keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 196/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 196/26.05.2009
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. IF 2009 - 13740/08.05.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - Domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 253 alin. 2 si 6, art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, art. 263 alin. 7, art. 265 alin. 2, art. 267 alin. 1, 4, 7, 11, 12,13, art. 268 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 270 alin. 4, art. 271 alin. 2 lit. a si b, alin. 5, art. 275 alin. 2, art. 278 alin. 1, art. 279 alin. 2, art. 282 alin. 1 si 2, art. 283 alin. 1, 3, art. 286 alin. 1, 2, 3, art. 287, art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile, pct. 14, pct. 54 alin 1, 2 si 3, pct. 146, pct. 155 alin. 1 lit. c, pct. 156 alin. 2, pct. 158 alin. 3 si 4, pct. 163 alin. 2, pct. 165 alin. 1, pct. 169, pct. 180, pct. 185 alin. 1 si 2, pct. 188 alin. 1 lit.a, pct. 220 alin. 1, pct. 222, pct. 224 alin. 1, 2 si 3 din Hotarârea Guvernului nr. 44 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;
In temeiul Hotarârii Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 si a art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2010;
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 1 %;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte la 5%;
d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,5 %;
e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.

Art. 2: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2010, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2010 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificaţie de 10%.

Art. 3: (1) Majorarea anuala aplicata impozitului pe clădire de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru anul fiscal 2010, se stabileşte după cum urmează:
a) pentru anul fiscal 2010, in cazul impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice, în condiţiile legii, pentru clădirile din proprietatea acestora, se aplica majorarea în cota de 6 %.
b) pentru anul fiscal 2010, în cazul impozitului pe clădire stabilit în condiţiile art.1 literele "b" "c" si "d", datorat de către contribuabilii persoane juridice, se aplica majorarea in cota de 6 %.
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală în cotă de 6% este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 4: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al consiliului local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei în cazul persoanelor fizice, şi de la 200 la 800 lei în cazul persoanelor juridice.
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, şi, de la 800 la 2000 lei în cazul persoanelor juridice.

Art. 5: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2010, precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 6: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu, acordate de Consiliul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2010, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

Art.7: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2010 pentru montarea şi punerea în funcţiune panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.

Art. 8: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 5.

Art. 9: Anexele nr. 1- 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 10: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2010.

Art. 11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Edilitara, Direcţia de Mediu, Direcţia Drumuri şi Transporturi, Serviciul Agricol şi Compartimentul Arhivă din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 12: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

Nr.____________________ din________ 2007

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

in Municipiul Timisoara

În conformitate cu prevederile art.292 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.”

Arătăm ca prin HG nr. 1514/2006 au fost adoptate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007, astfel, prin coroborarea acestui act normativ cu prevederile art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 aceste valori au fost aplicabile si in anul fiscal 2009.

Deşi, potrivit prevederilor art.292 alin.(2) C. fisc. indicat mai sus, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor pentru anul fiscal 2010, Guvernul ar fi avut obligaţia emiterii hotărârii privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, în cursul lunii aprilie 2009, această hotărâre nu a fost emisă.

Ca urmare, în lipsa unor valori indexate stabilite în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare, stabilite prin Hotărâre de Guvern pentru anul 2010, propunerea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local în anul fiscal 2010, a avut ca punct de plecare tot HG nr.1514/2006. Întrucât aceste valori nu mai corespund realităţilor economice din cursul anului 2010, s-a propus majorarea acestora cu 20%, cu respectarea prevederilor art. 287 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, conform căruia: „Nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti,

după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)- d).”

In baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliul local are competenta sa stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa, stabilirea altor taxe locale tinand cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286 din Codul fiscal modificat si completat. De asemenea, prin codul fiscal persoanele care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj in scop de reclama si publicitate nu sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la serviciile de specialitate, organul competent sa instituie in sarcina contribuabililor aceasta obligatie fiind consiliul local. In conditiile in care legea nu stabileste un termen de depunere a declaratiilor anuale, prin aceeasi hotarare se va stabili si termenul de depunere a acestora. În conformitate cu prevederile art.282 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. Potrivit art.30 din Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual. În vederea creşterii calităţii urbane a municipiului Timişoara, cu scopul stimulării dezvoltării economico-sociale a întregului oraş şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi confortului locuitorilor săi, s-a considerat oportună introducerea taxei de habitat. Destinaţia taxei de habitat este reabilitarea faţadelor clădirilor monumente istorice, în vederea sporirii confortului urban şi îmbunătăţirii imaginii Municipiului Timişoara. Având în vedere intenţia Primăriei Municipiului Timişoara de a realiza Strategia şi Planul de acţiune privind schimbările climatice, necesitatea reducerii gazelor cu efect de seră (GES) - în special a celor produse prin activităţi antropice, precum şi promovarea utilizării de către cetăţeni a sistemelor care folosesc energiile regenerabile, pentru stimularea contribuabililor persoane fizice care montează şi pun în funcţiune astfel de instalaţii au fost instituite facilităţi fiscale, constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 100% pentru anul fiscal de referinţă. Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale, precum si nivelul taxelor speciale au fost inaintate Directiei Fiscale in calitate de initiator al Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010 de catre compartimentele de specilitate care administreaza aceste impozite si taxe prin adresele anexate in copie si care fac parte integranta din prezentul referat. (Compartiment Arhivă – adresa nr.IF2009 – 12943/06.05.2009, Serviciul Administrare Fond Funciar – adresa nr. IF2009 – 012943/06.05.2009, Direcţia de Mediu – Serviciul Protecţia Mediului – adresa nr.CDM2009- 108/15.04.2009, Direcţia Drumuri şi Transporturi – Biroul Infrastructură Transporturi – adresa nr. IF2009-12943/05.05.2009, Direcţia Patrimoniu – Serviciul Publicitzate şi Comerţ – adresa nr.IF2009-12943/04.05.2009, Direcţia Urbanism – adresa nr.IF2009-012943/30.04.3009, Direcţia Urbanism – Serviciul Banca de Date Urbană – adresa nr.IF2009-012943/28.04.2009,

Direcţia Edilitară – Biroul Monitorizare Servicii Comunitare de utilităţi Publice – adresa nr.IF2009-012943/28.04.2009, ) Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2010; b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 1,5 %; c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte la 5%; d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,5 %; e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%; f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 0,5 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.

Art.2: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2010, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2010 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificaţie de 10%.

Art. 3: (1) Majorarea anuala aplicata impozitului pe clădire de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru anul fiscal 2010, se stabileşte după cum urmează: a) pentru anul fiscal 2010, in cazul impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice, în condiţiile legii, pentru clădirile din proprietatea acestora, se aplica majorarea în cota de 20%. b) pentru anul fiscal 2010, în cazul impozitului pe clădire stabilit în condiţiile art.1 literele "b" "c" si "d", datorat de către contribuabilii persoane juridice, se aplica majorarea in cota de 20%. (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală în cotă de 20% este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în Anexa nr. 1. Art. 4: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al consiliului local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei în cazul persoanelor fizice, şi de la 200 la 800 lei în cazul persoanelor juridice. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, şi, de la 800 la 2000 lei în cazul persoanelor juridice.

Art.5: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2010, precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 6: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu, acordate de Consiliul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2010, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

Art.7: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2010 pentru montarea şi punerea în funcţiune panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.

Art.8: Se instituie taxa de habitat în sarcina contribuabililor cu domiciliul în Timişoara, care deţin în proprietate imobile pe raza Municipiului Timişoara, potrivit procedurii prevăzute în Anexa nr.5.

Art. 9: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 6.

Art. 10: Anexele nr. 1- 6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA EC. ADRIAN BODO

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU

VASILE CIUPA

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA PATRIMONIU

EC. NICUŞOR MIUŢ

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA URBANISM

SORIN CIURARIU

Vizat juridic Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa_4.pdf

ANEXA nr. 4 ir, 1961 26.05 2068 ANEXA privind procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire ' datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2010 pentru montarea și punerea în funcțiune panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei 1. 6. electrice Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu pentru anul 2010, în cazul în care aceştia realizează următoarele lucrări: - Montarea şi punerea în funcţiune de instalații panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, - Montarea şi punerea în funcțiune de panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice; Se va solicita Autorizaţie de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție. Nu se acordă această facilitate beneficiarilor Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme, finanțate de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin AFM. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2010. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăşi cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2010. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu, dovedită prin cartea de identitate/buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă se înțelege locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței. . După terminarea lucrării, persoanele fizice care solicită scutirea trebuie să depună la Primăria Municipiului Timişoara — Direcţia de Mediu — Serviciul Protecţia Mediului şi următoarele documente justificative: *+ copiile de pe facturi şi chitanțele fiscale; * copiile actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu; “+ copia Autorizaţiei de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile; *+ fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor; Consilierii Serviciului Protecţia Mediului — Direcţia de Mediu vor verifica la fața locului realizarea investiţiei şi funcționarea acesteia, după care se va încheia un document de

