keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 375/11.10.2005 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2006

11.10.2005

Hotararea Consiliului Local 375/11.10.2005
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.SC2005 - 16949/03.10.2005 precum şi Referatul nr.SC2005 - 15217/01.09.2005 ale Primarului Municipiului Timişoara - Domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii , prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate , protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
Luand in considerare prevederile art. 16 lit. (b) şi art.26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare ;
In baza prevederilor art. 253 alin. (2) si (6), art. 255 alin. (2), art. 260 alin.(2), art. 265 alin. (2), art. 267 alin. (1), (4),( 7),( 11), (12),(13),art. 268 alin. (1), (2), (3), (4), art. 270 alin. (4), art. 271 alin. (2) lit. a si b, alin. (5), art. 275 alin.( 2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin.( 2) si (3), art. 282 alin. (1) si (2), art. 283 alin. (1),( 2), (3), art. 286 alin. (1) si (3), art. 287, art.288, art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată,
Avand in vedere prevederile pct. 53 alin. (1), pct. 54, pct. 72 alin. (3), pct. 91, pct. 146, pct. 155 alin. (1) lit. c, pct. 156 alin.( 2), pct. 158 alin. (3) si (4), pct. 169, pct. 185 alin. (1), pct. 188 alin.( 1) lit.a, pct. 192, pct. 222, pct. 224 alin. (1) si( 2), pct. 255 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, modificată,
Avand in vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată ;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificată ;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează :
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2006
b) cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, prevazuta la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste la 1%;
c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste la 10%;
d) cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, prevazuta la art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 3%;
e) cota taxei hoteliere prevazuta la art. 279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 0,5 %, fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil.
Art.2: Bonificatia prevazuta la art. 255 alin.2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladire la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren la 10%;
c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%;
Art. 3: Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, se aplica majorarea in cota de 13,23% ;
b) pentru anul fiscal 2006, în cazul impozitului pe clădire stabilit în condiţiile art.1 literele "b" şi "c", datorat de către contribuabilii persoane juridice, se menţine creşterea de 20% prevăzută pentru anul fiscal 2005.
In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazută la alin. 1 este inclusa in nivelurile acestora prevăzute in Anexa nr. 1.

Art. 4 . (1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in conditiile prezentei hotarari, au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al consiliului local, pana la data de 31 ianuarie 2006, sub sanctiunile prevazute de lege.
(2) Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.

Art.5: Procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, este prevazuta in Anexa nr. 2.

Art. 6: Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, prevazute la art. 286 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

Art. 7: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora sunt prevazute in Anexa nr. 4.

Art. 8 : Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9 : Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2006.

Art.10: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.109/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2004.

Art.11: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Economica, Directia Urbanism, Directia Patrimoniu si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.12: Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR NR. ___________________________ GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

in Municipiul Timisoara

În conformitate cu prevederile art. 288 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 consiliile locale

adopta hotărâri privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292, referitoare la indexarea impozitelor şi taxelor locale. În Monitorul Oficial nr.173/10.08.2005 a fost publicată HG nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006. Ca urmare, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării acestei hotărâri, Consiliul local al municipiului Timişoara trebuie să adopte hotărârea privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2006. In baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliul local are competenta sa stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa, stabilirea altor taxe locale tinand cont de prevederile cap. X din codul fiscal, stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, si art. 265 alin. 2 din Codul fiscal, majorarea impozitelor si taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286. De asemenea, prin codul fiscal persoanele care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj in scop de reclama si publicitate nu sunt obligate sa depuna declaratii de impunere la serviciile de specialitate, organul competent sa instituie in sarcina contribuabililor aceasta obligatie fiind consiliul local. In conditiile in care legea nu stabileste un termen de depunere a declaratiilor anuale, prin aceeasi hotarare se va stabili si termenul de depunere a acestora. În conformitate cu prevederile art.282 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale. Potrivit art.26 din OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale, pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale, al căror cuantum se stabileşte anual. Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006, după cum urmează :

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2006 b) cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, prevazuta la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste la 1%; c) cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se stabileste la 10%; d) cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, prevazuta la art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 3%; e) cota taxei hoteliere prevazuta la art. 279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 3%, fiind aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil.

Numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera, este egal cu numarul zilelor de cazare. 2: Bonificatia prevazuta la art. 255 alin.2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmeaza: a) in cazul impozitului pe cladire la 10%; b) in cazul impozitului pe teren la 10%; c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%; 3: Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmeaza: a) in cazul impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, se aplica majorarea in cota de 20% ; b) in cazul impozitului pe clădire datorat de catre contribuabilii, persoane juridice, determinat in conditiile prevazute la art. 1 lit. b si c, precum şi în cazul impozitului pe teren se aplica majorarea de 20%.

In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la alin. 1 este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr. 1.

4 . (1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in conditiile prezentei hotarari, au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al consiliului local, pana la data de 31 ianuarie 2006, sub sanctiunile prevazute de lege.

4. (2) Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.

5: Procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, este prevazuta in Anexa nr. 2.

6: Procedura, criteriile si conditiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu, prevazute la art. 286 alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, sunt reglementate in Anexa nr. 3.

7: Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora sunt prevazute in Anexa nr. 4.

8 : Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 9 : Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2006.

10: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca prevederile HCL nr.109/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2004.

11: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Economica, Directia Urbanism, Directia Patrimoniu si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO

Avizat juridic

Cosmin Silaghi

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1 la HCL______________________- 1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor –cap. V-

Tipul taxei Nivelul stabilit al taxei

Cota de majorare Nivelul pentru anul 2006

Art. 267 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban :

x x

Taxa -lei - x Taxa –lei- a) până la 150 m² inclusiv 4 13,63% 5 b) între 151 şi 250 m² inclusiv 5 13,63% 6 c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 13,63% 8 d) între 501 şi 750 m² inclusiv 8 13,63% 9 e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 10 13,63% 11 f) peste 1.000 m² 10 +1 leu/ m²

pentru fiecare mp. ce depăşeşte suprafaţa de

1.000 m²

13,63% 11 + 1 leu/mp. pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata de 1.000 mp.

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

6 lei pentru fiecare mp. afectat

13,63% 7 lei pentru fiecare mp. afectat

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

6 lei pentru fiecare mp. de

suprafata ocupata de constructie

13,63% 7 lei pentru fiecare mp. de suprafata ocupata de

constructie

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi

9 lei pentru fiecare racord

13,63% 10

televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene

11 13,63% 12

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

7 13,63% 8

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice

57 13,63% 65

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare

14 13,63% 16

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

23 lei pentru fiecare mp. sau fractiune de mp.

13,63% 26 lei pentru fiecare mp. sau fractiune de mp.

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător diferenţiat pe produse:

- grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb pentru boabe, alte cereale ;

- mazare boabe, fasole boabe, alte leguminoase pentru boabe ;

- plante textile - floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia

boabe, alte plante uleioase; - sfecla de zahar, tutun, alte plante pentru

industrializari ; - cartofi; - plante medicinale si aromatice ; - tomate, ardei, vinete, varza, conopida,

castraveti-cultivate in camp, solarii si sere

57

x

57

- pepeni verzi si galbeni ; - plante de nutret ; - flori cultivate in sere si solarii (garoafe,

trandafiri, gerbera, frezia etc.) - fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati la

distante aproximativ normale pe rand si intre randuri ;

- struguri din plantatiile viticole ; - rasaduri de legume si flori - lapte, branza, smantana si alte produse

lactate ; - miere de albine, propolis, laptisor de matca

si alte produse apicole ; - muraturi.

