keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 436/16.10.2015 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului de finantare - cadru

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 436/16.10.2015
pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului de finantare - cadru


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-27077/13.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general;
Având în vedere Ordinul nr. 130/2006, a Agentiei Nationale pentru Sport, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul nr. 236/2006;
Avand in vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b),d) si e), alin.6 lit.a) pct.6 si alin.7 lit.a din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Contractul de finantare -cadru , prin care se acorda contributia financiara pentru proiecte de activitate sportiva, prezentat în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cheltuielile de personal prevăzute în Anexa 1 la Contractul -cadru, Cap.II , pct.I se vor efectua condiţionat de reglementarea situaţiei legale.
Art.4. Cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea de Consiliului Local nr.147/25.03.2014 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează structura de specialitate cu activitatea sportiva si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
-Membrilor comisiei de analiză si evaluare;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_.pdf

1 COD FO53-01,ver.1

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE SC2015-27077/13.10.2015___________________

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva si

aprobarea contractului de finantare - cadru

Prin Hotararea Consiliului Local nr.147/25.03.2014 s-au aprobat Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă si Contractul cadru de asociere prin care se acorda contributia financiara pentru proiecte de activitate sportiva. Regulamentul prevede ca finantarea proiectelor de activitate sportiva a structurilor sportive si organizatiilor fara scop patrimonial,se realizeaza prin acordarea unor contributii financiare din bugetul local al Municipiului Timisoara, cap. 67.02.05.01-Sport, in cadrul unor contracte de asociere incheiate de Municipiul Timisoara cu structurile sportive si organizatiile mentionate.Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul pentru toţi". Aceste programe au fost definite la nivel national, avand scopul şi obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 130/2006.

Regulamentul aprobat a stat la baza finantarii activitatii sportive de la bugetul local, de la data aprobarii lui si pana in present.Acordarea contributiilor financiare prin contracte de asociere, s-a realizat pentru proiecte de sport care s-au incadrat in programele sportive de utilitate publică, fiind reglementată de urmatorul cadru legal: - Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; - Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată.

Atribuirea contractelor de finanţare s-a facut exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, solicitantii fiind persoane juridice fără scop patrimonial,structuri sportive( cluburi de drept public si privat, asociatii sportive judetene pe ramuri de sport, federatii), asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii. Finanţarea s-a efectuat pe bază de contract de asociere între autoritatea finanţatoare şi structura sportivă, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanţare şi admise, respectiv dupa aprobarea asocierilor prin hotarari de consiliu local. Contractul cadru de asociere a fost elaborat tinand cont de prevederile Legii nr.69/2000-art.69:

2 COD FO53-01,ver.1

’’ Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor.’’ Astfel, continutul contractului de asociere cuprinde: obiectul contractului, durata, contributia partilor contractante(Municipiul Timisoara si beneficiar) in cadrul asocierii, valoarea contributiei financiare alocata din bugetul local, categoriile de cheltuieli, modalitati de plata, regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar.Contractul de asociere are urmatoarele anexe: anexa1-categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii; anexa 2- actiunile sportive/activitatile cuprinse in calendarele competitionale ale sectiilor clubului sportiv/asociatiei sportive/ sau in proiectul organizatiei, cu costurile defalcate;anexa 3- scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare ai proiectului sportiv,din cadrul programului sportiv. Contractul are atasate cererea de finantare pentru proiect si bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului.

In urma misiunii de control tematic ’’Controlul fondurilor alocate din bugetele locale pentru activitati nonprofit de interes general(asociatii si fundatii) desfasurata in anul 2015, Camera de Conturi Timis, prin Raportul cu nr.SC2015-18136/21.07.2015 si Decizia nr.40/11.08.2015 a lasat ca si masuri in ceea ce priveste finantarea activitatii sportive urmatoarele: actualizarea Regulamentului emis privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva, cu respectarea riguroasa a prevederilor Legii nr.350/2005, care reprezinta cadrul legislativ general privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; selectia de proiecte sa se realizeze prin prevederea distincta a tipurilor de finantari ce se pot acorda structurilor sportive de drept public fata de structurile sportive de drept privat precum si modului de decontare a acestora; finanţarea proiectelor se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, coroborata cu Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti, care cuprinde si contractul de finanţare-cadru a proiectelor structurilor sportive. In consecita se impune modificarea contractului de asociere in ,,contract de finantare - cadru” . Avand in vedere expunerea de motive, propunem proiectul de hotarare prin care se reglementeaza prin modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva, noile conditii privind modul de derulare a finantarii din partea Municipiului Timisoara catre structuri sportive, asociatii si fundatii. Proiectul de hotarare se emite pentru: - aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din hotărâre; - aprobarea Contractului de finantare -cadru , prin care se acorda contributia financiara pentru proiecte de activitate sportiva, prezentat în Anexa 2, care face parte integrantă din hotărâre; - cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea de Consiliu Local nr.147/2014. Regulamentul supus aprobarii cuprinde urmatoarele; -Finantarea proiectelor de activitate sportiva se realizeaza prin acordarea unor contributii financiare din bugetul local al Municipiului Timisoara, cap.67.02.cap. 67.02.05.01-Sport, in cadrul unor contracte de finantare incheiate de Municipiul Timisoara cu organizatiile beneficiare. -Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul pentru toţi". -Solicitanţii care depun o propunere de proiect, trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial (denumite generic organizatii), constituite conform legii, respectiv:

3 COD FO53-01,ver.1

-cluburi sportive de drept privat, fără scop lucrativ, persoane juridice nonprofit, constituite, în condiţiile legii, ca structuri mono- sau polisportive;

-asociaţii judeţene pe ramură de sport, constituite ca persoane juridice de drept privat; -cluburile sportive de drept public, persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în

subordinea organelor administraţiei de stat, ca structuri mono- sau polisportive; -asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii.

-Ponderea procentuala pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila este: -sustinerea structurilor sportive din municipiul Timisoara cu pana la 90 % din bugetul

necesar proiectului; Solicitanţii asigură contribuţia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propus spre finanţare, din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Contribuţia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau natură, aportul în natură se cuantifică prin documente justificative.

-sustinerea evenimentelor si competitiilor sportive de interes local, national si international, organizate in municipiul Timisoara,cu cel putin 10% din bugetul necesar proiectului; -Pentru domeniul ,,sport’’, un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări pe un program sportiv de utilitate publica, în decursul unui an; -Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila. Rezultatele evaluarii in urma selectiei publice de proiecte vor fi supuse aprobarii Consiliului Local prin hotararile de consiliu local privind aprobarea proiectelor de sport finantate. -Toate cererile de finantare pentru proiecte validate ca eligibile sunt supuse evaluarii. Criteriile specifice de evaluare au fost completate fata de Regulamentul anterior si se aplica dupa grile specifice pentru: I.Programul "Promovarea sportului de performanţă"-1.Cluburi sportive de drept privat/ de drept public;2. Asociatiile judetene pe ramura de sport; II. Programul "Sportul pentru toţi"-Structuri sportive/ asociatii si fundatii; - Comisia va evalua si selecta separat proiectele structurilor sportive de drept privat, fata de proiectele structurilor sportive de drept public. -Finanţarea se acorda in baza unui contract de finantare incheiat intre autoritatea finanţatoare şi structura sportivă, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanţare şi admise, respectiv dupa aprobarea proiectelor finantate prin hotarari de consiliu local; -Contractul de finantare este elaborat în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 actualizată, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, si cuprinde: obiectul contractului; durata; contributia Municipiului Timisoara privind folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare si valoarea contributiei financiare alocata din bugetul local; drepturile si obligatiile partilor contractante; exercitarea controlului financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate;modalitati de plata; regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar. -Contractul de finantare are urmatoarele anexe:

Anexa1-categoriile de cheltuieli si dupa caz, cuantumurile, ce se pot efectua din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul contractului.

Anexa 2- actiunile sportive/activitatile cuprinse in calendarele competitionale ale sectiilor clubului sportiv/asociatiei sportive/ sau in proiectul organizatiei, si bugetul cu costurile defalcate;

4 COD FO53-01,ver.1

Anexa 3- scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare ai proiectului sportiv,din cadrul

programului sportiv. Contractul are atasate cererea de finantare pentru proiect si bugetul de venituri si

cheltuieli al proiectului. Având în vedere aspectele mentionate, inaintam pentru avizare si aprobare proiectul de hotarare.

Viceprimar, Pt.Secretar, Dan Diaconu Simona Dragoi

Director Directia Economica, Pt.Director Directia Institutii Scolare, Smaranda Haracicu Medicale, Sportive si Culturale, Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Florica Hongu Avizat Juridic, Daniela Ştefan

Atasament: Anexa_4.pdf

ANEXA nr.4 la contractul de finantare-cadru____________aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2015

Structura sportivă/asociatia /fundatia _________________

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI.

Proiectul ............................................

din Programul „Promovarea sportului de performanta”/ Programul” Sportul pentru Toti”

Perioada şi locul desfăşurării ...................................................................................

