keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 285/30.05.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 in Municipiul Timisoara

30.05.2013

Hotararea Consiliului Local 285/30.05.2013
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.IF2013-006076/23.04.2013 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, dl. Nicolae Robu,
Având in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe; Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu; Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale; Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată - Titlul IX;
Având in vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, actualizată - Titlul IX;
Având în vedere prevederile art. 16 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;
Având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
Având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, actualizata si ale Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, actualizat;
Având in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată ;HOTARASTE

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2014;
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,9 %;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se stabileşte la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 30%;
d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,50 %;
e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1% fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.
g) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
Art.2: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2014, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2014 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificaţie de 10%.
Art.3: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 300 de lei în cazul persoanelor juridice.
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice.
Art.4: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2014, precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.5: (1) Se acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu destinaţia de locuinţă care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizata.
(2) Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu destinaţia de locuinţă care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie sunt reglementate in Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.6: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2014 pentru montarea şi punerea în funcţiune de panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv de panouri fotovoltaice pentru producerea / stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.7: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora, pentru anul 2014, sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.8: Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului, în anul 2014, pentru clădirile folosite pentru activităţi cu caracter social-umanitar, de către asociaţii, fundaţii sau culte, este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.9: Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.10: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2014.
Art.11:La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.61/01.03.2011 privind instituirea taxei speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă si Hotărârea Consiliului Local nr.502/25.11.2008 privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la Gradina Zoologica Timisoara.
Art.12: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara; Directia Secretariat General; Directia Urbanism; Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; Directia Tehnica; Directia Comunicare; Direcţia Mediu; Serviciul Administrare Fond Funciar; Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale; Directia de Evidenta a Persoanelor.
Art. 13: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Secretariat General;
- Compartimentului Arhiva;
- Serviciului Autoritate Tutelara;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Juridic;
-Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta Persoanei Timisoara;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politia Locala Timisoara;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara.
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
-Cantinei de Ajutor Social;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_4_HCLMT_2014.pdf

ANEXA nr. 4la HCL. nr. __/ 2014 ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU 1F2013-4327/18.04.2013 ANEXA privind procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2014 pentru montarea şi punerea în funcţiune de panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice 1, Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuinţa de domiciliu pentru anul 2014, în cazul în care aceştia realizează următoarele lucrări: - Montarea şi punerea în funcţiune de instalații panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor; - Montarea și punerea în funcţiune de panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice; Se va solicita Autorizaţie de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecţie. Nu se acordă această facilitate beneficiarilor Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme, finanțate de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin AFM sau prin alte surse de finanţare nerambursabile. 2. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2014. 3. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăşi cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2014. 4. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, dovedită prin cartea de identitate/buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. 53. După terminarea lucrării, persoanele fizice care solicită scutirea trebuie să depună la Primăria Municipiului Timişoara — Direcţia de Mediu — Serviciul Avize Mediu şi următoarele documente justificative: - copiile de pe facturi şi chitanțele fiscale; - copiile actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu; - copia Autorizaţiei de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile; - fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor;

6. Consilierii Serviciului Avize Mediu — Direcţia de Mediu vor verifica la faţa locului realizarea investiţiei şi funcţionarea acesteia, după care se va încheia un document de constatare la faţa locului. Consilierii Serviciului Avize Mediu vor întocmi şi un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilităţilor fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant şi va fi transmis Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. 1. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidenţele fiscale cu rămăşite. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. 8. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2014, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara, pe baza documentului de constatare şi Referatului întocmite de către Direcţia de Mediu — Serviciul Avize Mediu. VU ep AR Dan| D oz DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVCIU AVIZE MEDIU, Adrian — Amedeo BERE — SEMEREDI Daniel — Marius CORAŞ 44 TEZE

Atasament: Anexa_6_HCLMT_2014.pdf

Anexa nr.6 la HCLMT nr. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Art. 1 (1) Nu se supun impozitarii pentru anul fiscal 2014, cladirile utilizate in intregul lor, de catre asociatii, fundatii si culte sau de catre acestea in parteneriat cu autoritati sau institutii publice, numai pentru activitati social umanitare constand in: asigurare de gazduire; hrana; sprijin material; ingrijire medicala; asistenta sociala; psihologica; activitati educationale; activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane aflate in dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din familii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice si altele asemenea), prestate cu titlu gratuit. (2) Scutirea se acorda si in cazul in care, in cladirea de referinta exista spatii neutilizate, aflate in conservare. Art. 2. Scutirea prevazuta la art.1 se acorda prin hotărârea consiliului local, pe baza de cerere, proportional cu perioada din anul fiscal 2014 in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art.1, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care sunt indeplinite conditiile, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile. Art. 3. Cererea de acordare a scutirii se comunica Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, prin posta sau prin registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si va cuprinde: - datele de identificare ale solicitantului; - elementele de identificare ale cladirii/cladirilor pentru care se solicita acordarea scutirii; - temeiul de drept in baza carora se solicita acordare scutiri; - motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea de acordare a scutirii; - perioada din anul fiscal 2014 pentru care se solicita acordarea scutirii. Art. 4. In sustinerea cererii se depun urmatoarele documente: - declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al asociatiei/ fundatiei/ cultului, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: 1)daca cladirea (cladirile) pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, este utilizata in exclusivitate de asociatii/fundatii/culte; 2)toate activitatile desfasurate in cladirea/cladirile pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, natura activitatilor respective precum si modalitate de furnizare a activitatilor, respectiv contra cost sau cu titlu gratuit. - Actul constitutiv si Statutul asocitiei/fundatiei; Hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus insrierea organizatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; Actele aditionale prin care au fost aduse modificati/completari la actele constitutive, precum si hotararile judecatoresti prin care s-a dispus modificarea/completarea actelor constitutive; Certificatul de inscriere al persoanei juridice fara scop patrimonial (in copie semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul); - Actul constitutiv al cultului, Actele aditionale prin care au fost aduse modificari/completari la Actul constitutiv (in fotocopii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul). Art. 5. In vederea verificarii indeplinirii conditiilor de acordare a scutirii, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va proceda la efectuarea unei cercetări la fata locului (respectiv la cladirea ce face obiectul cererii ce acordare a scutirii), cu i lor art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Art. 6. Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cerere de scutire de la plata impozitului pe cladiri in temeiul art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus spre vizare Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si spre aprobare Primarului Municipiului Timişoara. Art. 7. In baza referatului aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, va proceda la: 1) întocmirea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului local al Municipiului Timişoara; 2) respingerea cererii de acordare a scutirii (în situaţia in care prin referat s-a aprobat respingerea cererii de scutire), în cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor cuprinse în prezenta anexă. DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO , = ) CS

Atasament: Anexa_1_cu__Amendamente_CL.pdf

La HCLMT NR. -Anexa nr.1 1. Impozitul asupra mijloacelor de transport pe apă Tipul taxei Nivelul pentru anul 2014 Impozit —lei - Art.263 alin.(2) pct.II — Vehicule inregistrate 1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cmc : 1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc 1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc 2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 4 lei/200 cmc 6 lei/200 cmc 150 lei/an Art. 263 alin. (7) pct. 4 — Nave de agrement 1.119 lei 2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor —cap. V- Tipul taxei Nivelul pentru anul 2014 Art. 267 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban : Taxa -lei- a) până la 150 m? inclusiv 6 [ inclusiv 7 c) între 251 şi 500 m? inclusiv 9 d) între 501 şi 750 m? inclusiv 12 e) între 751 şi 1.000 m? inclusiv 14 f) peste 1.000 m? 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste suprafata de 1.000 mp Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 8 lei pentru fiecare mp afectat Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri și branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu 13 lei pentru fiecare racord Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene 15 Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice in mediul urban Art. 268 alin. (1%1) Viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare 20

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător diferențiat pe produse: - grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru boabe, alte cereale ; - mazare boabe, fasole boabe, alte leguminoase pentru boabe ; - plante textile - floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia boabe, alte plante uleioase; - sfecla de zahar, tutun, alte plante pentru alte industrializari ; - cartofi; - plante medicinale si aromatice ; - tomate, ardei, vinete, varza, conopida, castraveti- cultivate in câmp, solarii si sere - pepeni verzi si galbeni ; - plante de nutret ; - flori cultivate in sere si solarii (garoafe, trandafiri, gerbera, frezia-etc.) - plante ornamentale si dendrologice; - fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la distante aproximativ normale pe rand si intre randuri ; - struguri din plantatiile viticole; - material săditor de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi; - rasaduri de legume si flori; - lapte, branza, smantana si alte produse lactate; - miere de albine, propolis, laptisor de matca si alte produse apicole ; - ciuperci cultivate - muraturi; - carne; - bovine, porcine, ovine și caprine, cabaline; - iepuri - păsări din toate speciile (găini, gâşte, rațe, curci, etc.); - morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, hrean; - ceapa, praz, usturoi; - ridichi de vara si de iarna; - sfecla rosie; - brocoli; - andive; - dovleci, dovlecei; - gulii; - fasole verde, mazare verde; - struguri de viţă din curte sau gradina; - capsuni;

- fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti; - arpagic; 16 - seminte de legume si flori; - oua; - salata, spanac, măcriş; 9 - ridichi de luna; - marar, cimbru, tarhon, leustean, busuioc, sparanghel; - frunze de patrunjel si telina; - flori de gradina (lalele, narcise, zambile, crizanteme, trandafiri, gladiole etc.) Art. 268 alin (5) Taxa pentru vizarea anuala a unei autorizatii (Acord) privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 1.Taxa pt. viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica, cu suprafata pana la 50 mp inclusiv 300 lei 2. Taxa pt. viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica cu suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp 500 lei | 3—Taxa—pt-—viza—anuala—pentru—unitatile—de alimentatie publica care au o suprafata mai mare de 100 700 lei Nota: În cazul in care producatorul solicita eliberarea certificatului de producator pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs. Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa. 3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate — cap. VI Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama lei/mp sau fractiune de mp. si publicitate : | a) in cazul unui afisaj situat in locul in care 32 | persoana deruleaza o activitate economica | b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate 23 4. Impozitul pe spectacole — cap. VII Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea lei/mp. distractivă : 02 a) în cazul videotecilor

U b) în cazul discotecilor 5. Alte Taxe locale —cap. X- | Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice 1. taxa pentru depozitarea de materiale 2 a. taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc. 2 b. taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare 3. taxa de ocupare a domeniului public pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere 4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate 5. Taxa pentru utilizarea în panourilor de afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara scopuri publicitare a 6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanți) 7. Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare lei/mp/zi 1 leu/mp/zi 3 lei/mp/zi in zona A 2 lei in celelalte zone 3 lei/mp/zi în zona A 2 lei/mp/zi în celelalte zone 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august 1 lei/mmp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie 0;50-lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie,noiembrie, decembrie 0,25 lei/mp/zi 1,50 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi Art.283 alin.(1) Taxa pentru vizitarea Gradinii Zoologice | 1 leu pentru copii pana la varsta de Timisoara 14 ani si persoane cu handicap; 3 lei pentru copii cu varsta de peste 14 ani si pentru adulti; 5 lei pentru familie compusa din doi adulti si un copil.Orice alt copil sau adult, va plati conform taxei individuale stabilite mai sus.

Art.283 alin.(2) Taxa pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator Taxa va fi stabilita anual, prin Decizie de impunere emisa din oficiu de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara. Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu sunt prevazute in Anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. Termene de plata a taxei: Taxa se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31.03.2014 si 30.09.2014 inclusiv. Pentru neplata la termen se datoreaza majorari de intarziere.Nivelul majorarilor de intarziere este de 2% din cuantumul taxei neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inculsiv. Prevederile OG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala sunt aplicabile corespunzator. Lei/an 500 DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN:BODO: / GC Ed

Atasament: Anexa_3_cu_Amendamente_CL.pdf

Anexa nr.3 LA HCLMT h PROCEDURA, CRITERIILE SI CONDITIILE DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU PROPRIETARII APARTAMENTELOR DIN BLOCURILE DE LOCUINŢE ȘI Al IMOBILELOR CARE AU EXECUTAT LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PE CHELTUIALĂ PROPRIE Conform art.286 alin.8 din Legea nr.571/2003 actualizata, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pot beneficia de o scutire la plata impozitului pe cladiri, pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuinţe; modificata si completata: 1.Beneficiarii acestei facilitati sunt proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu destinatia de locuinta, care au executat, pe cheltuială proprie, lucrările de intervenție/activitatile pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, prevazute la art.4 alin.1, alin.2 si alin.3 din OUG nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011 si actualizata cu modificările şi completările aduse de către OUG nr. 63 din 30 octombrie 2012, respectiv: a) Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: - izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanţei energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă; - izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei șarpantei, cu sisteme termoizolante; - închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) teza a doua din OUG nr.18/2009 actualizata; - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. b) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire; - repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; - repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO(2).

c) Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora -, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanţare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca drept scop creşterea performanței energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menținerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Creşterea performanței energetice a blocurilor de locuinţe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi introducerea, după caz, a unor surse alternative de producere a energiei. 2. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, contribuabilii (persoane fizice sau persoane juridice ce detin in proprietate apartamente/imobile cu destinatia de locuinta) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - Sa realizeze la blocurile de locuinte/imobilele cu destinatia de locuinta. lucrarile de interventie prevazute la art.4 alin.1, 2, si 3 din OUG nr.18/2009 privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuinţe, actualizata; - Lucrarile de interventie trebuie sa fie efectuate la intregul bloc de locuinte, eventual pe tronsoane, sau la intreg imobilul cu destinatia de locuinta; - Lucrarile de interventie realizate la blocul de locuinte/imobilul cu destinatia de locuinta, trebuie sa fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau în raportul de audit energetic, fundamentate in raportul de audit energetic şi, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi detaliate în proiectul tehnic şi detaliile de execuție; - Realizarea lucrărilor de intervenţie trebuie sa aibe ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe/imobilelor cu destinatia de locuinta, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m? arie utilă, în condiții de eficiență economică; - Din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, trebuie sa reiasa ca s-au realizat lucrarile recomandate de auditorul energetic; - Lucrarile de interventie au fost executate exclusiv din surse proprii; - La data depunerii cererii sa aibe achitate toate obligatiile datorate bugetului local, cu termenele scadente inainte de data acordarii scutiri. 3. Scutirea se acorda pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare. Scutirea reglementata prin prezenta anexa se aplica incepand cu anul 2014. 4. In vederea acordarii scutirii, contribuabilul trebuie sa depuna la Registratura Primariei Municipiului Timisoara, Directia de Urbanism — Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice, urmatoarele documente justificative: - Cerere scrisa in vederea acordarii scutiri; - Copie buletin/carte identitate in cazul persoanelor fizice/copie certificat de inregistrare fiscala in cazul persoanelor juridice;

