keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 377/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri, servicii şi locuire", Timişoara, bv. Iosif Bulbuca, C.F. nr. 148925 Timişoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 377/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri, servicii şi locuire", Timişoara, bv. Iosif Bulbuca, C.F. nr. 148925 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22008 - 002975/21.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, replicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii şi locuire", Timişoara, bv. Iosif Bulbuca, C.F. nr. 148925 Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. South Park Residential S.R.L. prin Popovici Dimitrie pentru Caraban Diana-Maria-Dana, întocmit conform Proiectului nr. 20/REB1/08, realizat de S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+11E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-002852/24.04.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT suprateran de 3, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire birouri, servicii şi locuire", Timisoara, bv. Iosif Bulbuca, C.F. nr. 148925 Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafată totala de 3.120 mp este înscris în C.F. nr. 148925 Timişoara, nr. cad. 8580/1/1/1/2;8581/2/1/2/2/1, fiind proprietatea lui Caraban Diana Maria Dana - bun propriu - dezm. şi ieşire din indiv. cu nr. 184115/2007, anterior moştenire nr. 12913/2004, donaţie nr. 14230/2004 şi moştenire nr. 14226/2004.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Cladire birouri, servicii şi locuire", Timişoara, bv. Iosif Bulbuca, C.F. nr. 148925 Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizaţia de Construire se va emite doar dupa ce suprafeţele de teren afectate de drumurile propuse prin documentaţie vor deveni domeniul public.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului S.C. South Park Residential S.R.L;
- Proiectantului S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

ZONA STUDIATA

PLAN de INCADRARE in ORAS

poarta

sectie fabricatie

depozit

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

sectie productie

sectie fabricatie

S.C. SPUMOTIM S.A.

ALEEA ICAR

12D

14A

Bl.5

Bl.5

1B

Bl.5

Bl.5

sectie

post

sectie sectie

revizie

sectie productie

rampa

rampa

Biserica Sf. Nicolae

provizorie capela

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

8 E

6

10

10C

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

grup sanitar

Teren fotbal

FD

ST R.

O RI

O N

P P

P

P+1

P+1P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

Bl.6

Biserica

C.F. nr. 122398 Nr. cad. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 8578/1/1/1/1/2,8579/1/1/1/2/1/1

29307/2/1/2/4 S teren = 11449mp

PARTER SALA POLIVALENTA

C1 SPATIU DE CULT RELIGIOS

8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1

8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/2 Nr. top.

Nr. top.

857 7/1

/1/1 /1/1

/1/1 /2/1

/3

Nr. top

.

C C

C

C

C

C

C

Spumotim SA

PL D

AL

AL

PL

C

C

C

CC

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C C

Camin de vizitare

Borna beton

:/1/1/1/2/3 Nr. top.

:/1/1/1/2/2 Nr. top.

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; Nr. top.

8578/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1/2

Trotuar

Trotuar

Trotuar

SPUMOTIM

100.86 100.07

99.95

100.09

100.06

100.55100.01

99.60

100.06

100.18

100.07

99.42 100.10

100.30

100.34 100.34

100.18

100.43

100.30

100.10

100.33

99.91

100.15

100.33

100.23

99.92

100.10 100.12

100.12

100.13 100.09

100.09 100.0099.98

100.93

100.36 100.38

100.25

100.16 100.20

100.28100.32 100.29

100.29

100.30

100.36100.37100.37100.40 100.37100.37

100.69100.39 100.23

100.26 100.31

100.37

100.45 100.61

100.49 100.44

100.29

100.25

100.18

100.34

100.59100.33 100.27

100.24

100.30

100.37 100.33

100.33 100.31 100.30

100.08

100.09 100.17

100.25

100.41

100.26 100.26 100.31

100.23 100.23100.24100.13

100.16

100.19 100.21

100.17 100.16

100.09100.14 100.08

100.07

99.98

99.87

100.09

100.04 100.01 99.90

99.82 99.88

99.92 99.89

99.94 100.0999.98

100.00 99.85

99.88100.04

100.01 100.02

100.03

100.09

100.00

99.92 99.81

100.01 99.92

99.99

99.79 99.82

99.98 99.88

99.89

99.93 99.9799.84

99.85 99.82

99.92 99.88

99.86

99.89

100.00 99.98

100.00

99.89

99.94 99.94

100.05 100.06

99.95

100.02 100.14100.16

100.15

100.04 100.08

100.09 100.18

100.20 100.20

100.08

100.25 100.18 100.29

100.23

100.32

100.32

100.81 105.08

100.43

100.09

100.05

100.27 100.06

99.96

99.91 100.26

100.38

100.01

100.09

99.97

100.49

99.98

100.08104.55

100.0299.90

99.95

99.83

99.73

99.83

99.92

99.89

99.82

99.90

99.94

100.02

100.12

100.11

99.95 100.03

100.03

99.97

99.96

99.98

99.95

99.99

99.9899.96

99.93

99.95

99.90

99.91

99.92

99.89

100.03

100.02

99.9799.92

99.99

99.55

100.15

99.76

99.68

100.05

99.89

99.80 99.81

99.56

99.79

99.99

99.76

99.66

99.75 99.88

100.23

100.20

99.85

99.79

99.88

100.09

99.81

borna beton

aerisitor gaz

aerisitor gaz

Acces incinta S.C. SPUMOTIM S.A.

garaje

STR A

D A

D E PER

SPEC TIVA

- LEG A

TU R

A IN

TR E B

V. IO SIF B

U LB

U C

A SI STR

. C ER

N A

strada de perspectiva - legatura intre Bv. Iosif Bulbuca si Str. Cerna

49.43

43.50

26.21

14.53

8. 32

10.93

146.04

28.26

14 1.

77

31.04

39.17

8,19

18,50 18,50

18,50 18,50

PROPRIETATEA ASUPRA TERNURILOR 04 - A

CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE

LEGENDA:

teren proprietate privata (persoane fizice)

limita de proprietate

teren proprietate publica

zona studiata

PLAN URBANISTIC ZONAL

LEA 110 KV

sine tramvai RATT

Zona de protectie LEA 110

sine tren

LEA 110 KV

retea gaz

Zona de protectie conducta gaz

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

Atelierele ArhiTECH

1:500

Scara: Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Data:

Beneficiar: Amplasament: 63/ BUL1/ 08

S.C. “SOUTH PARK RESIDENTIAL” S.R.L

Timisoara, Bvd.Liviu Rebreanu (Iosif Bulbuca)

PUZ Sef proiect

Proiectat arh. Eugen Filip arh. Razvan Negrisanu

arh. Craciun Novella carh. Adrian Zama-Neagra august 2008

CLADIRI DE BIROURI, SERVICII SI LOCUIRE

Desenat arh. Craciun Novella

PROFIL TRANSVERSAL TIP

2.5%

6.00

SCARA 1:50

BV. IOSIF BULBUCA SI STR. CERNA

imbracaminte asfaltica

2.5%

STRADA DE PERSPECTIVA - LEGATURA INTRE

1.002.00

zona verdetrotuar

1.0%

1.00 2.00

zona verde trotuar

1.0%

Atasament: REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

28,56

43,86

21,71

6, 00

6, 00

R5,000

S.C."FOREVER" S.R.L.

ZONA STUDIATA

PLAN de INCADRARE in ORAS

poarta cabina

sectie fabricatie

sectie fabricatie

depozit

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

sectie productie

sectie fabricatie

S.C. SPUMOTIM S.A.

ALEEA ICAR

12D

14A

Bl.5

Bl.5

1B

Bl.5

Bl.5

sectie

paza post

sectie

revizie

sectie productie

rampa

rampa

Biserica Sf. Nicolae

provizorie capela

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

8 E

6

10

10C

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

grup sanitar

Teren fotbal

ST R.