Nr. crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM

I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM

IV OBSERVAŢII1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1+2

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)

a). contribuţie proprie

b). donaţii

c). sponsorizări

d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care: 1-11

1. Închirieri baze sportive,sali,spatii,aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/Consultanţă

3. Transport

4. Cazare şi masă

5. Consumabile

6. Echipamente

7. Servicii

8. Administrative

9. Tipărituri

                                                             1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-Premii, indemnizatii

Altele...

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

% 100

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria

bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total

buget Contribuţie proprie

Alte surse, donaţii, sponsorizări, etc

1. Închirieri baze sp,sali,spatii,

aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/

Consultanţă

3. Transport

4. Cazare şi masă

5. Consumabile

6. Echipamente

7. Servicii

8. Administrative

9. Tipărituri

10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-Premii, indemnizatii

Altele...

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale, ordinii publice, resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,inform are

-consultanta in domeniul sportului

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

% 100

-Distributia in detaliu , in interiorul capitolelor/articolelor/ actiunilor/ activitatilor din Anexa 2, a sumelor locate din bugetul local, cade in sarcina structurii sportive, potrivit hotararilor Adunarii Generale si deciziilor Consiliului Director ale asociatiei, care raspund de modul de utilizare a sumelor alocate, in conformitate cu scopul si obiectivele acesteia si prevederile legale in vigoare.

-Modificarea repartitiei articolelor/naturilor de cheltuieli cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli din prezenta anexa si detaliate pe actiuni/activitati in Anexa 2 la contract, cu respectarea valorii finantarii aprobate, se poate face prin act aditional la contract semnat de reprezentantii legali ai partilor.

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ .................................

(numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

Data ...................

Ştampila

 

Atasament: Anexa_2.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Nr.inregistrare____________

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA 2 la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT- cadru de finantare

Cap.I. PARTILE 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- dl. Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. STRUCTURA SPORTIVA/ASOCIATIA/FUNDATIA(denumite generic ORGANIZATIA)…TIMISOARA, cu sediul in Timisoara/ localitatea…., str…., nr…….., certificat de identitate sportiva .…., cod fiscal nr……………….,cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca…………………………………, reprezentat prin dna/dl…………………. ,in calitate de presedinte/director/manager general, în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Consiliului local nr. _____________, au convenit încheierea prezentului contract. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea, din contributia financiara acordata din bugetul local , a proiectului...., din cadrul programului sportiv ’’Promovarea sportului de performanţă’’/’’Sportul pentru toţi’’. (2)Actiunile si activitatile desfasurate de structura sportiva... finantate prin prezentul contract, sunt prevazute in Anexa nr.2 . (3)Activitatea structurii sportive/asociatiei/fundatiei se circumscrie realizarii scopului si obiectivelor organizatiei, conform prevederilor statutului/actului de constituire. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI Art.2. (1)Prezentul contract se incheie pe o perioada cuprinsa de la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de ................. .

2

Cap.IV. CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Art.4. Municipiul Timişoara contribuie cu următoarele: 1. Asigura folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea structurii sportive/ asociatiei/fundatiei, pentru actiunile si activitatile prevazute in Anexa nr.2 la prezentul contract, in limita programului disponibil si conform programarii stabilite de comun acord cu reprezentantii structurii de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. 2.Repartizeaza structurii sportive/asociatiei/fundatiei suma de ... lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport, pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1. Cap.V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR Art.5. Structura sportivă/asociatia/fundatia are următoarele drepturi şi obligaţii: 1.sa utilizeze suma alocata din bugetul local prevăzută la art. 4,pct.2, exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute si potrivit destinaţiei stabilite prin contract la Anexa 2 si în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 2.să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 3; 3.sa asigure din alte surse de finantare acoperirea tuturor cheltuielilor necesare , conform Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, cu exceptia celor acoperite din bugetul local, pentru asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime , participarea la toate actiunile sportive din calendarele competitionale, in care sectiile structurii sportive sunt calificate, respectiv pentru desfasurarea optima a evenimentelor/competitiilor sportive in calitate de organizator; 4.să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; 5. sa promoveze imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi evenimentele media; 6.să permită persoanelor delegate de Municipiu să efectueze controlul privind modul de utilizare a sumei prevăzute la art.4,pct 2; 7. să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului; 8. va aloca o cota de minim ...% din suma prevazută la art.4,pct.2 pentru activitatea sportivă a echipelor secunde, de tineret si echipelor de copii si juniori, dupa caz, conform structurii organizatorice; 9. din suma alocata de Municipiul Timisoara structura sportiva poate finanta categoriile de cheltuieli aferente activitatii , precizate in Anexa nr.1 la prezentul contract; 10. sa intocmeasca si sa transmita,cel putin trimestrial, catre Municipiul Timisoara urmatoarele documente: - rapoarte financiare insotite de documentele justificative de cheltuieli, in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii actiunilor, conform modalitatilor de justificare stabilite de finantator. Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor din bugetul de venituri si cheltuieli-Anexa 4, în scopul verificării de către Primarie a încadrării în capitolele bugetare.

3

Raportul financiar va fi însoţit obligatoriu de documentele justificative, în copie, cu mentiunea’’conform cu originalul’’, inclusiv dovada plăţilor efectuate de beneficiar, în copie; la solicitarea Primariei beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original. - rapoarte de activitate intermediare/ la finalul anului competitional(finalul campionatului sau la finalul anului pentru sporturile al caror calendar competitional corespunde anului calendaristic) sau a evenimentului/competitiei,privind efectuarea actiunilor/ activitatilor, realizarea obiectivului/obiectivelor, dupa caz, a indicatorilor prevazuti in contract; Raportul de activitate va fi elaborat de către beneficiar pe baza comparării cu calendarul iniţial al proiectului. Acesta va cuprinde activităţile demarate, activităţile finalizate, sumele utilizate, necorelările existente faţă de planificare. 11.să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control din partea Primariei, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 12.sa promoveze un climat de fair-play si sa faca o imagine pozitiva Municipiului Timisoara; 13.să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea obligatiilor legale care revin organizatorilor competitiilor sportive, privind prevenirea si combaterea violentei in sport, respectiv a dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract; 14.sa participe la actiunile organizate de Primaria Municipiului Timisoara, la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 15.a)sa prezinte la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competitional şi sa întocmeasca împreună cu reprezentantii structurii de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara programul de activitati derulate in cadrul obiectivelor sportive. Neprezentarea calendarului sportiv competiţional va atrage de la sine pierderea gratuităţii sau neprogramarea actiunilor sportive la obiectivele sportive prevăzute la art.4,pct.1. ; b)sa reprogrameze antrenamentele sau/si competitiile, la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive ; c) sa respecte Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive; 16. să respecte Condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator; 17. suma alocată se va cheltui în cuantum de maximum ___% în primul semestru al anului, functie de desfasurarea activitatilor/actiunilor din program. Art.6. Municipiul Timisoara are următoarele drepturi şi obligaţii: 1.să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul local, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale; 2.(1)va efectua plata sumei alocate in tranşe, în baza solicitărilor de plată din partea structurii sportive/asociaţiei/fundatiei, în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont la data solicitării; (2)prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 10% din valoarea finanţării nerambursabile si se va achita în termen de 15 zile de la validarea raportului final. (3) finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.

4

(4) autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finantare ca plăţile către beneficiar sa se efectueze în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului; 3. va primi rapoarte financiare insotite de documente justificative, pentru cheltuielile efectuate din suma alocata, conform precizarilor cuprinse in art.5-pct.10; 4. sa solicite, in situatia in care se constata ca din finantarea alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in conformitate cu scopul si obiectivele structurii sportive/ asociatiei şi nu au fost utilizate conform prevederilor prezentului contract, restituirea sumelor acordate si/sau ,dupa caz, sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate; 5. sa diminueze cota aferenta anului competitional urmator,din finantarea aprobata pentru ansamblul anului bugetar inclus in durata contractului, in situatia in care se constata ca la finalul anului competitional in curs, structura sportiva nu si-a realizat obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3 la prezentul contract. 6. sa diminueze cu cota ultimei transe neachitate valoarea finantarii acordate pentru proiectele care au durata suprapusa cu anul bugetar, in situatia in care se constata prin Raportul de activitate final ca structura sportiva/organizatia nu si-a indeplinit obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3 la prezentul contract.

Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.7.Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa liber exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. CLAUZE SPECIALE Art.8.(1) Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara ; (2)În acest sens, structura sportiva/organizatia...va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate in baza prezentului contract de finantare ; (3)Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de actiunile/activitatile din proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4) Structura sportiva / organizatia...va permite persoanelor delegate de Municipiu să efectueze controlul privind modul de utilizare a sumei prevăzute la art.4,pct 2; (5)Biroul Audit din cadrul Primariei si Curtea de Conturi au dreptul de de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate conform prezentului contract; (6) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia. (7)Structura sportiva/ organizatia...se obliga să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control din Primarie, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Art.9. In baza rapoartelor de activitate intermediare/ la finalul anului competitional sau a evenimentului/competitiei sportive,primite de la structura sportiva/organizatia…, structura de specialitate din Primaria municipiului Timişoara va intocmi semestrial, sau la

5

sfarsitul anului dupa caz şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre structura sportiva/organizatia…. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizatiei.... Cap.VIII.RASPUNDEREA CONTRACTUALA Art.11. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare. Art. 12. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Cap. VIII LITIGII Art.13. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s- a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii. Cap.IX DISPOZITII FINALE Art.14.(1)Regimul de gestionare a sumelor repartizate de Municipiul Timisoara şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. (2)Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata de catre Municipiul Timisoara a contributiilor financiare acordate din bugetul local, pentru cheltuielile efectuate de structura sportivă/organizatia în baza prezentului contract, se fac potrivit normelor privind finanţele publice. Art.15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. Art. 16. Anexele nr. 1, 2,3 si 4 fac parte integrantă din prezentul contract. Art. 17. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru Municipiul Timisoara şi un exemplar pentru structura sportivă/asociatie/fundatie. MUNICIPIUL TIMISOARA, STRUCTURA SPORTIVA/ ASOCIATIA/FUNDATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR

/MANAGER GENERAL,

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

STRUCTURA DE SPECIALITATE, CONSILIER JURIDIC,

Atasament: Anexa_1.pdf

1

ANEXA nr.1 la contractul-cadru ___________aprobat prin HCLMT nr.________ Structura sportivă/Asociatia/Fundatia___________ Categorii de cheltuieli pentru actiunile/activitatile cuprinse in programele de selectie, pregatire sportiva, calendarele competitionale, organizare de competii si evenimente sportive din cadrul programului sportiv:’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ’’Sportul pentru Toti’’ desfasurate in perioada ________________ Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activitatii sportive de catre structura sportiva/asociatia/fundatia contractanta, din contributia financiara de la bugetul local. Naturile de cheltuieli din prezenta anexa se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, respectiv actiuni/activitati cuprinse in programele de selectie, pregatire sportiva, calendarele competitionale, organizare de competitii si evenimente sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive. Termenii şi expresiile utilizate in anexa au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);

2

7.structurile sportive –(in sensul prezentei anexe) sunt asociaţii de drept privat, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive. 8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitri, observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute in anexa, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.

3

Cap.II. Categorii de cheltuieli I. Cheltuieli de personal : se pot acorda conform prevederilor legale in vigoare

Cheltuieli cu salarii/Impozite/ Contributii la bugetul de stat/ Alte cheltuieli ce deriva din cheltuieli de personal II Categorii de cheltuieli altele decat cheltuieli de personal

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au

domiciliul/resedinta aceştia se poate efectua,dupa caz : a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ), cu cheltuielile aferente de combustibil, lubrifianti, taxe de drum,diurna sofer, si altele; c) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; d) cu avionul, clasa economică; e) cu navele de călători, după tariful clasei I; f) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

4

1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract / conventie civila intre club si sportiv/antrenor ;

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la activitatile sportive organizate în ţară se poate face dupa caz : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau apart- hoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ; se includ si cheltuieli cu utilitatile la locuintele inchiriate

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participantilor se face dupa caz: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

5

b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare,in limita prevederilor bugetare aprobate .

3. Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni :

a) Competiţii sportive interne: - de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară : până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de

alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 900 lei

6

lunar /persoană. b) cluburi sportive , pentru ceilalti sportivi legitimati din sectiile cluburilor la toate categoriile de varsta - pana la

600 lei lunar/ persoana (2) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (3) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv.

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane (1) Organizatiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi

oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj in limitele normativelor si conform cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive/asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportiva de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportiva a medicilor. (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme , impozitată în conformitate cu prevederile legale. (5) Cheltuielile de transport , masa si cazare pentru arbitri si oficialii delegati la competitiile sportive pot fi finantate de catre entitatile sportive organizatoare in limitele prevazute de prezenta anexa.

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri (1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor,precum si pentru asigurarea materialelor si

echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport si altor bunuri necesare realizarii actiunilor sportive pot fi efectuate astfel: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

7

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru : achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive,

echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, dupa caz in limita fondurilor prevazute in buget . Se pot efectua cheltuieli si pentru achizitia de alte mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii ;

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

9. Alte categorii de cheltuieli:

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor si activitatii clubului; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale;

8

i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei, tranzactii ; m) taxe, plati pentru obtinerea actelor pentru sportivi, necesare federatiilor sportive nationale, obtinerii permisului de sedere,etc ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) Cluburile sportive deţinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort. (4) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizaţiei sportive pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci. (2) La acţiunile sportive internaţionale,delegatiilor sportive straine li se pot oferi cadouri, dupa cum urmeaza : a) pentru cele organizate in tara :

campionate mondiale si europene – pana la 230 lei / delegatie sportiva alte competitii sportive internationale – pana la 200 lei / delegatie sportiva alte actiuni sportive internationale – pana la 175 lei / delegatie sportiva b) la actiunile sportive organizate in strainatate :

campionate mondiale si europene – pana la 2000 lei / actiune alte competitii sportive internationale – pana la 1500 lei / actiune alte actiuni sportive internationale – pana la 1200 lei / actiune (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe,plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale

9

III. Categoria cheltuieli :Premii, indemnizatii sportive, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi-seniori:loc I=2800 lei/loc II=2000 lei/loc III=1300 lei; 2.campionate nationale: a) sporturi individuale:- seniori I=1800lei/II=1400lei/III=1200 lei - tineret si juniori I: I=1200lei/II=800lei/III=500lei - juniori II-cadeti: I=900lei/II=700lei/III=400lei b) jocuri sportive: –senioriI=3700lei/II=2800lei/III=1800 lei -tineret si juniori I: I=2800lei/II=1800lei/III=1300lei - juniori II-cadeti: I=1800lei/II=1300lei/III=900lei -persoane cu dizabilitati-seniori: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei -jocuri sportive: I=2800lei/II=1800lei/III=1400lei (2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice-pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezenta anexa este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate;Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de MTS si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel:

10

a) un premiu de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană. (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, pana in limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit aliniatului (1)

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti (1) 1.la disciplinele sportive individuale: - antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat poate primi un premiu, al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat; - antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor unitare ale sportivilor pregătiţi. La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea persoanelor respective se face astfel: - antrenorul principal poate primi un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulată cu valoarea fiecăruia dintre celelalte premii obţinute de către sportivii pregătiţi; - antrenorii secunzi pot primi câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor. La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului ce se acordă fiecărui antrenor se stabileşte în funcţie de contribuţia acestuia la obţinerea rezultatelor. La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premierea persoanelor respective se face astfel: - antrenorul principal poate primi un premiu compus din valoarea premiului individual celui mai mare acordat unui sportiv - antrenorii secunzi pot primi câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, în raport cu contribuţia la obţinerea rezultatelor. La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu al cărui cuantum este cel mult egal cu valoarea

11

premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulţi antrenori, premiul respective se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia la obţinerea performanţelor; 2. la jocurile sportive: - antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult triplul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi; - antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiulacordat antrenorului principal. (2) Cluburile sportive, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiaţi/recompensaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat. (3) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii.

C.Alte premii acordate la actiuni sportive: (1)la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2)cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. (3) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

D.Indemnizaţii sportive (1) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie sportivă în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei sportive de lot naţional, respectiv : -Sportivul senior 720 lei/ junior 560 lei -Antrenorul principal 100% din indemnizatia sportivului antrenat -Antrenorul secund 85% din indemnizatia sportivului antrenat (2)Indemnizaţia sportivă prevăzută la alin(1)şi prima de lot olimpic nu se pot acorda pentru acelaşi beneficiar în aceeaşi perioadă de timp. Prin beneficiar, în sensul prezentului articol, se înţelege orice sportiv, antrenor, tehnician sau orice alt specialist.

12

IV Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2)Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive. (3)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata

Municipiul Timisoara,

Director executiv Directia Economica, Structura sportiva/ Asociatie/Fundatie Presedinte/ director/ manager general

Structura de specialitate cu activitatea sportiva,

Atasament: Anexa__2.1..pdf

ANEXA nr.2.1 la contractul de finantare-cadru________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2015

Structura sportivă/asociatia /fundatia _________________ Acţiunile/activităţile din cadrul programului sportiv:’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ’’Sportul pentru Toti’’

Proiectul sportiv: _______________________

Perioada de desfasurare ________________

Nr.

crt.

Denumirea actiunii/activitatii

Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Numar de participanti

Costul acţiunii

- lei

Alte mentiuni

1.

2.

3.

Municipiul Timisoara, Structura sportiva/Asociatia/Fundatia…,

Reprezentanti legali, Presedinte/director/manager general

 

 

 

 

ANEXA nr.2.2 la contractul de finantare-cadru________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2015

Structura sportivă/asociatia /fundatia _________________ Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv:’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ’’Sportul pentru Toti’’

Proiectul sportiv: _______________________

Perioada de desfasurare ________________

-lei-

Nr.

crt.