constatare la fața locului. Consilierii Serviciului Protecţia Mediului vor întocmi şi un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilităților fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant şi va fi transmis Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidențele fiscale cu rămăşite. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2010, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara pe baza documentului de constatare şi Referatului întocmit de către Direcţia de Mediu — Serviciul Protecţia Mediului. VICEPRIMAR, anni DIRECTOR IA DEMEDIU, ŞEF SERVCIU PROTECȚIA MEDIULUI, : - VASILE CI Ci ADRIAN BERE — SEMEREDI Red: BSA, Dat: BSI, Ex.3

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3 LA HCL NR, /96/[-26, 05 , 2009 Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2010 1, Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu, în cazul în care aceştia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2010) să realizeze următoarele lucrări: - înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan; - înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperișuri tip şarpantă sau refacerea acoperişurilor vechi tip şarpantă; - izolați termice şi hidro la fațade şi terasele imobilelor; - refacerea fațadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe fațade şi înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor şi astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluții tehnice cât şi refacerea fațadelor unde există tencuială şi ornamente. Se va solicita Autorizaţie de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție precum şi pentru înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă. Lucrările amintite mai sus vor fl executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2010. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăşi cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2010. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, certificată de copia buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa inscrisa in actele de indentitate ale membrilor de familie sau dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea trebuie să depună documente justificative: copii de pe facturi şi chitanțe fiscale, copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu, copie autorizație de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară in extenso nu mai vechi de 30 de zile în copie (pentru Asociaţii de Proprietari), tabel cu persoanele care fac parte din Asociaţia de Proprietari, semnat şi ştampilat de către administrator şi fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidențele fiscale cu rămăşite. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara,

7. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2010, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara pe baza referatului întocmit de către Direcţia Urbanism. DIRECTOR URBANISM Arh. Emilian Sorin Ciurariu

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexanr.2__/Q Cl ft 196]26.05 2009 Procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată Art1 — (1) Pentru anul fiscal 2010, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăşi impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuinţă de domiciliu, următoarele categorii de persoane: a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizație de şomaj sau ajutor social. (2) Scutirea prevăzută la alin.(l) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” şi „b” nu dețin mai multe proprietăți în afara celei de domiciliu. Nu se încadrează în prevederile alin.(1) spaţiile cu altă destinație decât cea de locuinţă, chiar dacă spaţiul respectiv se află la aceeaşi adresă cu locuința de domiciliu. Art.2 — (1) Pentru anul fiscal 2010, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre, beneficiază de scutire în proporţie de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinţei de domiciliu, în condiţiile prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre. (2) Nu se încadrează în prevederile alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcții, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu. Art.3 — În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în condiţiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.1 şi 2 din prezenta anexă, şi doar pentru cota sa de proprietate. Art.4 — Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acestuia. Art.5 - Cererea va cuprinde : - elementele de identificare a solicitantului - elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea - natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea. Art.6 — (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente: - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

- actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare) - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salariu net, cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin) - declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte. (2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligația să prezinte o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice — Administraţia Financiară Timişoara în acest sens. Art.7 — Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia. Art.8 — Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzută la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele Primariei cu debite restante. Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executvi al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Art.10 — Persoanele fizice beneficiare a scutirilor, a reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective. DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Municipiului Timisoara ADRIAN BODO Cd