- Dovada proprietatii asupra cladirii cu destinatie de locuinta; - Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile; În cazul persoanelor juridice se vor depune documente din care sa rezulte ca apartamentul din blocul de locuinte/imobilul la care au fost efectuate lucrarile de interventie prevazute la pct.1, are destinatia de locuinta. In cazul Asociatiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciara in extenso, in copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociatia de proprietar, semnat si stampilat de catre administratorul asociatiei de proprietari. - Documentele referitoare la starea inițială a imobilului: certificatul de performanță energetică si/sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt prevazute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică recomandate de auditorul energetic; - Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condițiile legii nr.50/1991 republicata si actualizata; Pe cale de exceptie, autorizatia de construire nu se va solicita/depune pentru cladirile carora le sunt aplicabile prevederile art.11 alin.1 lit.h pct.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - Documentele referitoare la starea finală a imobilului: procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie-recomandate-de-către-auditorul-energetie-în-certificatul-de-performanță-energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; certificatul de performanță energetică dupa realizarea lucrarilor de interventie, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire; - Dovada efectuarii lucrarilor pe cheltuiala proprie (copie facturi, chitante fiscale); - Fotografii inainte si dupa executarea lucrarilor. Proprietarii apartamentelor din același bloc de locuințe vor prezenta documentațiile tehnice într-un singur exemplar. 5. Scutirea se acorda de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara pe baza referatului intocmit de catre Directia de Urbanism — Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice. Verificarea indeplini! conditiilor stabilite de catre auditorul energetic se va efectua de catre Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, care va transmite punctul de vedere conform competentelor, Serviciului de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice. DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO RE

Atasament: Anexa_5_cu_Amendamente_CL.pdf

Anexa nr. Sla HCLMT nr. Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2014 Nivelul taxei speciale Nr. Crt. Denumirea taxei speciale Denumirea compartimentului | -lei- de specialitate care presteaza U serviciul taxabil 1, Taxa cazare Vila Bistra 15 lei/noapte + TVA pentru angajati Directia Institutii Scolare, VI Medicale, Sportive si Culturale 20 lei/noapte + TVA — pentru consilierii | locali 20 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate 2. Taxa imprimat 6lei Directia Cladiri Terenuri si | Dotari Diverse | Birou Autorizare Activitati E Comerciale | 3. Cost autocolant 10lei Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Birou Autorizare Activitati Comerciale 4. Taxa artificii Olei Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Birou Autorizare Activitati Comerciale 5, Taxa urgenta eliberare acte — in -in cazul persoanelor fizice si juridice: Toate scviciile si termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv ziua depunerii oa lei/act compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si serviciilor şi direcțiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea Primarului Municipiului Timişoara sau a Consiliului Local

6. Taxa permise de intervenţie 100 lei Direcţia Tehnică 7, Taxa avize de principiu 100 lei — Direcţia Tehnică 8. Taxa predări de amplasament _ 100 lei Direcţia Tehnică 9. Taxa permise de spargere _ 150 lei Direcţia Tehnică 10. Taxă aviz de principiu mediu urban | ' 50 lei Direcţia Mediu | Serviciul Avize Mediu 11. Taxa eliberare planuri de situatie- | FORMAT DIGITAL (în format pdf, Directia Urbanism persoane fizice si juridice sunt expediate pe e-mail): sc.1:500 format A3 — 12 lei; se. 1:5000 Serviciul Banca de Date format A3 — 12 lei Urbană şi Cadastru FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se | Biroul Coordonare Elaborare ridică de la ghişcu): PUG/PUD/PUZ sc.1:500 format A3 — 14 lei; sc.I:5000 format A3 — 14 lei sc. 1:10000, P-U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G., P.A.T. — format A3 — 16 lei planga Vl TAXA DE URGENŢĂ pentru toate planurile enumerate mai sus este de 10 _ lei + contravaloarea planului 12. Taxa emitere Harta Municipiului Harta Municipiului Timişoara în Directia Urbanism Timişoara, P.U.G., P.A.T. format A0, la scara 1:10 000 ÎN REGIM NORMAL: 100 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului Planşa P.U.G. în forma A0 ÎN REGIM NORMAL: 80 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului Planşa P.A.T. în format Al ÎN REGIM NORMAL: 40 lei TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + contravaloarea planului Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru

Format Ad color — 4 lei / fila Directia Urbanism 13. Taxă imprimare nomenclator stradal şi parte scrisa P.U.G./P.U.Z./P.U.D. | Format A4 alb-negru —2 lei/ fila Format A3 color —5 lei / fila Serviciul Banca de Date Format A3 alb-negru — 4lei/ fila Urbană şi Cadastru | Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ Biroul Coordonare Elaborare PUG/PUD/PUZ | 14. Taxa eliberare proces-verbal de a) pana la 1000 mp inclusiv: 20 lei Directia Urbanism vecinatati persoane fizice/juridice si |b) peste 101 0 mp: 20 lei + 1 leu/mp Serviciul Banca de Date proces-verbal de vecinatati conform |pentru fiecare mp ce depaseste suprafata Urbană şi Cadastru HG nr. 834/1991 de 1000 mp Ul 15, Taxa autorizatie de Directia Urbanism functionare/nefunctionare pentru 200 lei Serviciul Banca de Date întabulare/radiere construcţii | Urbană şi Cadastru 16. Taxa emitere adeverinte teren IN REGIM NORMAL: 25 lei Directia Urbanism intravilan TAXA DE URGENTA este de 50 lei + Serviciul Banca de Date contravaloarea adeverintei Urbană şi Cadastru 17, Abonament G.LS. — consultare Banca | 6 luni -600 lei | Directia Urbanism de Date 12 luni — 1000 lei Serviciul Banca de Date | Urbană şi Cadastru 18. Taxa căutare documente in arhiva 30 lei /document Compartiment arhivă 19. Taxa eliberare copii documente Format A4—S5lei/filă Compartiment arhivă Format A3 — 10 lei/filă 20. Taxa pentru eliberarca certificatului 1000 lei Directia Urbanism de urbanism in regim de urgenta — in Serviciul Autorizare şi Control termen de 7 zile lucrătoare Construcţii 1 21. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de | 1000 + 100% din cuantumul taxei de Directia Urbanism construire in regim de urgenţă — in termen de 7 zile lucrătoare autorizare pentru investiţii de până la 250.000 euro 1000 + 50% din cuantumul taxei de autorizare pertru investiţii cuprinse intre 250.001 euro - 2.000.000 euro Serviciul Autorizare şi Control Construcţii 3

1000+25% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiţii de peste 2.000.000 curo 2 Taxa eliberare informaţii [ J Directia Urbanism l.taxa pentru eliberare planşe "0 lei/pag Serviciul Autorizare şi Control 2.taxa pentru eliberare parte scrisa | Construcţii Biroul Avizare Conformitati | PUG/PUD/PUZ | Biroul Coordonare Elaborare | PUG/PUD/PUZ ] PA Taxa aviz plan de eliminare deseuri SOlei Direcţia Mediu | Serviciul Avize Mediu 24. Taxa inscriere la examenul de 10 lei Directia Comunicare atestare a persoanelor fizice pentru Compartimentul Relationare functia de administrator de imobile Asociatii Proprietari 25. Taxa de autorizare a persoanelor 60lei Directia Comunicare juridice pentru desfasurarea Compartimentul Relationare activitatii de administrare imobile Asociatii Proprietari 26. Taxa pentru eliberarea acordurilor 69lei Directia Cladiri Terenuri si pentru desfăşurarea unei activităţi Dotari Diverse economice Birou Autorizare Activitati Comerciale 27, Viza anuala pentru activitatile 50% din cuantumul taxei de autorizare Directia Cladiri Terenuri si economice ce fac obiectul Legii nr. Dotari Diverse 650/2002, altele decat cele de Birou Autorizare Activitati alimentatie publica | Comerciale 28. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 332 lei Direcţia Tehnică transport 29. Taxa pentru eliberarea copiei 244 lei Direcţia Tehnică conforme a autorizaţiei de transport

30. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a copiei conforme a autorizatiei de transport sau a licentei de traseu, ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport/intreprinderii, si/sau a persoanei desemnate, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de schimbarea autovehiculului utilizat __pentru serviciul de transport 20% din tariful iniţial Directia Tehnica Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi (valabila 5 ani) 500 lei Direcţia Tehnică Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de dispecerat taxi 250 lei Direcţia Tehnică Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională 50 lei Directia Tehnica Taxa de eliberare a avizului pentru aplicarea de inscrisuri si simboluri care reprezinta publicitate pentru terti pe autovehiculele ce efectueaza serviciul de transport public de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere 50 lei/autovehicul/an Directia Tehnica 35. Taxa pentru cliberarea copiei conforme a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, pentru transportul public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de inchiriere) 244 lei Directia Tehnica 36. Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, Avizului de principiu al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism si a Avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism 100 lei Directia Urbanism Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ

37. Taxa pentru activităţile de informare 400 lei Directia Urbanism şi consultare a publicului pentru Biroul Avizare Conformitati planurile urbanistice PUG/PUD/PUZ 38. Taxa pentru inaintarea 100 lei Directia Urbanism documentatiilor Plan Urbanistic Biroul Avizare Conformitati Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu PUG/PUD/PUZ (PUZ/PUD) in plenul Consiliului Local al municipiului Timisoara _ 39. Taxa de urgenţă pentru eliberare TAXA DE URGENȚĂ este de 50 lei + Directia Urbanism certificat de nomenclatură stradală şi contravaloarea certificatului Serviciul Banca de Date adresă (contravaloarea certificatului = 9 lei Urbană şi Cadastru conform Anexei nr.1, art. 267 alin. 13) 40. Taxa pentru vizarea autorizaţiei de 20% din tariful iniţial Direcţia Tehnică transport public de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere; pentru transportul public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi 41. Taxa pentru eliberarea duplicatului 119 lei Direcţia Tehnică autorizaţiei de transport, al unei copii conforme a autorizaţiei de transport, sau al unei licenţe de trascu 42. Taxa pentru eliberarea copici 332 lei Direcţia Tehnică conforme a autorizaţiei de transport, ocazionate de suspendarea celei eliberate 43. Taxa pentru vizarea listei de tarife 5 lei/bucata Direcţia Tehnică 44. Taxa de tranzit, pentru vehiculele de 200 lei Direcţia Tehnică transport marfă de peste 7,5 tone Taxa de tranzit va fi platita doar de catre transportatorii care, avand rute ocolitoare tranziteaza orasul 45. Taxa pentru eliberarea certificatului 10% din valoarea impozitului pe Direcţia Tehnică de performanţă energetică a clădirilor sa: a clădire, aferent anului în curs

46. Taxa duplicate acord pentru | Directia Cladiri Terenuri si desfasurarea unei activitati economice 69 lei Dotari Diverse Birou Autorizare Activitati E II Comerciale 47. Taxa de modificare a acordurilor | Directia Cladiri Terenuri si pentru desfasurarea unei activitati | 50% din cuantumul taxei de autorizare Dotari Diverse economice Birou Autorizare Activitati IL Comerciale 48. Taxa pentru procedura desfaccrii 500 lei Directia de Evidenta a casatoriei prin divort pe cale | Persoanelor administrativa | Serviciul de Stare Civila Nota: urgență, şi se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajaţii I. Taxa de urgenta, prevăzută la pct. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili, cu excepţia celor pentru care in anexa S s-a stabilit expres o taxa speciala de cu atribuţii în eliberarea acestora. Il. Procedura privind administrarea taxei de tranzit, prevăzută la pct. 44 din tabelul de mai sus, a fost aprobata prin HCL nr. 445/2009. DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO G MD

Atasament: Anexa_2__HCLMT_2014.pdf

Anexa nr.2 la HCLMT nr. Procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată Art.1 — (1) Pentru anul fiscal 2014, beneficiază de scutire/reducere de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuinţă de domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia (categoria de folosinta curti constructii), în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăşi impozitul anual datorat, următoarele categorii de persoane: a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară; b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizație de şomaj sau ajutor social. (2) Scutirea/reducerea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” şi „b” nu deţin mai multe proprietăți în afara celei de domiciliu, cu exceptia situatiei in care a doua proprietate este reprezentata de cladiri cu destinatia de garaje. Art.2 — (1)Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, chiar dacă spaţiul respectiv se află la aceeaşi adresă cu locuința de domiciliu. (2) Nu se încadrează în prevederile art.1 alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcţii, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu. Art.3 — În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în condițiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.1 din prezenta anexă, şi doar pentru cota sa de proprietate. Art.4 — Reducerea/scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, reducerea/scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acestuia. Art.5 - Cererea va cuprinde : - elementele de identificare a solicitantului - elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea - natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea. Art.6 — (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente: - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare) - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salariu net, cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin) - declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligația să prezinte o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice — Administraţia Financiară Timişoara în acest sens. Art.7 — Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia. Art.8 — (1) Pentru a beneficia de reducerea/scutirea la plata impozitului pe clădire si teren, prevăzută la art.] din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale cu debite restante. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru acordarea scutirii, se iau în considerare doar obligațiile fiscale cu debite prestabilite (cum sunt impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport). Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Art.10 — Persoanele fizice beneficiare ale scutirilor, respectiv ale reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe, vor fi obligate ca, in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective. DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO CA

