keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2013

29.05.2012

Hotararea Consiliului Local 237/29.05.2012
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.IF2012 - 6668/11.05.2012 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata - Titlul IX;
Avand in vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, modificata - Titlul IX;
In temeiul Hotarârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2013;
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,75 %;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se stabileşte la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 30%;
d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,50 %;
e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%;
f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile de profil, pentru întreaga perioadă de cazare.
g) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.
Art. 2: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2013, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2013 de către contribuabilii persoane fizice se acorda o bonificaţie de 10%.
Art. 3: Cota adiţională aplicată impozitului pe clădire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2013, se stabileşte de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la 20%.
Art. 4: (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de 100 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 300 de lei în cazul persoanelor juridice.
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 300 de lei în cazul persoanelor fizice, şi de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice.
Art. 5: Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul 2013, precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 6: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu, acordate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara pentru anul 2013, sunt reglementate in Anexa nr. 3.
Art.7: Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2013 pentru montarea şi punerea în funcţiune de panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv de panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.
Art. 8: Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora, pentru anul 2013, sunt prevăzute în Anexa nr. 5.
Art. 9: Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului, în anul 2013, pentru clădirile folosite pentru activităţi cu caracter social-umanitar, de către asociaţii, fundaţii sau culte, este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art. 10: Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 11: Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu anul fiscal 2013.
Art. 12: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara, Institutia Arhitectului Sef, Direcţia Patrimoniu, Directia Tehnica, Direcţia de Mediu, Serviciul Administrare Fond Funciar şi Compartimentul Arhivă din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 13: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Politiei Locale ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Compartimentului Arhivă;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr._4_-_HCL_2013.pdf

ANEXA nr.4laH.C.L. nr. _/ .05.2012 ANEXA privind procedura, criteriile şi condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuința de domiciliu în anul 2013 pentru montarea şi punerea în funcţiune panouri sau instalații solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuințelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice 1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu pentru anul 2013, în cazul în care aceştia realizează următoarele lucrări: - Montarea şi punerea în funcțiune de instalaţii panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor; - Montarea şi punerea în funcţiune de panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice; Se va solicita Autorizaţie de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecţie. Nu se acordă această facilitate beneficiarilor Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme, finanțate de către Ministerul Mediului şi Pădurilor prin AFM. 2. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2013. 3. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăşi cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2013. 4. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, dovedită prin cartea de identitate/buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuința de domiciliu sau de reşedinţă se înțelege locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței. 5. După terminarea lucrării, persoanele fizice care solicită scutirea trebuie să depună la Primăria Municipiului Timişoara — Direcţia de Mediu — Serviciul Avize Mediu Urban şi următoarele documente justificative: - copiile de pe facturi şi chitanțele fiscale; - copiile actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu; - copia Autorizaţiei de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile; - fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor; 6. Consilierii Serviciului Avize Mediu Urban — Direcţia de Mediu vor verifica la faţa locului realizarea investiţiei şi funcționarea acesteia, după care se va încheia un document de constatare la fața locului. Consilierii Serviciului Avize Mediu Urban vor întocmi şi un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilităților fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant şi va fi transmis Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. 7. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidențele fiscale cu rămăşite. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. 8. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2013, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara pe baza documentului de constatare şi Referatului întocmit de către Direcţia de Mediu — Serviciul VICEPRIMAI! cai ( XS, ARIA, DIRECTOR EXECUTIV CŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVCIU AVIZE MEDIU URBAN, VASILEACIUPA— ADRIAN BERE=SEMEREDI

Atasament: Anexa_6..pdf

1

Anexa nr. 6 la HCl nr. _____________

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Art. 1. Pentru anul fiscal 2013, nu se supun impozitarii cladirile pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1) sunt utilizate exclusiv de catre asociatii, fundatii sau culte; 2) sunt utilizate exclusiv pentru desfasurarea cu titlu gratuit de activitati social-umanitare,

constand in asigurarea de gazduire, hrana, sprijin material, ingrijire medicala, asistenta sociala, psihologica, activitati educationale, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala, pentru persoane aflate in dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din familii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice , ect).

Art. 2. Scutirea prevazuta la art. 1 se acorda prin hotărârea consiliului local, pe baza de

cerere, proportional cu perioada din anul fiscal 2013 in care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 1, incepand cu data de intai a lunii in care sunt indeplinite cumulativ conditiile pana la data de intai a lunii in care nu mai sunt indeplinite cumulativ conditiile.

