keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 477/25.09.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu" şi a cheltuielilor aferente

25.09.2018

Hotararea Consiliului Local 477/25.09.2018
privind aprobarea cererii de finanţare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu" şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 22035/24.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-22037/24.09.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 22037/24.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22037/24.09.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu", depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, operaţiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente.


Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu", în cuantum 6.818.454,74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.808.464,74 lei şi valoarea totală neeligibilă de 9.990,00 lei.


Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 146.159,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 9.990,00 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.169,30 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu".


Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.


Art. 5: Se aprobă asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului "Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu".


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 7: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ NR. SC2018- 2,2037 [21 -09.2ZotP RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanțare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” şi a cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 22035 /4 4.09. 20ka Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” şi a cheltuielilor aferente, prin care se propun: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, operațiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, în cuantum 6.818.454,74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.808.464,74 lei lei şi valoarea totală neeligibilă de 9.990,00 lei; Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 146.159,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 9.990,00 lei, cât şi contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.169,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”; Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; Se aprobă asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”; Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunatatirea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicesti de urgenta, prin dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Loius Turcanu" din Timisoara. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: l. tt VI Dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara. Scaderea timpilor de interventie in caz de urgenta, in cazul pacientilor care se prezinta la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” din Timisoara. Tratarea cazurilor acute in Unitatea de Primire Urgenta 1

Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului: 1. Dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, cu echipamente medicale performante, Asistenta medicala in regim de urgenta pentru un numar considerabil mai mare de pacienti. Scaderea ratei internarilor acute din totalul internarilor din Spital LI Prin adresa ADR Vest nr. 20445/19.09.2018, se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ,, Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supu: dezbaterii şi aprobării plenulgi consiliului local. Şef Serviciul G.M.P.F.IN, Magdalena Nicoară Fr Şef Birou Proiecte Di Gabriel Popa Intocmit, i Gabriela Volosc,

Atasament: Proiect_de_hotarare.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanţare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” şi a cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive nr. (24.03. oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-22057/24. 03. lord al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană; Având în vedere avizul/raportul ................ al Serviciului Juridic al Municipiului Timișoara; Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz _-_ al Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020; Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂȘTE: Art.1: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, operațiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente; Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, în cuantum 6.818.454,74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.808.464,74 lei lei şi valoarea totală neeligibilă de 9.990,00 lei; Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 146.159,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 9.990,00 lei, cât şi contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.169,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”;

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; Art. 5: Se aprobă asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”; Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; Art. 7: Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului Municipiului Timişoara; - Direcţiei Economice; - Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Comunicare-Relaţionare; - Biroului Audit; - Biroului Managementul Calităţii; - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; - Mass-media locale. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Consilier Secretar Simona Drăgoi

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr SC2olP- 22035 /24.03.-Zot? EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanţare „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” şi a cheltuielilor aferente Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale Municipiul Timişoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”, SMIS 121198, în cadrul apelului POR/2017/8/8.1/8.2 B/7REGIUNI. Prin adresa ADR Vest nr. 20445/19.09.2018, se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă imbunatatirea calitatii si a eficientei îngrijirii spitalicesti de urgenta, prin dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Loius Turcanu" din Timisoara. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: Il. Dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara. 2. Scaderea timpilor de interventie in caz de urgenta, in cazul pacientilor care se prezinta la Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” din Timisoara. 3. Tratarea cazurilor acute in Unitatea de Primire Urgenta. Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului: 1. Dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, cu echipamente medicale performante. Asistenta medicala in regim de urgenta pentru un numar considerabil mai mare de pacienti. Scaderea ratei internarilor acute din totalul internarilor din Spital. UI 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune dotarea sectiei UPU din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara , cu urmatoarele echipamente medicale: e Videolaringoscop (sistem complet pentru intubatii dificile) copii si adolescenti) — | buc. o Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie) — 1 buc. e Ventilator (aparat ventilare) neonatal — | buc. Cod FO533-03,Ver.l

e RMN- | buc. e Aparat de radiologie mobil/portabil — | buc. e Carucior/troler/masuta mobila pentru medicamente + instrumente — 2 buc. e Pulsoximetru (Monitor noninvaziv de hemoglobina) - | buc. e Analizor markeri inflamatori — 1 buc. e Analizor biochimie — | buc. e Analizor urina (Analizor sediment urinar) — 1 buc. e Monitor de respiratie portabil (capnograf) — | buc. 4. Concluzii În data de 04.09.2018, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul „„ Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu”. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.IN.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ i 7 UL Cod FO533-03, Ver.l