Atasament: Referat_imp_taxe_2014.pdf

ROMÂNIA Judetul Timis Municipiul Timisoara NUT Directia Fiscala a Municipiului Timisoara : Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr.2B, C.L.F. 21666631, Tel. 0256-408100; Fax 0256-408191, www.dfmt.ro Nr. /F2013-0060%6/23.04. 20/3 < REFERAT SF privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 in Municipiul Timisoara În conformitate cu prevederile art.292 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată: „(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflației de la ultima indexare. (2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.” De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată: „ Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 1, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292. (...)” Arătăm ca, prin HG nr. 1309/27.12.2012 au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, până la data întocmirii prezentului referat nefiind emisă o nouă hotărâre de Guvern pentru aprobarea sumelor indexate, prin coroborarea prevederilor art. 288 alin. (1) cu cele ale art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, aceste valori sunt aplicabile si in anul fiscal 2014. In baza prevederilor Legii nr. 571/2003, consiliul local are competenta sa stabilească cota impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă, stabilirea altor taxe locale ţinând cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal. majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, precum şi ——precedura de acordare a facilităților fiscale-categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 din legea— nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi completată. Desi potrivit codului fiscal, persoanele care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj in scop de reclama si publicitate nu sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la serviciile de specialitate, in conformitate cu prevederile art.271 alin.5 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal actualizata, consiliul local poate sa impuna in sarcina contribuabililor aceasta obligatie. In conditiile in 1 Cod FP 53-01 Ver. 1

care legea nu stabileste un termen de depunere a declaratiilor anuale, prin aceeasi hotarare se va stabili si termenul de depunere a acestora. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale, in conformitate cu prevederile art.282 alin.1-4 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată. Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Consiliile locale nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale, apă, energie electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale a reţelelor de apă, de transport şi distribuție a energiei electrice şi a gazelor naturale. Potrivit art.30 alin.1 si alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual. Având în vedere intenţia Primăriei Municipiului Timişoara de a realiza Strategia şi Planul de acţiune privind schimbările climatice, necesitatea reducerii gazelor cu efect de seră (GES) - în special a celor produse prin activități antropice, precum şi promovarea utilizării de către cetăţeni a sistemelor care folosesc energiile regenerabile, pentru stimularea contribuabililor persoane fizice care montează şi pun în funcţiune astfel de instalaţii se considera oportuna menținerea facilităților fiscale, constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 100% si pentru anul fiscal de referință 2014. De asemenea, avand in vedere ca, prevederile art.286 alin.3 din Legea nr.571/2003 actualizata nu au suferit modificari, s-a considerat oportuna acordarea si in anul 2014 a facilităților fiscale constând în scutirea/reducerea de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuinţă de domiciliu si a impozitului pe terenul aferent acesteia (categoria de folosinta curti constructii), în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăşi impozitul anual datorat, pentru următoarele categorii de persoane: persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară; persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizație de şomaj sau ajutor social. Totodata, avand in vedere ca: pentru lucrarile de reabilitare, legiuitorul a instituit expres posibilitatea consiliului local de a acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe o perioada de minim 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie; ca OUG nr.18/2009 privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizata, stabilileste expres lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; actualul context socio-economic si diminuarea accentuata a gradului de suportabilitate a contribuabililor in ceea ce priveste obligatiile fiscale, se considera oportuna acordarea acestei facilitati fiscale. Se constata ca, prin adresa nr. IF2013-004327/05.04.2013 emisa de Directia Mediu-Serviciul Avize Mediu, este propusa instituirea taxei pentru vizitarea Gradinii Zoologice Timisoara in conditiile art.283 alin.(1), astfel ca incepand cu anul fiscal 2014 se impune revocarea HCLMT nr.502/25.11.2008 privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la Gradina Zoologica Timisoara, aceasta taxa fiind inclusa in Anexa 1 la hotarare. Conform adreselor nr.118111/03.04.2013 si nr.118111/17.04.2013 emise de Directia de Evidenta a Persoanelor — Serviciul de Stare Civila, este propusa instituirea taxei speciale "taxa pentru procedura desfacerii casatoriei prin divort”, astfel ca incepand cu anul fiscal 2014 se impune revocarea HCLMT nr.61/01.03.2011 privind instituirea taxa speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorţ pe cale admunstrativă, aceasta taxa Tiind inclusa în Anexa > Ia hofarare. — 2 Cod FP 53-01 Ver