Art. 3. Cererea de acordare a scutirii se comunica Directiei Fiscale a Municipiului

Timisoara, prin posta sau prin registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si va cuprinde:

- datele de identificare ale solicitantului; - elementele de identificare ale cladirii/cladirilor pentru care se solicita acordarea

scutirii; - temeiul de drept in baza carora se solicita acordare scutirii; - motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea de acordare a scutirii; - perioada din anul fiscal 2013 pentru care se solicita acordarea scutirii. Art. 4. In sustinerea cererii se depun urmatoarele documente: - declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al

asociatiei/fundatiei/cultului, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: 1)daca cladirea (cladirile) pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, este utilizata in exclusivitate de asociatii/fundatii/culte; 2)toate activitatile desfasurate in cladirea/cladirile pentru care se solicita scutirea de la plata impozitului, natura activitatilor respective precum si modalitate de furnizare a activitatilor, respectiv contra cost sau cu titlu gratuit.

- Actul constitutiv si Statutul asocitiei/fundatiei; Hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus insrierea organizatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; Actele aditionale prin care au fost aduse modificati/completari la actele constitutive, precum si hotararile judecatoresti prin care s-a dispus modificarea/completarea actelor constitutive; Certificatul de inscriere al persoanei juridice fara scop patrimonial (in copie semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul);

- Actul constitutiv al cultului, Actele aditionale prin care au fost aduse modificari/completari la Actul constitutiv (in fotocopii semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul).

2

Art. 5. In vederea verificarii indeplinirii conditiilor de acordare a scutirii, Directia Fiscala

a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va proceda la efectuarea unei cercetări la fata locului (respectiv la cladirea ce face obiectul cererii ce acordare a scutirii), cu respectarea dispozitiilor art. 57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Art. 6. Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cerere de scutire de la plata impozitului pe cladiri in temeiul art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 7. In baza referatului aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, va proceda la:

1) întocmirea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului local al Municipiului Timişoara;

2) respingerea cererii de acordare a scutirii (in situaţia in care prin referat s-a aprobat respingerea cererii de scutire), în cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor cuprinse în prezenta anexă.

DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_5.pdf

1

Anexa nr. 5 la HCL nr._______________________

Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2013

Nr. Crt. Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale -lei-

Denumirea compartimentului de specialitate care presteaza

serviciul taxabil 1. Taxa cazare Vila Bistra 15 lei/noapte + TVA – pentru angajatii

PMT 20 lei/noapte + TVA – pentru consilierii

locali 20 lei/noapte + TVA pentru persoanele

invitate

Directia Patrimoniu-

2. Taxa imprimat 6 lei Directia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate si

Comert 3. Cost autocolant 10 lei Directia Patrimoniu

Biroul Autorizare Publicitate si Comert

4. Taxa artificii 200 lei/min. Directia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate si

Comert 5. Taxa urgenta eliberare acte – in

termen de 3 zile de la data depunerii, exclusiv ziua depunerii

-in cazul persoanelor fizice si juridice: 100 lei/act

Toate seviciile si compartimentele de specialitate

din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si serviciilor şi direcţiilor cu

personalitate juridică aflate în subordinea Primarului

Municipiului Timişoara sau a Consiliului Local

6. Taxa permise de intervenţie 100 lei Direcţia Tehnică 7. Taxa avize de principiu 100 lei Direcţia Tehnică 8. Taxa predări de amplasament 100 lei Direcţia Tehnică 9. Taxa permise de spargere 150 lei Direcţia Tehnică

2

10. Taxă eliberare aviz de principiu protecţia mediului

50 lei Direcţia de Mediu Serviciul Avize Mediu Urban

11. Taxa eliberare planuri de situatie - persoane fizice si juridice

FORMAT DIGITAL (în format pdf, sunt expediate pe e-mail): sc.I:500 format A3 – 12 lei; sc. I:5000 format A3 – 12 lei FORMAT ANALOGIC (pe hârtie, se ridică de la ghişeu): sc.I:500 format A3 – 14 lei; sc.I:5000 format A3 – 14 lei sc. I:10000, P.U.Z-uri, P.U.D.-uri, P.U.G., P.A.T. – format A3 – 16 lei planşa TAXA DE URGENŢĂ pentru toate planurile enumerate mai sus este de 10 lei + contravaloarea planului

