keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 437/27.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timişoara

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 437/27.11.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U22007-003427/12.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, având număr de înregistrare 08/PV - 17.09.2007;
Potrivit art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timişoara , având ca beneficiar pe S.C. ARMONIEI RE S.R.L. şi S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 5/2006, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+3E+Penthouse pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, S+P+6E pentru loturile 4, 5, 11, 12 si respectiv S+P+10E+2E Penthouse pentru lotul 3, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-002478/07.06.2007, procentul de ocupare al terenului POT max variind intre 40% pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 si 60 % pentru loturile 3, 4, 5, 11 si 12, coeficientul maxim de utilizare al terenului CUT de de 2.7 pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, C.U.T. de 5 pentru loturile 4, 5, 11 si 12 si C.U.T. 8.4 pentru lotul 3, spaţii verzi pentru funcţiunea propusă, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenurile, în suprafaţă totală de 42.636mp sunt identificate prin C.F. nr. 128591, nr. cad. 2166/4 în suprafaţă de 1010 mp, C.F. nr. 143947, nr. cad. 2166/5 în suprafaţă de 1212 mp, C.F. nr. 128593, nr. cad. 2166/6 în suprafaţă de 2110 mp, C.F. nr. 4098, nr. cad. 2174/1 în suprafaţă de 20789 mp, C.F. nr. 13416, nr. cad. 2167, 2168, 2169 având suprafeţe de 4129 mp, 598 mp, 398 mp, C.F. nr. 128590, nr. cad. 2166/3/2 în suprafaţă de 1376 mp, C.F. nr. 128589, nr. cad. 2166/2/2 în suprafaţă de 1264 mp, C.F. nr. 139654, nr. cad. 2164/2; 2165/2; 2166/2/1; 2165/3; 2166/3/1 în suprafaţă de 2500 mp în proprietatea firmei S.C. ARMONIEI RE S.R.L. si C.F. nr. 2179, nr. cad. 2164/1, 2165/1, 2166/1, 2166/7 având suprafeţe de 513 mp, 994 mp, 4275 mp, 1468 mp, în proprietatea firmei S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L.

Art. 4: Eliberarea autorizatiei de construire se va realiza doar dupa reglementarea juridica a suprafetelor de teren afectate de drumuri.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. ARMONIEI RE S.R.L. şi S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Atelier CAAD S.R.L.,
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA U22007-003427/12.11.2007

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal: „Locuinte colective, servicii si comert”

strada Armoniei, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32007-004153/29.08.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, Servicii si comert”, strada Armoniei, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 344 din 16.01.2007; Având în vedere Raportul de Avizare 08/PV-17.09.2007 favorabil al Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective, Servicii si Comert” strada Armoniei, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului S.C. ARMONIEI RE S.R.L. şi S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L. elaborată de S.C. Atelier CAAD S.R.L., arhitect CATALINA BOCAN Timişoara, proiect nr. 5/2006.

Terenul propus pentru construire este situat in nordul municipiului Timisoara, in vest fata de str. Calea Sever Bocu, in vecinatatea Inelului IV de circulatie.Latura nordica a parcelei coincide cu limita administrativa si limita teritoriului intravilan .Latura sudica este marginita de imobilele de pe strada Armoniei, in est si vest este inconjurat de terenuri libere de constructii.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii nu se afla in zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 138 din 16.10.2007.

P.U.G. Timisoara prevede pentru aceasta zona functiunea de locuire si terenuri cu destinatie speciala, dar si terenuri agricole intravilane. Se propune mixarea functiunilor publice, care vor ocupa nivelele inferioare ale cladirilor, cu functiunea de locuire colectiva la nivelele superioare.

Terenurile, în suprafaţă totală de 42.636mp sunt identificate prin C.F. nr. 128591, nr. cad. 2166/4 în suprafaţă de 1010 mp, C.F. nr. 143947, nr. cad. 2166/5 în suprafaţă de 1212 mp, C.F. nr. 128593, nr. cad. 2166/6 în suprafaţă de 2110 mp, C.F. nr. 4098, nr. cad. 2174/1 în suprafaţă de 20789 mp, C.F. nr. 13416, nr. cad. 2167, 2168, 2169 având suprafeţe de 4129 mp, 598 mp, 398 mp, C.F. nr. 128590, nr. cad. 2166/3/2 în suprafaţă de 1376 mp, C.F. nr. 128589, nr. cad. 2166/2/2 în suprafaţă de 1264 mp, C.F. nr. 139654, nr. cad. 2164/2; 2165/2; 2166/2/1; 2165/3; 2166/3/1 în suprafaţă de 2500 mp în proprietatea firmei S.C. ARMONIEI RE S.R.L. si C.F. nr. 2179, nr. cad. 2164/1, 2165/1, 2166/1, 2166/7 având suprafeţe de 513 mp, 994 mp, 4275 mp, 1468 mp, în proprietatea firmei S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L.

Terenul este liber de constructii si este accesibil de pe latura sa sudica (strada Armoniei) si de pe latura nord-vestica unde se conecteaza cu Inelul IV propus pentru

Municipiul Timisoara, acesta fiind unicul acces de circulatie de vehicule de transport, ce se va putea descarca pe Calea Lipovei sau Calea Aradului.

In interiorul zonei se afla propuse o serie de strazi interioare, în corelare cu zona invecinata (prin propuneri de continuare a acestora), iar una, directionata nord-sud, leaga Inelul IV de strada Armoniei, ce va avea sens unic de la vest la est. Toate strazile interioare sunt prevazute cu carosabil de minim 6.00 m, cu spatii verzi de aliniament, cu trotuare si parcaje publice.

Numarul locurilor de parcare se va stabili in corelare cu numarul de apartamente ce se vor propune prin proiectul de arhitectura, în conformitate cu Anexa 2 din RLU aferent PUG.

Ansamblul este format din 12 loturi, avand o suprafata totala de 42636 mp. Pentru loturile aflate in discutie se propun urmatoarele regimuri de inaltime: D+P+3E+Penthouse pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, S+P+6E pentru loturile 4, 5, 11, 12 si respectiv S+P+10E+2E Penthouse pentru lotul 3.

Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-002478/07.06.2007.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Se propune un procent de ocupare al terenului de 40% pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 si 60 % pentru loturile 3, 4, 5, 11 si 12 precum si un coeficient maxim de utilizare al terenului de 2.7 pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, C.U.T. de 5 pentru loturile 4, 5, 11 si 12 si C.U.T. 8.4 pentru lotul 3. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal, „Locuinte colective, servicii si comert” strada Armoniei, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU CONSILIER Arh. Loredana PALALAU Arh. Diana BELCI AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. D.B.

  • ROMANIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT