keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

29.11.2011

Hotararea Consiliului Local 382/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-021806/08.11.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţîmânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010 şi Avizul favorabil nr. 13/24.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L. BUCURESTI, întocmit conform Proiectului nr. 87/2010, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+12E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2011-000926/07.04.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max = 20%, coeficientul de utilizare al terenului CUT= 3, spaţii verzi de min 25,90 % din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4889/01.07.2011.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevazute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat in suprafata totala de 61825 mp, este înscris în:`
- C.F. nr. 404572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 201998), având nr. topo/cadastral 50839, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 406355 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 131317), având nr. topo/cadastral 406355, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L. Bucuresti;
- C.F. nr. 421655 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/2/1/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421649 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3491/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421648 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/1/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421661 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2234/5/2/2/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421660 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2234/5/2/2/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421659 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2236/2/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421658 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2236/2/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421656 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/2/1/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421654 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3507/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421650 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3495/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421652 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3508/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421653 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3505/2/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
AVAS a luat act de renuntarea petentei Branzei Elisabeta la revendicarea parcelelor de teren inscrise in CF nr. 118574 Timisoara, evidentiate in patrimoniul SC Euroconstruct SA Timisoara, si la cele inscrise in CF 131317 Timisoara evidentiate in patrimoniul SC Europrefabricate SA Timisoara si SC Euroconstruct SA Timisoara, astfel ca obiectul notificarii in prezent se refera doar la restituirea in natura a celorlalte parcele de teren la care petenta nu a renuntat.
Documentatia de urbanism PUZ "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, se refera doar la parcelele inscrise in CF nr. 118574 Timisoara si in CF 131317 Timisoara.
Prin aceeasi adresa, AVAS ne comunica dosarul spre competenta solutionare cu privire la restul parcelelor de teren ce fac obiectul notificarii.
Autorizaţia de construire se va emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 02_existent_.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

NUME

PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR ./DATA

SCA R A

E X P E R T

V ER IF ICATOR

VER IFICATOR/ EXPERT SEMNĂT URĂ

SPECIF ICAŢ IE

ŞEF PROIECT

PROIECT AT

DE SE NA T

NUME SEMNĂT URĂ

PLANŞA NR. :

CER INŢA

DA T Aarhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

arhitect Mircea Crăculeac

02/2011

NOVA MARKET GRUP

87/ 20 11

A C T E C T U R A RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

PR OIECT ANT GENER A L

DESIGN INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO

EURO S.C. EURODESIGN Favero & Milan S.R.L.

Str. Drumul Gării, nr.49-51, Otopeni, jud.Ilfov Punct de lucru: Timisoara, Calea Sagului, km.7, cod: 300517 e-mail: [email protected]; web: www.euroholding.com.ro tel: +40 256 308555; fax: +40 256 291168

PROIECT ANT SPECIAL ITATE

S E M N Ă T U R A :I N D E X : D A T A : N U M E L E : D E S C R I E R E R E V I Z I E :

-0 1 --

C L A S A E X P U N E R E S T R U C T U R Ă . . . . . ; C L A S A I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C A T . I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C L A S A E X P U N E R E F U N D A Ț I I . . . . . . . . . . . . . .

COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR

str. CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

arhitect Nenad Luchin

S T

R .

V E

R D

E

STR. G O D E A N U

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

23 25

STR. L O T U S U L U I

60

61

62 -6

4

63 65

66 68

67

69

3

1

3A

6

8

7A

5

10

95

78

80

95 A

97

82 84

86

12

18

16

14

11B

13

70

72 A

72

71 7 4

7

9

12

8

73 S

T R

. S

T U

P A

R I

L O

R

75 A

4

2

1A +B

75

76 78

STR. M A R T I R C O N C I A T U

6

1

3

5

10

99

7

9

11A

10 1

86

86 A

10 3 8

8

10 5

S TR

. A

L B

I N

E L

O R

90

92

98

10 7

10 9

A

10 9

10 0

10 9

B

S T

R .

V E

R D

E

34

36 36B

36A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

38

27

32

80 82

84

86

44A

48

40

42 44

52 52A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

52B

50

54B

54A

STR. C O N S T R U C T O R I L O R

20

22

13B

13A

15

11 13

94 96

10 2

10 41

0 2

A

10 6

10 8

11 0

11 2

S total teren 61.825,00 mp

C.F. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650.

N

P A D U R E A V E R D E

S TR

. A

L B

I N

E L

O R

S T

R .

S T

U P

A R

I L

O R

STR. L O T U S U L U I

S T

R .

P I

S A

S T

R .

S T

U P

A R

I L

O R

S TR

. A

L B

I N

E L

O R

STR. M A R T I R C O N C I A T U

S T

R .

V E

R D

E

S T

R .

V E

R D

E

S T

R .

C O

N S

T R

U C

T O

R I

L O

R

STR. C O N S T R U C T O R I L O R

PUZ Complex de locuinte si functiuni complementare str. Constructorilor, Timisoara HCLMT 301/13.05.2008

PUZ Zona locuinte colective, servicii si functiuni complementare str. I.I. de la Brad - str. Constructor ilor HCL 545/16.12.2008

DRUMURI

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D A

PADUREA VERDE

ZONA INDUSTRIE

ZONA PT LOCUINTE (P, P+2)

ZONA LOCUIRE COLECTIVA (peste P+2) ZONA AGREMET propusa, conform PUG

TROTUAR

ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE propusa, conform PUG

CLADIRI INDUSTRIALE

S teren = 61.825,00 mp

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L LOCUINT E COLECTIV E, ZONA COMERT, SERV ICII P.U.Z. Complex rezidential T AGOR strada Constructor ilor - Albinelor T imisoara teren 61.825,00 mp

EXISTENT

1:2000

1.0

Atasament: 01_incadrare_.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

NUME

PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR ./DATA

SCA R A

E X P E R T

V ER IF ICATOR

VER IFICATOR/ EXPERT SEMNĂT URĂ

SPECIF ICAŢ IE

ŞEF PROIECT

PROIECT AT

DE SE NA T

NUME SEMNĂT URĂ

PLANŞA NR. :

CER INŢA

DA T Aarhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

arhitect Mircea Crăculeac

02/2011

NOVA MARKET GRUP

87/ 20 11

A C T E C T U R A RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

PR OIECT ANT GENER A L

DESIGN INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO

EURO S.C. EURODESIGN Favero & Milan S.R.L.

Str. Drumul Gării, nr.49-51, Otopeni, jud.Ilfov Punct de lucru: Timisoara, Calea Sagului, km.7, cod: 300517 e-mail: [email protected]; web: www.euroholding.com.ro tel: +40 256 308555; fax: +40 256 291168

PROIECT ANT SPECIAL ITATE

S E M N Ă T U R A :I N D E X : D A T A : N U M E L E : D E S C R I E R E R E V I Z I E :

-0 1 --

C L A S A E X P U N E R E S T R U C T U R Ă . . . . . ; C L A S A I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C A T . I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C L A S A E X P U N E R E F U N D A Ț I I . . . . . . . . . . . . . .

COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR

str. CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

arhitect Nenad Luchin

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L LOCUINT E COLECTIV E, ZONA COMERT, SERV ICII

P.U.Z. Complex rezidential T AGOR strada Constructor ilor - Albinelor T imisoara teren 61.825,00 mp

INCADRARE 0.0

Atasament: 05_proprietati_.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

NUME

PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR ./DATA

SCA R A

E X P E R T

V ER IF ICATOR

VER IFICATOR/ EXPERT SEMNĂT URĂ

SPECIF ICAŢ IE

ŞEF PROIECT

PROIECT AT

DE SE NA T

NUME SEMNĂT URĂ

PLANŞA NR. :

CER INŢA

DA T Aarhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

arhitect Mircea Crăculeac

02/2011

NOVA MARKET GRUP

87/ 20 11

A C T E C T U R A RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

PR OIECT ANT GENER A L

DESIGN INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO

EURO S.C. EURODESIGN Favero & Milan S.R.L.

Str. Drumul Gării, nr.49-51, Otopeni, jud.Ilfov Punct de lucru: Timisoara, Calea Sagului, km.7, cod: 300517 e-mail: [email protected]; web: www.euroholding.com.ro tel: +40 256 308555; fax: +40 256 291168

PROIECT ANT SPECIAL ITATE

S E M N Ă T U R A :I N D E X : D A T A : N U M E L E : D E S C R I E R E R E V I Z I E :

-0 1 --

C L A S A E X P U N E R E S T R U C T U R Ă . . . . . ; C L A S A I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C A T . I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C L A S A E X P U N E R E F U N D A Ț I I . . . . . . . . . . . . . .

COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR

str. CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

arhitect Nenad Luchin

30.75 34

.7 0

23.30

10.95

33 .2

0

143.70

29 .2

0

36.30

30.70

3. 55

2.70

123.85

7.35

12 .0

5

20.75

7. 00

7.4 0

1.4 5

11.15

15.35

16.00

4. 20

12.45

288.25

24.45

14.45

22 .6

0

28.45

99.60

5.10

7.95

29.15

12.50

13 .7

0

15.45

37 .8

0

3.50

78.45

71.55

100.25

14 .9

5

39 .7

85

13 2.

11 5

R20,000

ST R.

V E

R D

E

STR. G O D E A N U

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

23 25

STR. L O T U S U L U I 60

61

62 -6

4

63 65

66 68

67

69

3

1

3A

6

8

7A

5

10

95 8 0

95 A

97

82 84

86

12

18 16

14

11B

13

70

72 A

72

71 7 4

7

9

12

8

73 ST

R. S

T U

P A

R I

L O

R

75 A

4

2

1A+B

75

76 78

STR. M A R T I R C O N C I A T U

6

1

3

5

10

99

7

9

11A

10 1

86

86 A

10 3 8

8

10 5

ST R.

A L

B I

N E

L O

R

90

92

98

10 7

10 9A

10 9

10 0

10 9B

ST R.

V E

R D

E

34

36 36B

36A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D 38

27

32

80 82

84

86

44A

48

40

42

44

52 52A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

52B

50

54B

54A

STR. C O N S T R U C T O R I L O R

20

13B

13A

15

11 13

94 96

10 2

10 41

02 A

10 6

10 8

11 0

11 2

N

P A D U R E A V E R D E

ST R.

A L

B I

N E

L O

R

ST R.

S T

U P

A R

I L

O R

STR. L O T U S U L U I

ST R.

P I

S A

ST R.

S T

U P

A R

I L

O R

ST R.

A L

B I

N E

L O

R

STR. M A R T I R C O N C I A T U

ST R.

V E

R D

E

ST R.

V E

R D

E

ST R.

C O

N S

T R

U C

T O

R I

L O

R

STR. C O N S T R U C T O R I L O R

aliniament

limita de neconstruibilitate inel IV

limita de neconstruibilitate inel IV

modernizare acces parcela

pr op

un er

e pr

el un

gi re

s tr.

Co ns

tru ct

or ilo

r

pr op

un er

e la

rg ire

st r.

Al bi

ne lo

r

S total teren 61.825,00 mp (100,00%) S teren cedat 7.032,35 mp ( 11,37%) S teren proprietate privata 54.792,65 mp ( 88,63%)

1 339,30mp

2 25.193,66mp

3 27.193,84mp

4 2.065,85mp

pr op

un er

e pr

el un

gi re

s tr.

St up

ar ilo

r

24

24

PUZ Complex de locuinte si functiuni complementare str. Constructorilor, Timisoara HCLMT 301/13.05.2008

PUZ Zona locuinte colective, servicii si functiuni complementare str. I.I. de la Brad - str. Constructorilor HCL 545/16.12.2008

12

12

12

DIMENSIUNI PROFIL STRADAL24

ZONE CARE SE CEDEAZA PT A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D A

PADUREA VERDE / ZONA DE INTERES JUDETEAN

ZONA LOCUIRE COLECTIVA (peste P+2)

LIMITA DE NECONSTRUIBILITATE INEL IV

TERENURI IN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CLADIRI INDUSTRIALE

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L LOCUINT E COLECTIV E, ZONA COMERT, SERV ICII P.U.Z. Complex rezidential T AGOR strada Constructor ilor - Albinelor T imisoara teren 61.825,00 mp

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

B I L A N T T E R I T O R I A L

Suprafata mp

%

61.825,00 mp 100,00 %SUPRAFATA PARCELA

6.718,53 mp 10,87 % SUPRAFATA TEREN CARE TRECE DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC

SUPRAFATA TEREN DOMENIUL PRIVAT 55.106,47 mp 89,13 %

PROPRIETATI, CIRCULATIA TERENURILOR

1:2000

4.0

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2011-021806/08.11.2011

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-021806/04.11.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010 şi de Avizul Favorabil nr. 13/24.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4974/15.11.2010, prelungit pana la data de 15.11.2012, Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4889 din 01.07.2011, precum si Avizul Consiliului judetean Timis nr. 131/02.11.2011;

Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010, care face parte integranta din documentatia PUZ ,, Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara, a fost afisat pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna octombrie 2010;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara.

Documentatia Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara, este elaborata de proiectantul S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 87/2010, la cererea beneficiarului S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L. BUCURESTI.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de nord-est a municipiului Timisoara, la sud de Padurea Verde, in U.T.R. 24, prevazut prin PUG Timisoara aprobat cu H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, ca zona de unitati industriale existente, fiind cuprins intre: strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor si continuarea acesteia asa cum este prevazut in PUZ „I.I. de la Brad” aprobat cu HCL nr. 186/2003, strada Ion Ionescu de la Brad la sud si la vest pana la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate, stabilind unele principii de urbanizare cu caracter de recomandare.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 61.825 mp, este inscris in C.F., astfel: - C.F. nr. 404572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 201998), având nr. topo/cadastral

50839, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 406355 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 131317), având nr. topo/cadastral

406355, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L. Bucuresti; - C.F. nr. 421655 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

2239/3/4/2/1/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421649 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

3491/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421648 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

2239/3/4/1/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421661 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

2234/5/2/2/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421660 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

2234/5/2/2/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421659 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

2236/2/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421658 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

2236/2/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421656 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

2239/3/4/2/1/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421654 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

3507/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421650 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

3495/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421652 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

3508/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; - C.F. nr. 421653 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral

3505/2/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.; AVAS a luat act de renuntarea petentei Branzei Elisabeta la revendicarea parcelelor de teren inscrise

in CF nr. 118574 Timisoara, evidentiate in patrimoniul SC Euroconstruct SA Timisoara, si la cele inscrise in CF 131317 Timisoara evidentiate in patrimoniul SC Europrefabricate SA Timisoara si SC Euroconstruct SA Timisoara, astfel ca obiectul notificarii in prezent se refera doar la restituirea in natura a celorlalte parcele de teren la care petenta nu a renuntat.

Documentatia de urbanism PUZ "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara, se refera doar la parcelele inscrise in CF nr. 118574 Timisoara si in CF 131317 Timisoara.

Prin aceeasi adresa, AVAS ne comunica dosarul spre competenta solutionare cu privire la restul parcelelor de teren ce fac obiectul notificarii.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Terenul studiat este in prezent liber, fara constructii. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor

F.N., Timisoara se propune realizarea unui complex de cladiri de apartamente cu un regim maxim de inaltime P+12E. Intre cladiri se formeaza zone semiprivate, amenajate cu spatii verzi, drumuri de incinta, locuri de joaca pentru copii, locuri de odihna de folosinta generala, platforme pentru colectarea deseurilor menajere. Parcarile se vor amenaja la nivelul solului, si vor avea suprafata inierbata.

In prezent, accesul pe sit se face din strada Constructorilor si Albinelor. Pentru deservirea rutiera din incinta viitorului complex rezidential, se propune amenajarea unei strazi, care va lega strada Albinelor de strada Constructorilor, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-000926/07.04.2011

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public, dupa rezolvarea situatiei juridice a terenurilor aflate in litigiu, si dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico edilitara si a cailor de circulatie, conform Avizului C.J.T. nr. 131/02.11.2011.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 20 % CUT max = 3 Regim de inaltime max.: S+P+12E Spatii verzi min 25,90% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4889/01.07.2011.

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Autorizatia de construire se va elibera sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădiriilor cu lift (2 asccensoare la cladiri mai mari de P+5E) conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF, Arh. Ciprian Silviu CADARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC, Red/Dact – S.P. – 2ex

Atasament: plansa_3.pdf

Ba aperi RS HOSVLZNd”[TOZ ISIWOI IQ” 1107 VA LAN DE SITUATIE PLAN DE ANSAMBLU Sc. 1:1000 Sc. 1:5000 TERITORIU ADMINISTRA Of ae) HOTINOLONYLSNOD US PLAN SUBSOL ” Calcul necesar locuri de parcare Apartamente 1150 apartamente x 1loc/ap spor 15% 1.150 x 0,15 loc/ap Spatii servicii (comert) S=200 mp o ie TOTAL necesar locuri de parcare = 1.379 locuri 00 Locuri de parcare in incinta la sol: 1.127 locuri Locuri de parcare in incinta in subsol: 272 locuri TOTAL locuri parcare asigurate: 1.399 locuri PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100 21.50 PROSPECT INEL IV PROPUS IN ETAPA FINALA 2.00 1.50 150 14.00 2.50 Trotuar pc zN. c zN. TIMIŞOARA VIZAT SPRE NESCHIMBARE Padurea verde LEGENDA Anexa la Aviz de Principiu | Nr3fS din 40.05 20// | VEDERI carosabil existent Birou Infr. în Transport LU N carosati propus INEL IV (corr. SF iniocri ce PATH ROUT sr avizat ce PT, NUME: SA CERINTA | REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATA scPATH'S ROUT su —— | a Telffax: 0256-216933, PUZ COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR | 22/2011 "NIVTEVINDNI OI < aprox. 3.00 2.00 n alee exist. carosabil propus drumuri de legatura - etapa | Î Î n VERIFICATOR: N carosat pron in incinta PUZ stcict EXPERT: a RER] a ratata tata tata tata tata tate tate ta tata te ta tata tata atata O aL E carosabil propus drumuri de legatura - perspectiva — = — limita de proprietate PUZ studiat PROPUS IN ETAPA LL Loc constr: TIMISOARA, Str. CONSTRUCTORILOR - ALBINELOR propusa a se dezfecia — — — imita perspectiva prospect INEL IV [PATAS ROUT] Capital soia: 6400008. Beneficiar: SC NOVA MARKET GRUP SRL |Faza: PUZ, _ N DIRECTOR [ing.PERCECVASILE| [up | SCARA [obiect LUCRARI RUTIERE Nr.plan | PROSPECT INEL IV PROPUS IN ETAPA | — - — trasee existente CF industriale SEF PROIECT ing. PERCEC DAN ÎN lua) |Plnsa: SITUATIE | oi PROIECTANT [ing PERCEC DAN | || Er

Atasament: plansa_2.pdf

Nr.proiect: 22/2011 Faza: PUZ TMISOARA, St, CONSTRUCTORILOR - ALBINELOR SC NOVA MARKET GRUP SRL PLAN DE SITUATIE REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA PUZ COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR 11 oa [Ie — O ORC J 35/230/1995, CUL: ROZE Capital social: 640.000 lei.” z a a Fe E E aj m £ 2 8 5 bl Ei SE a SE ss E Bg Ul EL * als ua Us as N a II RES SR “ 40 e l& a ADMINIBTRA carosabil propus INEL IV (conf. SF intocmit de PATH'S ROUT srl, avizat de PMT) carosabil propus drumuri de legatura - etapa carosabil propus drumuri de legatura - perspectiva carosabil propus in incinta PUZ studiat carosabil existent LEGENDA MR EI — — — limita de proprietate PUZ studiat — — = limita perspectiva prospect INEL IV — trasee existente CF industriale = x = Da 25 Ro SEE =5 8. = — | 3 E at r- se SR -ala R = 7 RRI& a[s = = aa Sile unu un - _- ş E e DE 8 : — SE „3 5 „e SL 535% e FI 8 £sa-|5 sc? 8 885 scrii trai o 55la s E<= = SSE scală ££ 3 E SE = 8 8.55 >ol8 = 5 8 8 Beata FE ESTI o lo d £ 5” BSE RR 8 = 53 RSR = Ss OG -_ RSA se 3 EE RS g = a a 5 b A _ RR al 5 < | RR Ab sală E | a» [E 88 “le RA 33 3 RR S z E E RR sg 5 DS a a RR 5 a a o RS e RS —_ E i < Sl p 5 8 | Ş z “ sle sis € LE = 8 2 E o 5 a a PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 10.00 AI ZI $ E 2 E % HI e = —_ o < HZ Z E = o _ —i as. CI | A = s ui ISI ff _ A H EHE < PI CI a == Fa E no wc A PA) IEI N ATIT Sp CURA ones” ue IS ZI TRAS ISUS Id ITOZ ILONA nr nr E LL i E r_ O

Atasament: plansa_1.pdf

er IS SUC VIA” 102 Va PLAN DE SITUATIE PLAN DE ANSAMBLU Sc. 1:1000 Sc. 1:5000 TERITORIU ADMINISTRA SUS SIL RUT - HOTIHOLONYLSNOD WIS PLAN SUBSOL Sc. 1:1000 Calcul necesar locuri de parcare Apartamente 1150 apartamente x 1loc/ap spor15% 1.150 x 0,15 loc/ap Spatii servicii (comert) S=200 mp 28 spatii x (200 mp x 1loc/100m TOTAL necesar locuri de parcare = 1.379 locuri Locuri de parcare in incinta la sol: 1.127 locuri Locuri de parcare in incinta in subsol: 272 locuri TOTAL locuri parcare asigurate: 1.399 locuri PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100 21.50 PROSPECT INEL IV PROPUS IN ETAPA FINALA 14.00 | LEGENDA E carosabil existent EAT TIE 200 ei inter dle rare iara Î alea exist- Î BE carosabil propus drumuri de legatura - etapa | Prin E VERIFICATOR: EESTI EEE ERE e | în încinia PUZ studiat EXPERT: un SEMNATURA: | CERINTA | REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA E RR | E a | MM ur oi 10 EU SPATHS ROUTS | oo, PT SR Tel 0256-216033, 201052 NA | PUZ COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR | 22/2011 — — limita de proprietate PUZ studiat 300430 TIMISOARA, Str. E.Zola 92 PROPUS IN ETAPA | Loc constr: TMSOARA Sf. CONSTRUCTORLOR-MLBIELOR = ORC J 35/230/1995, CUI: RQZ267049 N E —_ — — |imita perspectiva prospect INEL IV PATH'S ROUT | Capital social: 640.000 lei. Beneficiar: SC NOVA MARKET GRUP SRL |Faza: PUZ 11.50 RELU FE REZ A God Re GE DIRECTOR ing. PERCEC VASILE fo Obiect LUCRARI RUTIERE Nr.plan SEF PROIECT ing. PERCEC DAN FIA 00 |Plnsa: PLAN DE SITUATIE n PROIECTANT ling. PERCECDAN ||| "NIVT'8VINIINI OU

Atasament: MEMORIU_PUZ_Tagor.pdf

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

P.U.Z. – Complex rezidenț ial TAGOR

STR. CONSTRUCTORILOR-ALBINELOR TIMIȘOARA

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

2

01. FOAIE DE CAPĂT DENUMIREA PROIECTULUI : P.U.Z. – Complex rezidenț ial TAGOR NUMĂR PROIECT : 87/2011 FAZA : PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR : S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.

BUCUREȘTI

AMPLASAMENT : Str. CONSTRUCTORILOR - ALBINELOR TIMISOARA, Jud. TIMIŞ PROIECTANT ARHITECTURĂ: S.C. AC TECTURA S.R.L. RO-300092, Str. Dr. Gheroghe Marinescu, Nr.1, Ap. 9 J35/54/2004, RO16039449

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

3

02. COLECTIV DE ELABORARE  ARHITECTURĂ

ŞEF PROIECT : ARHITECT MIRCEA CRĂCULEAC

PROIECTANT : ARHITECT NENAD LUCHIN

DESENAT : ARHITECT NENAD LUCHIN

 STUDIU GEOTEHNIC ÎNTOCMIT : S.C. B&P PROJECT S.R.L.  MĂSURATORI TOPO ÎNTOCMIT : INGINER C. CRASOVEANU

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

4

03. BORDEROU  PIESE SCRISE

A. MEMORIU DE PREZENTARE

1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2. Stadiul actual al dezvoltării 1.3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrare în localitate 2.3. Vecinătăti, limite 2.4. Situatia juridică a trenului 2.5. Elemente ale cadrului natural 2.6. Circulaţia 2.7. Ocuparea terenurilor 2.8. Echiparea edilitară 2.9. Probleme de mediu 2.10. Opţiuni ale populaţiei 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaţiei 3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecţia mediului 3.8. Obiective de utilitate publică

4. Concluzii 5. Anexe Extras C.F. nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650. Certificat de Urbanism nr. 4974 / 15.11.2010

B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

5

 PIESE DESENATE

1. Încadrare în localitate 0.0 2. Situaţia existentă 1.0 3. Reglementări urbanistice – zonificare – situaţia propusă 2.1 4. Reglementări urbanistice – zonificare - propunere mobilare 2.2 5. Reglementări - echipare edilitară 3.0 6. Proprietatea asupra terenurilor 4.0

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

6

04. MEMORIU DE PREZENTARE 1.INTRODUCERE 1.1.Date de recunoaştere a documentaţiei

• Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL pentru Complex rezidential Tagor

• Beneficiar : S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.

• Amplasament: Timisoara, str. Constructorilor – Albinelor

• Număr proiect: 87 / 2011

• Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z.

• Data elaborării: Februarie 2011

1.2. Obiectul lucrării Obiectivul pentru care se întocmeşte PLANUL URBANISTIC ZONAL reprezintă realizarea

unui complex rezidential pe o suprafaţa de 61.825,00 mp amplasat pe strada Constructorilor, Albinelor, in Timisoara, judeţul Timiş.

Obiectul lucrării constă în rezolvarea complexă a problemelor funcţionale, tehnice şi estetice din zonă, pentru realizarea unui complex de cladiri de apartamente S+P+12E, faţă de propunerile şi recomandările din Planul Urbanistic General al Timişoarei. Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

• utilizare functionala a terenului, în relatie cu planurile de urbanism aprobate in zonă • reglementarea functiunii terenului • modului de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor

1.3. Surse documentare

Baza topografica folosită este formată din planuri scara 1:2000 şi 1:1000. Planul de Urbanism General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.Timişoara. La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului. - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificată. - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, si alte documente sau norme cu caracter de reglementare. -Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului -suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat În timpul elaborării documentatiei s-au solicitat: -avize de la toti detinătorii de retele care pot afecta amplasamentul (aviz unic) -aviz prealabil de oportunitate aprobat cu aviz nr.06/21.10.2010

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

7

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei

Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de nord-est a Municipiului Timişoara, la sud de padurea verde, in mijlocul unei zone industriale partial functionale.

Zona studiată în cadrul P.U.Z., în prezent zonă industrială dezafectată, este cuprinsă între: strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor si continuarea acesteia asa cum este prevăzut în PUZ I.I. de la Brad, aprobat cu HCL 186/2003, strada I.I. de la Brad la sud si la vest până la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate.

Zona învecinată terenului luat în studiu în cadrul P.U.Z. este o zonă industrială. Terenul reglementat face parte dintr-o zonă încă nedefinită urbanistic. În vecinătate nu sunt

prezente clădiri cu functiunea de locuinte colective dar pozitionarea sitului studiat, la liziera Pădurii Verzi îi conferă calităti speciale. 2.2. Încadrarea în localitate( Pl. 0.0)

Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de nord-est a Municipiului Timişoara, la sud de padurea verde, in mijlocul unei zone industriale partial functionale. Situl studiat are ca limite strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor, strada I.I. de la Brad la sud si la vest pana la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate. 2.3. Vecinătăți si limite Zona studiată, Conform Studiului de Oportunitate aprobat prin aviz nr.06/21.10.2010, este delimitată astfel:

Nord – situl se invecinează cu Padurea verde Vest – zonă industrială Sud – zonă industrială nefunctională si rezidentială cu regim mic de înăltime Est – zona industrială partial functională

Terenul studiat si reglementat prin prezenta documentatie este situat pe str.

Constructorilor, în mijlocul zonei sus mentionate Nord – situl se invecineaza cu Padurea verde si strada Constructorilor (inelul IV) Vest – zona industriala si strada Constructorilor Sud – zona industriala si strada I.I. de la Brad Est – zona industriala partial functionala si strada Albinelor

2.4.Situatia juridică a terenului Date de identificare C.F. -terenul studiat are suprafata de 61.825,00 mp -Carte Funciara Nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660;

421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650. -Certificat de Urbanism nr. 4974 / 15.11.2010

2.5. Elemente ale cadrului natural Teritoriul din care face parte terenul studiat în P.U.Z. este situat în partea de nord-est a

Municipiului Timişoara, la sud de Pădurea verde. Amplasamentul studiat în cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente ale cadrului natural. Nu există vegetatie ce necesită a fi păstrate sau protejate.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

8

Caracteristici ale reliefului zonei Din punct de vedere morfologic, zona studiată, se încadrează în cîmpia joasă a raurilor

Timiş-Bega, în intravilanul Municipiului Timişoara. Caracteristici climatice ale zonei

Clima este temperată, moderat continentală cu influenţe mediteraneene şi oceanice. -temperatura medie anuală este între 10º şi 11ºC. -media temperaturii lunii ianuarie este între 0º şi -1ºC -media temperatrii lunii iulie între 20º şi 21ºC -data medie a primului înghet 11 octombrie -nr. Mediu al zilelor tropicale (t. max > 30 gr. C) 8 zile/an -durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Vânt, directii predominante: -Nord-Sud: 16% -Est-Vest: 13%

Precipitaţiile:

-media anuală a precipitaţiilor are valori între 600 şi 700 mm -media lunară maximă 70-80 mm (iunie) -numărul zilelor cu precipitaţii 120 zile/an -numărul mediu al zilelor cu ninsoare 28 zile/an -numărul zilelor cu brumă 25 zile/an

Solul şi subsolul Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la monentul prezent liber, fără constructii.