Instituţia Arhitectului Şef – Serviciul Banca de Date

Urbană şi Cadastru

12. Taxa emitere Harta Municipiului Timişoara, P.U.G., P.A.T.

Harta Municipiului Timişoara în format A0, la scara I:10 000 ÎN REGIM NORMAL: 100 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

Instituţia Arhitectului Şef – Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru

Planşa P.U.G. în forma A0 ÎN REGIM NORMAL: 80 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului Planşa P.A.T. în format AI ÎN REGIM NORMAL: 40 lei TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea planului

13. Taxă imprimare nomenclator stradal şi parte scrisa P.U.G./P.U.Z./P.U.D.

Format A4 color – 4 lei / fila Format A4 alb-negru – 2 lei / fila Format A3 color – 5 lei / fila Format A3 alb-negru – 4 lei / fila

Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Banca de Date

Urbana si Cadastru

14. Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati persoane fizice/juridice si

a) pana la 1000 mp inclusiv: 20 lei b) peste 1000 mp: 20 lei + 1 leu/mp

Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Banca de Date

3

proces-verbal de vecinatati conform HG nr. 834/1991

pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 mp

Urbana si Cadastru

15. Taxa autorizatie de functionare/nefunctionare pentru

întabulare/radiere construcţii

200 lei

Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Banca de Date

Urbana si Cadastru 16. Taxa emitere adeverinte teren

intravilan IN REGIM NORMAL: 25 lei TAXA DE URGENTA este de 50 lei + contravaloarea adeverintei

Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Banca de Date

Urbana si Cadastru 17. Abonament G.I.S. – consultare Banca

de Date 6 luni – 600 lei 12 luni – 1000 lei

Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Banca de Date

Urbana si Cadastru 18. Taxa căutare acte in arhiva 30 lei /doc. Compartiment arhivă 19. Taxa eliberare copii documente Format A4 – 5 lei/filă

Format A3 – 10 lei/filă Compartiment arhivă

20. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta – in

termen de 7 zile lucrătoare

1000 Instituţia Arhitectului Şef Serviciul Autorizare şi Control

Construcţii 21. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de

construire in regim de urgenţă – in termen de 7 zile lucrătoare

1000 + 100% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiţii de până la

250.000 euro

1000 + 50% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiţii cuprinse intre 250.001 euro - 2.000.000 euro

1000 + 25% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiţii de peste

2.000.000 euro

Instituţia Arhitectului Şef Serviciul Autorizare şi Control

Construcţii

22. Taxa eliberare informaţii 1. taxa pentru eliberare planşe 2. taxa pentru eliberare parte

scrisa

10/pag

Instituţia Arhitectului Şef Serviciul Autorizare şi Control

Construcţii

23. Taxa pentru aviz plan de eliminare a deseurilor

50 Direcţia de Mediu Serviciul Avize Mediu Urban

24. Taxa inscriere la examenul de 10 Directia Tehnica

4

atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator de imobile

25. Taxa de autorizare a persoanelor juridice pentru desfasurarea

activitatii de administrare imobile

60 Directia Tehnica

26. Taxa pentru eliberarea acordurilor pentru desfăşurarea activităţilor

economice

69 lei Direcţia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate şi

Comerţ 27. Viza anuala pentru activitatile

economice ce fac obiectul Legii nr. 650/2002, altele decat cele de

alimentatie publica

50% din cuantumul taxei de autorizare Direcţia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate si

Comert

28. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport (valabilă 5 ani)

332 lei Direcţia Tehnică

29. Taxa pentru eliberarea copiei conform a autorizaţiei de transport

(valabilă 5 ani)

244 lei Direcţia Tehnică

30. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a copiei conforme a

autorizatiei de transport sau a licentei de traseu, ocazionate de schimbarea

denumirii operatorului de transport/intreprinderii, si/sau a

persoanei desemnate, adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de

schimbarea autovehiculului utilizat pentru serviciul de transport

20% din tariful iniţial Directia Tehnica

31. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi (valabil 5 ani)

500 lei

Direcţia Tehnică

32. Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de dispecerat taxi

250 lei Direcţia Tehnică

33. Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională

50 lei Directia Tehnica

34. Taxa de eliberare a avizului pentru aplicarea de inscrisuri si simboluri

50 lei/autovehicul/an Directia Tehnica

5

care reprezinta publicitate pentru terti pe autovehiculele ce efectueaza

serviciul de transport public de persoane in regim de taxi si in regim

de inchiriere 35. Taxa pentru eliberarea copiei

conforme a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului,

pentru transportul public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de

inchiriere)