Atasament: Adresa_ADR_VEST.pdf

Fw: Adresa ADR Vest nr. 20445/19.09.2018 Gabriel Popa to: Gabriela Volosciuc 20.09.2018 08:13 a Forwarded by Gabriel Popa/Bir. Proiecte Diverse/primariatm/RO on 20.09.2018 08:13 ——-- From "Evaluare ADR Vest" <evaluare(Qadrvest.ro> To "Gabriel.Popa(Eprimariatm.ro” <Gabriel.Popa(Qprimariatm.ro>, Date 19.09.2018 16:46 Subject: Adresa ADR Vest nr. 20445/19.09.2018 Buna ziua, Va transmitem atasat la adresa ADR Vest nr 20445/19.09.2018 cu privire la proiectul tehnic depus de UAT Primaria Timisoara, în cadrul Apelului de proiecte 8.2B aferent Programului Operational Regional 2014-2020. Va rugam sa confirmati primirea emailului printr-un reply. Cu stimă, Ramona FĂRĂU * Consultant Implementare POR 40 256 4 - Tel/Fax +40 : CerereClarificare_5_121198.pdf __ This mail was scanned by BitDefender For more information please visit http://www.bitdefender.com/

Silviu- Digitally signed by Silviu-Nicolae Nicolae Adamut aa Date: 2018.09.19 Adamut 16:34:25 +03'00' Program Operaţional Regional Apel: POR/180/8/2/Operaţiunea 8.2.B : Unităţi de primiri urgenţe Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) Proiect: cod SMIS 121198 - Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara” Solicitarea de clarificare 5 ADR Vest nr. 20445/19.09.2018 Stimate Domnule Primar, Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7REGIUNI pentru proiectul cu titlul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara”, solicitant Primaria Municipiului Timisoara, cu nr. de inregistrare V/TM/2017/8/8.1/8.2/B/1/686/18.04.2018, cod SMIS 121198, se demarează etapa precontractuală Cu toate acestea proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR îşi rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecţie şi contractare. Pentru continuarea procesului anterior menţionat, vă rugăm să dispuneţi transmiterea următoarelor anexe obligatorii la contract, conform Ghidului specific pentru prioritatea de investitii POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7REGIUNI: Contractare 4 Modificări la actele constitutive/de înfiinţare ale solicitantului şi de identificare a reprezentantului legal al solicitantului (dacă este cazul). În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanţare, acestea se vor anexa la documentaţia de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate. 2 Cea mai recentă formă a structurii organizatorice a unitatii sanitare ce face obiectul investiţiei, aprobată de către Ministerul Sanatatii, dacă acesta s-a modificat pe parcursul precesului de evaluare şi selecţie. 3. Modificări asupra declaraţiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanţare (Declaraţia de eligibilitate, Declaraţia de angajament, Declaraţie solicitantului privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE ?I FC 2014-2020 şi alte declaraţii dacă acestea au fost transmise până în etapa de precontractare) 4 Certificat de atestare fiscală, referitor la obligaţiile de plată la bugetul local şi bugetul de stat, în termen de valabilitate. 5. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, în termen de valabilitate. (Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal). 6 Actualizări ale documentelor privind dreptul de proprietate/administrare. (În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate ce pot afecta eligibilitatea şi implementarea proiectului, acestea se vor transmite în etapa precontractuală). 7. Extrase de carte funciară actualizate şi emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii documentelor la sediul ADR, pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării. (Este obligatorie îndeplinirea condiţiei privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate privată şi depunerea extraselor de carte funciară aferente cel mai târziu în termen maxim de 30 zile calendaristice prevăzut în etapa precontractuală. Nu se acceptă modificarea locului/amplasamentului de implementare a activităţilor proiectelor care implică realizarea de lucrări de construcţie cu autorizaţie de construire). 8. Hotărârea solicitantului de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie. (În hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Hotărârea consiliului local/consiliului judeţean de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente va conţine următoarele informaţii minime: a valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă <suma în cifre> lei şi valoare totală neeligibilă de <suma în cifre> lei b contribuţia proprie în proiect a <.................>, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de ...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <suma în cifre>, reprezentând cofinanţarea proiectului <Titlu proiect>. Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv asumarea suportării din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei 9 Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, dacă este cazul; 10. Lista de echipamente şi/sau dotări şi/sau lucrări şi/sau servicii şi/sau echipamente cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile/ne-eligibile. 11 Declaraţia reprezentantului legal al solicitantului prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul)

12 Formular bugetar “Fisa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", aferent proiectului propus, semnat şi ştampilat de către ordonatorul principal de credite , prevăzut de Scrisoare-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020. 13 Formular nr. 1/COD 83 — Fişă de fundamentare proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020. 14. Avizul Ministerului Sănătăţii care atestă intrunirea condiţiilor menţionate în ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 739/04.07.2017, respectiv "spitalele în cauză vor putea fi finanţate numai în situaţia în care masterplanurile aflate în curs de elaboare vor reliefa necesitatea unor investiţii în infrastructura sau dotarea acestora”. 15. Anexa 12 - Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 16 Alte documente actualizate (dacă pe parcusul procesului de evaluare şi selecţie acestea au suferit modificări faţă de variantele depuse initial). 17. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată la contractul de finanţare având completate atât cererile de plată cât si cererile de rambursare aferente cererilor de plată, astfel „Cerere de plată nr..../cerere de rambursare nr... aferentă cererii de plată Me 18. În secţiunea Plan de achiziţii se vor actualiza informaţiile completate, conform stadiului actual al evaluării proiectului. În acest sens a fost deblocată secţiunea Plan de achiziţii, care preia datele din modulul Achiziţii 19. În secţiunea Activităţi previzionate se vor actualiza informaţiile completate, conform stadiului actual al evaluării proiectului. În acest sens a fost deblocată secţiunea Activităţi previzionate. 20. În secţiunea Graficul cererilor de rambursare se vor corela informaţiile completate cu cele din Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată la contractul de finanţare. În acest sens a fost deblocată secţiunea Graficul cererilor de rambursare. Secţiunea a fost deblocată. Se permite ataşarea de documente. Solicitant Atribute proiect Complementaritate finantări ant. Responsabil de proiect Persoană de contact Capacitate solicitant Localizare proiect Obiective proiect Rezultate asteptate Context Justificare Grup tintă Sustenabilitate

Relevantă Riscuri Principii orizontale Metodologie Descrierea investitiei Descriere tehnică a proiectului Descrierea produsului Impact fin. UE asupra proiectului Maturitatea proiectului Indicatori prestabiliti Plan de achizitii Secţiunea a fost deblocată. Resurse umane implicate Resurse materiale implicate Activităti previzionate Secţiunea a fost deblocată. Buget - Activităti si cheltuieli Buget - Plan anual de cheltuieli Buget - Rezultate Buget - Amplasament Buget - Câmp de interventie Buget - Formă de finantare

Buget - Tip teritoriu Buget - Activitate economică Buget - Obiectiv tematic Buget - Mecanisme aplic. terit. Graficul de rambursare Secţiunea a fost deblocată. NOTĂ: Referitor la documentele format standard care necesită actualizări se vor completa pe ultima formă a ghidului specific aprobată prin ordinul nr. 5488/22.08.2018. Precizăm că documentaţia aprobată prin respectivul ordin se regăseşte şi pe site-ul www.adrvest.ro sectiunea Ghiduri de finanţare - Apeluri închise. Precizăm că răspunsul se va transmite exclusiv prin intermediul aplicaţiei electronice MySMIS, doar după completarea integrală a tuturor secţiunilor din cadrul cererii de finanţare deblocate în vederea răspunsului la clarificări. În cazul în care sunt modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanţare, vă atragem atenţia asupra faptului că aceste modificări nu pot afecta criteriile de eligibilitate, a solicitantului şi a proiectului, din ghidul specific. Rugăm transmiterea documentelor solicitate în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentei adrese. Termenul limita maxim de transmitere a documentelor si a clarificarilor solicitate mai sus este de maxim de 30 de zile calendaristice (de la data transmiterii prezentei adrese). În cazul în care solicitantul nu transmite documentele cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale, cu excepţiile prevăzute de prezentul ghid cu privire la dreptul de proprietate publică, cererea de finanţare va fi respinsă. Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim. ADR Vest nu va putea solicita clarificari cu privire la documentele transmise dupa expirarea acestui termen. In cazul în care veti transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv, vă asumati raspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate clarificări. În acest caz, dacă documentele vor fi incomplete sau vor necesita clarificari suplimentare, cererea de finantare se va respinge automat. De asemenea, anexele solicitate prin adresa de clarificări, vor fi ataşate o singura dată, la secţiunea Contractare, iar în câmpurile Introducere şi Concluzie se vor detalia şi justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate şi vor contine suplimentar termenul "RPREC" în cadrul denumirii acestora (de ex, Documentatia tehnico-economica — DALI reincarcata va fi denumita: ” RPREC — DALI”). Solicitantul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător, în conformitate cu clarificările solicitate şi uşor de identificat. Se vor avea în vedere prevederile Ghidului specific: „Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanţare la depunerea în MySMIS, după cum nici declaraţiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului.” Vă atragem atenţia asupra faptului că cererea de finanţare poate fi exclusă oricând din procesul de evaluare, selecţie şi contractare, în cazul în care se constată că acceptarea ei, în oricare din etape, s-a făcut în baza unor informaţii incomplete şi/sau incorecte din partea solicitantului. De asemenea, vă informăm că Autoritatea de management pentru POR îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a finanţării aplicabile. Persoana de contact din partea OIPOR ADR Vest este dna Ramona Farau, e-mail: ramona. evaluareQadrvest.ro. Semnatura: Farau Ramona Ramona Liuba Digitally signed by Ramona Liuba Farau Farau Date: 2018.09.19 16:44:24 +03'00