keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 424/24.11.2009 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare si extindere" la Scoala Generala nr. 29, din Timsoara, str. Martir Gogu Opre (fosta Vaslui), nr. 24

24.11.2009

Hotararea Consiliului Local 424/24.11.2009
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare si extindere" la Scoala Generala nr. 29, din Timsoara, str. Martir Gogu Opre (fosta Vaslui), nr. 24


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-24999/20.10.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit. (c) si (b) si alin. 4, lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii si realizarea obiectivului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare si extindere" la Scoala Generala nr.29, din Timisoara, str. Martir Gogu Opre(fosta Vaslui), nr. 24, conform proiectului nr. P15/2009 intocmit de S.C. "Pronirox Construct" S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Termenul de executie a lucrarilor este de 12 luni, pe parcursul anilor 2010-2011.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Scoala_29.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. Sc 2009-24999/20.10.2009 REFERAT,

Privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi realizarea obiectivului de investiţie „Reparaţii capitale-reabilitare si extindere” la Şcoala Generala nr.29, din Timişoara, str.

Martir Gogu Opre(fosta Vaslui), nr.2 Imobilul aparţinând Scolii Generale nr.29, din Timişoara, str. Martir Gogu Opre(fosta Vaslui),

nr.2 a fost construit probabil la începutul secolului al XX-lea, se afla in intravilanul municipiului Timişoara in zona de S-SV, are un singur nivel (P) si se compune din doua corpuri – corpul şcoala si corpul anexa. Acestea prezintă un stadiu avansat de uzura datorat vechimii lor cit si a lipsei lucrărilor de întreţinere si a exploatării necorespunzătoare.

Corpul şcoala este format dintr-un hol, o sala pentru profesori si 3 săli de clasa si nu este deservit de grup sanitar propriu.

In prezent grupul sanitar funcţionează in corpul anexa situata la cca. 30 m. distanta, in care se doreşte pe viitor amenajarea unei săli de sport cu anexele aferente.

Reabilitarea si consolidarea întregului imobil se va realiza menţinându-se toate elementele arhitectonice existente. Pe baza concluziilor expertizei tehnice a clădirii analizate s-au propus următoarele intervenţii: - refacerea finisajelor exterioare păstrându-se imaginea iniţiala a faţadei principale. - refacerea finisajelor interioare. - înlocuirea pardoselilor, parchet in sălile de clasa si gresie pe coridoare si holuri. - consolidarea elementelor structurale degradate. - repararea si consolidarea şarpantei. - consolidarea planşeului pod prin înlocuirea grinzilor de pod degradate si înlocuire alicăriei cu vata minerala. - înlocuirea tâmplăriei, păstrându-se configuraţia, caracteristicile de forma, dimensiunile si poziţionarea in grosimea pereţilor. - învelitoarea existenta, din ţigla ceramica va fi înlocuita cu ţigla de acelaşi tip si va fi asigurata cu elemente de ventilare si parazăpada, tabla lisa galvanizata sau cu protecţie multistrat la dolii, racorduri, jgheaburi si burlane, respectându-se detaliile originale. - se va asigura protecţia fungicida si insecticida a elementelor din lemn precum si ignifugarea acestora. Va fi asigurata protecţia la foc a elementelor din zona coşurilor de fum. - se va urmări îndeplinirea cerinţelor de rezistenta la transfer termic si asigurarea confortului fonic. - in corpul anexa se va amenaja o încăpere mare ca sala de sport iar in celelalte încăperi diverse anexe. - pentru mărirea confortului si imbunatatirea condiţiilor de şcolarizare se propune realizarea unui grup sanitar nou alipit corpului de şcoala, o centrala termica pe gaz, amenajata intr-o încăpere noua tot alipita de corpul de şcoala.

- sistematizarea curţii scolii prin realizarea împrejmuirilor, de terenuri de sport, alei si sistematizarea pe verticala a restului de teren.

- in cadrul reabilitării se propune realizarea unei centrale termice pe gaz care sa deservească corpul de şcoala, corpul anexa si grupurile sanitare.

- grupul sanitar nou va fi dotat cu instalaţii sanitare noi, si încălzire de la centrala termica noua. - circuitele de iluminat si prizele, conductoarele si coloanele electrice sunt necorespunzătoare si vor fi

refăcute conform noilor normative in vigoare. - pentru asigurarea utilitarilor edilitare se vor folosi branşamentele de apa, canal, si racord electric

existente in clădire. Şcoala Generala nr. 29 va funcţiona pentru educarea copiilor din cartierul Freidorf al oraşului

Timişoara, asigurându-le condiţii superioare după efectuarea lucrărilor de reparaţii-reabilitare si extindere. Având in vedere Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - proiect nr. P15/2009

întocmit de S.C. „Pronirox Construct” S.R.L., finanţarea investiţiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.03.02-Invatamint primar-lucrări noi.

Eşalonarea investiţiei: 2010-2011 Durata de realizare a investiţiei: 1 an.

P r o p u n e m: 1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi realizarea obiectivului de investiţie „Reparaţii capitale-reabilitare si extindere” la Şcoala Generala nr.29, din Timişoara, str. Martir Gogu Opre(fosta Vaslui), nr. 2 conform proiectului P15/2009 întocmit de S.C. „Pronirox Construct” S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2010-2011. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ DIRECTIA ECONOMICA ŞEF SERVICIU, DIRECTOR, Ing. Lucian Ciobanu Ec. Smaranda Haracicu

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod. PP-61

ANEXĂ LA H.C.L. NR………………………..

Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Reparaţii capitale-reabilitare si extindere”

la Şcoala Generala nr.29, din Timişoara, str. Martir Gogu Opre(fosta Vaslui), nr.2

DEVIZUL GENERAL

SCOALA GENERALA nr. 29(corp vechi)- str. Martir Gogu Opre(fosta Vaslui), nr.2

5.1 Valoarea totală a investiţiei: 771.239,00 lei

5.2 Eşalonarea investiţiei: 1 an. 5.3 Durata de realizare a investiţiei se va face pe parcursul a 1 an.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Ing. Lucian Ciobanu

INTOCMIT, Sing. Pauliean Gama

Red. : P. G. Dact. : P. G Ex. : 2

Cod. PP-61