keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 492/10.10.2014 privind majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 492/10.10.2014
privind majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26771/09.10.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Capitolului III. Capitalul social. Acţiuni. Obligaţiuni şi ale capitolului IV. Modificarea capitalului social din Actul constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/30.07.2013 privind majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Având în vedere Hotărârea nr. 13/07.07.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.;
Având în vedere Adresa nr. 386/30.09.2014 a Consiliului de Administraţie al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
În conformitate cu prevederile art. 219 alin 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) şi alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se majorează capitalul social al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA cu suma de 329.200,00 lei repartizată după cum urmează :
- S.C. COLTERM S.A. a subscris şi vărsat la capitalul social suma de 129.100,00 lei, prin noi aporturi în numerar şi prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia;
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA a subscris şi vărsat la capitalul social suma de 200.100,00 lei, prin noi aporturi în numerar.

Art. 2: Se modifica in mod corespunzător prevederile punctului 6 alin 6.1 si alin 6.3. din Capitolul III. Capitalul social. Acţiuni. Obligaţiuni ale actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA astfel :
6.1 Capitalul social subscris al societăţii este de 429.200,00 lei împărţit in 4.292 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominala de 100 lei, numerotata de la 1 la 4.292 inclusiv .
6.3. Capitalul social al societăţii este subscris şi vărsat în întregime respectiv în proporţie de 100 % prin aporturi în numerar după cum urmează:
a) SC COLTERM SA are un aport la capitalul social în sumă de 149.100,00 lei şi un număr de 1491 acţiuni a 100 lei fiecare acţiune.
b) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA are un aport la capitalul social în sumă de 231.100, 00 lei şi un număr de 2311 acţiuni a 100 lei fiecare acţiune.
c) RAROMA SERVICES AG are un aport la capitalul social in suma de 49.000,00 lei şi un număr de 490 acţiuni a 100 lei fiecare acţiune.

Art. 3: Celelalte clauze din actul constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A. rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: MX-M502N_20150225_105007.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE dazo4- fr ea 12.03 REFERAT privind majorarea capitalului social şi modificarea actului constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A Prin HCL. 395/30.07.2013 s-a decis majorarea capitalului social al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA cu suma de 645.500,00 lei repartizată dupa cum urmeaza : - SC COLTERM SA subscrie si varsa la capitalul social suma de 129.100,00 lei - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA subscrie si varsa la capitalul social suma de 200.100,00 lei - RAROMA SERVICES AG subscrie si varsa la capitalul social suma de 316.300,00 lei . Municipiul Timişoara a vărsat capitalul social subscris, iar S. C Colterm S.A. a subscris şi vărsat capitalul social prin noi aporturi în numerar şi prin compensarea unor creanţe licide şi exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Prin adresa nr. 386/30.09.2014 a Consiliului de Administraţie al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA ni se aduce la cunoştinţă că S.C. Raroma Services AG şi-a exprimat poziția în cadrul Şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor International Recycling Energy SA din data de 30 septembrie 2014, în sensul că opțiunea acționarului Raroma Services AG este de a nu participa la majorarea capitalului social al societății prin compensarea creanţei lichide şi exigibile în sumă de 154.140,00 lei asupra societății cu acţiuni ale acesteia, urmărind astfel restituirea împrumutului. S.C. Raroma Services AG nu şi-a exercitat dreptul de preferință în termenul de o lună de la data publicării hotărârii prevăzut de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor International Recycling Energy SA nr. 13/07.07.2014, pentru cele 1622 acţiuni aflate în oferta sa de subscriere. Conform prevederilor art. 219 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale care stipulează că "Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condiţiile de emisiune prevăd această posibilitate” coroborate cu prevederile art. 1 alineatul ultim din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor International Recycling Energy SA nr. 13/07.07.2014 potrivit căreia "Majorarea capitalului social se va face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate.” Având în vedere cele arătate mai sus, precum şi Hotărârea nr. 13/07.07.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A, Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM: Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local de majorare a capitalului social și modificare a actului constitutiv a S.C. INTERNATIONALRECYCLING ENERGY SA după cum urmează; Art.1: Se majorează capitalul social al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA cu suma de 329.200,00 lei repartizata după cum urmează : - COLTERM SA a subscris şi vărsat la capitalul social suma de 129.100,00 lei, prin noi aporturi în numerar şi prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia; - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA a subscris şi vărsat la capitalul social suma de 200.100,00 lei, prin noi aporturi în numerar, Art.2: Se modifica în mod corespunzător prevederile punctului 6 alin 6.1 si alin 6.3. din Capitolul III. Capitalul social. Acţiuni, Obligațiuni ale actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA astfel : 6.1 Capitalul social subscris al societății este de 429.200,00 lei împărțit in 4.292 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominala de 100 lei, numerotata de la 1 la 4.292 inclusiv , 6.3. Capitalul social al societăţii este subscris şi vărsat în întregime respectiv în proporție de 100 % prin aporturi în numerar după cum urmează: a) SC COLTERM SA are un aport la capitalul social în sumă de 149.100,00 lei şi un număr de 1491 acţiuni a 100 lei fiecare acţiune. b) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA are un aport la capitalul social în sumă de 231.100, 00 lei şi un număr de 2311 acţiuni a 100 lei fiecare acţiune, c) RAROMA SERVICES AG are un aport la capitalul social in suma de 49.000,00 lei şi un număr de 490 acţiuni a 100 lei fiecare acţiune. Art 3 : Celelalte clauze din actul constitutiv a S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A. rămân neschimbate. DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Culiţă (lun, Smaranda Haracicu ŞEF SERVICIU a M.SU.P, Ioan Zubi i Cod FO 53-01, vet.2