Atasament: Anexa_1.pdf

La HCL NR, Anexa nr.1 9% [26.05,200 1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor —cap. V- Tipul taxei Nivelul stabilit Cota de Nivelul pentru anul al taxei majorare 2010 Art. 267 alin. (1) Pentru eliberarea < x certificatului de urbanism, in mediul urban ; Taxa -lei - x Taxa -lei- a) până la 150 m? inclusiv 4 6% 4 b) între 151 şi 250 m? inclusiv 3 6% 5 c) între 251 şi 500 m? inclusiv 7 6% 7 d) între 501 şi 750 m? inclusiv 8 6% 8 e) între 751 şi 1000 m? 10 5% 11 inclusiv 5) peste 1.000 m? 10 +0,01 lei/ m? 6% 11+ 0,01 lei/mp. pentru fiecare pentru fiecare mp. care mp. care depaseste suprafata de depăşeşte 1.000 mp. suprafața de 1.000 m? Art. 267 alin. (4) Taxa pentru 6 lei pentru 6% 6 lei pentru fiecare mp. eliberarea autorizațici de foraje sau fiecare mp. afectat excavări afectat Art. 267 alin. (7) Taxa pentru 6 lei pentru 6% 6 lei pentru fiecare mp. eliberarea autorizaţiei de construire | fiecare mp. de de suprafata ocupata pentru chioşcuri, tonete, cabine, spații suprafata de constructie de cxpuncrc, situate pe căile şi în ocupata de spațiile publice, precum şi pentru constructie amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor Art. 267 alm. (11) Taxa pentru 9 lei pentru 6% 10 pentru ficcare eliberarea autorizaţiilor privind | fiecare racord racord lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, Paze, termice, enorgie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu Art. 267 alin. (12) Taxa pentru 11 6% 12 avizarea certificatului de urbanism de catre comisia do urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene Art. 267 alin. (13) Taxa pentru 1 6% 1 eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă Art. 268 alin. (1) Taxa pentru 57 6% 60 cliberarea unci autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice în mediul urban Art.268 alin (1 Viza anuala 530% din - 50% din cuantumul

pentru autorizatii pentru | cuantumul taxei de autorizare desfasurarea unei activitati taxei de economice autorizare Art. 268 alin. (2) Taxa pentru 14 6% 13 eliberarea autorizatiilor de functionare Art. 268 alin. (3) Taxa pentru 23 lei 6% 24 eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 37 x 57 diferențiat pe produse: - grau, sccara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru boabe, alte cereale ; - mazare boabe, fasole boabc, alte leguminoase pentru boabe; - plante textile - floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia boabe, alte plante uleioase; - stecla de zahar, tutun, alie plante pentru alte industrializari ; - cartofi; - plante medicinale si aromatice ; - tomate, ardei, vincte, varza, conopida, castraveti-cultivate în camp, solarii si sere - pepeni verzi si galbeni ; - plante de nutret ; - flori cultivate in sere si solarii (garoafc, trandafiri, gerbera, frezia etc.) - fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la distante aproximativ normale pe rand si intre randuri ; - struguri din plantatiile viticole; - material săditor de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi; - rasaduri de legume si flori; - lapte, branza, smantana si alte produse lactate; - miere de albine, propolis, laptisor de matca si alte produse apicole ; - muraturi.

- morcovi, patrunjel, pastarnac, 37 37 telina, hrean ; - ceapa, praz, usturoi ; - ridichi de vara si de iarna ; - sfecla rosie ; - brocoli ; - andive; - dovleci, dovlecei ; - gulii; - fasole verde, mazare verde ; - struguri de viţă din curte sau pradina; - capsuni ; - pasari din toate speciile (gaini, paste, rate, curci, etc.); - iepuri; - fiucte din pomi fructiferi 12 12 razleti si arbusti ; - arpagic; - seminte de legume si flori ; - oua; - salata, spanac, măcriş ; 7 1 - ridichi de luna ; - marar, cimbru, tarhon, leustean, busuioc, sparanghei ; - frunze de patrunjel si telina ; - flori de gradina (lalele, narcise, zambile, crizanteme, trandafiri, gladiole etc.) Art. 268 alin (5) Taxa pentru eliberarca/vizarea anuala a autorizatici privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 1. Viza anuala pentru unitatile de 1.000 lei 1.000 lei alimentatie publica, care au o suprafata pana la 50 mp 2. Viza anuala pentru unitatile de 1.500 lei 1.500 lei alimontatie publica care au o suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp 2.000 lei 3. Viza anuala pentru unitatile de 2.000 lei alimentatie publica care au o suprafata mai mare de 100 mp.