Actiunea/

Activitatea/

Categorii de cheltuieli

Valoare totala

-lei-

din care Alte mentiuni

finantare alocata de Municipiul Timisoara

Din venituri proprii/Atrase din alte surse

1. Acţiunea/activitatea .......

Total ............., din care:

a)… categ de cheltuieli

b)… categ de cheltuieli

2. Acţiunea/activitatea .......

Total ............., din care:

a)… categ de cheltuieli

b)… categ de cheltuieli

  Municipiul Timisoara, Structura sportiva/Asociatia/Fundatia…,

Reprezentanti legali, Presedinte/director/manager general

 

 

                                       

  ANEXA nr.3 la contractul de finantare-cadru________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2015

Structura sportivă/asociatia /fundatia _________________ Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare Acţiunile/activităţile din cadrul programului sportiv:’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ’’Sportul pentru Toti’’ Proiectul sportiv: _______________________

Perioada de desfasurare ________________   A.Scopul:

B.Obiective:

B1: Obiectivul general:

B2: Obiective specifice:

C. Indicatori:

C1: Indicatori de eficienta: (cost mediu/proiect, cost mediu/acţiune, cost mediu/participant, etc.)

C2: Indicatori fizici: (nr. de acţiuni, nr. de competiţii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.)

C3: Indicatori de rezultat: (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, rezultate sportive, sportivi in loturi nationale, etc.)

Municipiul Timisoara, Structura sportiva/Asociatia/Fundatia…,

Reprezentanti legali, Presedinte/director/manager general

Atasament: Regulament.pdf

1

Anexa 1 la HCLMT nr. ...............

Consiliul Local al Municipiului Timişoara 300030 Timişoara Bd. C.D. Loga nr. 1

Tel: 0040 256 490 310 Fax: 0040 256 490 494

REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, PENTRU PROIECTE DE ACTIVITATE SPORTIVĂ

2

Cap.I. Dispozitii generale 1.Scop si cadrul legislativ

Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, pentru proiecte de activitate sportiva , precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţii finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timişoara.

Art.2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică; b) autoritate finanţatoare - Municipiul Timişoara; c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; d) cheltuieli eligibile- cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabila; e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Municipiul Timişoara, în calitate de autoritate finanţatoare şi un beneficiar; f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local; g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al municipiului Timişoara; h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect şi/sau instituţie publică.

Art.3. Finantarea proiectelor de activitate sportiva se realizeaza prin acordarea unor contributii financiare din bugetul local al Municipiului Timisoara, cap.67.02.cap. 67.02.05.01- Sport, in cadrul unor contracte de finantare incheiate de Municipiul Timisoara cu organizatiile beneficiare.

Art.4. Contributiile financiare se acorda din bugetul local către beneficiari, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări, pentru urmatoarele categorii de proiecte:

a) finanţarea activităţii structurilor sportive locale de drept privat,constituite ca structuri non-profit în condiţiile legii,precum si a structurilor sportive locale de drept public, participante la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentul federaţiilor naţionale pe ramură de sport, in baza programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive;

b) sustinerea evenimentelor si competitiilor sportive de interes local, national si international, organizate in municipiul Timisoara;

Art.5. Procedura de acordare a finantarilor din fonduri publice, pentru programele sportive de utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportiva este reglementată de: - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizata; - Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

3

- Ordinul nr. 130/2006, a Agentiei Nationale pentru Sport, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul nr. 236/2006; - Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată. 2. Programe sportive

Art.6. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul pentru toţi".

(2) Aceste programe au fost definite la nivel national, avand scopul şi obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, si au fost adaptate la nivel local, după cum urmează:

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 1. Scop:valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie,

pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă;pregatirea si participarea la competitii in vederea obtinerii de rezultate deosebite pe plan intern si international;organizarea de evenimente si competitii sportive de interes local, national si international.

2. Obiective: a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la

reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului Timisoara si României pe plan internaţional; b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de

dezvoltare a fiecăreia la nivel local, naţional şi internaţional; c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare

ramură de sport; e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia

şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional; f) sustinerea organizarii, in colaborare cu federatiile de specialitate, Directia Judeteana

pentru Sport si Tineret Timis, cluburi sportive si asociatii judetene pe ramura de sport, a unor evenimente si competitii sportive de nivel local, national si international.

II. Programul "Sportul pentru toţi" 1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor

prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant; organizarea de actiuni/activitati sportive de masa, ca o alternativa a petrecerii timpului liber si a educatiei pentru miscare a intregii comunitati; selectia si promovarea tinerilor cu calitati deosebite catre cluburile locale de juniori; organizarea de evenimente de interes local, national si international.

2. Obiective: a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai

mulţi cetăţeni, din toate categoriile sociale si de varsta; b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în

mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive, a miscarii in aer liber.

c) sustinerea organizarii, in colaborare cu federatiile de specialitate, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis, asociatii si fundatii, Asociatia Judeteana’’Sportul pentru Toti’’, a unor evenimente sportive de nivel local, national si international.

4

3. Domeniu de aplicare Art.7. (1) Municipiul Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, cu

caracter regional, euroregional şi internaţional, în conformitate cu strategiile de tineret, cultură, sport, care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii; (2) Contributiile financiare de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,cu modificările ulterioare; (3) Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului de sport.

Art.8. Solicitanţii care depun o propunere de proiect, trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial (denumite generic organizatii), constituite conform legii, respectiv: -cluburi sportive de drept privat, fără scop lucrativ, persoane juridice nonprofit, constituite, în condiţiile legii, ca structuri mono- sau polisportive; -asociaţii judeţene pe ramură de sport, constituite ca persoane juridice de drept privat; -cluburile sportive de drept public, persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, ca structuri mono- sau polisportive; -asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii. 4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Art.9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar; b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contributiei financiare prin contractul de finanţare nerambursabilă; c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contributiei financiare prin contractul de finanţare nerambursabilă; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel incat orice persoana juridica ce desfasoara activitati sportive nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) cofinantarea, in sensul ca atribuirea finantarii nerambursabile trebuie insotita de o contributie din partea beneficiarului de minimum 10%, din valoarea totala a finantarii; f) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare de la aceeasi autoritate finantatoare, in decursul unui an; g) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect catre alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial; h) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii contributiei financiare unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare; i) anualitatea, in sensul derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului calendaristic in care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.

Art.10. (1) Finantarea se acorda pentru acoperirea partiala a cheltuielilor unui proiect de sport, in baza unui contract de finantare incheiat intre parti; (2) Ponderea procentuala pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila este: -sustinerea structurilor sportive din municipiul Timisoara cu pana la 90 % din bugetul necesar proiectului;

5

-sustinerea evenimentelor si competitiilor sportive de interes local, national si international, organizate in municipiul Timisoara,cu cel putin 10% din bugetul necesar proiectului;

Art.11. (1) Pentru domeniul ,,sport’’, un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări pe un program sportiv de utilitate publica, în decursul unui an; (2) În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei lor pentru beneficiar; (3) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă pe un program sportiv, nivelul finanţării cumulat pe proiecte nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al municipiului Timisoara. (4) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. 4. Prevederi bugetare

Art.12. Programele si proiectele de sport, vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al municipiului Timisoara, prin bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’, 67.02.05.01- Sport), stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local. 5. Informarea publica si transparenta decizionala

Art.13. Procedurile de selectie a proiectelor, atribuirea contributiilor financiare, contractele de finantare semnate de catre Municipiul Timisoara cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile activitatii sportive, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Capitolul II. Procedura de solicitare a finanţării

Art.14. Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, prevăzute la art.9. Rezultatele evaluarii in urma selectiei publice de proiecte vor fi supuse aprobarii Consiliului Local.

Art.15.(1) Autoritatea finantatoare poate organiza anual o singură sesiune de selecţie a proiectelor, sau mai multe, in functie de bugetul disponibil; (2) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat; (3) Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant; (4) În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

Art.16. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria municipiului Timişoara va cuprinde următoarele etape: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare; b) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12-la informaţii), în conformitate cu art.16 din Legea nr. 350/2005; c) depunerea proiectelor, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 în termenul limită stabilit, în atenţia structurii de specialitate cu activitatea sportiva;

6

d) verificarea eligibilităţii, înregistrarii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; e) evaluarea propunerilor de proiecte; f) comunicarea rezultatelor; solutionarea contestatiilor; g) aprobarea hotararilor de consiliu local privind aprobarea proiectelor de sport, ale structurilor sportive si organizatiilor, care au fost selectate; h) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; i) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finantare, pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 – la informaţii, în conformitate cu art.16 din Legea nr. 350/2005);

Art.17. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic, până la data anunţată de finanţator, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D. Loga nr. 1, pentru structura de specialitate cu activitatea sportiva din Primarie şi va avea menţiunea pe plic „pentru Comisia de evaluare si analiza a proiectelor de sport” - Solicitare de sprijin financiar-sport / Numele şi adresa completă a solicitantului

Art.18. Formularul Cerere de finantare cu propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnat, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art.19. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă semnat în urma evaluării proiectului. Bugetul va fi completat în fişierul Anexa 4 şi va fi tipărit din acel fişier, disponibil pe site-ul primăriei.

