keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 395/30.07.2013 privind majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 395/30.07.2013
privind majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-21145/24.07.2013- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, modificata si republicata;
Având în vedere prevederile capitolului III. Capitalul social. Actiuni. Obligatiuni si ale capitolului IV . Modificarea capitalului social din Actul constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA,
Avand in vedere Hotararea nr 3/17.07.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) si alin 3 lit (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se majoreaza capitalul social al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA cu suma de 645.500,00 lei repartizata dupa cum urmeaza :
- SC COLTERM SA subscrie si varsa la capitalul social suma de 129.100,00 lei
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA subscrie si varsa la capitalul social suma de 200.100,00 lei
- RAROMA SERVICES AG subscrie si varsa la capitalul social suma de 316.300,00 lei .

Art.2: Se modifica in mod corespunzator prevederile punctului 6 alin 6.1 si alin 6.3. din Capitolul III. Capitalul social. Actiuni. Obligatiuni ale actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA astfel :
"6.1 Capitalul social subscris al societatii este de 745.500,00 lei impartit in 7.455 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 100 lei , numerotata de la 1 la 7.455 inclusiv .
6.3. Capitalul social al societatii este subscris si varsat in intregime respectiv in proportie de 100 % prin aporturi in numerar dupa cum urmeaza :
(a) SC COLTERM SA are un aport la capitalul social in suma de 149.100,00 lei reprezentand 20 % din capitalul social si un numar de 1491 actiuni a 100 lei fiecare actiune.
(b) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA are un aport la capitalul social in suma de 231.100, 00 lei, reprezentand 31 % din capitalul social si un numar de 2311 actiuni a 100 lei fiecare actiune.
(c) RAROMA SERVICES AG are un aport la capitalul social in suma de 365.300,00 lei, reprezentand 49 % din capitalul social si un numar de 3653 actiuni a 100 lei fiecare actiune."

Art 3 : Celelalte clauze din actul constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.raman neschimbate.

Art 4: Se imputerniceste d-l dr ing Aurel Matei , director general al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, identificat cu CI TM nr 793555 , pentru a depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis documentele necesare inregistrarii Hotararii 3/17.07.2013 si a ridica mentiunile la termen.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica si SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI