keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 148/28.09.2012 pentru modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul public în comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/07.02.2012

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 148/28.09.2012
pentru modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul public în comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/07.02.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 - 23000/28.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 46/07.02.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul public în comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 12548/31.08.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2012-000240/31.08.2012;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i) şi art. 35, alin (2), lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1, Secţiunea 1, lit. u) pct. 2 din Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul în comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara pentru anul 2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/2011, care va avea următorul conţinut:
" 2. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru:
2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei.
2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor;
2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante.
Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 1, lit. u), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara se acordă până la valoarea de 1.000.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic."

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 421/2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 46/2012 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Organizaţiilor Studenţeşti din Municipiul Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT pentru modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul public în comun

unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara, aprobat prin HCL nr.

421/13.12.2011 şi modificat prin HCL nr. 46/07.02.2012

În data de 13.12.2011 s-a aprobat de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara,

prin Hotărârea nr. 421, Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul în comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, Protocol care la Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. u) prevede: ,, u) 1. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere. RATT va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic, iar referatul original se reţine de R.A.T.T. 2. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei. 2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; 2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 1, lit. u), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara se acordă până la valoarea de 800.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic.” Prin adresa cu nr. 12548/31.08.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2012-000240/31.08.2012, Regia Autonomă de Transport Timişoara ne informa că la data de 31.08.2012 au înregistrat în contabilitate suma de 736.460 lei aferentă gratuităţilor acordate conform art. 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. u din protocolul aprobat prin HCLMT nr. 421/2011. Prin aceeaşi adresă se propune suplimentarea sumei aprobate pentru a putea onora, până la sfârşitul anului 2012, solicitările privitoare la afişarea materialelor publicitare şi deplasarea autocarului.

Cod FP 53-02, ver. 1

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem modificarea art. 1, Secţiunea 1, lit. u)

pct. 2 din Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul în comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara pentru anul 2012 aprobat prin HCL nr. 421/2011, prin suplimentarea sumei aprobate cu suma de 200.000 lei, care va avea următorul conţinut: ,, 2. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei. 2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; 2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 1, lit. u), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara se acordă până la valoarea de 1.000.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic.”

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

AVIZAT JURIDIC, JR. NASTASIA MIRCEA

Cod FP 53-02, ver. 1