keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 436/29.11.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca"

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 436/29.11.2005
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2005 - 19326 din 10.11.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 lit. (c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare blv. L. Rebreanu - I. Bulbuca", conform proiectului întocmit de SC APECC SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2005 - 19326 din 10.11.2005

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“MODERNIZARE BLV. L. REBREANU – I. BULBUCA”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Modernizare blv. L. Rebreanu – I. Bulbuca”.

Datorită gradului avansat de uzură a liniei de tramvai de pe traseele 7 şi 15, se impune reabilitarea lor, fapt care va afecta structura rutieră a bulevardelor pe care se află aceste trasee de tramvai, bv. Liviu Rebreanu şi bv. Dr. Iosif Bulbuca care la rândul lor sunt necorespunzătoare din punct de vedere al alcătuirii şi capacităţii portante.

Bv. Liviu Rebreanu şi bv. Dr. Iosif Bulbuca sunt amplasate în zona de sud a municipiului, astfel că cele două bulevarde realizează legătura între sud-vestul şi sud-estul municipiului. Cele două bulevarde supuse modernizării în conexiune cu lucrările de reabilitare a liniei de tramvai, sunt delimitate astfel:

- bv. Liviu Rebreanu delimitat de intersecţia cu Calea Şagului (inclusiv) şi intersecţia cu Calea Martirilor.

- bv. Dr. Iosif Bulbuca delimitat de intersecţia cu Calea Martirilor (inclusiv) şi sensul giratoriu de la intersecţia cu Calea Buzaşului.

În situaţia actuală, bv. Liviu Rebreanu şi bv. Dr. Iosif Bulbuca are patru benzi de circulaţie cu îmbrăcăminte asfaltică, partea carosabilă fiind mărginită pe partea stângă a fiecărui sens de circulaţie de platforma liniei de tramvai, iar pe partea dreaptă a sensului de circulaţie de trotuare şi zone verzi cu plantaţii de arbori.

Pe tronsonul de drum supus modernizării linia de tramvai este dublă în platformă proprie, amplasată între cele două sensuri de circulaţie

În situaţia proiectată, pe bv. Liviu Rebreanu şi bv. Dr. Iosif Bulbuca se păstrează cele patru benzi de circulaţie fiind prevăzută refacerea integrală a structurii rutiere care include şi pozarea de borduri şi rigole noi.

Pe tronsonul care se supune modernizării, soluţia de realizare a platformei liniei cale tramvai este în platformă proprie păstrându-se amplasamentul actual, fiind separată de traficul auto de borduri care permit scurgerea apelor de pe platforma liniei cale.

Intersecţiile străzilor şi bulevardelor cu cele două bulevarde supuse modernizării se păstrează ca şi configuraţie şi dirijare a fluxurilor de autovehicule, singura excepţie fiind intersecţia Bv. Liviu Rebreanu cu Bv. Constantin Brâncoveanu unde pe sensul de circulaţie dinspre Cale Şagului spre Calea Martirilor s-a proiectat o bandă de virare la dreapta.

Pe Bv. Liviu Rebreanu pe partea dreaptă a sensului de mers dinspre str Drubeta şi Calea Şagului se amenajează un parcaj longitudinal cu 2 locuri de parcare.

Pe Bv. Dr. Iosif Bulbuca pe partea dreaptă a sensului de mers dinspre Calea Buziaşului spre Calea Martirilor se amenajează mai multe parcaje însumând un număr de 116 locuri de parcare, astfel:

• parcaj oblic cu 50 locuri de parcare; • parcaj longitudinal cu 66 locuri de parcare.

Racordările cu strazile laterale se vor reface din punct de vedere al elementelor geometrice, iar pe zonele străzilor laterale afectate de lucrări, se va reface imbrăcămintea.

Trotuarele se vor reface integral prin înlocuirea structurii acestora, în situaţia actuală imbracamintea acestora (dale de beton) fiind puternic degradată.