244 Directia Tehnica

36. Taxa pentru emiterea Avizului de Oportunitate si a Avizului Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism

100 lei Instituţia Arhitectului Şef Biroul Dezvoltare Urbană şi

Avizare PUZ/PUD

37. Taxa pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru

planurile urbanistice

400 lei Instituţia Arhitectului Şef

38. Taxa pentru inaintarea documentatiilor Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu (PUZ/PUD) in plenul Consiliului Local al municipiului Timisoara

100 Instituţia Arhitectului Şef Biroul Dezvoltare Urbană şi

Avizare PUZ/PUD

39. Taxa de urgenţă pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală şi

adresă

TAXA DE URGENŢĂ este de 50 lei + contravaloarea certificatului

(contravaloarea certificatului – 8 lei – conform Anexei nr. I, art. 267, alin. 13)

Instituţia Arhitectului Şef Serviciul Banca de Date

Urbana si Cadastru

40. Taxa pentru vizarea autorizaţiei de transport public de persoane în regim

de taxi şi în regim de închiriere; pentru transportul public de mărfuri

sau bunuri în regim de taxi

20% din tariful iniţial Direcţia Tehnică

41. Taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de transport, al unei copii conforme a autorizaţiei de transport,

sau al unei licenţe de traseu

110 lei Direcţia Tehnică

6

42. Taxa pentru eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport,

ocazionate de suspendarea celei eliberate

332 lei Direcţia Tehnică

43. Taxa pentru vizarea listei de tarife 5 lei/bucata Direcţia Tehnică 44. Taxa de tranzit, pentru vehiculele de

transport marfă de peste 7,5 tone 200 lei Direcţia Tehnică

45. Taxa pentru eliberarea certificatului de performanţă energetică a clădirilor

10% din valoarea impozitului pe clădire, aferent anului în curs

Direcţia Tehnică

46. Taxa duplicat acord pentru desfasurarea unei activitati economice

69 lei

Directia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate si

Comert 47. Taxa de modificare a acordurilor

pentru desfasurarea unei activitati economice

50% din cuantumul taxei de autorizare

Directia Patrimoniu

Biroul Autorizare Publicitate si Comert

48. Taxa pentru viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica, altele decat restaurante si baruri care au o suprafata pana la 50 mp inclusiv.

300

Directia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate si

Comert

49. Taxa pentru viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica altele decat restaurante si baruri care au o suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp inclusiv.

500

Directia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate si

Comert

50. Taxa pentru viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica altele decat restaurante si baruri care au o suprafata mai mare de 100 mp.

700

Directia Patrimoniu Biroul Autorizare Publicitate si

Comert

7

Nota: I. Taxa de urgenta, prevăzută la pct. 5 se datorează în toate cazurile în care este posibilă eliberarea în regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili, cu excepţia celor pentru care in anexa 5 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgenţă, şi se încasează pe baza notei de plata întocmite de către angajaţii cu atribuţii în eliberarea acestora.

II. Procedura privind administrarea taxei de tranzit, prevăzută la pct. 44 din tabelul de mai sus, a fost aprobata prin HCL nr. 445/2009.

DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Mun. Timisoara

ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr. 2 _______________________

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată

Art.1 – (1) Pentru anul fiscal 2013, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăşi impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuinţă de domiciliu, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară

b) persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

(2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” şi „b” nu deţin mai multe proprietăţi în afara celei de domiciliu. Nu se încadrează în prevederile alin.(1) spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, chiar dacă spaţiul respectiv se află la aceeaşi adresă cu locuinţa de domiciliu.

Art.2 – (1) Pentru anul fiscal 2013, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) din

prezenta hotărâre, beneficiază de scutire în proporţie de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinţei de domiciliu, în condiţiile prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre.

(2) Nu se încadrează în prevederile alin.(1) terenurile încadrate în altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, chiar dacă acestea sunt situate la adresa de domiciliu.

Art.3 – În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil, scutirea se

acordă, în condiţiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.1 şi 2 din prezenta anexă, şi doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 – Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de

domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acestuia.

Art.5 - Cererea va cuprinde : - elementele de identificare a solicitantului - elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea - natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea.

Art.6 – (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente: - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in conformitate cu

originalul, de catre personalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau

reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare) - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salariu net,

cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin)

2

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligaţia să prezinte o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Administraţia Financiară Timişoara în acest sens.

Art.7 – Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 – (1) Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzută la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele Primariei cu debite restante.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru acordarea scutirii, se iau în considerare doar obligaţiile fiscale cu debite prestabilite (cum sunt impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport).

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Fiscala, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus aprobarii directorului executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Art.10 – Persoanele fizice beneficiare ale scutirilor, respectiv ale reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe, vor fi obligate ca, in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.

DIRECTOR EXECUTIV

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_1.pdf

1

-Anexa nr. 1 La HCL NR._________________________

1. Impozitul asupra mijloacelor de transport pe apă

Tipul taxei Nivelul pentru anul 2013 Impozit – lei -

Art. 263 alin. (7) pct. 4 – Nave de agrement 964 2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor –cap. V-

Tipul taxei Nivelul pentru anul 2013

Art. 267 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban :

Taxa –lei- a) până la 150 m² inclusiv 5 b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 c) între 251 şi 500 m² inclusiv 8 d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10 e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 f) peste 1.000 m² 12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care

depaseste suprafata de 1.000 mp Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

7 lei pentru fiecare mp afectat

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7 lei pentru fiecare mp de suprafata

ocupata de constructie

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

11 pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene

13

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

8

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice in mediul urban

-

Art. 268 alin. (1^1) Viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice

-

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

17

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

28 lei

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător diferenţiat pe produse:

- grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru

68

2

boabe, alte cereale ; - mazare boabe, fasole boabe, alte leguminoase

pentru boabe ; - plante textile - floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia boabe,

alte plante uleioase; - sfecla de zahar, tutun, alte plante pentru alte

industrializari ; - cartofi; - plante medicinale si aromatice ; - tomate, ardei, vinete, varza, conopida, castraveti-

cultivate in câmp, solarii si sere - pepeni verzi si galbeni ; - plante de nutret ; - flori cultivate in sere si solarii (garoafe,

trandafiri, gerbera, frezia etc.) - plante ornamentale si dendrologice; - fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la

distante aproximativ normale pe rand si intre randuri ;

- struguri din plantatiile viticole; - material săditor de pomi fructiferi şi arbuşti

fructiferi; - rasaduri de legume si flori; - lapte, branza, smantana si alte produse lactate; - miere de albine, propolis, laptisor de matca si alte

produse apicole ; - ciuperci cultivate; - muraturi; - carne; - bovine, porcine, ovine şi caprine, cabaline; - iepuri; - păsări din toate speciile (găini, gâşte, raţe, curci,

etc.);

- morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, hrean; - ceapa, praz, usturoi; - ridichi de vara si de iarna; - sfecla rosie; - brocoli ; - andive; - dovleci, dovlecei; - gulii; - fasole verde, mazare verde; - struguri de viţă din curte sau gradina; - capsuni ;

44

- fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti; - arpagic; - seminte de legume si flori; - oua;

14

- salata, spanac, măcriş; - ridichi de luna; - marar, cimbru, tarhon, leustean, busuioc,

sparanghel;

8

3

- frunze de patrunjel si telina; - flori de gradina (lalele, narcise, zambile,

crizanteme, trandafiri, gladiole etc.) Art. 268 alin (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 1. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica, care au o suprafata pana la 50 mp 2. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica care au o suprafata cuprinsa intre 51 si 100 mp 3. Viza anuala pentru unitatile de alimentatie publica care au o suprafata mai mare de 100 mp.

300 lei

500 lei

700 lei

Nota : In cazul in care producatorul solicita eliberarea certificatului de producator pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs.

Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa.

3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate – cap. VI Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama

si publicitate :

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura

de afisaj pentru reclama si publicitate

lei/mp sau fractiune de mp.