O RI

O N

P P

P

P+1

P+1P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

Bl oc

d e

lo cu

in te

c ol

ec tiv

e P+

4

Bl.6

C.F. nr. 122398 Nr. cad. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 8578/1/1/1/1/2,8579/1/1/1/2/1/1

29307/2/1/2/4 S teren = 11449mp

PARTER SALA POLIVALENTA

SPATIU DE CULT RELIGIOS

857 7/1

/1/1 /1/1

/1/1 /2/1

/3

Nr. top

.

C C

C

C

C

C

C

Spumotim SA

PL D

AL

AL

PL

C

C

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C C

Camin de vizitare

Borna beton

:/1/1/1/2/3 Nr. top.

:/1/1/1/2/2 Nr. top.

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; Nr. top.

8578/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1/2

Trotuar

Trotuar

Trotuar

SPUMOTIM

100.86 100.07

99.95

100.09

100.06

100.01100.06

100.07

99.42 100.10

100.30 100.13100.21

100.32

100.34 100.34

100.18

100.43

100.30

100.10

100.33

99.91

100.15

100.33

100.23

99.92

100.10 100.12

100.12

100.13 100.09

100.09 100.0099.98

100.93

100.59 100.37 100.36 100.38

100.14 100.25

100.16 100.20

100.32 100.29

100.29

100.30

100.36100.37100.37

100.37

100.69100.39 100.23

100.26 100.31

100.37

100.45 100.61

100.49 100.44

100.29

100.25

100.18

100.34

100.59100.33 100.27

100.33 100.08

100.09 100.17

100.25

100.41

100.26 100.26 100.31

100.23100.24100.13 100.16

100.19

100.17 100.16

100.08

99.98

99.87

100.09

100.04

99.90

99.88 99.92

99.89

99.94 100.0999.98

100.00 99.85

99.88100.04

100.01 100.02

100.03

100.09

100.00

99.92 99.81

100.01 99.92

99.99

99.79 99.82

99.89

99.9799.84

99.85 99.82

99.92 99.88

99.86

99.89

100.00 99.98

100.00

100.06

99.95

100.02 100.14100.16

100.15

100.04 100.08

100.09 100.18

100.20 100.20

100.08

100.19 100.33

100.32

100.81 105.08

100.43

100.09

100.05

100.27 100.06

99.96

100.38

100.01

100.09

99.97

100.49

99.98

100.08104.55

100.0299.90

99.95

99.83

99.73

99.83

99.92

99.89

100.02

100.12

100.11

100.03

100.03

99.97

99.96

99.98

99.95

99.99

99.9899.96

99.93

99.95

99.91

100.03

100.02

99.9799.92

99.99

99.55

100.15

99.76

99.68

100.05

99.81

99.99

99.76

99.75 99.88

100.23

100.20

99.85

99.79

99.88

100.09

99.81

D R

U M

EXPLO A

TA R

E.

aerisitor gaz

Acces incinta S.C. SPUMOTIM S.A.

Zona de implantare a constructiilor -Cladiri de birouri, servicii si locuire-

S+P+11+Er Hmax= 43.70m

Cota cornisa = +39.50m POT = 35%

CUTmax. suprateran = 3

Acces auto in incinta

se pastreaza accesul propus prin PUZ

aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006

R7.00

R8.2 5R1

1. 00

R1 0.

80

garaje

rampa auto de acces in subteran se va realiza in corelare cu devierea retelei de gaz pe tronsonul

afectat, cu avizul detinatorilor de retele

Rampa auto acces in subteran

aerisitor gaz

100.19

39.17

8,19

31.04

14 1.

77

28.26

146.04

10.93

8. 32

14.53

26.21

43.50

49.43

22,48

25,10

18,50 18,50

6,50 5,00

5,00 6,15

2,50

8,34 16,50

5,00 5,00

5,00 5,00

20,00

20,00

93 ,9

2

125,79

1, 94

6, 00

5, 50

18,50 18,50

REGLEMENTARI URBANISTICE 02 - A

CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE

circulatie auto

circulatie pietonala

garaje existente

cladiri cu functiune industriala

platforme industriale

cladiri cu functiune rezidentiala (blocuri de locuinte D+P+4/P+4)

teren viran

Comert si servicii

sine tramvai RATT

limita de proprietate

Zona de protectie LEA 110

sine tren

LEA 110 KV retea gaz

PLAN URBANISTIC ZONAL

Zona de protectie conducta gaz

Cladiri birouri, servicii si locuire Regim de inaltime: S+P+11E+Er H max +43.70m fata de C.T.S. Cota cornisa = +39.50m

P.O.T. max. = 35.00% C.U.T. = 3

Limita de implantare a cladirii propuse

Circulatii auto si parcaje propuse

min. 2862.25Spatii verzi

Circulatii pietonale, auto si parcaje ecologice

Suprafata teren CF

Constructii

POT = maxim 35%

Situatia existenta (mp)

0

0

mp 11449

max. 4579.60

max. 4.007,15

min. 25%

max. 40%

max. 35%

% -

Situatia propusa

CUT = maxim suprateran 3

0

11449

Bilant suprafete / parcela

Acces auto in incinta

se pastreaza accesul propus prin PUZ

aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006

aliniament front stradal (6m)

lim ita

im pl

an ta

re su

pr at

er an

(m in

. 2 0 m

l= h/

2)

lim ita im

plantare suprateran m in. 18,5m

fata de ax LEA

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

Atelierele ArhiTECH

1:500

Scara: Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Data:

Beneficiar: Amplasament: 63/ BUL1/ 08

S.C. “SOUTH PARK RESIDENTIAL” S.R.L

Timisoara, Bvd.Liviu Rebreanu (Iosif Bulbuca)

PUZ Sef proiect

Proiectat arh. Eugen Filip arh. Razvan Negrisanu

arh. Craciun Novella carh. Adrian Zama-Neagra august 2008

CLADIRI DE BIROURI, SERVICII SI LOCUIRE

Desenat arh. Craciun Novella

zona studiata

LEGENDA:

es te

p er

m isa

d ep

as ire

a l im

ite i d

e i m

pl an

ta re

cu b

alc oa

ne si

te ra

se co

nf or

m

leg isl

at iei

in vi

go ar

e

este perm isa depasirea lim

itei de im plantare cu

balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

este permisa depasirea limitei de implantare cu

balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

borna beton

P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului - aprobat prin H.C.L. 196/2001

P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului aprobat prin H.C.L. 196/2001

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

zona depozitare, prestari servicii - conform P.U.G.

limita aliniament front stradal (6m)

in concordanta cu P.U.D. Hotarare nr.377 din 29.07.2008

este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

VU VAUN NVTId Wa

Atasament: SITUATIA_EXISTENTA.pdf

poarta cabina

sectie fabricatie

sectie fabricatie

depozit

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

sectie productie

sectie fabricatie

S.C. SPUMOTIM S.A.

ALEEA ICAR

12D

14A

Bl.5

Bl.5

1B

Bl.5

Bl.5

sectie

paza post

sectie sectie

revizie

sectie productie

rampa

rampa

Biserica Sf. Nicolae

provizorie capela

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

8 E

6

10

10C

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

grup sanitar

Teren fotbal

FD

ST R.

O RI

O N

P

P

P

P+1

P+1 P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

ZONA STUDIATA

PLAN de INCADRARE in ORAS

Bl.6

Biserica

S teren =11449 mp POT existent = 0% CUT existent =0

C.F. nr. 122398 Nr. cad. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 8578/1/1/1/1/2,8579/1/1/1/2/1/1

29307/2/1/2/4

S teren = 11449mp

PARTER

SALA POLIVALENTA

C1 SPATIU DE CULT RELIGIOS

C C

C

C

C

C

C

Spumotim SA

PL D

AL

AL

PL

C

C

C

CC

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C C

Camin de vizitare

Borna beton

:/1/1/1/2/3

Nr. top.

:/1/1/1/2/2

Nr. top.

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; Nr. top.