Nota : In cazul in care producatorul solicita eliberarea certificatului de producator pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs. Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa. 2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate — cap. VI Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj lei/mp sau lei/mp sau in scop de reclama si publicitate : fractiune de mp. fractiune de mp. a) in cazul unui afisaj situat in 23 6% 24 locul in care persoana deruleaza o activitate economica 17 6% b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate 3. Impozitul pe spectacole — cap. VII Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistica sau activitatea distractiva : a) incazul videotecilor b) in cazul discotecilor 4. Alte Taxe locale —cap. X- Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice lei/mp/zi X lei/mp/zi 1. taxa pentru depozitarea de materiale 1 leu x 1 leu 2. taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in standuri situate 3 lei in zona A 3 lei în zona A de-a lungul drumurilor 2 lei in celelalte zone 2 lei în celelalte zone publice, in parcari, in chioscuri, tonete amplasate de- x a lungul drumurilor publice, x Tulote 3. taxa pentru desfacere de | - 2 lei pentru lunile mai, - 2 lei pentra lunile produse ce fac obicctul | iunie, iulie, august mai, iunie, îulic, comertului pe terasele | - 1 leu pentru lunile| x | august sezoniere martie, aprilie, - I leu pentru lunile septembrie, octombrie martic, aprilie, - 0,5 lei pentru lunile septembrie, octombrie ianuarie, februarie, - 0,5 lei pentru lunile noiembrie, decembrie ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie

Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor de afişaj proprietate a PMT amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanți) Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare 0,25 lei DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Municipiului Timisoara ADRIAN BODO CO 1,5 lei x 5 lei x 5 let x —ȚȚ ŢI 0,25 lei 1,5 lei 5 lei 5 lei

Atasament: Anexa_5.pdf

Ne 196/2605 2009 Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2010 Nr. Crt. Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale Denumirea compartimentului -lei- de specialitate care presteaza serviciul taxabil 1. Taxa cazare Vila Bistra 15 lei/noapte + TVA — pentru Directia Patrimoniu- angajatii PMT 20 lei/noapte + TVA — pentru Serviciul Tehnic Edilitate consilierii locali 20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate 2. Taxa imprimat 6 lei Directia Patrimoniu Serviciul Publicitate si Comert 3. Cost autocolant 10 lei Directia Patrimoniu Serviciul Publicitate si Comert 4. Taxa artificii 200 lei/min. Directia Patrimoniu Serviciul Publicitate si Comert 3. Taxa urgenta eliberare acte — in -in cazul persoanelor fizice si Toate seviciile si termen de 3 zile de la data depunerii, juridice: compartimentele de specialitate exclusiv ziua depunerii 100 lei/act din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si serviciilor şi direcțiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea Primarului Municipiului Timișoara sau a Consiliului Local 6. Taxa permise de interventie 100 lei Directia Drumuri si Transporturi

7. Taxa avize de principiu si predari de 200 lei Directia Drumuri si amplasament Transporturi Directia Dezvoltare 8. Taxa permise de spargere 129 lei Directia Drumuri si Transporturi $. Taxă eliberare aviz de principiu 50 lei Direcţia de Mediu protecția mediului Serviciul Protecţia Mediului 10. Taxa pentru eliberarea certificatului 10 % din valoarea Direcţia Edilitara de performanta energetica a cladirilor impozitului pe cladire Serviciul Energetic aferenta anului în curs 11. Tază certificat de urbanism pentru a) pânăla 150 m* inclusiv : Directia Urbanism- servitute, unificare şi dezmembrare 5 lei/mp Banca de Date Urbane parcele — persoane fizice și juridice b) intre 151 si 250 mp. inclusiv: 7 lei/mp c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei/mp î) peste 1.000 mp. 12 lei/mp. + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata de 1.000 mp. 12. Taxa eliberare planuri de situatie- 1 :500 format A4 — 10 lei Directia Urbanism- persoane fizice si juridice — în regim normal 1 :500 format A3 — 12 lei 1 : 1000 format A4 — 9 lei 1 :1000 format A3 — 9 lei 1 :2000 format A4 — 7 lei 1 :2000 format A3 — 8 lei 1 :5000 format A4 — 11 lei 1 :5000 format A3 — 1? lei Banca de Date Urbane 2