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), având stabilitata generală asigurată, adică nu prezintă potential de alunecare.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta în partea superioară a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200m adîncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400 – 1700 m adâncime si este străbatut de o retea densă de microfolii (fracturi). Conform codului de proiectare seismică P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat în localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec; a factorului de amplificare dinamică maximă a acceleratiei orizontale a terenului βo = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16g. Adâncimea maximă de înghet este stabilită conform STAS 6054 – 77 de 0,70m. Pe baza datelor informative si a investigatiilor geotehnice, terenul de fundare este apreciat pentru zona de fundare între cotele 3,50 – 9,00m, ca fiind un teren mediu format din argilă prăfoasă spre bază argilă prăfoasă, argilă. Cu ocazia realizării sondajelor de adâncime s-a constatat că nivelul apelor subterane apare la cota de -2,80m fată de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (0,5 – 1,00m) în functie de anotimpuri si de cantitarea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii higrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii).

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

9

2.6. Circulaţia În prezent accesul pe sit (în incintă) se face din strada Constructiilor si Albinelor.

2.7. Ocuparea terenurilor

În momentul actual, terenul este în proprietatea S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L, conform C.F. nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650;

Suprafaţa de 61.825,00 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită din teren viran neconstruit.

Nu sunt riscuri naturale în zonă studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului. 2.8. Echiparea edilitară

• Alimentarea cu apă si canalizare menajeră În prezent pe terenul analizat nu există instalaţii de alimentare cu apă. Conform avizului S.C.

Aquatim S.A. nr.24168 / 07.12.2010, există retele de apă si canalizare pe strada Constructorilor. • Alimentarea cu energie termica Conform avizului de amplasament favorabil din 03.12.2010. emis de S.C. COLTERM S.A. în

zona nu există retea de distributie a energiei termice. • Alimentarea cu gaze naturale Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, regia nu detine retele de

alimentare cu gaze naturale în zona afectată. • Alimentarea cu energie electrică si telefonie Conform avizului de amplasament favorabil (cu conditii), emis de S.C. Enel Distributie Banat

S.A., în zona de aparitie a noului complex rezidentil există retea electrică de distributie. Se vo respecta distantele fată de LEA 20KV existentă, respectiv 12m de o parte si de cealaltă

fată de axul LEA 20kV si 6m fată de P.T. existente în care este interzisă executarea oricărei constructii sau amenajări.

Conform avizului de amplasament favorabil, emis de S.C. Romtelecom S.A. în zona analizată regia nu are amplasate cabluri telefonice instalate.

• Transportul în comun Conform avizului de amplasament favorabil, pe amplasament regia nu detine gospodărie

subterană de cabluri electrice.

Necesarul de utilităti pentru functiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic si se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si în cazul necesitătii devierii sau extinderii retelelor de utilităti existente. 2.9. Probleme de mediu Relatia cadru natural-cadru construit:

Terenul studiat a avut o vreme îndelungată folosintă industrială. S-au înregistrat cazuri de poluare a aerului datorită activitătii desfăsurate în incintă.

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factori de poluare în zona limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră si de zona industrială din vecinatatea estică.

În acest moment si în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare în acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este în continuă crestere.

Tinând cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru între suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

10

Dezvoltarea obiectivului, creează premize pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din P.U.Z. referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere şi pluviale, precum şi colectarea şi transportarea deşeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timişoara. Evidentierea riscurilor naturale si antropice:

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăti. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul căilor de comunicatii si din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă:

Nu este cazul. Evidentierea valorilor de partimoniu ce necesită protectie:

Nu este cazul. Evidentierea potentialului balnear si turistic:

Nu este cazul. 2.10. Opţiuni ale populaţiei

Terenul studiat este proprietate privată, zona studiată are functiune preponderent industrială, partial dezafectată, cu functiuni complementare de servicii si comert.

Primăria Municipiului Timisoara, ca autoritate locală are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr.52/2003 privind transpartenta decizională în administratia publică facilitează accesul populatiei la luarea deciziilor în administratia publică la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzător în aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizează prin anunturi publice, consultarea în diferite faze de elaborare si dezbatere publică.

Aspectul si functionarea întregii zone se vor îmbunătăti odata cu realizarea obiectivului propus (crearea de noi spatii locative, spatii cu functiuni publice care vor deservi si vecinătătile, organizarea circulatiilor auto si pietonale, parcări, spatii verzi, etc.) Se propune realizarea unui traseu cu circulatii publice pietonale si piste de biciclete la liziera pădurii.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea si actualizarea datelor operate în ultimii ani în zonă.

În urma soliciării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unei zone pentru locuinte colective si functiuni complementare (comert si servicii), în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela.

Realizarea imobilului ce face subiectul prezentului P.U.Z, va fi un pas important de revitalizare, în viitor putându-se dezvolta si refunctionaliza întreaga zonă.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

11

3.2. Prevederi ale P.U.G. Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timisoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si Regulamentul Local de Urbanism. 3.3. Valorificarea cadrului natural În prezent pe amplasament nu există plantatii înalte, masive, care să pună problema mentinerii acestora.

Planul Urbanistic Zonal pentru amplasarea obiectivului s-a elaborat pe acest teren având în vedere urmatoarele avantaje:

• Terenul în discutie are un potential evident fiind amplasat la limita unei artere importante de circulatie care urmează a fi construite – INEV IV si la sud de Pădurea Verde.

• Zona este relativ plană şi orizontală, panta maximă între extremele nord-vest şi sud-est este de 1,5‰.

• Fundarea obiectivelor propuse se va putea face direct, începând de la adâncimea minimă de 3,50m fată de nivelul actual al terenului.

• Apa subterană are NHmax = -2,80m; nu prezintă agresivitate faţă de betoane şi nu trebuiesc măsuri speciale de hidroizolare. În aceste conditii, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optima a teritoriului, cu prevederea unui procent minim de 25% spatii verzi. 3.4. Modernizarea circulaţiei Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, în suprafaţă de 61.825,00 mp este situat în intravilanul Municipiului Timişoara şi este delimitat de strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor, strada I.I. de la Brad la sud si la vest pana la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate.

Pentru deservirea rutieră din incinta viitorului complex rezidential, se propune amenajarea unei străzi prin zona mediană a pateului studiat, care va lega strada Albinelor cu strada Constructorilor.

Prospectul stradal proiectat este în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi (Ord. M.T. nr. 50/1998), fiind alcătuit din:

− străzi cu caracter de deservire locală (2 benzi de circulaţie), având un prospect stradal de 12 m, din care 7,0m parte carosabilă, mărginite de borduri din beton, cu 1,0m zona verde de o parte şi alta si trotuar de 1,5m latime.

− strazi secundare de acces la parcari (2 benzi de circulaţie), având un prospect stradal de 5,0 m respectiv 6,0 m.

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin guri de scurgere racordate la reţeaua de canalizare viitoare si bazine de retentie. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă uşoară. 3.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Indici urbanistici teren studiat conform Aviz Prealabil de Oportunitate nr.06/21.10.2010: ZONĂ MIXTĂ - locuinte si functiuni complementare -POT max. 20% -CUT max. 3 -spatiu verde min. 25%

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

12

Elemente de temă: Tema de proiectare, stabilită de comun acord cu proprietarul terenului ce compune

situl analizat, prevede zonificarea teritoriului analizat în vederea realizării unui complex rezidential cu functiuni complementare – comert, servicii. Functiunile publice vor fi amplasate la parterul imobilelor, cu acces pietonal direct din spatiile publice dintre clădiri. Ansamblul va fi format din mai multe corpuri de clădire cu regim maxim de înăltime S+P+12E. Între clădiri se formează zone semiprivate, amenajate cu spatii verzi, drumuri de incintă locuri de joacă pentru copii, locuri de odihnă de folosintă generală, platforme pentru colectarea deseurilor menajere. Parcările se vor amenaja la nivelul solului, si vor avea suprafata înierbată. Criteriile de organizare urbanistică a zonei au fost următoarele :

Asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare obiectivelor prevăzute prin temă.

Organizarea circulaţiei în interiorul pateului studiat s-a realizat ţinând seama de zonificare, de implantarea propusă şi amenajarea acceselor pentru circulaţia propusă. Functiunea propusă: zonă mixtă, locuire si functiuni complementare (comert si servicii) Suprafata de teren studiată va fi zonificată astfel:

-zona de implantare a constructiei – clădire de locuinte cu functiuni complementare la parter

-zona de acces auto, pietonal si de parcaj auto -zona de spatii verzi -platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare a deseurilor menajere.

Bilanţ teritorial la nivel de parcelă propus: Suprafaţă parcelă 61.825,00mp - 100,00% Suprafaţă clădiri propusă 9.547,25mp - 15,44% Suprafaţă zonă verde 25.552,27mp - 41,33% Suprafaţă alei şi pietonale 1.793,23mp - 2,90% Suprafaţă drumuri de incintă 9.245,02mp - 14,95% Suprafaţă parcări înierbate 8.968,70mp - 14,51% Suprafaţă teren care trece din domeniul privat in domeniul public 6.718,53mp - 10,87%

Se va asigura procentul minim de spatii verzi în corelare cu functiunea propusă, respectiv min 2mp/locuitor. Indici urbanistici propusi: Indicii urbanistici de utilizare a terenului propusi sunt:

-procent de ocupare a terenului POT 20% -coeficient de utilizare a terenului CUT 3

Regimul de înălţime al construcţiilor:

Zona studiată în cadrul P.U.Z. prezintă în momentul de faţă construcţii în regim maxim de P+4E (P+8E din documentatiile de urbanism de pe loturile invecinate). Regimul de înălţime maxim propus s-a stabilit funcţie de :

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

13

-necesităţi funcţionale: rezultate din datele de temă -necesităţi compoziţionale: prin marcarea unor puncte de interes Construcţiile vor avea înalţimea maximă la cornisă coordonată cu retragerea faţă de

limitele laterale astfel încît sa existe raportul de H/2 la retragerile laterale. Regimul de aliniere al construcţiilor

În sensul Regulamentului General de Urbanism, aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. O clădire este construită ,,la aliniament” dacă este amplasată la limita dintre domeniul public şi cel privat. Când construcţia este retrasă de la aliniament, acesta poate fi materializat de împrejmuirea terenului. Alinierea faţadelor coincide după caz, cu aliniamentul stradal sau poate constitui o linie paralelă sau neparalelă cu aceasta.

Regimul de aliniere al construcţiilor din prezentul P.U.Z. este indicat în planşa 2.1-2.2 şi a fost determinat în funcţie de - profilul transversal caracteristic al străzii interioare propuse

Astfel, aliniamentul propus pentru construcţii este la 5.00m de la limita domeniului privat. Terenul liber de construcţii rezultat prin retragerea aliniamentului, va fi amenajat

cu spaţii verzi, si parcari dupa caz. Regimul de aliniere al construcţiilor din prezentul P.U.Z. este indicat în planşa 2.1-2.2 Amplasarea constructiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă

cuprinse în Ordinul nr.536/1997 al ministerului Sănătătii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de sigurantă între clădiri

conform Normativului P118/1998. Solutia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si

dimensiunile constructiilor, a căilor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locală si a necesarului de parcare. Reglementări – configurare spatială Prezenta documentatie studiază terenul cuprinsă între: strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor si continuarea acesteia asa cum este prevăzut în PUZ I.I. de la Brad, aprobat cu HCL 186/2003, strada I.I. de la Brad la sud si la vest până la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate.stabilind unele principii de urbanizare cu caracter de recomandare. 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare Alimentarea cu apă Situatia existentă: În prezent pe terenul analizat nu există instalaţii de alimentare cu apă. Situatia propusă: Sursa de apă pentru asigurarea apei potabile la obiectivele propuse, va fi reteaua de apă extinsă a Municipiului Timisoara. Pentru satisfacerea nevoilor de apă a imobilului de apartamente se impune realizarea unei retele de apă atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât si pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Necesarul de apă potabilă necesar pentru nevoile gospodăreşti şi publice ale locuitorilor s- a determinat conform SR 1343-1/2006 considerând o normă de consum de 120 l/om.zi pentru nevoi gospodăreşti şi nevoi publice şi 20 l/om. zi pentru funcţiuni complementare . Cerinţa de apă: Q.zi.med. = 212,956 mc/zi = 2,491 l/sec.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

14

Q.zi.max. = 276,843 mc/zi = 3,238 l/sec. Q.h.max. = 23,308 mc/h = 6,474 l/sec. Alimentarea cu apă se va asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apă a municipiului Timişoara , din conducta de alimentare cu apă existentă De 275 mm - pe Calea Sever Bocu, prin extindere de reţea de apă pe strada Constructorilor ( din Calea Sever Bocu şi până la amplasament ) din ţeavă PE-HD PE 100 PN10 cu Dext 200 mm, în lungime de cca. L= 1200 m . Debitul de dimensionare a extinderii de reţea de apă potabilă este: Q = Qhmax + Qinc = 16,474 l/sec.

De la reţeaua de apă stradală extinsă cu Dext 200 mm, se va realiza alimentarea cu apă a zonei rezidenţiale, prin căminul de apometru principal CA. Reţelele de apă din incinta Zonei rezidenţiale se propun din ţeavă PEHD PE 100 Pn 10 cu Dext 160mm, Dext 125 mm, Dext 110 mm şi Dext 90 mm – conform Planului de propuneri edilitare . Reţeaua din incintă se va echipa cu hidranţi de incendiu subterani şi cămine de vane de sectorizare. Canalizarea

Debitul de ape uzate menajere evacuat s-a determinat conform SR 1846/1-2006: Debite de ape uzate totale : Q.zi.med. = 204,438 mc/zi = 2,391 l/sec. Q.zi.max. = 265,769 mc/zi = 3,108 l/sec. Q.h.max. = 22,376 mc/h = 6,215 l/sec. Suprafaţa totală de teren aferent PUZ-ului este 6,1825 ha.

Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor SR 1846/2 - 2006 pentru suprafaţa de teren aferent construcţiei Sc = 9572,50 mp, străzi – drumuri de incintă şi alei pietonale Sd = 21.518 mp, parcări înierbate Sp = 15.250,50 mp diferenţa fiind zonă verde Szv= 15.484,00 mp.

Qpl = m x Ф x i x S unde : m = coef. de reducere pentru t > 40 minute,egal cu 0,80 Ф = coeficient de scurgere , se ia media ponderată la construcţii, drumuri, parcări înierbate şi zonă verde Ф mediu = 0,472, din care rezultă : Qpl = 280,15 l/ sec = 0,280 m3/s Canalizarea apelor uzate menajere şi pluviale

Din incintă se va face în sistem unitar, urmând ca în bazinul de retenţie să intre numai apele pluviale din preaplinul căminelor de canalizare, care apoi să fie pompate prin intermediul staţiei de pompare în reţeaua de canalizare propusă în sistem gravitaţional . Canalizarea stradală propusă cu De 500 mm şi lungime L = 1300 m , porneşte de la zona studiată şi are traseul pe str. Albinelor – Lotusului şi până în colectorul existent Dn 1200 mm pe str. Holdelor.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

15

Reţeaua de canalizare din incintă este propusa în sistem unitar, apele pluviale se colectează prin guri de scurgere. Apele pluviale se stochează într-un bazin de retenţie cu V = 220 mc, cuplat cu o staţie de pompare – calculat la timp de retenţie de 60 de minute. Reţele de canalizare din incintă se prevăd din ţeavă PVC cu Dext 315, 250 şi 200 mm. După staţia de pompare se prevede un cămin de liniştire. Pe racordul de canalizare se prevede un cămin de racord, care se amplasează pe domeniul public.

Debitul de ape pluviale evacuat prin pompare va fi 5 l/s , astfel bazinul de retenţie se goleşte în 12 ore . Debitul de ape uzate se evacuează gravitaţional şi va fi Qhmax = 6, 215 l/s . Debitele cumulate ce se evcuează la canalizare sunt : 11,215 l/s. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistentă mare fată de agresivitatea solului si o durată mare de existentă (50ani). Reteaua de canalizare va fi pozitionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15cm iar lateral de 20cm. Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ=0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare sigurantă la transport si o etansare absolută a retelei realizate. Pentru realizarea unei exploatări corespunzătoare, retelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare, conform STAS 3051-91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a directiei, de intersectie cu alte canale si în puncte de schimbare a pantelor. Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii si întretinerii acestora, pentru curătirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5m si H=2,0m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană si vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire. Alimentarea cu caldură Se prevede pentru complexul rezidential nou propus independenta energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrală termică proprie, având combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a orasului. Alimentarea cu gaze naturale

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, retelele de gaze naturale se vor executa de preferintă prin zonele cu spatii verzi. Solutia de amplasare a retelei de gaze naturale nou proiectată se va stabili împreună cu Sucursala Timisoara, Sectorul de Distributie a gazelor naturale S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, care va stabili toate conditiile proiectării, executiei si exploatării conductelor de gaze naturale existente si propuse.

Alimentarea cu energie electrică Retelele de alimentare cu energie electrică, cât si cele de distributie de joasă tensiune se

vor executa în cabluri subterane în săpătură. Iluminatul exterior al drumurilor, aleilor si parcărilor se va asigura cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur-sodiu pe stâlpi metalici sau beton, alimentati prin cabluri subterane.

Beneficiarul va comanda la S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. studiu de prefezabilitate pentru alimentarea cu energie electrică a zonei.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

16

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. sau alţi proiectanţi autorizaţi şi se vor executa de către firme atestate A.N.R.E. pentru acest gen de lucrări. Telecomunicaţii

Obiectivele se pot racorda la retele de telefonie a S.C. ROMTELECOM S.A, pe baza comenzii lansate si a proiectului elaborat de acesta sau la retelele altor furnizori de servicii similare.

La proiectare şi execuţie se vor respecta prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999). 3.7. Protecţia mediului Caracteristicile planurilor si programelor cu privire în special la: Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte si alte activităti viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea si conditiile de functionare, fie în privinta alocării resurselor;

Documentatia se referă la delimitarea unui contur în care se va putea dezvolta un complex rezidential cu un regim maxim S+P+12E, respectiv regulamentul în care acesta se va putea amplasa. Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea activităţilor cu caracter industrial, sau obiective care să desfăşoare activităţi cu impact asupra mediului, ci se referă la construcţia de locuinţe colective, realizate sistematizat, cu o arhitectură modernă şi unitară şi care dispun de servicii centralizate în concordanţă cu dezvoltarea durabilă, impactul fiind nesemificativ, corespunzător unei zone cu locuinţe colective. Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreţinerea reţelelor, etc.) Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influentează alte planuri si programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele; În organizarea amplasamentului s-a tinut seama de specificatiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum si ale Certificatului de Urbanism nr.4974 din 15.11.2010, eliberat în baza acestuia. În concluzie, prezentul plan concordă functional si peisagistic cu celelalte studii, planuri si programe din zonă. Relatia cadru natural/cadru construit Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă si contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (comert, servicii, căi de acces si comunicatii, retele tehnico edilitare- alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaz, energie electrică, retele de telefonie) – zona se va transforma din mediu natural în mediu antropic, cu toate caracteristicile aferente.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

17

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afectează sănătatea si creează disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit. Aria studiată în cadrul documentatiei este situată în partea de nord-est a Municipiului Timişoara, la sud de padurea verde, in mijlocul unei zone industriale partial functionale. În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicatii referitoare la impactul asupra mediului:

-recomandarea înserării de spatii verzi la nivelul solului -conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spatii verzi în proportie de minim

25% din suprafata terenului studiat Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de executie Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport de materiale. Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei. Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului chiar în situaţia cînd se construiesc concomitent mai multe locuinţe învecinate. Pentru lucrările de dezafectare si construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu: Apa -se vor verifica, si daca va fi cazul, se vor goli canalele si conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substante lichide si contaminarea pânzei freatice -deseurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Municipiului Timisoara, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop Aerul -se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în conditii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torentiale -se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” -deseurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deseurilor Solul -se va evita contaminarea solului cu deseuri de constructii si demolări -la decopertare se vor respecta prevederile din autorizatia de demolare -containerele metalice pentru stocarea temporară a deseurilor din constructii si demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipientilor se va realiza pe o suprafată impermeabilizată si acoperită în vederea evitării levigării continutului în caz de precipitatii. Managementul deseurilor Se va întocmi, pentru faza PAC, planul de eliminare de deseuri din constructii si demolări, conform cerintelor de protectie a mediului si se vor respecta conditiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus. Gospodărirea substantelor toxice si periculoase Conform HG 856-2002 următoarele deseuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

18

-17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, cărămizi, tigle sau contaminate cu substante periculoase -17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase -17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huilă -17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase -17 05 03* pamânt si pietre cu continut de substante periculoase -17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase -17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolări (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase În cazul identificării acestora prin responsabilul de santier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă scurgerea de lichide din recipienti în timpul manipulării (stocării) si al transportului. -este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deseurilor din containere în caz de precipitatii -este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise si securizate Protectia calitătii apelor Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, precum si actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002. Protectia calitătii aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite în timpul constructiei si operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile rerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei. Prorectia solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fractiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evacuare a poluării solului si subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate. 3.8.Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare si

energie electrică), care vor deveni publice după realizare. Regimul juridic

În planşă sunt analizate terenurile situate pe amplasamentul studiat, sub aspectul categoriilor de proprietate.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

19

Situaţia actuală arată astfel : Beneficiar

C.F. Nr.

Suprafaţa mp

Descriere

S.C.NOVA MARKET GRUP S.R.L.

404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650.

61.825,00 teren liber de

constructii

Circulaţia terenurilor Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare schimburi de teren: 6718,53 mp se cedează pentru inelul IV, respectiv realizarea de drumuri Cei 6718,53 mp destinaţi realizării drumului şi reţelelor edilitare vor trebui să treacă din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea publică a statului. 4.Concluzii Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Complex rezidential TAGOR” s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si prevederile legale în viguare. La baza criteriilor de interventie, reglementări si restrictii impuse au stat următoarele obiective principale: -încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara -asigurarea amplasamentului si amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă -rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu Certificatul de Urbanism care va fi eliberat va cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Întocmit: arh. Nenad Luchin

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

20

Volumul II

R E G U L A M E N T L O C A L D E U R B A N I S M

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

21

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării : P.U.Z. – Complex rezidential TAGOR

Volumul II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Amplasament : str. Constructorilor – Albinelor Timisoara, Jud. Timis

Beneficiari : S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.

Bucuresti

Proiect nr.: 87/2011

Proiectant de specialitate: S.C. AC TECTURA S.R.L. RO-300092, Str. Dr. Gheroghe Marinescu, Nr.1, Ap. 9 J35/54/2004, RO16039449

Proiectant: URBANISM arhitect Crăculeac Mircea arhitect Nenad Luchin

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

22

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

1. Dispoziţii generale 2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 3. Zonificarea funcţională 4. Prevederi la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă - UTR 5. Concluzii

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

23

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR I. DISPOZITII GENERALE 1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale si de detaliu precum si a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajărilor aferente acestora.

Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „Complex rezidential TAGOR” în regim maxim S+P+12E, cuprinde Prescripţii şi Reglementări ce se referă la activitatea de construire şi amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării constructiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de fată, la terenul cu o suprafată totală de 61.825,00 mp, având Cf. nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650, situat în intravilanul municipiului Timisoara, pe strada Constructorilor - Albinelor.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei cu

caracter general si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăteanului cu cele ale colectivitătii, respectiv protectia proprietătii private si apărarea interesului public. 2.Baza legală a elaborării La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal-complex rezidential Tagor stau în principal: -Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată -Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată -Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată -Codul Civil -Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă si a recomandărilor privind modul de viata al populatiei -Regulaamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996 -Ghid privind metodologia de elaborare si continut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000 -Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD) Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării constructiei, în limita parcelei reglementate: C.F.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

24

nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650. Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal si a fost reglementată prin aviz prealabil de oportunitate nr.06/21.10.2010. Zonifiarea functională a teritoriului s-a stabilit în functie de categoriile de activităti propuse si este evidentiată în plansa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica. 3.Domeniul de aplicare Prevederile Planului Urbanistic Zonal si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara si va avea o valabilitate de 10 ani.

II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 1.Reguli cu privire la păstrarea integritătii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului PUZ nu detine fond construit si nici patrimoniu natural.

2.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apărarea interesului public Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 republicată, privnd calitatea în constructii. 2.1.Protectia fată de poluare si alte riscuri Pentru construirea obiectivului propus si a instalatiilor, în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului si de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfăsurată. 2.2.Asigurarea echipării edilitare Autorizarea lucrărilor de construire poate fi conditionată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligatiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesati. 2.3.Asigurarea compatibilitătii functiunilor Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării comparibilitării dintre destinatia constructiei si functiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z. 2.4.Procentul de ocupare a terenului Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului cu constructii să nu depăsească 20% si coeficientul de utilizare a terenului să nu depăsească 3.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

25

3.Reguli de amplasare si retragerile minime obligatorii 3.1.Amplasarea fată de drumuri publice

Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcţiilor cu destinaţia stabilită, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat. 3.2.Amplasarea fată de aliniament Amplasarea construcţiilor fata de aliniament se va face cu o retragere minimă obligatorie de 5,00m faţă de limita de proprietate.

3.3.Amplasarea în interiorul parcelei şi în raport cu limitele dintre parcele

Clădirile se vor amplasa la minim 5,00m faţă de strada nou propusa. Retragerile constructiilor fată de limitele laterale vor fi la o distanţă mai mare sau cel puţin egală cu jumătatea înălţimii la cornişă . 3.4.Amplasarea fată de punctele cardinale

Pentru locuinţele colective, se va evita amplasarea pe direcţia nord sud sau în caz contrar se vor prevedea apartamente cu dublă orientare. 3.5.Amplasarea faţă de drumurile publice Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcţiilor cu destinaţia stabilită, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat.

4.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 4.1.Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare de pe parcelă.

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a astisface exigentele de securitate, apărarea contra incendiilor si protectiei civile.

Se prevde un acces auto pentru public si personal.

4.2.Accese pietonale Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui

acces pietonal la obiectivul propus. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată,

până la intrarea în clădire. În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se marchează cu

vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie să includă si gabaritele acestora.

5.Reguli cu privire la echiparea edilitară 5.1.Racordarea la retele publice de echipare edilitară existente Autorizarea executării constructiilor va fi permisă numai în cazul existentei posibilitătii de racord la retelele existente de apă, instalatiile de canalizare si de energie electrică sau în cazul

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

26

realizării de solutii de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să racordeze constructia la reteaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. 5.2.Realizarea de retele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţilor de racord la reţelele existente de apa, canalizare şi energie electrică. Extinderile de retele publice sau măririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, partial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare si bransare la reteaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. Se recomandă ca toate retelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii să se realizeze subteran. 5.3.Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri publice sunt proprietatea publică a municipiului. 5.4.Alimentarea cu apă, canal Asigurarea alimentării cu apă si canalizare se va realiza prin bransarea la reteaua de serviciu, de pe strada Constructorilor. Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum si pentru incendiu) se va obtine de la detinătorul de utilităti avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta si punctele de racord necesare. În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, bransament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere si bransament furnizat de S.C. Aquatim S.A. 5.5.Alimentarea cu energie termică Se propane pentru obiectivul nou propus independenta energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin centrală proprie. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la reteaua urbană. 5.6.Retea de gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare măsurare existentă în zonă. De la aceste statii se alimentează consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusă. 5.7.Alimentarea cu energie electrică Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin bransarea la reteaua publică existentă. 5.8.Telecomunicatii Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu retele de telecomunicatii, internet si cablare, printr-un racord la retelele existente. Dotarea zonei se va realiza de S.C. ROMTELECOM S.A, în baza proiectului elaborat de acesta. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noului obiectiv. La proiectare si executie se respectă prevederile tuturor normativelor si legislatia în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999).

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

27

6.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor si constructiilor 6.1.Parcelarea Nu este permisă parcelarea ulterioară a terenului. 6.2.Înăltimea constructiilor

Regimul de înălţime maxim propus este de S+P+12E, respectiv 41m. 6.3.Aspectul exterior al constructiilor

Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. Sunt interzise imitatiile de materiale. Constructiile, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii.

Culorile dominante pentru faţadele construcţiilor vor fi deschise, pastel, armonizate. 6.4.Procentul de ocupare a terenului Procentul de ocupare a terenului este de max. 20% din suprafata totală a terenului. 7.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje , spatii verzi si împrejmuiri 7.1.Parcaje Parcajele si garajele sunt spatii amenajate la sol sau în constructii pentru stationarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U. Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare si conform proiectelor întocmite de proiectantii de specialitate. Construcţiile pentru locuinte colective vor asigura în interiorul parcelei minim cîte un loc de parcare pentru fiecare apartament în parte, iar la suma totală se adaugă 15%. Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului, suprafaţa parcajelor de la nivelul solului va fi înierbată. Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a constructiilor destinate garajelor individuale. 7.2.Suprafata spatiilor verzi si plantate Suprafata spatiilor verzi conform cu legislatia în vigoare, s-a stabilit prin Avizul Prealabil de Oportunitate nr,06/21.10.2010.

Este obligatorie amenajarea si plantarea zonei destinate spatiului verde si plantarea a cel puţin 3 arbori de talie înaltă şi 5 de talie medie.

Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile. Parcajele înierbate pot fi cuantificate în procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5%. 7.3.Împrejmuiri

Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate pînă la frontul clădirii în interior se vor realiza împrejmuiri de gard viu de înălţime max.1.20 m.

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

28

III.ZONIFICARE FUNCTIONALĂ Caracteristici

Zona de locuinţe colective şi funcţiuni complementare studiată în prezentul P.U.Z. va cuprinde construcţii cu regim de înălţime maxim S+P+12E.

Trama stradală cuprinde un drum principal cu prospect stradal de 12m, si străzi secundare care deservesc parcările din incintă cu carosabil de 5,0m respectiv 6,0m. Reglementări

Certificatele de Urbanism şi Autorizaţia de Construire pentru obiectivul propus pe acest teren nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z.

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivului propus. 1.Obiective si modalităti de operare Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: -utilizarea functională a terenului în conformitate cu legislatia în vigoare -reglementarea caracterului terenului studiat -modul de ocupare a terenului si conditiile de realizare a constructiilor -realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate -amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent 2.Utilizări functionale 2.1.Funcţiunea dominantă Funcţiunea propusă pentru zonă este – locuinte colective, servicii si comert. 2.2.Utilizări permise -construirea de locuinte colective cu functiuni complementare la parter 2.3.Utilizări permise cu conditii -realizarea de ateliere sau unităţi de prestări de servicii mici, cu maximum zece angajati, cu condiţia netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros care sa deranjeze zona de locuit 2.3.Utilizări interzise -este interzisă desfăsurarea activitătilor industriale sau altor tipuri de activităti care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat -este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri -este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de locuire 2.4.Interdictii temporare -necesitatea realizării în zonă a unor lucrari de utilitate publică, impune ca dezmembrările şi parcelarile să nu se facă fără rezervarea suprafeţelor de teren necesare. IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂTILOR TERITORIALE DE REFERINTĂ

Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente:

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

29

axul strazilor, limitele parcelelor. Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. 1 ,,Dispoziţii generale”, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de urbanism la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă”. P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre suprafaţa construită (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplaseaza construcţia supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa desfăşurată a tuturor cladirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului

CUT = Sd (mp) / St (mp)

1.Bilant teritorial zona studiată Pentru teritoriul studiat conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.06/21.10.2010, se recomandă o functiune de zonă mixtă cu: -POT maxim 20% -CUT maxim 3 -regim maxim de înăltime S+P+12E -spatiu verde minim 25% REGLEMENTĂRI – COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR Funcţiuni permise: -funcţiune dominantă : locuinte colective -servicii si comert pe parcela destinata dotarilor Funcţii interzise: -construcţii pentru activităţi de productie industrială sau agrozootehnică şi de depozitare care prin activităţile lor stânjenesc locuirea prin poluare olfactivă, zgomot, substanţe toxice, etc. -parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi. Regim de înălţime

Se vor autoriza construcţii cu un regim maxim de S+P+12E cu înalţimea maximă a cornişei 41m. Regim de aliniere

Aliniamentul stradal propus pentru construcţii este la 5.00 m fată de limita de proprietate.

Parcarea autovehicolelor Nu se vor autoriza decât acele construcţii care vor avea asigurate locurile de parcare necesare în interiorul parcelei, subteran sau suprateran. Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi este interzisă. Plantaţii -plantaţii de aliniament spre stradă din tei -plantaţii de protectie salcîm, conifere, forziţia

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

B e n e f i c i a r SC NOVA MARKET GRUP SRL A m p l a s a m e n t Str Constructorilor – Albinelor, Timisoara P r o i e c t n r 87 / 2 0 1 1

30

Indicatori de utilizare a terenului

POT = 20% ; CUT = 3

V.CONCLUZII - măsuri în continuare Solutia urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentatie. Certificatul de Urbanism ce se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. Se recomandă centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal si introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării si mentinerii la zi a situatiei din zonă.

Întocmit: arhitect Nenad Luchin

ACTECTURA IRO 300092 Timişoara str. Dr. he Marinescu nr.1, apt 9 mobi:+4 0728 947 733 fax:+4 0256 435 716 e-mail ctectura.ro J 35/54/2004 C.lF. RO 160:

Atasament: 06_edilitare_copy.pdf

de la reteaua de apa existenta pe Calea Sever Bocu L=1200m PADUREA VERDE EET P+12 V 5 De255i P+12 P+11 O UTTITITTITITITI —_- Q VI. a UT A TITI Ter] SI UI d RY (TITI TNT TITI P+12 —o a d A = LEGENDA = Cc retea canalizare propusa PVC A retea apa propusa PEHD CA camin apometru BR+SP bazin de retentie. statie de pompare CL camin de linistire — = 04, SA O =, 1 2 ( Ş Ro l* 8. a SRL i E N — VERIFICATOR/ EXPERT NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. /DATA SOCIETATEA DE CONSULTANTA SI PROIECTARE i, Beneficiar: PR. NR. o S.C. ELATIS SRL, S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L. BUCURESTI 140/ CUI. R17185205 J35/307/2005. sr. Rasartului 6 TIMISOARA Tal. Far. 004-0356-101621 2011 NONE SEMNATURA] SCARA Mu pr. P.UZ.- COMPLEX REZIDENTIAL FAZA 1:2000 TAGOR DOC. [SEF PROIECT [arh CRACULEAC MIRCEA | 1 str. Constructorilor - str. Albinelor, Timisoara JPROIECTANT ing. STRIMBEI ILDICO DATA |Titlu plansei: Retele de alimentare cu apa si canalizare NR. PL. DESENAT |teh. IEPURE SIMONA Te —Ţ_022011 PLAN DE SITUATIE - PROPUNERI _|01 ED ST

Atasament: 03_reglementari_.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

NUME

PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR ./DATA

SCA R A

E X P E R T

V ER IF ICATOR

VER IFICATOR/ EXPERT SEMNĂT URĂ

SPECIF ICAŢ IE

ŞEF PROIECT

PROIECT AT

DE SE NA T

NUME SEMNĂT URĂ

PLANŞA NR. :

CER INŢA

DA T Aarhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

arhitect Mircea Crăculeac

02/2011

NOVA MARKET GRUP

87/ 20 11

A C T E C T U R A RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

PR OIECT ANT GENER A L

DESIGN INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO

EURO S.C. EURODESIGN Favero & Milan S.R.L.

Str. Drumul Gării, nr.49-51, Otopeni, jud.Ilfov Punct de lucru: Timisoara, Calea Sagului, km.7, cod: 300517 e-mail: [email protected]; web: www.euroholding.com.ro tel: +40 256 308555; fax: +40 256 291168

PROIECT ANT SPECIAL ITATE

S E M N Ă T U R A :I N D E X : D A T A : N U M E L E : D E S C R I E R E R E V I Z I E :

-0 1 --

C L A S A E X P U N E R E S T R U C T U R Ă . . . . . ; C L A S A I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C A T . I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C L A S A E X P U N E R E F U N D A Ț I I . . . . . . . . . . . . . .

COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR

str. CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

arhitect Nenad Luchin

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L LOCUINT E COLECTIV E, ZONA COMERT, SERV ICII P.U.Z. Complex rezidential T AGOR strada Constructor ilor - Albinelor T imisoara teren 61.825,00 mp

25.78 5

99.60

10.95

12.45

4. 20

16.00

15.35

20.75

12 .0

5

7.35

123.85

2.70

29 .2

0

143.70

34 .7

0

100.25

7.95

14.45

12.50

13 .7

0

24.45

3. 55

30.75

11.15

28.45

37 .8

0

5.10

3.50

78.45

1.4 5

36.30

7. 00

22 .6

0

288.25

71.55

13 2.

11 5

14 .9

5

39 .7

85

7.4 0

23.30

33 .2

0

30.70

29.15

15.45

5. 00

12 .0

0 5.

00

71 .8

5

5. 00

19 .5

55

68 .9

75

5. 00

12 .0

0 5.

00

20 .0

0

64 .4

8

5. 00

12 .0

0 5.

00

5.00

5.00

5. 00

84 .8

5

5. 00

15.50

12.00

5.00

20 .6

3

8.00 8.00

23 .8

0

8.00 8.00

R20,000

ST R.

V E

R D

E

STR. G O D E A N U

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

23 25

STR. L O T U S U L U I

1B

60

61

62 -6

4

63 65

66 68

67

69

3

1

3A 4

6

8

7A

5

10

95

78

80

95 A

97

82 84

86

12

18 16

14

11B

13

70

72 A

72

71 7 4

7

9

12

8

73 ST

R. S

T U

P A

R I

L O

R

75 A

4

2

1A+B

75

76 78

STR. M A R T I R C O N C I A T U

6

1

3

5

10

99

7

9

11A

10 1

86

86 A

10 3 8

8

10 5

ST R.

A L

B I

N E

L O

R

90

92

98

10 7

10 9A

10 9

10 0

10 9B

ST R.

V E

R D

E

34

36 36B

36A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D 38

27

32

80 82

84

86

44A

48

40

42

44

52 52A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

52B

50

54B

54A

STR. C O N S T R U C T O R I L O R

20

22

13B

13A

15

11 13

17B

94 96

10 2

10 41

02 A

10 6

10 8

11 0

11 2

N

P A D U R E A V E R D E

ST R.

A L

B I

N E

L O

R

ST R.

S T

U P

A R

I L

O R

STR. L O T U S U L U I

ST R.

P I

S A

ST R.

S T

U P

A R

I L

O R

ST R.

A L

B I

N E

L O

R

STR. M A R T I R C O N C I A T U

ST R.

V E

R D

E

ST R.

V E

R D

E

ST R.

C O

N S

T R

U C

T O

R I

L O

R

STR. C O N S T R U C T O R I L O R

limita de neconstruibilitate inel IV

limita de neconstruibilitate inel IV

modernizare acces parcela

pr op

un er

e pr

el un

gi re

s tr.

C on

st ru

ct or

ilo r

pr op

un er

e la

rg ire

s tr.

A lb

in el

or

P.O.T max.20%

C.U.T. max.3

ZONĂ COMERT, SERVICII

zona de implantare

zona de implantare

zona de implantare

P.O.T max.20%

C.U.T. max.3

LOCUINTE COLECTIVE ZONĂ COMERT, SERVICII

P.O.T max.20%

C.U.T. max.3

S +P + 12 E / H max=41m

LOCUINTE COLECTIVE ZONĂ COMERT, SERVICII

P.O.T max.20%

C.U.T. max.3

LOCUINTE COLECTIVE ZONĂ COMERT, SERVICII

pr op

un er

e pr

el un

gi re

s tr.

S tu

pa ril

or

drum provizoriu propus

S +P + 12 E / H max=41m

S +P + 12 E / H max=41m

S +P + 12 E / H max=41m

41.25

24

24

PUZ Complex de locuinte si functiuni complementare str. Constructorilor, Timisoara HCLMT 301/13.05.2008

PUZ Zona locuinte colective, servicii si functiuni complementare str. I.I. de la Brad - str. Constructorilor HCL 545/16.12.2008

12

12

12

12

LIMITA DE IMPLANTARE CLADIRI

DIMENSIUNI PROFIL STRADAL24

LIMITA DE NECONSTRUIBILITATE INEL IV

DRUMURI

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D A

ZONA VERDE

PADUREA VERDE

CLADIRI INDUSTRIALE

ZONA PT LOCUINTE (P, P+2)

ZONA LOCUIRE COLECTIVA (peste P+2) ZONA AGREMENT propusa, conform PUG

TROTUAR

ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE propusa, conform PUG

ZONA MIXTA LOCUIRE COLECTIVA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ZONA INDUSTRIE

ZONA COMERT SERVICII

DRUM PROVIZORIU PROPUS

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

BILANT TERITORIAL ZONA REGLEMENTATA

Suprafata mp

%

61.825,00 mp 100,00 %SUPRAFATA PARCELA

47.699,82 mp 77,15 %SUPRAFATA LOCUIRE COLECTIVA, COMERT, SERVICII

SUPRAFATA PROPUSA ZONA VERDE COMPACTA 4.266,65 mp 6,90%

6.718,53 mp 10,87 % SUPRAFATA TEREN CARE TRECE DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC

SUPRAFATA PROPUSA COMERT, SERVICII 3.140,00 mp 5,08 %

POT maxim 20%

CUT maxim 3

REGLEMENTARI

1:2000

2.1

Atasament: 04_mobilare.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

NUME

PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR ./DATA

SCA R A

E X P E R T

V ER IF ICATOR

VER IFICATOR/ EXPERT SEMNĂT URĂ

SPECIF ICAŢ IE

ŞEF PROIECT

PROIECT AT

DE SE NA T

NUME SEMNĂT URĂ

PLANŞA NR. :

CER INŢA

DA T Aarhitect Nenad Luchin

A MPL A SA MENT

arhitect Mircea Crăculeac

02/2011

NOVA MARKET GRUP

87/ 20 11

A C T E C T U R A RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

PR OIECT ANT GENER A L

DESIGN INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO

EURO S.C. EURODESIGN Favero & Milan S.R.L.

Str. Drumul Gării, nr.49-51, Otopeni, jud.Ilfov Punct de lucru: Timisoara, Calea Sagului, km.7, cod: 300517 e-mail: [email protected]; web: www.euroholding.com.ro tel: +40 256 308555; fax: +40 256 291168

PROIECT ANT SPECIAL ITATE

S E M N Ă T U R A :I N D E X : D A T A : N U M E L E : D E S C R I E R E R E V I Z I E :

-0 1 --

C L A S A E X P U N E R E S T R U C T U R Ă . . . . . ; C L A S A I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C A T . I M P O R T A N Ț Ă . . . . ; C L A S A E X P U N E R E F U N D A Ț I I . . . . . . . . . . . . . .

COMPLEX REZIDENTIAL TAGOR

str. CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

arhitect Nenad Luchin

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L LOCUINT E COLECTIV E, ZONA COMERT, SERV ICII P.U.Z. Complex rezidential T AGOR strada Constructor ilor - Albinelor T imisoara teren 61.825,00 mp

7. 70

5. 00

6. 00

5. 00

30.75

34 .7 0

23.30

10.95

33 .2 0

143.70

29 .2 0

36.30

30.70

3. 55

2.70

123.85

7.35

12 .0 5

20.75

7. 00

7. 40

1. 45

11.15

15.35

16.00

4. 20

12.45

288.25

24.45

14.45

22 .6 0

28.45

99.60

5.10

7.95

29.15

12.50

13 .7 0

2. 30

6. 00

5. 00

6. 90

50.49

15.45 5. 00

5. 00

6. 00

5. 00

12 .0 0

3. 30

5. 00

5. 00

6. 00

5. 00

12 .0 0

9. 00

5. 00

5. 00

6. 00

5. 00

12 .0 0

2. 70

5. 00

5. 00

6. 00

5. 00

12 .0 0

3. 10

12 .0 0

7. 00

5. 00

6. 00

5. 00

7. 25

5. 00

6. 00

10 .0 0

5. 00

5. 00

7. 27

5. 00

6. 00

5. 00

1. 23

5

48.85

21 .7 5

17.10

17.10

47 .2 5

32 .3 5

17.00 25.85

17.10 34.75

47 .2 5

32 .3 5

17.00

17.00 36.90

32 .3 5

47 .2 5

17.10 26.525

17.00

32 .3 5

17.10

17.10 26.625

47 .2 5

47 .2 5

17.10 28.75

47 .2 5

17.10 25.75

47 .2 5

17.10 31.17

17.32 5.00 6.00 5.00 4.95 13.215

13.525 3.275

5.00

6.00

5.00

2.50 7.00

2.50

5.00 5.00 6.00 5.00 4.825

4.225 6.00 5.00 4.825 21.875 26.315

4.925 5.00 6.00 5.00 5.60 10.72

33.27

6.60 5.00 6.00 5.00

5.00 8.575 5.675 5.00 6.00 5.00

6.00 5.00 7.075

37 .8 0

3.50

78.45

71.55

100.25

14 .9 5

47 .2 5

25.78 5

13 2. 11

5

39 .7 8 5

17.36

10.675

R20,000

ST R.

S T

U P

A R

I L

O R

75 A

2

1A+B

75

76 78

10 5

ST R.

A L

B I

N E

L O

R 9 8

10 7

10 9A

10 9

10 0

10 9B

ST R.

V E

R D

E

34

36 36B

36A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D 38

32

80 82

84

86

44A

48

40

42

44

52 52A

STR. I O N I O N E S C U D E L A B R A D

52B

50

54B

54A

10 2

10 41

02 A

10 6

10 8

11 0

11 2

N

P A D U R E A V E R D E

ST R.

A L

B I

N E

L O

R

ST R.

S T

U P

A R

I L

O R

ST R.

V E

R D

E

ST R.

C O

N S

T R

U C

T O

R I

L O

R

STR. C O N S T R U C T O R I L O R

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

P+9 355.0 mp Hmax=31m

P+11 538.90 mp Hmax=37m

P 40 locuri

P 59 locuri

P 5 locuri

P 62 locuri

P4 locuri

P 60 locuri

P 16 locuri

P 6 locuri

P 26 locuri

P 40 locuri

P 36 locuri

P 19 locuri

P 31 locuri

P 29 locuri

P 44 locuri

P 54 locuri

aliniament

limita de neconstruibilitate inel IV

limita de neconstruibilitate inel IV

modernizare acces parcela

pr op

un er

e pr

el un

gi re

s tr.

C on

st ru

ct or

ilo r

pr op

un er

e la

rg ire

s tr.

A lb

in el

or

P 29 locuri

P28 locuri

pr op

un er

e pr

el un

gi re

s tr.

S tu

pa ril

or

drum de legătură propus

drum de legătură propus

am en

aj ar

e lo

cu ri

jo ac

a

am en

aj ar

e lo

cu ri

jo ac

a

am en

aj ar

e lo

cu ri

jo ac

a

amenajare locuri joaca

amenajare locuri joaca

P 4 locuri

P 16 locuri

P 15 locuri

P 5 locuri

P11 locuri

P8 locuri

P 36 locuri

P 23 locuri

P 23 locuri

am en

aj ar

e lo

cu ri

jo ac

a

am en

aj ar

e lo

cu ri

jo ac

a

P 30 locuri

am en

aj ar

e lo

cu ri

jo ac

a

am en

aj ar

e lo

cu ri

jo ac

a

acces subsol

acces subsol

acces subsol

acces subsol

acces subsol

acces subsol

acces subsol

drum provizoriu propus

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

P+9 355.0 mp Hmax=31m

P+11 538.90 mp Hmax=37m

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

P+9 355.0 mp Hmax=31m

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

S+P+12 781.85 mp Hmax=41m

24

24

PUZ Complex de locuinte si functiuni complementare str. Constructorilor, Timisoara HCLMT 301/13.05.2008

PUZ Zona locuinte colective, servicii si functiuni complementare str. I.I. de la Brad - str. Constructorilor HCL 545/16.12.2008

12

12

12

12

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

BILANT TERITORIAL LA NIVEL DE PARCELA

Suprafata mp

%

61.825,00 mp 100,00 %SUPRAFATA PARCELA

9.547,25 mp 15,44 %SUPRAFATA PROPUSA CLADIRI

25.552,27 mp 41,33 %SUPRAFATA PROPUSA ZONA VERDE

1.793,23 mp 2,90 %SUPRAFATA PROPUSA ALEI PIETONALE

9.245,02 mp 14,95%SUPRAFATA PROPUSA DRUMURI DE INCINTA

8.968,70 mp 14,51 %

6.718,53 mp 10,87 % SUPRAFATA TEREN CARE TRECE DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC

SUPRAFATA PROPUSA PARCARI ÎNIERBATE

DIMENSIUNI PROFIL STRADAL24

LIMITA DE NECONSTRUIBILITATE INEL IV

DRUMURI

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D A

ZONA VERDE

PADUREA VERDE

CLADIRI INDUSTRIALE

ZONA PT LOCUINTE (P, P+2)

ZONA LOCUIRE COLECTIVA (peste P+2)

TROTUAR

ZONA INDUSTRIE

CONTUR PARCARE SUBTERANA

PARCARI INIERBATE ALEI PIETONALE PROPUSE

DRUM PROVIZORIU PROPUS

ZONA COMERT SERVICII

PROPUNERE MOBILARE

1:1000

2.4