keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 46/07.02.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul public în comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara

07.02.2012

Hotararea Consiliului Local 46/07.02.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul public în comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 - 3330/02.02.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 445/20.12.2010 privind recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2012-000311/01.02.2012, SC2012-002507/25.01.2012, RE2012-000215/24.01.2012 , RE2012 - 000342/03.02.2012 a organizaţiilor studenţeşti din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i) şi art. 35, alin (2), lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.421/13.12.2011, articol care va avea următorul conţinut:
"Se aproba Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul în comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, prezentat în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Gratuitatile si reducerile acordate în anul 2012 pentru transportul public local de persoane prin curse regulate se vor acorda pâna la concurenta sumei aprobate prin bugetul local".

Art.2: Se aprobă modificarea lit. d) din Secţiunea 2 REDUCERI din Protocol, care va avea urmatorul conţinut:
"Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ superior din Municipiul Timişoara, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
Reducerea de 50%, prevazuta la Secţiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26 , Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol se acordă în baza cardurilor securizate mai sus menţionate şi a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului.
Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) R.A.T.T., iar evidenţa acestora se păstrează în format electronic.
Pentru alte eventuale facilităţi acordate studenţilor, Regia Autonomă de Transport Timişoara poate încheia protocoale cu universităţile din Municipiul Timişoara, precum şi cu organizaţiile studenţeşti".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Organizaţiilor Studenţeşti din Municipiul Timişoara;
- Mass - media locale.
-


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat-46.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT pentru modificarea HCL nr. 421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a

facilitatilor la transportul public în comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timisoara si Regia Autonoma de

Transport Timisoara

În data de 13.12.2011 s-a propus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul în comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, Protocol care la Secţiunea 2 - REDUCERI , lit. d) prevedea: ,, d) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ superior din Municipiul Timişoara . Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. Reducerea de 50%, prevazuta la Secţiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza

cardurilor securizate studentesti . Cardurile securizate studentesti (pe baza carora pot fi obtinute reduceri conform prezentului Protocol) pot fi emise numai de entitati care au incheiat, in prealabil, un contract de asociere cu Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara”.

În plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.12.2011 s-a propus şi aprobat urmatorul amendament la Sectiunea 2 REDUCERI , lit. d din Protocol: " Reducerea de 50%, prevazuta la Sectiunea 2 lit. d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza de adeverinta, cu stampila în original, semnatura rectorului si numar de înregistrare, emisa de facultate, în scopul eliberarii de abonament pe anul respectiv." În urma aprobării acestui amendament, organizaţiile studenţeşti, au sesizat, prin mai multe adrese, faptul că prevederile HCL nr. 421/2011 îngreunează procesul de acordare a facilităţilor la transportul în comun pentru studenţi. Prin aceleaşi adrese au solicitat sprijinul în vederea eficientizării procesului de acordare a reducerilor de care beneficiază studenţii prin recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti. În şedinţa de plen, din data de 31.01.2012, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-a decis modificarea HCL nr. 421/2011 de către executivul Primăriei Municipiului Timişora în sensul recunoaşterii unor carduri studenţeşti în baza cărora să fie acordate facilităţile pentru studenţi.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem: - modificarea art. 1 din HCL nr. 421/2011, care va avea următorul conţinut: ,, Se aproba Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul în comun unor categorii de

cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, prezentat în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Gratuitatile si reducerile acordate în anul 2012 pentru transportul public local de persoane prin curse regulate se vor acorda pâna la concurenta sumei aprobate prin bugetul local”.

Cod FP 53-02, ver. 1

- modificarea lit. d) din Secţiunea 2 REDUCERI din Protocol, care va avea urmatorul conţinut: ,,Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studentilor care frecventeaza unitatile de învatamânt superior din Municipiul Timisoara, inclusiv pe perioada vacantelor scolare. Reducerea de 50%, prevazuta la Sectiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26 si Omnipass. Facilitatile prevazute la Sectiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol se acorda în baza cardurilor securizate mai sus mentionate si a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului. Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioscurile) R.A.T.T., iar evidenta acestora se pastreaza în format electronic. Pentru alte eventuale facilitati acordate studentilor, Regia Autonoma de Transport Timisoara poate încheia protocoale cu universitatile din Municipiul Timisoara, precum si cu organizatiile studentesti".

VICEPRIMAR, DIRECTOR, SORIN GRINDEANU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

AVIZAT JURIDIC, JR. NASTASIA MIRCEA

Cod FP 53-02, ver. 1