m 1 :10000 PUZ-uri, PUD-uri, PUG format A4- 9 lei 1 :10000, PUZ-uri, PUD-uri, PUG format A3 — 16 lei a 13. Taxa emitere in regim de urgenta, L: 500—18lei Directia Urbanism termen de o zi, Planuri de situatie in 1 : 2000-14lei format A4, la scara 1: 5000-20lei 1: 1000 -16lei 1:10000, PUZ-uri, PUD-uri,PUG — 18 lei 14. Taxa emitere in regim de urgenta, 1 : 500—22lei Directia Urbanism termen de o zi, Planuri de situatie in 1 : 2009-16 lei format A3, la scara 1 : 5000-22 lei 1: 1000 1 : 10000, PUZ-uri, PUD-uri, PUG — 30 lei 15, Taxa eliberare proces verbal de a) până la 150 m* inclusiv : 5 Directia Urbanism- vecinatati — persoane fizice lei/mp Banca de date urbane b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei/mp c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp e) intre 751-1.000 mp. inclusiv : 12 lei /mp î) peste 1.000 mp: 12 lei + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp 16. Taxa eliberare proces-verbal de a) până la 150 m? inclusiv : 3 Directia Urbanism- vecinatati — persoane juridice conform KG 834/1991 lei/mp b) intre 151 si 250 mp inclusiv : Banca de Date Urbane 4 4 3

7 lei/mp c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei/mp d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei/mp e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei/mp f) peste 1.000 mp: 12 lei +0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte suprafața de 1.000 mp 1. taxa pentru eliberare planşe 2. taxa pentru eliberare parte scrisa 17. Taxa căutare acte în arhiva 20 lei /doc. Compartiment arhivă 18. Taxa eliberare copii Format A4 —2 lei/filă Compartiment arhivă Format A3 — 4 lei/filă 19. Taxa pentru eliberarea certificatului 1000 Direcţia Urbanism de urbanism in regim de urgenta — in termen de 7 zile lucrătoare 20, Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de | 1009 + 100% din cuantumul taxei Direcţia Urbanism construire in regim de urgență — in de autorizare pentru investiții de termen de 7 zile lucrătoare până la 250.000 euro 1000 + 50% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse intre 250.001 euro - 2,000.000 euro 1000 + 25% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 2.000.000 euro 21. Taxa aviz tehnic 30 Direcţia Urbanism 22. Taxa eliberare informații 10/pag Direcţia Urbanism

23. Taxa autorizatie de functionare -in 200 Directia Urbanism regim normal de emitere Banca de Date urbane 24. Taxa autorizatie de functionare —in 1000 Directia Urbanism regim de urgenta de emiţere—in Banca de Date urbane termen de 7 zile 25. Taxa autorizatie de nefunctionare - in 200 Directia Urbanism regim normali de emitere Banca de Date Urbane 26. Taxa autorizatie de nefanctionare- in 1000 Directia Urbanism regim de urgenta de emitere-in Banca de Date Urbane termen de 7 zile 27. Taxa emitere adeverinte teren 25 Directia Urbanism intravilan — in regim normal Banca de Date Urbane 28. Taxa emitere adeverinte teren 100 Directia urbanism intravilan- in regim de urgenta Banca de Date Urbane 29. Taxa documentatii conform HG a) până la 150 mp inclusiv: 5 lei Direcţia Urbanism 834/1991 b) între 151-250 mp inclusiv: 7 Banca de Date Urbane lei c) între 251-500 mp inclusiv: 8 lei d) între 501-750 mp inclusiv: 10 lei e) între 751-1.000 mp inclusiv: 12 lei f) peste 1.000 mp: 12 lei+0,01 li/mp pentru fiecare depăşeşte suprafața de 1000 mp 30. Taxa emitere in regim normal, Harta 50 lei Direcţia Urbanism Mun. Timisoara in format A9, la Banca de Date Urbane scara 1 : 10 000 31. Taxa emitere in regim de urgenta 100 lei Direcţia Urbanism Harta Mun. Timisoara in format A0 Banca de Date Urbane la scara 1 ; 10 000 32. Taxa emitere in regim normal PUG, 80 Directia Urbanism

format A0 Banca de Date Urbane 33. Taxa emitere in regim de urgenta 100 Directia Urbanism PUG format A0 Banca de Date Urbane 34. Taxa emitere in regim normal 40 Directia Urbanism PAT.format Al Banca de Date Urbane 35. Taxa emitere in regim de urgenta 100 Directia Urbanism PAT, format Al Banca de Date Urbane 36. Taxa pentru aviz plan de eliminare a 20 Directia Edilitara deseurilor Serviciul Salubrizare 37. Taxa inscriere la examenul de 10 Directia Edilitara atestare a persoanelor fizice pentru Compartimentul Asociatii functia de administrator de imobile _proprietari 38. Taxa de autorizare a persoanelor 60 Directia Edilitara juridice pentru desfasurarea Compartimentul Asociatii activitatii de administrare imobile proprietari 39. Taxa duplicat autorizatie pentru 60 Directia Patrimoniu desfasurarea unei activitati economice Serviciul Publicitate si Comert 49. Taxa de modificare a autorizatiei 50% din cuantumul taxei de Directia Patrimoniu pentru desfasurarea unei activitati autorizare Serviciul Publicitate si Comert economice 41. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 332 Directia Drumuri si transport pentru transportul rutier de Transporturi marfuri (valabila S ani) 42. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 332 Directia Drumuri si transport pentru transport rutier de Transporturi __persoane (valabila 5 ani) 43. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 332 Directia Drumuri si transport pentru transportul in regim Transporturi de taxi (valabila 5 ani) 44. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 332 Directia Drumuri si transport pentru transportul in regim de inchiriere(valabila S ani) Transporturi

45. Taxa pentru eliberarea copiei 244 Directia Drumuri si conforme autorizatiei de transport Transporturi pentru transportul rutier de marfuri sau de persoane (valabila 5 ani) 46. Taxa pentru eliberarea copiei 244 Directia Drumuri si conforme autorizatiei de transport Transporturi pentru transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (valabila 5 ani) 47. Taxa pentru vizarea autorizaţiei de 20% din tariful initial Directia Drumuri si transport rutier de mărfuri sau de Transporturi persoane şi a autorizaţiei de transport pentru transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 48, Taxa pentru eliberarea licentei de 120 Directia Drumuri si traseu- pentru o cursa (valabila 3 ani) Transporturi 49, Taxa pentru eliberarea unui duplicat 110 Directia Drumuri si al autorizatiei de transport al copiei Transporturi conforme autorizatiei de transport sau a licentei de traseu ocazionate de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate 50. Taxa pentru eliberarea copiei 332 Directia Drumuri si conforme autorizatiei de transport Transporturi ocazionate de suspendarea celei eliberate 51. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de 20% din tariful inițial Direcţia Drumuri si transport, a copiei conforme autorizatiei de transport sau a licentei de traseu ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport/ intreprinderii, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de Transporturi

schimbare a autovehiculului utilizat pentru serviciul de transport 52. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 500 lei Direcţia Drumuri şi dispecerat taxi (valabilă 5 ani) Transporturi 53. Taxa pentru eliberarea unui duplicat 250 lei Direcţia Drumuri şi al autorizaţiei de dispecerat taxi Transporturi ocazionate de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate 54. Taxa pentru eliberarea cazierului de 50 lei Direcţia Drumuri și conduită profesională Transporturi 55, Taxa pentru vizarea listei de tarife 3 lei / bucată Direcţia Drumuri şi Transporturi 56. Taxa de tranzit, pentru vehicule de 200 lei Direcţia Drumuri şi transport marfă de peste 7,5 tone Transporturi pentru persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul / sediul în judeţul Timiş şi care traversează municipiul Timişoara Nota: L. Taxa de urgenta, prevăzută la pct. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili, cu excepţia celor pentru care in anexa 4 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgenţă, şi se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajații cu atribuții în eliberarea acestora, MN, Referitor la taxa pentru eliberarea certificatului de performanță energetică (poz. 10 din tabel), având în vedere art. 16 alin, 1 din Normele metodologice privind performanta energetica a clădirilor certificatul de performanta energetica, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaborează prin grija investitorului/proprietarului pentru clădirile care se construiesc sunt vândute sau închiriate cu respectarea legislaţiei in vigoare. Pentru clădirile de locuit unifamiliale și apartamentele din blocurile de locuințe pentru care se încheie contracte de vânzare-cumpărare sau de închiriere, prevederile acestor norme se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010. III, Procedura privind administrarea taxei de tranzit, prevăzută la pct.S6 din tabelul de mai sus, va fi supusă aprobării Consiliului Local până la data de 15 decembrie 2009. DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Mun. Timisoara ADRIAN BODO 4