- morcovi, patrunjel, pastarnac, telina,

hrean ; - ceapa, praz, usturoi ; - ridichi de vara si de iarna ; - sfecla rosie ; - brocoli ; - andive ; - dovleci, dovlecei ; - gulii ; - fasole verde, mazare verde ; - struguri de vita din curte sau gradina - capsuni ; - pasari din toate speciile (gaini, gaste, rate,

curci, etc.) ; - iepuri ;

34

x

34

- fructe din pomi fructiferi razleti si arbusti ; - arpagic ;

11

x

11

- seminte de legume si flori ; - oua ;

- salata, spanac, măcriş ; - ridichi de luna ; - marar, cimbru, tarhon, leustean, busuioc,

sparanghel ; - frunze de patrunjel si telina ; - flori de gradina (lalele, narcise, zambile,

crizanteme, trandafiri, gladiole etc.)

6

X

6

Nota : In cazul in care producatorul solicita eliberarea certificatului de producator pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs.

Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa.

2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate – cap. VI Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de

reclama si publicitate :

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

lei/mp sau fractiune de mp.

23

17

13,63%

13,63%

lei/mp sau fractiune de mp.

26

19

3. Impozitul pe spectacole – cap. VII Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistica sau

activitatea distractiva : lei/mp.

x

lei/mp

a) in cazul videotecilor b) in cazul discotecilor

1 2

x x

1 2

4. Alte Taxe locale –cap. X-

Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporara a locurilor publice

1. taxa pentru depozitarea de materiale 2. taxa pentru desfacerea de produse ce

fac obiectul comertului in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari, in chioscuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote

3. taxa pentru desfacere de produse ce fac obiectul comertului pe terasele sezoniere

lei/mp/zi

1 leu

3 lei in zona A

2 lei in celelalte zone

2 lei

X x x x

x

lei/mp/zi

1 leu

3 lei în zona A

2 lei în celelalte zone

2 lei

Art.283 alin. (2) Taxa anuala pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala prevăzute în anexa nr.1A.

34 lei/an

13,63%

39 lei/an

Notă: Taxele locale prevăzute la punctul 4, subpunctele 1,2,3 din prezenta anexă datorate bugetului local se plătesc anticipat.

Taxa anuală datorată pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala prevăzute în anexa nr.1A. se stabileşte prin declaraţia de impunere, depusă anual până la 31 ianuarie 2006 la compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Timişoara, şi se achită trimestrial, la aceleaşi termene ca şi în cazul taxei pentru mijloacele de transport prevăzute la art.265 alin.(1) din Legea nr.571/2003, modificată.

Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după data de 1 ianuarie 2006, taxele locale se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit utilajul sau echipamentul, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_1A_-_taxe-impozite.pdf

ANEXA nr.1A la _______________________

Lista echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală

1. autocositoare; 2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 3. autogreder sau autogreper; 4. buldozer pe pneuri; 5. compactor autopropulsat; 6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri; 7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 8. freză rutieră; 9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 11. macara cu greifer; 12. macara mobilă pe pneuri; 13. macara turn autopropulsată; 14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele: a) lucrări de terasamente; b) construcţia şi întreţinerea drumurilor; c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri; d) finisarea drumurilor; e) forat; f) turnarea asfaltului; g) înlăturarea zăpezii; 15. şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne; 16. tractor pe pneuri; 17. troliu autopropulsat; 18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri. 23. altele asemenea.

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3 la HCL nr.____________________

Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2006

1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporţie de 100% la plata impozitului datorat pentru locuinţa de domiciliu, în cazul în care aceştia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2006) să realizeze următoarele lucrări: - înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan - înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă sau refacerea acoperişurilor vechi tip şarpantă - izolaţii termice şi hidro la faţade şi terasele imobilelor - refacerea faţadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe faţade şi înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor şi astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluţii tehnice cât şi refacerea faţadelor unde există tencuială şi ornamente.

Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2006.

2. Suma rezultată ca facilitate fiscală nu poate depăşi cuantumul impozitului

datorat de către contribuabili. 3. Persoanele care solicită scutirea trebuie să depună o cerere cu o lună înainte de

a executa respectivele lucrări, care să conţină toate datele de identificare ale contribuabilului necesare la stabilirea impozitelor, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere prin care se obligă să execute lucrările prevăzute la pct.1 cu descrierea şi menţionarea cantităţilor şi valoarea estimativă a investiţiei.

4. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu,

certificată de copia buletinului de identitate a solicitantului. 5. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data

depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Economice.

6. Constatarea realizării lucrărilor se efectuează, la terminarea acestora, prin

procese-verbale de constatare, individuale sau colective, după cum situaţia o impune, încheiate între beneficiarii facilităţii şi reprezentanţii Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Timişoara. În procesul-verbal încheiat se vor menţiona cantităţile de lucrări realizate cât şi valoarea lor, iar pentru determinarea valorii investite se vor

depune la dosarul solicitantului documente justificative (factura fiscală şi chitanţa) însoţite de fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor.

7. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru întreg anul 2006, de

către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Economice pe baza referatului întocmit de către Direcţia Urbanism.

8. În cazul în care se constată, pe baza proceselor-verbal întocmite că lucrările nu

au fost realizate potrivit obligaţiilor asumate de contribuabili, facilităţile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit, în cauză stabilindu-se din oficiu obligaţiile de plată referitoare la impozitul pe clădiri în conformitate cu prevederile legale.

DIRECTOR DIR. URBANISM Dr. arh. Radu Radoslav

Atasament: Anexa_4.pdf

Anexa nr. 4 la HCL_______________________

Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2006

Nr. Crt. Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale

-lei- Denumirea compartimentului de

specialitate care presteaza serviciul taxabil

1. Taxa acord de dezmembrare parcele- persoane fizice

a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei b) intre 151 si 250 mp.

inclusiv : 7 lei c) intre 251-500 mp

inclusiv : 8 lei d) intre 501-750 mp

inclusiv : 10 lei e) intre 751-1.000 mp

inclusiv : 12 lei f) peste 1.000 mp. 12 lei + 0,02 lei/mp pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata de 1.000 mp.

Directia Urbanism- Banca de Date Urbane

2. Taxa acord de dezmembrare parcele- persoane juridice

a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei

b) intre 151 si 250 mp.

Directia Urbanism- Banca de date Urbane

inclusiv : 7 lei c) intre 251-500 mp

inclusiv : 8 lei d) intre 501-750 mp

inclusiv : 10 lei e) intre 751-1.000 mp

inclusiv : 12 lei f) peste 1.000 mp

12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

3. Taxa acord iesire din indiviziune – persoane fizice

a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei

b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei

c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei

d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei

e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei

f) peste 1.000 mp 12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia Urbanism- Banca de date urbane

4. Taxa acord iesire din indiviziune – persoane juridice

a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei

b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei

c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei

Directia urbanism- Banca de date urbane

d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei

e) intre 751-1.000 mp. inclusiv : 12 lei

f) peste 1.000 mp: 12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata

de 1.000 mp 5 Taxa avize de principiu si predari

amplasament 20 lei Directia Urbanism

6 Taxa cazare vila Bistra 3 lei/noapte + TVA – pentru angajaţii PMT 6 lei/noapte + TVA – pentru consilierii locali 10 lei/noapte + TVA – pentru persoanele invitate

Directia Patrimoniu-

Serviciul Tehnic Edilitate

7 Taxa concesiune loc de veci 70 lei/loc Directia Patrimoniu Serviciul Public de Administrare

Locuinte si Utilitati- Compartiment cimitire

8 Taxa eliberare planuri de situatie- persoane fizice

1 :500 format A4 – 6 lei 1 :500 format A3 – 8 lei 1 :1000 format A4 – 5 lei 1 :1000 format A3 – 6 lei 1 :2000 format A4 – 4 lei 1 :2000 format A3 – 5 lei 1 :5000 format A4 – 7 lei 1 :5000 format A3 – 8 lei 1 :10000 format A4- 5 leu

