keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 404/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - Strada Olarilor, Timişoara

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 404/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - Strada Olarilor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-004654/18.09.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Conform prevederilor art. 25 alin.1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - Strada Olarilor, Timişoara, având ca beneficiar pe CIORICA MARIN EUGEN si CIORICA LUMINITA MARIA, întocmit conform Proiectului nr. 233/2008, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim D+P+2E+Epartial, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-002847/24.04.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de min 15 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - Strada Olarilor, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris C.F. nr. 1929 - Mosnita Noua, nr. cad. A1536/1/2, are o suprafata totala de 5 000 mp, fiind proprietatea lui Ciorica Marin Eugen si Ciorica Luminiţa Maria.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - Strada Olarilor, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţieie de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Ciorica Marin Eugen si Ciorica Luminiţa Maria;
-Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: situatie_existenta.pdf

P.U.D. - TIMISOARA, Strada Olarilor LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

p l a n s aS E F P R O I E C T P R O I E C TAT D E S E N AT

p r o i e c t n r .

arh. Radu GOLUMBA

s.r.ls.c.

T im i soa ra , s t r ada Memorandu l u i n r. 93 , t e l / f a x 0256 / 294218 , e -ma i l o f f i [email protected] tud ioa rca . r o

f a z as c . 1 : 5 0 0

m a r 2 0 0 8

arh. Darie CRISAN arh. Florin NAN

233/2008

P.U.D.

b e n e f i c i a r

a d r e s a

Ciorica Marian Eugen Ciorica Luminita Maria

p r o i e c t P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

Strada Olarilor, nr. cad. A 1536/1/2, TIMISOARA

- limita de proprietate

LEGENDA

95.01 -cote de nivel (teren natural)

-zona pt. locuinte max. P+2

-strazi cu circulatie auto existente

-acces auto/ pietonal existent

39,01

35,48

13 1,

80

14 0,

72

39,00

2

2A

terasa

Biserica Ortodoxa

capela

80

80A

3

1

72

72A

76

76A

74

78

82

29

25

27

21A

19

21

23

62

58A

58

56

60

CALEA BUZIASULUI

68

64

66

70

70A

15

17

ST R.

O LA

RI LO

R

hala prelucrari optice anexa tehnica

hala prelucrari optice

S.C. ENJOY IMOBILIAR S.R.L.

anexa tehnica

hala

anexa tehnica

ST R.

O LA

RI LO

R

2

atelier

10

12

12B

12A

STR. OLARILOR 14-16

18

20

22

22B

4

6

8

15

ST R.

C HE

VE RE

SU LU

I

8

terasa

17

8A

19 23

21

12

25

14

24

26

24A

26A

28

STR. OLARILOR

30

22A

27 29

16

39

37

35

atelier

stand incercari

nod energetic termic

hala prelucrare mecanica

st. pompe

st. prelucrari

apa

S.C. COMPUTER TRADE III S.R.L.

hala productie

P.S.I.

remiza

atelier

atelier tamplarie

atelier

debitare

95.16

95.56

95.58

95.5995.57

95.61

95.66 95.62

95.66 95.65

95.70

95.68

95.67

95.58

95.73

95.70

95.74

95.50

95.79

95.78

95.69 95.37

95.77

95.74

95.50 95.58

95.20

95.72

95.73

95.76

95.21

95.46

95.38

95.25 95.41

95.46

95.57 95.64

95.41 95.44

95.32

95.26

95.45

95.38

95.44

95.44

95.13

95.36

95.30

95.41

95.39

95.34

95.43

95.27

95.14

95.15

95.27

94.97

95.11

94.94

95.01

94.93

95.20 95.03

94.79

95.06

94.89

95.20

95.01

95.06

95.01

94.84

94.86

95.05

94.84

95.2095.20

95.23

95.30

95.30

95.09

95.19

95.15

95.21

95.27 95.23 95.24

95.19 95.25

95.20 95.14

95.22

95.24

95.05 95.05

95.17

95.32

95.21

95.18

95.21

95.05

95.09

95.18

95.10

95.30

95.20

95.45

95.26

95.19 95.29

95.4995.45

95.44

95.05

95.47

94.96

95.45

95.08 95.40

95.31 95.34

95.2195.36

95.1895.49

95.16

95.31

96.32

95.85

95.84

95.37

95.71

95.33

95.93

95.22

95.09

95.69

95.09

95.69

95.11 95.30

95.01

95.31

94.93

94.72 94.81

94.94

95.01

95.53

95.29

95.43

95.59

95.38

95.45

95.53

95.47

95.43

95.42

95.33 95.40

95.43

95.40

95.44

95.15

95.43

95.60

95.36

A2

A1

C

C C

St r. Ol ar ilo r

Str. Olarilor

A11

1

2

3

4

476800

2 0 9 9 0 0

476800

2 1 0 0 0 0

476800

2 1 0 1 0 0

476800

2 1 0 2 0 0

476900

2 0 9 9 0 0

476900

2 1 0 0 0 0

476900

2 1 0 1 0 0

476900

2 1 0 2 0 0

477000

2 0 9 9 0 0

477000

2 1 0 0 0 0

477000

2 1 0 1 0 0

477000

2 1 0 2 0 0

477100

2 0 9 9 0 0

477100

2 1 0 0 0 0

477100

2 1 0 1 0 0

477100

2 1 0 2 0 0

A 1 5 3 6 / 1 / 1

13

13

8 8

13

13

8

17

8

17

8

8

13

138

8

C

C C

A 1536/1/2

LEA

LEA

LEA

LEA

95.32

94.77

95.26

STR. OLARILOR

C.F. Nr.1929 cu nr. cad. A 1536/1/2 Suprafata totala teren =5000 mp Suprafata construita teren = 0 mp P.O.T existent = 0%

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE PLAN DE INCADRARE

Pl. nr. 01A

Atasament: reglementari.pdf

P.U.D. - TIMISOARA, Strada Olarilor LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

p l a n s aS E F P R O I E C T P R O I E C TAT D E S E N AT

p r o i e c t n r .

arh. Radu GOLUMBA

s.r.ls.c.

T im i soa ra , s t r ada Memorandu l u i n r. 93 , t e l / f a x 0256 / 294218 , e -ma i l o f f i [email protected] tud ioa rca . r o

f a z as c . 1 : 5 0 0

m a r 2 0 0 8

arh. Darie CRISAN arh. Florin NAN

233/2008

P.U.D.

b e n e f i c i a r

a d r e s a

Ciorica Marian Eugen Ciorica Luminita Maria

p r o i e c t P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

Strada Olarilor, nr. cad. A 1536/1/2, TIMISOARA

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-strazi cu circulatie auto existente -strazi cu circulatie auto existente

- zona de implantare a cladirilor

-cote de nivel (teren natural)

-acces auto/ pietonal propus

-cladiri existente-cladiri existente

- limita de proprietate

-zona pt. locuinte colective si functiuni complementare

-limita maxima de implantare a cladirilor

LEGENDA

mp mp 100Suprafata teren

% 100 100

% 5000 5000

max 40%- -

- -

Zona parcari/ circulatii auto si pietonale - incinta

- -

Zona spatii verzi si zone de recreere

Zona pt. locuinte colective si functiuni complementare

95.01

2000

500

max 50%2500

min. 10% min. 2 mp/

locuitor

LEA (tensiune medie)