Avand in vedere ca necesitatea asigurarii unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui - ca necesitate supravietuirii si progresului - reprezinta o problema de interes major si certa actualitate pentru evolutia sociala, se impune pastrarea calitatii mediului. Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile si au obligatia de a lua masuri, intreprinde actiuni pentru protejarea mediului inconjurator pentru a asigura cetatenilor urbei un mediu curat, mai putin poluat cu efecte asupra calitatii vietii cetatenilor care locuiesc in Timisoara. În vederea indeplinirii rolului sau de protector si aparator al mediului, codul fiscal a reglementat prin art. 283 alin.2 posibilitatea consiliului local de a institui taxa pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator. Aceasta taxa urmeaza a fi instituita in scopul menținerii, protejarii și îmbunătățirii condițiilor naturale de mediu, ca şi reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător şi a surselor de poluare din municipiul Timisoara. Lista activitatilor pentru care exista obligativitatea emiterii autorizatiei de mediu sunt prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul 1798/2007. Autorizaţia de mediu reprezinta actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile și/sau parametrii de funcţionare ai unei activități existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune. Tinand cont de prevederile codului fiscal, taxa va fi instituita pentru acele activitati care sunt identificate potrivit prevederilor legale in materie, OUG nr. 195/2005 si Ordinul 1798/2007, ca avand impact asupra mediului inconjurator. Conform prevederilor art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003, din categoria cladirilor pentru care nu se datoreaza impozit fac parte si “cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, Tundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local”, urmand astfel ca procedura si conditiile necesare a fi indeplinite pentru a opera prevederile invocate sa faca obiectul anexei 6 la hotararea privind impozitele si taxele locale pentru anul 2014. Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale, precum si nivelul taxelor speciale au fost inaintate Directiei Fiscale, în calitate de inițiator al Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014, de catre compartimentele de specialitate care administreaza aceste impozite si taxe, prin adresele anexate in copie si care fac parte integranta din prezentul referat, astfel: adresa nr.IF2013-4327/08.04.2013 emisa de Directia Tehnica; adresa nr.IF2013- 4327/03.04.2013 emisa de Serviciul Administrare Fond Funciar; adresa nr.1F2013-4327/04.04.2013 emisa de Directia Secretariat General, Compartiment Arhiva; adresa nr.SC 2013-9989/09.04.2013 emisa de Directia Secretariat General, Serviciul Autoritate Tutelara; adresa nr.1F2013-004327/05.04.2013 emisa de Directia Mediu, Serviciul Avize Mediu; adresa nr.1F2013-004327 emisa de Directia Comunicare, Compartimentul Relationare Asociatii Proprietari; adresa nr.1F2013-004327/28.03.2013 emisa de Directia Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbana si Cadastru; adresa nr.IF2013-004327/08.04.2013 emisa de Directia Urbanism, Serviciul Autorizare si Control Constructii; adresa nr.1F2013- 004327/08.04.2013 si nr.I1F2013-004327/18.04.2013 emise de Directia Urbanism, Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ; adresa nr.1F2013-004327/08.04.2013 emisa de Directia Urbanism, Biroul Coordonare Elaborare PUG/PUD/PUZ; adresa nr.lF 2013-004327/15.04.2013 emisa de Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale; adresa nr.118111/03.04.2013 si nr.118111/17.04.2013 emisa de Directia de Evidenta a Persoanelor, Serviciul de Stare Civila; adresa nr.1F2013- 004327/19.04.2013 emisa de Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta; adresa nr.IF2013- 004327/05.04.2013 emisa de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Serviciul Cladiri, Compartiment Locuinte si Garaje; adresa nr.1F2013-004327/27.03.2013 emisa de Serviciul Achizitii Publice; adresa nr.861/04.04.2013 emisa de Cantina de Ajutor Social; adresa nr.SFCAP 1849/05.04.2013 emisa de Directia Politiei Locale; adresa nr.268/08.04.2013 emisa de Casa de Cultura a Municipiului Timisoara; adresa nr. SC2013-4327/18.04.2013 emisa de Directia Economica; adresa nr. IF2013- 4327/18.04.2013 emisa de Oficiul Juridic; adresa nr.SC 2013-1F4327/15.04.2013 emisa de Serviciul Resurse Umane. Cod FP 53-01 Ver. 1 Lo

Avand in vedere cele prezentate mai sus, PROPUNEM: 1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, după cum urmează: a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 201 b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,9 %; c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se stabileşte la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii S ani anteriori anului fiscal de referință, cota de impozitare se stabileşte la 30%; d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,50 %; e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabilește la 3%; B) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1% fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unitățile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare. 8) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizaţie de i ilitate—dacă au-început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la-data— emiterii autorizaţiei de construire 2. Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie 2014, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2014 de către contribuabilii persoane fizice, se acorda o bonificație de 10%. 3. (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligația să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desființării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj. (2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) constituie contravenție și se sancţionează astfel: a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 300 de lei în cazul persoanelor juridice. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice. şi de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice. 4. Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilități fiscale în anul 2014, precum si procedura şi condițiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2. 3. Acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011. Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie sunt reglementate in Anexa nr.3. 4 Cod FP 53-01 Ver. 1 Îl N i | i |

6. Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2014 pentru montarea şi punerea în funcţiune de panouri sau instalații solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv de panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4. 7. Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora, pentru anul 2014, sunt prevăzute în Anexa nr. 5. 8. Procedura de acordare în anul 2014, a scutirii de la plata impozitului pe cladire conform art. 250 pei.19 din Legea nr.571/2003 actualizata privind codul fiscal, pentru clădirile folosite pentru activităţi cu caracter social-umanitar, de către asociaţii, fundații sau culte, este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul referat. 9. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare. 10. Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2014. 11. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca HCLMT nr.61/01.03.2011 privind instituirea taxei speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă si HCL nr.502/25.11.2008 privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la Gradina Zoologica Timisoara DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV ES 3 Cod FP 53-01 Ver. 1