spl. Nicolae Titulescu, B-dul Republicii şi B-dul Regele Ferdinand I, primul parc din salba de parcuri din nordul canalului Bega. 2. ,,Parcul Soarelui” Parc situat în cartierul Soarelui, limitrof Bulevardului Sudului, cu denumirea după cartierul cu acelaşi nume. 3. ,,Scuarul Steaua” Scuarul situat în cartierul Steaua, între Calea Şagului şi Str. Arh. Duliu Marcu cu denumirea după cartierul cu acelaşi nume. 4. ,,Parcul Pădurice”, Parcul Giroc (denumit astfel prin H.C.L. nr. 280/2005) care îşi schimbă denumirea, delimitat de străzile Mareşal C-tin Prezan, Uranus, Aleea Sănătăţii şi Strada Versului, denumit ,,Parcul Pădurice” deoarece este cunoscut cetăţenilor urbei sub această denumire; 5. „Parcul Adolescenţilor” Scuarul Elevilor (denumit astfel prin HCL nr. 280/2005), delimitat de străzile Nicolae Ilieşu şi Cosminului care îşi schimbă denumirea, fiind cunoscut de cetăţenii oraşului ca Parcul Adolescenţilor. 6. „Scuarul Sfântul Nicolae” Scuarul situat între străzile Franyo Zoltan, Fraţii Buzeşti şi Piaţa Sfântul Nicolae. 7. „Scuarul Arcidava” Scuarul delimitat de tronsoanele străzii Arcidava, cunoscut ca şi Scuarul Arcidava. 8. „Scuarul Zurich” Scuarul situat între străzile Zurich şi Lorena, cunoscut ca şi parcul Zurich. 9. „Scuarul Petöfi” Scuarul situat între străzile Ardealului, Mircea Hoinic şi Piaţa Petöfi Sandor, cunoscut ca şi parcul Petöfi. 10. „Parcul Uzinei” Parcul amplasat între strada Uzinei şi malul Canalului Bega, între Uzina de Apă şi Podul Mihai Viteazu (Calea Dorobanţilor). 11. „Scuarul Castelului”

2

Partea situată în jurul castelului Huniazilor a Scuarului Castelului a cărui denumire a fost aprobată prin H.C.L. 493/2007. 12. „Scuarul Emanuil Ungureanu” Extinderea din faţa Liceului Electromotor, unde se află şi statuia lui Emanuil Ungureanu, a Scuarului Castelului (denumire aprobată prin H.C.L. 493/2007) care îşi schimbă denumirea. 13. Parcul Copiilor „Ion Creangă” Parcul „Ion Creangă” (denumire aprobată prin H.C.L. 280/2005) care îşi schimbă denumirea, delimitat de Str. Michelangelo, str. Martir Leontina Bînciu şi malul drept al Canalului Bega. 14. „Parcul Triade” Parcul situat între Calea Martirilor 1989 şi Strada Mureş.

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin

Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013

Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipiului Timişoara

Atasament: Referat.pdf

 • REF. PAG.1
 • REF. PAG.2
 • REF. PAG.3
 • REF. PAG.4