zona protectie LEA

39,01

35,48

13 1,

80

14 0,

72

10 ,0

0

4,50

27,60

4,50

6,00

24,64

6,00

1,50

24,79

1,50

6,00

26,61

6,00

29,85

39,00

4,50

4,50

10

12

4

6

8

95.16

95.74

95.69 95.37

95.77

95.74

95.50 95.58

95.20

95.72

95.73

95.76

95.21

95.46

95.38

95.25 95.41

95.46

95.57 95.64

95.41

95.44

95.32

95.26

95.45

95.38

95.44

95.44

95.13

95.30

95.41

95.39

95.34

95.43

95.27

95.14

95.15

95.27

94.97

95.11

94.94

95.01

94.93

95.20 95.03

94.79

95.06

94.89

95.20

95.01

95.06

95.01

94.84

94.86

95.05

94.84

95.2095.20

95.23

95.30

95.30

95.09

95.19

95.15

95.21

95.27 95.23 95.24

95.19 95.25

95.20 95.14

95.22

95.24

95.05

95.05

95.17

95.32

95.21

95.18

95.21

95.05

95.09

95.18

95.10

95.30

95.20

95.45

95.26

95.19 95.29

95.4995.45

95.44

95.05

95.47

94.96

95.45

95.08 95.40

95.31 95.34

95.2195.36

95.1895.49

95.16

95.31

96.32

95.85

95.84

95.37

95.71

95.33

95.93

95.22

95.09

95.69

95.09

95.69

95.11 95.30

95.01

95.31

94.93

94.72 94.81

94.94

95.01

95.15

95.43

95.60

95.36

A2

A1

C

CC

St r. O la ril or

Str. Olarilor

1

2

3

4

476900

2 1 0 0 0 0

476900

2 1 0 1 0 0

476900

2 1 0 2 0 0

477000

2 1 0 0 0 0

477000

2 1 0 1 0 0

477000

2 1 0 2 0 0

A 1 5 3 6 / 1 / 1

13

13

8 8

13

13

8

17

8

17

8

8

13

138

8

C

CC

A 1536/1/2

LEA

LEA

LEA

LEA

95.32

94.77

95.26

STR. OLARILOR

acces auto/ pietonal propus

D+P+2E+Ep

D+P+2E+Ep

4, 50

27 ,6

3

12 ,0

0

12 ,0

0

73 ,1

2

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

cl ad

iri lo

r

zona de protectie LEA

interdictie de construire

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

S+ P+

2E

S+ P+

2E

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

im pl

an ta

re a

cl ad

iri lo

r

C.F. Nr.1929 cu nr. cad. A 1536/1/2 Suprafata totala teren =5000 mp P.O.T maxim propus = 40% C.U.T maxim propus = 2,5 Regim de inaltime maxim propus = D+P+2E+Ep

PLAN - REGLEMENTARI URBANE

Pl. nr. 02A

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM U32008-004654/18.09.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu: „Locuinţe colective si funcţiuni

complementare” Strada Olarilor, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32008-001824/02.04.2008, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective si funcţiuni complementare” – Strada Olarilor, Timişoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 191 din 14.01.2008. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective si funcţiuni complementare” – Strada Olarilor, Timişoara

Documentaţia este iniţiată de beneficiarii CIORICA MARIN EUGEN si CIORICA LUMINITA MARIA şi elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timişoara, pr. nr. 233/2008.

Având in vedere Procesul Verbal ataşat la dosar privind dezbaterea publica din 28.03.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică şi coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007, iniţiatorul proiectului, in urma analizării propunerilor formulate in dezbaterea publica la care au fost invitaţi vecinii direct afectaţi de pe str. Olarilor, si-a însuşit o parte din acestea si a considerat necesar introducerea lor in proiectul de hotărâre, modificând in mod corespunzător planşele si regulamentul de urbanism aferent Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective si funcţiuni complementare” - Strada Olarilor, Timişoara.

Zona studiata este amplasata in teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, in partea sud-estica a orasului, avand in apropiere, spre sud, Calea Buziasului. Terenul este marginit la sud de Strada Olarilor, la est si vest de proprietati private, iar la nord de un canal.

In cadrul PUG Timisoara s-a stabilit ca aceasta zona este rezervata pentru locuire si functiuni complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Pentru acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost obţinută adresa cu nr. R 4606 din 03.04.2008 eliberata de Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare” – Strada Olarilor, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul aflat în proprietatea lui Ciorica Marin Eugen si a sotiei Ciorica Luminiţa Maria are o suprafata totala de 5 000 mp si este identificat prin C.F. nr. 1929 – Mosnita Noua, nr. cad. A1536/1/2.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se propune functiunea de locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime D+P+2E+Epartial. Intre cladirile propuse se formeaza curti deschise spre zona publica a trotuarelor, amenajate ca spatii verzi (min. 15% din suprafata terenului). Accesul spre locuinte se va face la nivelul parterului prin case de scara care coboara si in parcajul amenajat in demisol

Terenul este accesibil pietonal si auto dinspre sud prin intermediul strazii Olarilor. Organizarea circulatiei interioare se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a

Cod FP 53 – 01, ver. 1

imobilelor propuse şi va permite accesul maşinilor de intervenţie conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-002847/24.04.2008.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilelor cu lift conform reglementarilor in vigoare.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max locuinte = 40 % CUT max = 2,5 Regim de inaltime max. D+P+2E+Epartial Spatii verzi min 15 %

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective si funcţiuni complementare” Strada Olarilor, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării obiectivului prezentat in acest referat.

DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare

  • ROMANIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT

Atasament: mobilare.pdf

P.U.D. - TIMISOARA, Strada Olarilor LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

p l a n s aS E F P R O I E C T P R O I E C TAT D E S E N AT

p r o i e c t n r .

arh. Radu GOLUMBA

s.r.ls.c.

T im i soa ra , s t r ada Memorandu l u i n r. 93 , t e l / f a x 0256 / 294218 , e -ma i l o f f i [email protected] tud ioa rca . r o

f a z as c . 1 : 5 0 0

m a r 2 0 0 8

arh. Darie CRISAN arh. Florin NAN

233/2008

P.U.D.

b e n e f i c i a r

a d r e s a

Ciorica Marian Eugen Ciorica Luminita Maria

p r o i e c t P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

Strada Olarilor, nr. cad. A 1536/1/2, TIMISOARA

39,01

35,48

13 1,

80

14 0,

72

6.00

18.00

11,31

6,74

18,00

13,61

4,50

18,00

39,00

10 .0

0

17 ,8

1

11 ,0

0

37 ,7

1

26 ,3

4

24 ,3

4

6. 00

10

12

4

6

8

95.16

95.74

95.69 95.37

95.77

95.74

95.50 95.58

95.20

95.72

95.73

95.76

95.21

95.46

95.38

95.25 95.41

95.46

95.57 95.64

95.41

95.44

95.32

95.26

95.45

95.38

95.44

95.44

95.13

95.30

95.41

95.39

95.34

95.43

95.27

95.14

95.15

95.27

94.97

95.11

94.94

95.01

94.93

95.20 95.03

94.79

95.06

94.89

95.20

95.01

95.06

95.01

94.84

94.86

95.05

94.84

95.2095.20

95.23

95.30

95.30

95.09

95.19

95.15

95.21

95.27 95.23 95.24

95.19 95.25

95.20 95.14

95.22

95.24

95.05

95.05

95.17

95.32

95.21

95.18

95.21

95.05

95.09

95.18

95.10

95.30

95.20

95.45

95.26

95.19 95.29

95.4995.45

95.44

95.05

95.47

94.96

95.45

95.08 95.40

95.31 95.34

95.2195.36

95.1895.49

95.16

95.31

96.32

95.85

95.84

95.37

95.71

95.33

95.93

95.22

95.09

95.69

95.09

95.69

95.11 95.30

95.01

95.31

94.93

94.72 94.81

94.94

95.01

95.15

95.43

95.60

95.36

A2

A1

C

CC

St r. O la ri lo r

Str. Olarilor

1

2

3

4

476900

2 1 0 0 0 0

476900

2 1 0 1 0 0

476900

2 1 0 2 0 0

477000

2 1 0 0 0 0

477000

2 1 0 1 0 0

477000

2 1 0 2 0 0

A 1 5 3 6 / 1 / 1

13

13

8 8

13

13

8

17

8

17

8

8

13

138

8

C

CC

A 1536/1/2

LEA

LEA

LEA

LEA

95.32

94.77

95.26

STR. OLARILOR

acces auto/ pietonal propus

D+P+2E+Ep

D+P+2E+Ep

5,10 8,79

18,00

6,85

C.F. Nr.1929 cu nr. cad. A 1536/1/2 Suprafata totala teren =5000 mp P.O.T propus = 32% C.U.T propus (suprateran) = 1.17 Regim de inaltime maxim propus = D+P+2E+Ep

ap ro

x. 3

5 lo

cu ri

de p

ar ca

re

zona de joaca si relaxare

-cladiri existente

-parcari exterioare aproximativ 34 locuri

-cladiri existente

-strazi cu circulatie auto propuse

-strazi cu circulatie auto existente

- limita de proprietate

LEGENDA

-acces auto/ pietonal propus

-spatiu verde propus

platforma deseuri menajere

-cladiri propuse regim de inaltime S+P+2E+R

-cote de nivel (teren natural)95.01

LEA (tensiune medie)

zona protectie LEA

Pl. nr. 03A

PLAN - POSIBILITATI MOBILARE URBANA

SUBSOL - parcare subterana (aprox. 80 locuri de parcare) PARTER - spatii comerciale (aprox. 400mp) ETAJ 1, 2, ER - locuinte colective (aprox. 90 apartamente) PARCARI EXTERIOARE - aprox 35 locuri de parcare