Directia Urbanism- Banca de Date Urbane

9 Taxa eliberare planuri de situatie – persoane juridice

1 :500 format A4 – 6 lei 1 :500 format A3 – 8 lei

Directia Urbanism – Banca de Date Urbane

1 :1000 format A4 – 5 lei 1 :1000 format A3 – 6 lei 1 :2000 format A4 – 4 lei 1 :2000 format A3 – 5 lei 1 :5000 format A4 – 7 lei 1 :5000 format A3 – 8 lei 1 :10000 format A4- 5 leu

10 Taxa eliberare proces verbal de vecinatati –persoane fizice

a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei

b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei

c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei

d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei

e) intre 751-1.000 lei/mp. inclusiv : 12 lei

f) peste 1.000 mp: 12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia urbanism- Banca de date urbane

11 Taxa eliberare proces-verbal de vecinatati –persoane juridice

a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei

b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei

c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei.

d) intre 501-750 mp inclusiv : 8 lei.

e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei

Directia urbanism- Banca de Date Urbane

f) peste 1.000 mp. 12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce

depaseste suprafata de 1.000 mp

12 Taxa emitere adeverinta de existenta sau inexistenta constructii –persoane

fizice

6 Directia urbanism- Banca de Date Urbane

13 Taxa emitere adeverinta de existenta sau inexistenta constructii –persoane

juridice

6 Directia urbanism- Banca de Date Urbane

14 Taxa emitere adeverinta teren intravilan –persoane fizice

6 Directia urbanism- Banca de Date Urbane

15 Taxa emitere adeverinta teren intravilan –persoane juridice

6 Directia urbanism- Banca de Date Urbane

16 Taxa intrare WC public 1 leu/intrare Directia Patrimoniu Serviciul Public de Administrare

Locuinte si Utilitati – Compartiment Utilitati

17 Taxa eliberare copii din arhiva 2 lei/pag Compartiment arhiva 18 Taxa evaluari zone verzi 20 Directia Tehnica – Serviciul

Administrare Mediu Urban 19 Taxa pasunat -bovine si cabaline adulte : 17

lei/cap -tineret bovin si cabalin sub 2 ani : 9 lei/cap -ovine, caprine : 9 lei/cap

Serviciul de administrare fond funciar

20 Taxa cautare acte in arhiva 5 lei /doc. Compartiment arhiva 21 Taxa urgenta eliberare acte -in cazul persoanelor fizice :

10 lei/act -in cazul persoanelor juridice:

Toate seviciile si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei

Municipiului Timisoara

30 lei/act 22 Taxă permise de intervenţie 9 Direcţia Edilitară 23 Taxă avize de principiu şi predări de

amplasament 20 Direcţia Edilitară

24 Taxă permise de spargere 12 Direcţia Edilitară

Nota : I. Taxa urgenta eliberare acte se datoreaza de catre persoanele fizice si juridice care solicita eliberarea unor acte sau documente in termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii. Taxa se datoreaza in cazul in care este posibila eliberarea actelor in termenul amintit mai sus si se incaseaza pe baza notei de plata intocmita de catre angajatii cu atributii in eliberarea actelor solicitate de catre contribuabil.

II. Valoarea taxelor prevăzute la pct. 1 litera „f”, pct.2 litera „f”, pct.3 litera „f”, pct.4 litera „f”, pct.10 litera „f” şi, respectiv pct.11 litera „f” rezultată din calcul va fi rotunjită în conformitate cu prevederile Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, modificată.