Art.20. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de sport pentru acordarea contributiilor financiare, documentaţiile din dosarul de participare , prevăzute la art. 23-pct b) din Regulament, se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.

Capitolul III. Conditii si criterii de acces la fonduri publice în vederea finantării

Art.21.Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive de drept public si privat, sunt următoarele: a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, constituita ca structura nonprofit, participanta la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport; vor fi acceptate proiectele depuse de structurile care au sediul in raza teritorial-administrativa a municipiului Timisoara si reprezinta municipiul Timisoara; exceptie fac structuri sportive din alte localitati(cluburi,federatii nationale), care organizeaza in Timisoara competitii sportive internationale, de mare importanta, de interes public pentru municipiul Timisoara si Romania, pentru care au solicitat parteneriat pentru finantare; vor fi avizate de catre Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis cererile structurilor sportive care depun pentru prima data proiecte de finantare. b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare/contract de asociere; e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

7

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; i) sa aiba alte surse de finantare (contributie proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea totală a finanţării proiectului; j) sa fi respectat obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare, anterior cu Municipiul Timisoara si sa nu fi comis o grava greşeala în materie profesională, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens; k) sa nu aiba conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive; l) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; m) să depună cererea de finanţare completă, în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

Art.22.Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către organizatii -asociatii sau fundatii, persoane juridice fara scop patrimonial, sunt urmatoarele: a) sa fie asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii, care au prevazute in Statut/ actul constitutiv desfasurarea de activitati sportive si/sau organizare de competiţii şi evenimente sportive; vor fi acceptate proiectele depuse de organizatiile care au sediul in raza teritorial- administrativa a municipiului Timisoara si reprezinta municipiul Timisoara; exceptie fac organizatii sportive din alte localitati, care organizeaza in Timisoara evenimente/competitii sportive de interes public pentru municipiul Timisoara si Romania, pentru care au solicitat parteneriat pentru finantare; b) cele cuprinse la art.21,punctele c) pana la m).

Art.23. Sunt eligibile structurile sportive si organizatiile care: a) respectă criteriile si conditiile prevazute la art.21 si art.22; b) au depus dosarul cu documentatia de solicitare a finantarii, cu următoarele documente: 1) formularul de cerere de finanţare, conform Anexei 1 a Regulamentului ; 2) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art.19; 3) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos: - scrisori de intenţie din partea terţilor; - contracte de sponsorizare/ de finantare; - bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului; - extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect; - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; - declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte deţinerea disponibilitaţilor bănesti reprezentand cota proprie de finanţare a aplicantului; 4)declaraţie pe propria răspundere-Anexa 2 din Regulament; 5)declaraţia de imparţialitate – Anexa 5 din Regulament; 6)declaratia preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind reprezentantii legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia; 7) anexele 2,3 si 4 la contractul de finantare-cadru; 8) copie după certificatul de identitate sportivă şi avizul de constituire, pentru structuri sportive; 9) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă; 10) copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv; 11)dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz(pentru structuri sportive);

8

12) Certificat de atestare fiscală (Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timis) si Certificat de atestare fiscala (Directia Fiscala a Municipiului Timisoara); 13) copie dupa situaţia financiara anuala la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrata la administraţia finanţelor publice a municipiului Timişoara, cu excepţia structurilor sportive înfiinţate în anul în curs; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; 14)copie după certificatul de înregistrare fiscală; 15) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; 16)CV-ul coordonatorului de proiect; 17) copie după dovada de sediu in Timisoara; exceptie fac structuri sportive, organizatii din alte localitati(cluburi,federatii nationale,organizatii),care organizeaza in Timisoara evenimente/ competitii de interes public pentru municipiul Timisoara si Romania. 18) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Capitolul IV. Organizarea si functionarea comisiei de analiza si evaluare a proiectelor

Art. 24. (1) Analiza proiectelor de sport este efectuata de catre o comisie de analiza si evaluare, constituita la nivelul Municipiului Timisoara, prin dispozitie a Primarului(comisia actuala este aprobata prin HCLMT nr.9/26.06.2012). (2) Comisia are in componenta 5 membri si un secretar , fiind legal întrunita în prezenţa a minim trei membri. (3)Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei. (4) Secretarul comisiei precum si supleantul secretarului vor fi desemnati din cadrul structurii de specialitate cu activitatea sportiva din cadrul Primariei municipiului Timisoara. Secretarul nu are drept de vot. (5) Fiecare membru al comisiei de analiza si evaluare va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevazut în Anexa nr.7 a Regulamentului. (6) Secretariatul tehnic al comisiei de analiza si evaluare este asigurat de reprezentanti ai executivului, din cadrul structurii de specialitate cu activitatea sportiva din cadrul Primariei municipiului Timisoara si va prelua documentatiile de solicitare a finantarii, pe masura inregistrarii lor. (7) Secretariatul verifica dosarul cu documentatia de solicitare a finantarii pentru fiecare proiect privind intrunirea criteriilor si conditiilor de eligibilitate si inainteaza comisiei un Raport de prezentare a proiectelor, structurat pe anexe intocmite pe cele doua programe sportive de utilitate publica(definite la art.6), fiecare anexa avand capitole separate pentru structuri sportive de drept privat si structuri sportive de drept public(definite la art.8). (8)Selectia de catre comisie a proiectelor validate ca eligibile consta in ierarhizarea proiectelor structurilor sportive/organizatiilor pe cele doua programe de utilitate publica, in functie de valoarea si importanta proiectului in domeniul sportiv respectiv, conform punctajului. Comisia va evalua si selecta separat proiectele structurilor sportive de drept privat, fata de proiectele structurilor sportive de drept public. (9) Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.Decizia comisiei de analiză si evaluare însoţită de Raportul de evaluare privind atribuirea contractelor de finanţare, va fi înaintată catre structura de specialitate din cadrul Primariei pentru a elabora si promova în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, hotararile de consiliu local privind aprobarea proiectelor de sport finantate.

9

Capitolul V. Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor 1.Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive (condiţii cumulative):

Art.25.Solicitantul finantarii, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor sportive, va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timisoara consideră oportuna si importantă finanţarea activităţii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit în condiţiile legii, participante la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, în baza contractelor şi a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive. Proiectele sportive de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional vor sprijini candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii, conform criteriilor solicitate prin programul european.

Art.26. Proiectele de sport depuse spre a fi selectate trebuie să urmarească urmatoarele: a) se înscriu în Programele sportive de utilitate publică: programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul pentru toţi"; b) sunt de interes public local si se inscriu in strategia locala pentru sport, urmarind: -promovarea si dezvoltarea activitatii sportive de performanta ori recreative; - asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive/ disciplinelor individuale la nivel de performanta sau nivel recreativ; - imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din cluburile sportive locale; - asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Municipiul Timisoara, respectiv atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara; - creşterea accesului cetăţenilor la activitati sportive organizate; - organizarea unor competitii si evenimente sportive de anvergura; - dezvoltarea cooperării sportive internaţionale; - promovarea valorilor sportive locale în circuitul naţional, regional şi internaţional; - promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international; c) sunt depuse de structuri sportive/ organizatii eligibile; d) asigură contribuţia financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; e) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin: - experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare; - caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetatenii, comunitatea); - capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus; - experienta de colaborare, parteneriat cu alte structuri sportive, autoritatile publice, organizatii in tara si din strainatate, dupa caz.

Art.27. In cadrul programelor sportive de utilitate publica vor beneficia de finantare structurile/ organizatiile, care indeplinesc urmatoarele conditii de reprezentare sportiva:

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă": a. Jocurile sportive

- sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, cu echipe participante in prima divizie/liga a Campionatului national, a doua divizie/liga la fotbal si/sau intr-una din urmatoarele competitii oficiale: Cupa Romaniei, cupe europene, alte competitii internationale;

- sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, pentru echipe de seniori care au retrogradat sau activeaza in divizii/ ligi inferioare, la jocuri sportive care nu au reprezentare prin alte echipe in prima divizie/ liga, sunt jocuri sportive care au traditie si genereaza interes si impact pozitiv in comunitatea locala. In conditiile in care aceste echipe au ca obiectiv promovarea in prima divizie/liga si asimileaza juniori din cluburile locale, este oportuna finantarea lor, pentru a asigura continuitatea si dezvoltarea acestor ramuri sportive.

10

Echipele care retrogradeaza sau activeaza in a doua divizie/liga(alte sporturi decat fotbal) si nu promoveaza in anul urmator competitional, nu sunt finantate.

- sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive la categoriile de tineret,juniori si copii, participante in campionate nationale,respectiv in alte competitii interne si internationale, organizate de federatiile sportive nationale/asociatiile judetene pe ramura de sport;

- echipele din centrele de copii organizate in cadrul structurilor sportive, participante in competitii de nivel zonal, judetean, local, organizate de asociatiile judetene pe ramura de sport/ directii judetene pentru sport si tineret;

- sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizeaza in Timisoara competitii sportive interne si internationale de anvergura,sau reprezinta Municipiul Timisoara in competitii organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara si strainatate.

- pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute la categoriile seniori, tineret si juniori, la competitiile sportive interne si internationale oficiale.

b.Discipline individuale - sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoria seniori, cu sportivi

participanti la probe individuale sau pe echipe, la campionate nationale, Cupa Romaniei si alte competitii oficiale interne, respectiv cu sportivi in loturile nationale pentru campionate mondiale, europene si alte competitii internationale oficiale;

- sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoriile de tineret,juniori, cadeti si copii, cu sportivi participanti la probe individuale sau pe echipe, la campionate nationale, Cupa Romaniei, campionate nationale scolare si alte competitii oficiale interne, respectiv cu sportivi in loturile nationale pentru Campionate mondiale, europene si alte competitii internationale oficiale;

- sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, tineret, juniori, care organizeaza in Timisoara competitii sportive interne si internationale de anvergura,sau reprezinta Municipiul Timisoara in competitii organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara si strainatate;

- pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute la categoriile seniori, tineret, juniori, cadeti si copii,la competitiile sportive interne si internationale oficiale.

II. Programul "Sportul pentru toţi"

- structurile sportive,asociatiile si fundatiile care promoveaza sportul pentru toti prin evenimente/competitii organizate in Timisoara, de nivel intern si international, care sunt cuprinse in calendarele Federatiei Romane Sportul pentru Toti, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Directiei pentru Tineret si Sport Timis, Asociatiei Judetene ”Sportul pentru Toti” Timis, Academiei Olimpice Romane-filiala Timis, si/sau in parteneriat cu alte organizatii din tara si strainatate; - structurile sportive, asociatiile si fundatiile, cu sportivi/ practicanti care reprezinta Municipiul Timisoara in evenimente /competitii organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara si strainatate. 2. Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive Durata activităţilor programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive: Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din municipiul Timisoara este aprobata anual in bugetul local.Finanţarea programelor/proiectelor/acţiunilor sportive se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la data de 31 decembrie ale anului bugetar şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finanţare.

11

3. Cofinanţare Municipiul Timisoara acordă finanţări pentru programe, proiecte şi acţiuni sportive în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.Orice finanţare nu poate depăşi 90% din bugetul total al proiectului. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale municipiului Timişoara. Solicitanţii asigură contribuţia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propus spre finanţare, din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Contribuţia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative. Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări, etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii. Sursele de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării pot fi în numerar şi/ sau în natură. Sursele de finanţare în natură pot fi: cuantificări în lei ale contravalorii bazelor sportive inchiriate, ale activităţilor realizate de voluntarii beneficiarului finanţării, ale echipamentelor utilizate(sonorizare, lumini, altele similare), respectiv transportul participanţilor şi al echipamentelor. 4. Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în Regulament. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de analiză si evaluare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. 5. Modul si formele de comunicare privind desfasurarea si rezultatele selectiei

Art.27.(1) Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de analiza si evaluare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare. (2) În urma sesiunii de selectie finanţare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de către membrii comisiei. (3) Afişarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizarii desfăşurării sesiunii de finanţare, la sediul structurii de specialitate din Primarie şi pe site-ul Primariei.

Art.28. Contestaţii: (1) Rezultatele sesiunii de finanţare pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării; (2) Contestaţiile se depun la sediul structurii de specialitate din Primarie. (3) Analiza contestaţiilor se efectuează de către comisia de contestaţii, constituită în acest scop la nivelul structurii de specialitate si raportul se inainteaza spre aprobare comisiei de analiza si evaluare. (4) Răspunsul la contestaţii se transmite pe fax şi ulterior prin poştă contestatarilor în termen de 2 zile lucrătoare, de la data depunerii;

Art.29. Comisia de evaluare înaintează structurii de specialitate din Primarie, Raportul de evaluare cu proiectele câştigătoare, în vederea întocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind aprobarea proiectelor de sport si alocarea sumelor din bugetul local.

Art.30. În termen de 15 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Art.31. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie sa se transmita sub forma de document scris; orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii;documentele scrise pot fi transmise prin una din urmatoarele forme: scrisoare prin posta, telefax si/sau electronica(se aplica prevederile legale referitoare la semnatura electronica).

Art.32.Daca in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de consiliu local care a aprobat rezultatele selectiei, o structura sportiva/ organizatie nu se prezinta pentru incheierea contractului de finantare, se considera ca oferta de finantare din partea Municipiului

12

Timisoara nu a fost acceptata, iar proiectele in cauza se elimina de la finantare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte in ordinea descrescatoare a punctajului, cu incadrarea in suma disponibilizata. 6. Criterii de evaluare a proiectelor de sport

Art.33. Toate cererile de finantare pentru proiecte validate ca eligibile sunt supuse evaluarii. Criteriile specifice de evaluare se aplica dupa urmatoarele grile:

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 1. Cluburi sportive de drept privat/ de drept public

Nr. crt.

Criteriul de evaluare Punctaj maxim puncte

1. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

2. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

10

3. Experienţă anterioară în derularea proiectelor

5

4. Existenţa cadrelor tehnice specializate in cadrul structurii sportive -pondere sectii cu cadre tehnice specializate-pana la 50% -pondere sectii cu cadre tehnice specializate-peste 50%

1-3 3-5

5. Natura disciplinei sportive reprezentate olimpică neolimpică

10 5

6. Structura in care functioneaza clubul sportiv-numar de sectii pe ramura de sport -monosportiva -1 sectie -polisportiva cu 2-3 sectii / peste 3 sectii

5 7-10

7. Numărul total de sportivi legitimaţi; Marimea lotului-numarul de participanti (sportivi si stafful tehnic) la o actiune/ competitie sportiva

10 10

8. jocuri sportive-seniori: Complexitatea calendarului sportiv anual , nivelul competiţional la care activează secţia/structura:

- prima divizie/liga a Campionatului national, - a doua divizie/liga la fotbal, alte sporturi-numai echipe care au

obiectiv promovarea - Cupa Romaniei - participare in cupe europene - participare in alte competitii internationale

25 15 15 30 20

9. jocuri sportive-tineret/ juniori-copii: Complexitatea calendarului sportiv anual , nivelul competiţional la care activează secţia/structura:

- Campionatul National de tineret/juniori-copii - Campionatul National-Liga Elitelor juniori-copii - competitii internationale -competitii pentru copii de nivel zonal, judetean, local

15/10 15/10 15 10

13

10. discipline sportive individuale-seniori: Complexitatea calendarului sportiv anual , nivelul competiţional la care activează secţia/structura:

- Campionatul National -probe individuale sau pe echipe - Cupa Romaniei

15 10

11. discipline sportive individuale-tineret/ juniori/cadeti-copii: Complexitatea calendarului sportiv anual , nivelul competiţional la care activează secţia/structura:

- Campionatul National -probe individuale sau pe echipe - Cupa Romaniei

10/5/5 5

12. Importanta si valoarea evenimentelor/competitiilor sportive organizate de structura sportiva: -nivelul regional, national, transfrontalier- euroregional, international -numar de participanti/ numar de echipe Nota: puncteaza doar pentru proiecte individuale de scurta durata

5/10/15/20 10

13. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în campionatele naţionale/Cupa Romaniei pentru jocuri sportive Seniori Tineret/ juniori-copii

25/15 15/10

14. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în competitiile internaţionale pentru jocuri sportive Seniori: cupe europene Tineret/juniori –copii:competitii internationale

30 25/15

15. Sportivi selectionati in echipele nationale pentru participarea la

campionate mondiale/ europene la jocuri sportive Seniori Tineret/juniori

30/20 25/15

16. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în campionatele naţionale/Cupa Romaniei la discipline sportive individuale Seniori Tineret/ juniori/cadeti-copii

15/10 10/5/5

17. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în competiţiile internaţionale la disciplinele sportive individuale** Seniori Tineret/ juniori/cadeti-copii

30 25/15/10

18. Sportivi selecţionaţi în loturile naţionale si olimpice, pentru participarea la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, europene la disciplinele sportive individuale Seniori Tineret/juniori/cadeti-copii

30/20/10 15/10/5

19. Sportivi din cluburile de juniori promovaţi către echipele/ sectiile de seniori Nota: puncteaza doar pentru structuri de juniori

10

20. Parteneriate încheiate cu cluburi locale corespondente pentru promovarea / asimilarea sportivilor juniori Nota: puncteaza doar pentru structuri de seniori

10

21. Parteneriate încheiate (locale, judetene, regionale, nationale, transfrontaliere, internationale), pentru colaborari privind schimburi sportive, proiecte

10

22. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a spectatorilor la actiunile sportive

10

14

23. Vizibilitatea proiectului 10

24. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de

perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ? 10

25. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

10

26. Atragerea de parteneri şi surse de finanţare

15

Notă: -Grila de evaluare se aplica separat pentru cluburi sportive de drept privat si pentru cluburi de drept public; -Pentru cluburi sportive polisportive punctajul este media aritmetica a punctajelor obtinute pe sectii -Criteriile cu nr. crt. 13-14-15-16-17-18 se anulează reciproc, în funcţie de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau jocuri sportive). - Punctajul total al proiectului se obţine insumand punctajele pe criterii, dupa caz. - Nu poate fi luat în considerare, pentru a fi finanţat, un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda.