Pentru siguranţa circulaţiei se execută urmatoarele tipuri de marcaje rutiere: - marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulaţie, delimitrea benzilor

de circulaţie şi pentru delimitarea părţii carosabile; - marcaje transversale de oprire, cedare a trecerii şi traversare pentru pietoni; - marcaje diverse pentru ghidare, locuri de parcare, săgeţi sau inscripţii, etc. În cadrul lucrărilor rutiere se reface semaforizarea în următoarele intersecţii:

- intersecţia Bv. Liviu Rebreanu, Bv. Dâmboviţa şi Calea Şagului; - intersecţia Bv. Liviu Rebreanu cu Bv. Constantin Brâncoveanu; - intersecţia Bv. Liviu Rebreanu cu str. Drubeta; - intersecţia Bv. Liviu Rebreanu, Calea Martirilor şi Bv. Dr. Iosif Bulbuca; - intersecţia Bv. Dr. Iosif Bulbuca cu str. Arieş.

Colectarea apelor pluviale se realizează prin intermediul gurilor de scurgere racordate la canalizarea subterană. Pentru completarea reţelelor electrice stradale de iluminat public pe Bv. Liviu Rebreanu şi Bv. Dr. Iosif Bulbuca se executa linii electrice subterane de joasă tensiune şi se vor monta noi corpuri de iluminat. Odată cu lucrările de reabilitare a părţii carosabile de pe Bv. Liviu Rebreanu şi Bv. Dr. Iosif Bulbuca vor fi afectate gurile de scurgere stradale şi racordurile acestora la canalizarea municipiului, motiv pentru care sunt necesare lucrări de reabilitare a acestora.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Modernizare blv. L. Rebreanu – I.Bulbuca” este estimată la 31.749.344 RON, reprezentând 8.619.575 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Modernizare blv. L. Rebreanu – I. Bulbuca” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2005, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU T.R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ÎNTOCMIT, Ing. GEORGETA SZABO

  Atasament: Anexa.pdf

  Anexă la Hotărârea nr._______/___________

  “MODERNIZARE BLV. L. REBREANU – I. BULBUCA”

  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

  Denumirea investiţiei: “Modernizare blv. L. Rebreanu – I. Bulbuca”

  Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de sud

  Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

  Valoarea investiţiei: 31.749.344 RON, reprezentând 8.619.575 euro

  Din care C+M 29.038.992 RON, reprezentând 7.883.746 euro

  1.Amenajări pt.obţ.şi amenajarea terenului 112.882 RON, 30.646 euro - Amenajarea terenului 70.551 RON, 19.154 euro - Amenajări pt.prot.mediului 42.331 RON, 11.492 euro 2.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 603.776 RON, 163.918 euro - Studii de teren 3.790 RON, 1.029 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 3.500 RON, 950 euro - Studiu de Fezabilitate 46.052 RON, 12.503 euro - Proiect tehnic+caiet sarcini+det.execuţie 145.794 RON, 39.581 euro - Verificare proiect 5.832 RON, 1.583 euro - Organizare proceduri achiziţie publică 3.720 RON, 1.010 euro - Asistenţă tehnică 112.882 RON, 30.646 euro - Urmărire exec.prin diriginţi de şantier 282.206 RON, 76.616 euro 3.Cheltuieli pt. investiţia de bază 28.220.594 RON, 7.661.561 euro - Lucrări rutiere 27.080.058 RON, 7.351.919 euro - Reţele electrice 271.177 RON, 73.621 euro

  - Reţele apă – canal 869.359 RON, 236.021 euro 4.Alte cheltuieli 2.812.091 RON, 763.450 euro - Organizare de şantier 3,5% 987.721 RON, 268.155 euro - Comisioane,taxe,cote legale 377.507 RON, 102.489 euro - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 1.446.863 RON, 392.806 euro

  Director D.Edilitară Şef Serviciu T.R.P., Ing. Dumitru ANDOR Ing. Ioan GANCIOV Întocmit, Ing. Georgeta SZABO