DIRECTOR ECONOMIC

ADRIAN BODO

Atasament: Referat_amendamente.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR NR. ___________________________ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

in Municipiul Timisoara

Având în vedere amendamentele aduse Proiectului de hotărâre privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2006 de către Consiliul Local al municipiului Timişoara în şedinţa de plen din data de 27.09.2005, comunicate Direcţiei Economice de către Secretariatul Consiliului Local prin adresa nr.________________________________,

PROPUNEM:

Modificarea proiectului de hotărâre iniţial după cum urmează:

1. Se modifică art.3 alin.(1) din proiectul de horărâre iniţial după cum urmează: „ Art.3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, modificată, se stabileşte după cum urmează: a) in cazul impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa

de domiciliu, se aplica majorarea in cota de 13,23% , astfel încât impozitul să se menţină la nivelul anului 2005.

b) se menţine creşterea de 20% prevăzută pentru anul fiscal 2005 şi pentru anul fiscal 2006 în cazul impozitului pe clădire stabilit în condiţiile art.1 literele „b” şi „c”, datorat de către contribuabilii persoane juridice.”

2. Anexa 3 a proiectului de hotărâre iniţial se înlocuieşte cu anexa nr.1 la

prezentul referat, care va deveni anexa 3 a hotărârii adoptate. 3. Se modifică art.1 litera „e” din proiectul de hotărâre iniţial după cum

urmează: „e) cota taxei hoteliere prevazuta la art. 279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal se stabileste la 2%, aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil”.

Notă: I. În ceea ce priveşte partea din amendamentul formulat de dl. consilier

Radu Ţoancă, referitoare la aplicarea cotei de 2% din prima zi de sejur, precizăm că includerea acesteia în proiectul de hotărâre nu este necesară, întrucât aspectul respectiv este reglementat prin Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, art.279 alin.(3) astfel:

„(3) Taxa hoteliera se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.”

II. Întrucât taxele speciale fac parte dintre impozitele şi taxele locale reglementate de către Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, acestora li se aplică acelaşi regim juridic instituit prin art.292 alin.(1), potrivit căruia:

„(1) In cazul oricărui impozit sau taxă locală care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual pentru a reflecta rata estimata a inflaţiei pentru anul următor, daca rata estimata a inflaţiei depăşeşte 5%, cu excepţia taxei prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5).”

Având în vedere cele prezentate, cuantumul taxelor speciale pentru anul 2006 nu pot rămâne la acelaşi nivel cu anul 2005.

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Anexa_2_-_taxe-impozite.pdf

Anexa nr. 2 la HCL_______________________

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

modificată

Art.1 – (1) Pentru anul fiscal 2006, beneficiază de scutire în cuantum

maxim de 4.000.000 lei, fără a depăşi impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară

b) persoanele fizice ale căror venituri lunare constau in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

(2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” şi „b” nu deţin mai multe proprietăţi în afara celei de domiciliu.

Art.2 – Pentru anul fiscal 2006, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1)

din prezenta hotărâre, beneficiază de scutire în proporţie de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinţei de domiciliu, în condiţiile prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre.

Art.3 – În cazul persoanelor care deţin în coproprietate un imobil,

scutirea se acordă, în condiţiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplineşte condiţiile precizate la art.1 şi 2 din prezenta anexă, şi doar pentru cota sa de proprietate.

Art.4 – Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai

pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acestuia.

Art.5 - Cererea va cuprinde : - elementele de identificare a solicitantului - elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se

solicita scutirea - natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea.

Ar Art.6 – (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente: - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului, certificat in

conformitate cu originalul, de catre personalul Directiei Economice

- actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea (copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare- cumparare)

- acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salar, cupon de pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin)

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus acte.

(2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligaţia să prezinte o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Administraţia Financiară Timişoara în acest sens.

Art.7 – Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite cat si in timpul executarii acesteia.

Art.8 – Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzută la art.1 alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele Primariei cu debite restante.

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a impozitului pe cladire si teren, Directia Economica, prin serviciul de specialitate va intocmi un referat care va fi supus aprobarii primarului. Art.10 – Persoanele fizice beneficiare a scutirilor, respective a reducerilor ce fac obiectul prezentei anexe vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii respective. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU ADRIAN BODO ANA MARIA GEROEZ