keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 393/30.09.2008 privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 393/30.09.2008
privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul Primarului Municipiului Timişoara nr.737/05.03.208 privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile aflate în imposibilitatea acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru adiminstraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 466/2005 privind înfiintarea Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae";
În conformitate cu prevederile art.122 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cuantumul maxim al prestaţiei financiare excepţionale în bani sau în natură, în cuantum de 2000 RON/ lună timp de 3 luni în decursul unui an, pentru familiile cu copii care se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului..

Art.2: Condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3: Prezenta hotarâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2009.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timişoara  Direcția de Asistență Socială Comunitară Timişoara  Serviciul pentru Protecția Copilului şi Familiei  Timişoara, Str.Platanilor nr.2, cod 300186, Tel./Fax: 0256‐214.572, 0356‐179.103 

e‐mail: [email protected] 

SPCF

Nr. SE APROBĂ, PRIMAR Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare

excepţionale acordate conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.466 din data de 20.12.2005 s-a înfiinţat Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei, prin reorganizarea Centrului de tranzit pentru minori “Sf.Nicolae”, în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Scopul principal al noului serviciu este furnizarea de servicii sociale primare în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv acordarea de prestaţii sociale care să contribuie la menţinerea copilului în familia naturală. Conform art. 121 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, primarii acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. Prestaţiile exceptionale se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare. În funcţie de fiecare caz în parte, primarul decide, prin dispoziţie, cu privire la acordarea prestaţiei financiare exceptionale şi cuantumul acesteia. Conform art.122 din Legea nr.272/2004, Consiliul Local stabileşte prin hotărâre cuantumul maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale. Conform art. 123 din Legea 272/2004 prestaţiile financiare excepţionale pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură, pe baza dispoziţiei primarului. Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobării dumneavoastră cuantumul maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale. Cuantumul maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale vor fi prezentate în anexă la hotarârea de consiliu local.. VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV ING. ADRIAN ORZA MARIA STOIANOV

ŞEF SERVICIU JURIDIC DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MIRELA LASUSCHEVICI GABRIELA-CRISTINA CURUŢ

ŞEF SERVICIU CONSILIER JURIDIC Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei ERCEANU CIPRIAN MIHAELA BUZILĂ-PETRESCU

Atasament: ANEX__LA_HCL_nr_BUN.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/4CFBED1BF593D108C22574B800382D73/ANEX was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443