28

20

4. Impozitul pe spectacole – cap. VII Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă :

a) în cazul videotecilor b) în cazul discotecilor

lei/mp. 0,2 0,4

5. Alte Taxe locale –cap. X- Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor

publice

1. taxa pentru depozitarea de materiale

lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

4

2 a. taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc. 2 b. taxa pentru ocuparea domeniului public cu sisteme publicitare

3. taxa de ocupare a domeniului public pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere

4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere neutilizate

5. Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a panourilor

de afişaj proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara

6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în

vederea comercializării sau distribuirii de presă (vânzători ambulanţi)

7. Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare

3 lei in zona A

2 lei in celelalte zone

3 lei în zona A 2 lei în celelalte zone

- 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august - 1 leu/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie - 0,5 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie

0,25 lei/mp/zi

1,5 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

DIRECTOR EXECUTIV Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

ADRIAN BODO

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01 Ver. 1 1

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

Nr. __________________________

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 in Municipiul Timisoara

În conformitate cu prevederile art.292 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,

modificată: „(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau

care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.”

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată:

„ Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile

judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292. (…)”

Arătăm ca, prin HG nr. 956/2009 au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, până la data întocmirii prezentului referat nefiind emisă o nouă hotărâre de Guvern pentru aprobarea sumelor indexate, prin coroborarea prevederilor art. 288 alin. (1) cu cele ale art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, aceste valori sunt aplicabile si in anul fiscal 2012.

Pentru anul fiscal 2013, se propune stabilirea unei cote adiţionale la impozitul pe clădire datorat de către contribuabilii persoane juridice de 20%, criteriul avut în vedere fiind necesităţile bugetului local.

Majorarea este propusă în conformitate cu prevederile art. 287 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, conform cărora:

„(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) şi d).

(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% faţă de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit art. 292.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.”

Cod FP 53-01 Ver. 1 2

In baza prevederilor Legii nr. 571/2003, consiliul local are competenta sa stabilească cota

impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă, stabilirea altor taxe locale ţinând cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal, stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, precum şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi completată.

De asemenea, potrivit codului fiscal, persoanele care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj in scop de reclama si publicitate nu sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la serviciile de specialitate, organul competent sa instituie in sarcina contribuabililor aceasta obligatie fiind consiliul local. In conditiile in care legea nu stabileste un termen de depunere a declaratiilor anuale, prin aceeasi hotarare se va stabili si termenul de depunere a acestora.

În conformitate cu prevederile art.282 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. Potrivit art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual.

Având în vedere intenţia Primăriei Municipiului Timişoara de a realiza Strategia şi Planul de acţiune privind schimbările climatice, necesitatea reducerii gazelor cu efect de seră (GES) - în special a celor produse prin activităţi antropice, precum şi promovarea utilizării de către cetăţeni a sistemelor care folosesc energiile regenerabile, pentru stimularea contribuabililor persoane fizice care montează şi pun în funcţiune astfel de instalaţii s-a considerat oportuna menţinerea facilităţilor fiscale, constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 100% pentru anul fiscal de referinţă.

Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale, precum si nivelul taxelor speciale au fost inaintate Directiei Fiscale, în calitate de iniţiator al Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013, de catre compartimentele de specialitate care administreaza aceste impozite si taxe, prin adresele anexate in copie si care fac parte integranta din prezentul referat. (Direcţia Patrimoniu – Biroul Autorizare Publicitate şi Comerţ – adresa nr. IF2012- 5341/26.04.2011, Direcţia Tehnică – adresa nr. IF2012-5341/27.04.2012, Compartiment Arhivă – adresa nr. IF2012-5341/26.04.2012, Serviciul Autoritate Tutelară – adresa nr. IF2012-5341/26.04.2012, Serviciul Administrare Fond Funciar – adresa nr. IF2012-5341/23.04.2012, Instituţia Arhitectului Şef – Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru – adresa nr. IF2012-5341/23.04.2012, IAS – Serviciul Autorizare şi Control Construcţii – adresa nr. IF2012-5341/23.04.2012, Direcţia de Mediu – Serviciul Avize Mediu Urban – adresa nr. IF2012-5341/20.04.2012).

Avand in vedere cele prezentate mai sus, PROPUNEM:

1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, după cum urmează: a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si

taxele locale pentru anul 2013; b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe

clădiri în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,75 %; c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani

anteriori anului fiscal de referinţă se stabileşte la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota de impozitare se stabileşte la 30%;

Cod FP 53-01 Ver. 1 3

d) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, se stabileşte la 1,50 %;

e) cota taxei pentru servicii de reclama şi publicitate se stabileşte la 3%; f) cota taxei hoteliere se stabileşte la 1 % fiind aplicată la tariful de cazare practicat de unităţile

de profil, pentru întreaga perioadă de cazare. g) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an

calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire

2. Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2013, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2013 de către contribuabilii persoane fizice, se acorda o bonificaţie de 10%.