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 2. Asociatiile judetene pe ramura de sport

Nr. crt.

Criteriul de apreciere Punctaj maxim puncte

1 Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

2 Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

10

3 Experienţă anterioară în derularea proiectelor 5 4 Resurse umane necesare in derularea proiectului 5

5 Complexitatea calendarului sportiv anual-

numar de evenimente / competitii/ actiuni sportive organizate

10

6 Importanta si valoarea evenimentului/competitiei/actiunii sportive organizate de structura sportiva: regional, national, transfrontalier- euroregional, international

5/10/15/20

7 În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a populatiei/ numar participanti la evenimentul/competitia/ actiunea sportiva organizata

20

8 Complexitatea evenimentului : numar de actiuni/ probe sportive, pe diferite sectiuni/ categorii de varsta

20

9 Numarul de acţiuni de selecţie organizate

20

15

10 Organizarea competiţiilor sportive şcolare, de juniori

10

11 Parteneriate încheiate (locale, judetene, regionale, nationale, transfrontaliere, internationale), pentru colaborari privind proiecte

10

12 Importanta si valoarea evenimentului/competitiei/actiunii sportive organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara si strainatate, la care structura sportiva este invitata sa participe pentru reprezentarea sportiva a Municipiului Timisoara: national, transfrontalier- euroregional, international

30/40/60

13 Vizibilitatea proiectului 10

14 În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

10

16 Atragerea de parteneri şi surse de finanţare

15

Notă: - Punctajul total al proiectului se obţine insumand punctajele criteriilor. - Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda.

II. Programul "Sportul pentru toţi" Structuri sportive/ asociatii si fundatii

Nr. crt.

Criteriul de apreciere Punctaj maxim puncte

1 Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

2 Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

10

3 Experienţă anterioară în derularea proiectelor

5

4 Resurse umane necesare in derularea proiectului

5

5 Complexitatea calendarului sportiv anual- numar de evenimente / competitii/ actiuni sportive organizate

10

6 Importanta si valoarea evenimentului/competitiei/actiunii sportive organizate de structura sportiva: regional, national, transfrontalier- euroregional, international

5/10/15/20

7 În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a populatiei/ numar participanti la evenimentul/competitia/ actiunea sportiva organizata

20

8

Complexitatea evenimentului : numar de actiuni/ probe sportive, pe diferite sectiuni/ categorii de varsta

20

16

9 Parteneriate încheiate (locale, judetene, regionale, nationale,

transfrontaliere, internationale), pentru colaborari privind proiecte

10

10 Importanta si valoarea evenimentului/competitiei/actiunii sportive organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara si strainatate, la care structura sportiva/asociatia/fundatia este invitata sa participe pentru reprezentarea sportiva a Municipiului Timisoara: national, transfrontalier- euroregional, international

30/40/60

11 Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă/asociatia/fundatia în competiţiile interne/ internaţionale la care a participat in ultimii 2 ani

10/20

12 Vizibilitatea proiectului 10

13 În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

10

14 Atragerea de parteneri şi surse de finanţare

15

Notă: - Punctajul total al proiectului se obţine insumand punctajele criteriilor, dupa caz. - Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda. Capitolul VI. Încheierea contractului de finanţare

Art.34. Finanţarea se acorda in baza unui contract incheiat intre autoritatea finanţatoare şi structura sportivă, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanţare şi admise, respectiv dupa aprobarea proiectelor finantate prin hotarari de consiliu local.

Art.35.Contractul de finantare se încheie între Municipiul Timişoara şi solicitantul selecţionat,în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului local privind alocările de sume pentru finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive, sub sancţiunea revocării poziţiei din anexa la hotărârea de alocare.

Art. 36. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum si bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului.

Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finanţare

Art. 37. (1)Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finantare, numai în masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. (2)Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în anexa nr.1 la contract.

Art. 38.(1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finantare ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. (2) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.

Art.39. (1)Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 10% din valoarea finanţării nerambursabile.

17

(2)Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici un moment al derulării contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării. Capitolul VIII. Procedura de raportare şi control

Art.40. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte structurii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara următoarele raportări: - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/ anuale şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului Local. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.cu adresa de înaintare.

Art.41. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.

Art.42. Comisia de evaluare şi selectie va stabili duratele contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.

Art.43. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 15 decembrie, documente justificative avand datele de emitere în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor.

Art.44. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului , cât şi ulterior validării raportului final.

Art.45. Contractele de finantare vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Biroului Audit din cadrul Primariei si a Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

Art.46. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior. Capitolul IX. Sancţiuni

Art.47. Contractele de asociere pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esentiale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esentiale.

Art.48. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esentiale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite cu titlu de contributie , cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate si justificate , cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.

18

Art. 49. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local. Capitolul X. Dispoziţii finale

Art. 50. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1, în atenţia structurii de specialitate cu activitatea sportiva.

Art. 51. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare. Art. 52. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea

sportiva acordate din bugetul local, începand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat.

Art. 53. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

1) Anexa 1 - formular de cerere de finanţare( cu Anexa1.1/Anexa 1.2/Anexa 1.3./Anexa 1.4); 2) Anexa 2 - declaraţie persoane juridice; 3) Anexa 3 -formular pentru raport evaluare intermediare şi finale 4) Anexa 4- bugetul de venituri şi cheltuieli 5) Anexa 5- declaraţia de imparţialitate a beneficiarului; 6) Anexa 6- adresă de înaintare a raportului intermediar sau final; 7) Anexa 7- declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare; 8) Anexa 8- model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport.

19

Anexa 1 CERERE DE FINANŢARE A. Aplicantul: structura sportivă/ asociatia/ organizatia... 1. Solicitant

1.Denumirea structurii sportive/ organizatiei: …………………………………………….… 2.Prescurtarea.................................................................... 3. Adresa: …………………………………………………………………….….. 4. Certificat de identitate sportivă: …………………………………………….. 5. Alte date de identificare: Telefon: ………………; Fax: ………………..…...;

E-mail: ………………………………..……, Web: …………………………...

2.Date bancare

1. Denumirea bancii: …………………………………………….… 2. Numarul de cont: ……………………………… 3. Titular: ………………………….. 4. Cod fiscal: ………………………….

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul

1.Numele complet: …………………………………………….… 2: Telefon: ………………; Fax: ………………..…...; E-mail: ………………………………..……,

4. Responsabilul de proiect( daca est diferit de persoana de la pct 3)

1.Numele complet: …………………………………………….… 2: Telefon: ………………; Fax: ………………..…...; E-mail: ………………………………..……,

5.Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienţei în scrierea şi managementul proiectelor:

-Experienta in scrierea si managementul proiectelor -Anexa 1.1/Anexa 1.2/Anexa 1.3

B. Date privind proiectul 6. Titlul /Denumirea proiectului: ……………………………………………………… din cadrul Programului sportiv utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanta’’ si/sau a programului ’’Sportul pentru toti’’

20

7. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel: - titlul - scopul şi obiectivele - grupuri ţintă, beneficiari - activităţile principale - rezultatele estimate

8.Scopul şi obiectivele proiectului (max. 10 randuri):

9. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului: 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. .... 10. Locul desfăşurării proiectului (localitate): Locul de desfăşurare/acţiune/activitate: 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.... 11. Durata proiectului: de la ........... până la ............ 11. Perioada de derulare a activitatii/ /acţiunii: 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5... 12. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate: 12.1. 12.2 12.3. 12.4. 12.5. 13. Justificarea proiectului: 13.1.Obiective propuse pentru anul competitional .......Anexa 1.4 13.2. Anexa 1.2./Anexa 1.3 14. Rezultatele scontate: impactul proiectului, mijloace de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; 15. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon): 15.1. Coordonator: …………………………………………………………………

21

16.2. Responsabil financiar: ……………………………………………………….. 16.3. Responsabil cu probleme tehnice: …………………………………………… 16.4. Alţi membri, după caz: ……………………………………………………..... 17. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul): - coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site); - scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect (max 10 rânduri). 18. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos: -lei- Nr. crt.