8578/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1/2

Trotuar

Trotuar

Trotuar

SPUMOTIM

100.86 100.07

99.95

100.09

100.06

100.55 100.01

99.60

100.06

100.18

100.07

99.42

100.10

100.30

100.13100.21

100.32

100.34

100.34

100.18

100.43

100.30

100.10

100.33

99.91

100.15

100.33

100.23

99.92

100.10 100.12

100.12

100.13 100.09

100.09 100.0099.98

100.93

100.59 100.37 100.36 100.38

100.19

100.14

100.25

100.16

100.20

100.28100.32 100.29

100.29

100.30

100.36 100.37

100.37 100.40

100.37 100.37

100.69100.39

100.23

100.26

100.31 100.37

100.45 100.61

100.49

100.44

100.29

100.25

100.18

100.34

100.59100.33

100.27

100.24

100.30

100.37 100.33

100.33 100.31 100.30

100.08

100.09 100.17

100.25

100.41

100.26

100.26 100.31 100.23

100.23 100.24

100.13

100.16

100.19

100.21 100.17

100.16

100.09 100.14

100.08

100.07

99.98

99.87

100.09

100.04 100.01

99.90

99.82 99.88

99.92

99.89

99.94 100.09

99.98

100.00 99.85

99.88 100.04

100.01

100.02

100.03

100.09

100.00

99.92 99.81

100.01 99.92

99.99

99.79 99.82

99.98

99.88 99.89

99.93

99.9799.84

99.85 99.82

99.92

99.88

99.86

99.89

100.00 99.98

100.00

99.89

99.94

99.94

100.05 100.06

99.95

100.02

100.14 100.16

100.15

100.04 100.08

100.09

100.18

100.20 100.20

100.08

100.25

100.18

100.29

100.23

100.32

100.19 100.33

100.32

100.81 105.08

100.43

100.09

100.05

100.27

100.06

99.96

99.91

100.26

100.38

100.01

100.09

99.97

100.49

99.98

100.08104.55

100.02 99.90

99.95

99.83

99.73

99.83

99.92

99.89

99.82

99.90

99.94

100.02

100.12

100.11

99.95 100.03

100.03

99.97

99.96

99.98

99.95

99.99

99.9899.96

99.93

99.95

99.90

99.91

99.92

99.89

100.03

100.02

99.9799.92

99.99

99.55

100.15

99.76

99.68

100.05

99.89

99.80 99.81

99.56

99.44

99.79

99.99

99.76

99.66

99.75

99.88

100.23

100.20

99.85

99.79

99.88

100.09

100.02

99.81

D R

U M

EXPLO A

TA R

E.

borna beton

aerisitor gaz

aerisitor gaz

Acces incinta S.C. SPUMOTIM S.A.

garaje

Bloc de locuinte colective P+4

18,50 18,50

18,50 18,50

39.17

8,19

31.04

14 1.

77

28.26

146.04

10.93

8. 32

14.53

26.21

43.50

49.43

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

Atelierele ArhiTECH

1:500

Scara: Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

SITUATIA EXISTENTA 01 - A

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Data:

Beneficiar: Amplasament: 63/ BUL1/ 08

LEA 110 KV

CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE

circulatie auto

circulatie pietonala

garaje existente

cladiri cu functiune industriala

platforme industriale

cladiri cu functiune rezidentiala (blocuri de locuinte D+P+4/P+4)

teren viran

Comert si servicii

sine tramvai RATT

limita de proprietate zona studiata

LEGENDA:

S.C. “SOUTH PARK RESIDENTIAL” S.R.L

Timisoara, Bvd.Liviu Rebreanu (Iosif Bulbuca)

Zona de protectie LEA 110

sine tren

LEA 110 KV

retea gaz

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL

Zona de protectie conducta gaz

Sef proiect

Proiectat

Desenat

arh. Eugen Filip arh. Razvan Negrisanu

arh. Craciun Novella

arh. Craciun Novella carh. Adrian Zama-Neagra august 2008

CLADIRI DE BIROURI, SERVICII SI LOCUIRE

zona pentru care se va elabora P.U.D. conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 165 din 18.04.2006

P.U.D. -Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului - aprobat prin H.C.L. 196/2001

P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului aprobat prin H.C.L. 196/2001

spatii verzi - conform P.U.G.

zona depozitare, prestari servicii - conform P.U.G.

zona depozitare, prestari servicii - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

VU VAUN NVTId Wa
— ZONIFICARE FUNCTIONALA — capra) ZONA CENTRALA SIALTE ZONE, DE INTERES GERERAL ENTRE FUNCTI ) BB FED PESTE PD W7 zona Tr E NV) ZONA UNTATI INDUSTRIALE UI ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVCII [ ] ZONA UNITATI AGRICOLE ZONA, DE SPATII VERZI AMENAJATE m PROTECTIE T7] ZONA DE SPORT - AGREMENT EEZI ZONA GOSPODARIE COMUNALA /CMITRE ] PRIN AFERENTE LUCRARILOR = ABBA LATE RUTIERA SI CONSTRUCT! ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII RE APERE ZONA SRGUUNTIE NAVALA SI CONSTRUCTII mi FER APE DE APAL PORT pour Parc TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA ] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI ] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE. COMUNALE CENTURA OCOLITOARE -INEL VI LEGATURA AUTOSTRADA. De — 3) STRAZIPRINGIPALE / SECUNDARE Ca) MODERNZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PETONALE MAJORE (O). INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE NE POGURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. Prevederi P.U.G|

Atasament: PROPUNERE_MOBILARE_URBANISTICA.pdf

28,56

16,06

49,49

62,94

17 ,4

9

8, 81

67 ,6

1

6, 00

46 ,6

1

16 ,8

5

52 ,7

8

22,23

R5,000

ZONA STUDIATA

PLAN de INCADRARE in ORAS

poarta cabina

sectie fabricatie

sectie fabricatie

depozit

sectie fabricatie

S.C. Spumotim S.A.

sectie fabricatie

sectie

paza post

sectie

revizie

rampa

rampa

Biserica Sf. Nicolae

provizorie capela

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

8 E

6

10

S.C. SPUMOTIM S.A.

tribune

Teren fotbal

P

P

P+1

P+1P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

Biserica

C.F. nr. 122398 Nr. cad. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 8578/1/1/1/1/2,8579/1/1/1/2/1/1

29307/2/1/2/4 S teren = 11449mp

POT = 35% CUTmax. suprateran = 3

PARTER SALA POLIVALENTA

C1 SPATIU DE CULT RELIGIOS

C

C

PL D

AL

PL

C

C

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C C

Camin de vizitare

Borna beton

:/1/1/1/2/3 Nr. top.

:/1/1/1/2/2 Nr. top.

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; Nr. top.

8578/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1/2

Trotuar

Trotuar

SPUMOTIM

100.09

100.01100.06

100.07

99.42 100.10

100.30 100.13100.21

100.32

100.34 100.34

100.18

100.43

100.30

100.10

100.33

100.36 100.38

100.14

100.16 100.20

100.28100.32 100.29

100.29

100.30

100.36100.37100.37100.40 100.37100.37

100.69100.39 100.23

100.26 100.31

100.37

100.45 100.61

100.49 100.44

100.29

100.25

100.18

100.34

100.59100.33 100.27

100.33 100.08

100.09 100.17

100.25

100.41

100.26 100.26 100.31

100.23100.24100.13 100.16

100.19

100.17 100.16

100.08

99.98

99.87

100.09

100.04

99.90

99.88 99.92

99.89

99.94 100.0999.98

100.00 99.85

99.88100.04

100.01 100.02

100.03

100.09

100.00

99.92 99.81

100.01 99.92

99.99

99.79 99.82

99.98 99.88

99.89

99.93 99.9799.84

99.85 99.82

99.92 99.88

99.86

99.89

100.00 99.98

100.00

100.06

99.95

100.02 100.14100.16

100.04 100.08

100.09 100.18

100.20 100.20

100.08

100.32

100.81 105.08

100.43

100.09

100.05

100.27 100.06

99.96

100.38

100.01

100.09

99.97

100.49

99.98

100.08104.55

100.0299.90

99.95

99.83

99.73

99.83

99.92

99.89

99.82

100.02

100.12

100.11

100.03

100.03

99.97

99.96

99.98

99.95

99.99

99.9899.96

99.93

99.95

99.90

99.91

100.03

100.02

99.9799.92

99.99

99.55

99.76

99.68

100.05

99.81

99.99

99.76

99.75

99.88

100.23

100.20

99.85

99.79

99.88

100.09

99.81

D R

U M

EXPLO A

TA R

E.

aerisitor gaz

Acces incinta

S.C. SPUMOTIM S.A.

-Cladire de birouri, servicii si locuire- S+P+11+Er

Hmax= 43.70m Cota cornisa = +39.50m

Acces auto in incinta

se pastreaza accesul propus prin PUZ

aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006

04 05

06 07

08 09

10 11

12 13

14 15

16 17

20 21

22 23

24 25

26 27

18 19

28

01 02

03

29 30

31 32

33 34

35 36

R7.00

R7 .00

R8.2 5R1

1. 00

R1 0.

80

37 38

39

40

41 42

44 45

46 47

48 49

50 51

52 53

54 55

56

57

58 59

60 61

62 63

64 65

66 67

68

69

71

72

70

garaje

rampa auto de acces in subteran se va realiza in corelare cu devierea retelei de gaz pe tronsonul

afectat, cu avizul detinatorilor de retele

Rampa auto acces in subteran

aerisitor gaz

ST R.

O R

IO N

-C lad

ire de

bi ro

ur i, s

er vic

ii s i lo

cu ire

-

S+ P+

11 +E

r

Hm ax

= 43

.70 m

Co ta

co rn

isa =

+3 9.5

0m

39,17

8,19

31,04

14 1,

77

28,26

146,04

10,93

8, 32

14,53

26,21

43,50

49,43

22,48

18,50 18,50

6,50 5,00

5,00 6,15

2,50

8,34 16,50

5,00 5,00

5,00 5,00

20,00

20,00

93 ,9

2

125,79

6, 00

3,00 3,00

3,00 3,00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5. 00

5. 00

5. 00

5.00 5.00

5.00

15.00

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2. 50

2.5 0

2. 50

2. 50

2. 50

2.50 2.50

2.50 2.50

2.50 2.50

2.50 2.50

18,50 18,50

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Atelierele ArhiTECH

1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

CerintaSemnaturaNumeVerificator Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

05 - A

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Data: august 2008

Beneficiar:

Amplasament: 63/ BUL1/ 08

arh. Eugen Filip arh. Razvan Negrisanu

arh. Craciun Novella

CLADIRI BIROURI,SERVICII si LOCUIRE

circulatie auto

circulatie pietonala

garaje existente

Comert si servicii sine tramvai RATT

limita de proprietate zona studiata

LEGENDA:

arh. Craciun Novella

CLADIRI DE BIROURI, SERVICII SI LOCUIRE

S.C. “SOUTH PARK RESIDENTIAL” S.R.L

Timisoara, Bvd.Liviu Rebreanu (Iosif Bulbuca)

Zona de protectie LEA 110

sine tren

LEA 110 KV

retea gaz

PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL

Zona de protectie retea gaze naturale

PROPUNERE MOBILARE URBANISTICA

Cladiri birouri, servicii si locuire Regim de inaltime: S+P+11E+Er H max +43.70m fata de C.T.S. Cota cornisa = +39.50m

P.O.T. max. = 35.00% C.U.T. max. suprateran = 3

Circulatii auto si parcaje propuse

min. 2862.25Spatii verzi

Circulatii pietonale, auto si parcaje ecologice

Suprafata teren CF

Constructii

POT = maxim 35%

Situatia existenta (mp)

0

0

mp 11449

max. 4579.60

min. 25%

max. 40%

% -

Situatia propusa

CUT = maxim suprateran 3

0

11449

Bilant suprafete / parcela

Acces auto in incinta

se pastreaza accesul propus prin PUZ

aprobat cu HCL 165 din 18.04.2006

zona protectie retea gaze naturale presiune medie pozata subteran

zona protectie retea gaze naturale presiune medie pozata subteran

carh. Adrian Zama-Neagra

TOTAL CONSTRUIT 330 apartamente necesar 1 parcaj / apartament > 330 parcaje spor 15% > 50 parcaje 3178 mp Scd birouri si servicii necesar 1 parcaj / 125 mp Scd > 26 parcaje spor 10 % > 3 parcaje Total necesar locuri de parcare > 409 parcaje

Locuri de parcare supraterane > 169 parcaje Locuri de parcare subterane > 240 parcaje Total locuri parcare asigurate > 409 parcaje

73 75

76 77

78 79

80 81

82 83

84 85

86 87

88 89

90 91

92 93

94 95

96 97

98 99

10 0

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

10 6

10 7

10 8

10 9

11 0

11 1

11 2

11 3

11 5

11 6

11 7

11 8

11 9

12 0

12 2

12 3

12 4

12 5

12 7

12 8

12 9

13 0

13 1

13 2

13 3

13 4

13 5

13 6

13 7

13 8

13 9

14 0

14 1

14 2

14 3

14 4

14 5

14 6

14 7

14 8

14 9

15 0

15 1

15 2

15 3

15 4

15 5

15 7

15 8

15 9

16 0

16 2

16 3

16 5

16 6

16 7

16 9

16 4

16 8

PLAN SUBSOL SCARA 1:500

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

68 69

70 71

72 73

74 75

76 77

78 79

80 81

82 83

84 85

86 87

88 89

90 91

92 93

94

67

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61

68 69

70 71

72 73

74 75

76 77

78 79

80 81

82 83

84 85

86 87

88 89

67

90 91

92 93

94 95

96 97

98 99

10 0

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

10 6

10 7

12 5

12 6

12 7

12 8

12 9

13 0

13 1

10 9

11 0

11 1

11 2

11 3

11 4

11 5

11 6

11 7

11 8

11 9

12 0

12 1

12 2

12 3

10 8

12 4

136 137 138 139 140 141 142

135

149 148

147 146

145 144

143

150 151

152 153

154 155

156 157

158 159

160 161

162 163

164 165

166 167

168 169

170 171

172 173

174 175

176 177

178 179

180 181

182 183

184 185

186 189

190 191

192 193

194 195

196 197

187 188

198

238

240

239

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

13 3

13 4

13 2

199 200

201

platforme industriale cladiri cu functiune rezidentiala (blocuri de locuinte D+P+4/P+4)

teren viran

lim ita

im pl

an ta

re su

pr at

er an

(m in

. 2 0 m

l= h/

2)

aliniament front stradal ( 6m)

cladiri propuse birouri, servicii si locuire

max. 4.007,15 max. 35%

este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane

si terase conform legislatiei in vigoare

este perm isa depasirea lim

itei de im plantare cu

balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

es te

p er

m isa

d ep

as ire

a l im

ite i d

e i m

pl an

ta re

cu b

alc oa

ne si

te ra

se co

nf or

m

leg isl

at iei

in vi

go ar

e borna beton

P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului - aprobat prin H.C.L. 196/2001

P.U.D. - Intersectie B-dul Liviu Rebreau - B-dul Sudului aprobat prin H.C.L. 196/2001

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

spatii verzi - conform P.U.G.

zona depozitare, prestari servicii - conform P.U.G.

219

lim ita im

plantare suprateran m in. 18,5m

fata de ax LEA limita aliniament front stradal (6m)

in concordanta cu P.U.D. Hotarare nr.377 din 29.07.2008

este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase conform legislatiei in vigoare

VU VAUN NVTId Wa