3. Cota adiţională aplicată impozitului pe clădire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru anul fiscal 2013, se stabileşte de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la 20%.

4. (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, are obligaţia să depună o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Consiliului Local, în termen de 30 zile de la data instalării, modificării ori desfiinţării, după caz, a panoului, afişajului sau structurii de afişaj.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu amendă de 100 de lei

în cazul persoanelor fizice, şi de 300 de lei în cazul persoanelor juridice. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 300 de lei în

cazul persoanelor fizice, şi de 1000 de lei în cazul persoanelor juridice. 5. Categoriile de persoane fizice cu venituri mici care pot beneficia de facilităţi fiscale în anul

2013, precum si procedura şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

6. Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu, acordate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara pentru anul 2013, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

7. Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2013 pentru montarea şi punerea în funcţiune de panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv de panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, sunt reglementate în Anexa nr.4.

8. Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora, pentru anul 2013, sunt prevăzute în Anexa nr. 5.

9. Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului, în anul 2013, pentru clădirile folosite pentru activităţi cu caracter social-umanitar, de către asociaţii, fundaţii sau culte, este prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentul referat.

10. Se instituie pentru anul fiscal 2013 taxa de habitat, în conformitate cu procedura prevăzută în Anexa nr. 7 la prezentul referat.

11. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul referat.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

EC. ADRIAN BODO

Vizat juridic

Cod FP 53-01 Ver. 1 4

Atasament: anexa_3_hcl_237.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institfutiaarhiiectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro IF2011-4654/11.05.2011 Anexa 3 LA HCL NR. Procedura, criteriile şi condițiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2013 Contribuabilii persoane fizice şi Asociaţiile de proprietari pot beneficia de scutire de impozit datorat pentru locuinţa de domiciliu, proporţional cu efortul financiar al contribuabilului, în cazul în care aceştia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2013) să realizeze următoarele lucrări: - înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan; - înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperișuri tip şarpantă sau refacerea acoperişurilor vechi tip şarpantă; - izolaţii termice şi hidro la faţade şi terasele imobilelor; - refacerea fațadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe faţade şi înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor şi astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluții tehnice cât şi refacerea fațadelor unde există tencuială şi ornamente. Scutirea se acordă în proporție de 100% pentru acei contribuabili care au realizat si finanțat lucrarea de reabilitare exclusiv din surse proprii, şi în proporţie de 20% pentru acei contribuabili care au realizat si finanțat lucrarea de reabilitare prin intermediul programelor guvernamentale, potrivit cărora o parte din investiție este finanțată din bugetele locale, județene sau de stat, după caz. Se va solicita Autorizaţie de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție precum şi pentru înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperișuri tip şarpantă şi izolare termică fațade. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2013. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăşi cuantumul impozitului datorat de către contribuabili pentru anul fiscal 2013. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, certificată de copia buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuinţa de domiciliu sau de reşedinţa, se înţelege locuinţa situata la adresa înscrisa în actele de identitate ale membrilor de familie sau după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței. După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea trebuie să depună documente justificative: cerere, copii de pe facturi şi chitanțe fiscale, copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu, copie autorizație de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile, iar pentru Asociaţiile de proprietari extras de carte funciară în extenso, în copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociaţia de

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitiectluluvisefeprimariatm.ro, internet:www,primariaim.ro Proprietari, semnat şi ştampilat de către administrator precum şi fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor. Scutirea se acordă proprietarului clădirii la care s-au efectuat lucrările prevăzute in prezenta anexă, precum şi mostenitorilor acestuia. Dovada calității de mostenitor se face cu actele de identitate şi certificatul de deces in cazul deşcendentilor de gradul I (copiii defunctului) şi a sotului supravieţuitor şi pe baza certificatului privind calitatea de mostenitor/certificat de mostenitor, în cazul celorlalte clase de succesori. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care la data depunerii dosarului nu figurează în evidențele fiscale cu rămăşite. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2013, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara pe baza referatului întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef. ARHITECT REF, SEF SERVICIU Arh. Ciprian CĂDARIU Ing.Terez Kolozsi Intocmit Ing. Simina DUMITRAŞCU - = Red./dact. S.D., 2 ex.