Programul, proiectul, acţiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*)

Valoarea totală din care suma solicitată din fonduri publice

venituri proprii ale structurii sportive

I. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Programul Total: Proiectul Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care:

16. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 1. Resurse umane 1.1. Număr de personal salariat – total: …, din care antrenori (pentru cluburile sportive): …. 1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): …. 1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: ….. 1.4.Numar de grupe pe categorii de varsta / sectie sportiva... Număr de sportivi selectionati in lotul olimpic, loturi nationale 1.5. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană ……

22

1.6. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti: …. 2. Resurse financiare 2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total: … lei (RON), din care: -alocari Consiliul Local Timisoara...............lei(RON) -alocari Consiliul Judetean Timis...........lei(RON) - donaţii, sponsorizări: …………. lei (RON) - venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.): …………. lei (RON) - cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ………. lei (RON) - alte venituri: ……... lei (RON) 2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total: … lei (RON), din care: -alocari Consiliul Local Timisoara...............lei(RON) -alocari Consiliul JudeteanTimis...........lei(RON) - donaţii, sponsorizări: …………... lei (RON) - venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.): ………………... lei (RON) - cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ……………... lei (RON) - alte venituri: ……………….... lei (RON) 17. Ordinea de prioritate (în cazul în care aţi aplicat mai multe proiecte vă rugăm să precizaţi ordinea importanţei lor pentru dvs., luând în considerare procedura de aplicare). Data: Reprezentantul legal, Coordonatorul de proiect, Numele şi prenumele: Numele şi prenumele: Semnatura: Semnatura: Stampila structurii sportive/ organizatiei:

23

Anexa 1.1-la Cererea de finantare Rezultate sportive obtinute in anul competitional anterior___________ Structura sportiva/ organizatia___________ Obiective realizate/ secţie/grupă

Campionat Naţional

Cupa României

Campionat Balcanic/ Competitii euroregionale

Campionat /Cupă Europeană/alte competitii de nivel european

Campionat/ Cupă Mondială/alte competitii de nivel mondial

a.Sportul de performanta

seniori

tineret

juniori I/II/III….

cadeti-copii

b.Sportul pentru toti

c.Evenimente/competitii

Reprezentant legal, Semnatura Anexa 1.2-la Cererea de finantare Tabel nominal cu sportivii selectionati in loturile olimpice/ loturile nationale seniori/tineret/juniori/cadeti-copii Structura sportiva/ organizatia___________ Nr.crt. Lotul national/ olimpic Nume,prenume

sportiv Numar carnet legitimare

Observ./ ramura sport

a.Lot olimpic b.Lot national Seniori Tineret Juniori I/II/III…. Cadeti-copii Reprezentant legal, Semnatura

24

Anexa 1.3-la Cererea de finantare Structuri sportive cu sectii de juniori-Tabel nominal cu sportivii juniori promovati catre structurile sportive de seniori Structura sportiva/ organizatia___________ Nr.crt. Nume,prenume sportiv Numar carnet

legitimare Clubul de seniori la care a promovat

Observ.

Reprezentant legal, Semnatura Anexa 1.4-la Cererea de finantare Obiective sportive propuse pentru anul competitional___________ Structura sportiva/ organizatia___________ Obiective propuse/ secţie/grupă

Campionat Naţional

Cupa României

Campionat Balcanic/ alte competitii euroregiona le

Campionat /Cupă Europeană/a lte competitii de nivel european

Campionat/ Cupă Mondială/alte competitii de nivel mondial

a.Sportul de performanta

seniori

tineret

juniori I/II/III….

cadeti-copii

b.Sportul pentru toti

c.Evenimente/ competitii

Reprezentant legal, Semnatura

25

Anexa 2

DECLARAŢIE Subsemnatul ................................................................., domiciliat în localitatea ..................., str...............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul postal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria...... nr..............,codul numeric personal ..................................., în calitate de reprezentant al structurii sportive/ organizatiei........…...................................................................., declar pe propria răspundere urmatoarele: 1. nu mă aflu personal / persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici una dintre următoarele situaţii: a) în incapacitate de plată; b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecatoreşti definitive; c) nu am încalcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 2. structura sportivă/organizatia pe care o reprezint îndeplineşte urmatoarele condiţii: a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii: CIS nr.

CIF nr ; b) este afiliata la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană Timis, dovada afilierii este _________________________________________; c) a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal

competent, înregistrată sub nr. din ; d) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; e) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; f) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; g) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii; h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Structura sportiva/ organizatia............ Reprezentant legal.................... Semnătura, .......................... Data ..................

26

Anexa 4 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI -estimat al structurii sportive/ organizatiei......…………………………………............... Proiectul ............................................ din Programul „Promovarea sportului de performanta”/ Programul” Sportul pentru Toti” Perioada şi locul desfăşurării ...................................................................................

Nr. crt.

Denumire indicatori TOTA L

TRI M I

TRI M II

TRIM III

TRIM IV

OBSERVAŢ II1

I. VENITURI – TOTAL, din care:

1+2

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)

a). contribuţie proprie b). donaţii c). sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:

1-11

1. Închirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/ Consultanţă

3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri 10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

27

-Premii, indemnizatii Altele...

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL % 100 Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget Contribuţie

proprie Alte surse, donaţii, sponsorizări, etc

1. Închirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/ Consultanţă

3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri 10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

28

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-Premii, indemnizatii Altele...

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,in formare

-consultanta in domeniul sportului

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL % 100 Distributia in detaliu , in interiorul capitolelor/articolelor/ actiunilor/ activitatilor din Anexa 2, a sumelor locate din bugetul local, cade in sarcina structurii sportive/organizatiei, potrivit hotararilor Adunarii Generale si deciziilor Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund de modul de utilizare a sumelor alocate, in conformitate cu scopul si obiectivele acesteia si prevederile legale in vigoare. Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

Data ................... Ştampila

29

Anexa 3 Structura sportivă/organizatia……………………………………….. RAPORTUL DE EVALUARE: intermediar / final Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.............din data de................... Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. - adresa .................................................................................. - telefon/fax ........................................................................... - email: ................................................................................... Data înaintării raportului .......................................................... 1. Denumire proiect:

2. Organizator (Coordonator): 3. Parteneri: Denumire partener Observaţii Partener 1 Partener 2 Partener 3 Partener … 4. Perioada (data de început, data de sfârşit): Data de început Data de sfârşit 5. Loc de desfăşurare (localitate, judeţ): Localitate Judeţ 6. Scopul proiectului:

7. Obiectivele proiectului:

a. Obiective generale: Obiectiv 1 Obiectiv 2

30

b. Obiective specifice: Obiectiv 1 Obiectiv 2 8. Raport de activitate a.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) b. Realizarea activitatilor propuse: (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) c. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexati documente relevante, după caz.) 9. Indicatori: a. De eficienţă b. Fizici/cantitativi c. De rezultat Indicatori Obiective Denumire indicator Măsura

atinsa Indicatori de eficienţă (cost mediu/proiect, cost mediu/acţiune, cost mediu/participant, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

Indicatori fizici (nr. de acţiuni, nr. de competiţii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

Indicatori de rezultat (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

31

10. Participanţi: Preşcolari Elevi Tineri 18

si 29 de ani, inclusiv

Alţi participanţi

Total Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Liceu

Nr. de Persoane

11. Beneficiari: a. Direcţi b. Indirecţi Direcţi Indirecţi Beneficiari

12. Resurse: a. Resurse umane (din care voluntari): Total Din care voluntari Resurse umane

b. Resurse financiare: Raport financiar 1. Date despre finanţare: - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ............., - valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care: - contribuţie proprie a Beneficiarului:............................................................ - contributia financiara a Municipiului Timisoara de la bugetul local:......................................... c. Resurse materiale si echipamente:

Nr.crt. Denumire material/ echipament Nr. Bucăţi (altă UM) 1 2 3 …

13. Impactul proiectului:

14. Continuitatea proiectului:

32

15. Mediatizarea proiectului:

Responsabil de proiect : …………………….

Numele şi prenumele: ………………..

Funcţia: ……………………..

Semnătura: ………………………...

Data: ………..

AVIZAT structura de specialitate Primaria Timisoara,

Numele şi prenumele: ……………………..

Funcţia:

Semnătura: ………………………... Data: ………..

33

Anexa 5

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice

moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în

care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea

proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte

interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, …………….. în calitatea de ……………… al

……………………….….., ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în

ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare

pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea,

mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea

genera un asemenea conflict.

Structura sportiva/ organizatia............ Reprezentant legal.................... Semnătura, .......................... Data ..................

34

Anexa 6

Structura sportivă/organizatia……………………………………….. Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar Către,

Primăria Municipiului Timişoara 

Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, aprobat prin HCL nr.__________din data de ___________având titlul _____________________________________ care a avut/are loc în __________________, în perioada _______________ în valoare de ____________________. Data

 

 

Reprezentant legal     Coordonator proiect 

Numele şi prenumele____________ Numele şi prenumele____________ Semnătura ____________________ Semnătura ____________________

Ştampila structurii sportive/organizaţiei

35

Anexa 7 Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de analiză Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de analiză a proiectelor depuse pentru finaţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei. Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legatura cu cererile de acordare a finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de analiză a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara. Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie. Nume şi prenume Data ................... Semnatura .....................

36

Anexa 8 CURRICULUM VITAE Rolul propus în proiect: coordonator proiect 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Domiciliu: 7. C.I./B.I.: seria.......nr................ 8. CNP: 9. Telefon: 10. Studii: Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută: 11. Limbi straine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de

bază) Limba Citit Vorbit Scris 12. Membru in asociatii profesionale: 13. Alte abilităţi: 14. Funcţia în prezent: 15. Vechime în instituţie: 16. Calificări cheie: 17. Experienţa specifică: 18. Experienţa profesională

Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

19. Alte informatii relevante: