keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 177/07.04.2015 privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes public local

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 177/07.04.2015
privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes public local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 9251/ 07.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice şi prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) şi alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se declară ca fiind de interes public local terenurile aparţinând Municipiului Timişoara, în vederea efectuării de lucrări de modernizare şi mai bună funcţionalizare a acestora prin amenajarea ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spaţii verzi,etc.
(2) Se exceptează terenurile care fac obiectul Legii nr. 18/1991, Legii nr. 112/1995, Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 79/1997 şi parcurile industriale.

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Urbanism, Direcţia de Mediu, Direcţia Dezvoltare si Directia Tehnică din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 2

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes local

Conform punctului III din anexa Legii 213/1998 cu modificările şi completările ulterioare domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din urmatoarele bunuri: 1. drumurile comunale, vicinale si strazile; 2. pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de agrement; 3. lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean; 4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente; 5. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile si altele asemenea; 6. locuintele sociale; 7. statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national; 8. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public national; 9. terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 10. cimitirele orasenesti si comunale.

Îndeplinirea angajamentelor asumate de municipalitatea timişoreană în domeniul îmbunătăţirii infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, precum şi ridicării standardelor privind amenajarea peisagistică şi urbanistică, presupune realizarea unor lucrări de amenajare a străzilor şi parcărilor în cartierele municipiului şi asigurarea spaţiilor verzi şi a funcţiunilor recreative în cartiere.

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduce la apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări şi poluare.

Realizarea proiectelor va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire cât şi în privinţa siguranţei circulaţiei şi implicit alinierea la standardele internaţionale în domeniu.

Creşterea sensibilă a intensităţii circulaţiei aduce cu sine mărirea timpului necesar pentru deplasare, respectiv de parcurgere a traseului de către vehiculele.

Experienţa arată că infrastructura rutieră evoluează mai încet decât gradul de motorizare şi gradul de mobilitate al populaţiei, fapt pentru care este necesar să se

FO 53-01, Ver. 2

stabilească unele măsuri în avans pentru asigurarea fluidităţii circulaţiei pe drumurile publice. Cartierele cu blocuri de locuinţe din Municipiul Timişoara, edificate în perioada anilor 1980 au beneficiat de spaţii de parcare pentru autoturisme reduse numeric, dimensionarea acestora fiind corelată cu indicele de motorizare ale acelei perioade. Evoluţia parcului auto în perioada 1990 şi până în prezent în municipiul Timişoara a făcut imperioasă nevoia modernizării şi mai bunei funcţionalizări a mai multor străzi.

Codul rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002, stipulează faptul că autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Articolul 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, stipulează următoarele:

,,(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice.

(2) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

l) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit”. Articolul 36 alin. (1) şi alin. (2) raportat la alin. 6 lit. a) din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, stabileşte în sarcina consiliului local obligaţia privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, asigurând cadrul legal pentru menţinerea drumurilor publice de interes local în stare de întrebuinţare şi luarea tuturor măsurilor ce se impun în reparaţia şi amenajarea acestora, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltarea urbană, etc. Ţinând cont de faptul că, lucrările de amenajare a străzilor şi utilităţilor aferente (parcări) au caracterul lucrărilor de interes public, cu regimul reglementat de Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată,

PROPUNEM:

Aprobarea declarării terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara, ca fiind de interes public local, în vederea efectuării de lucrări de modernizare şi mai bună funcţionalizare a

FO 53-01, Ver. 2

acestora prin amenajarea ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spaţii verzi,etc. Excepţie fac terenurile care fac obiectul Legii nr. 18/1991, Legea nr. 112/1995 şi parcurilor industriale.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR D.D., DIRECTOR D.E., AURELIA JUNIE SMARANDA HARACICU

DIRECTOR, ARHITECT ŞEF, CULIŢĂ CHIŞ CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

DIRECTOR D.M., DIRECTOR D.C.T.D.D., ADRIAN BERE SEMEREDI LAURA KOSZEGI STOIANOV

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

AVIZAT JURIDIC,

DIRECTOR I.S.M.S.C., ŞEF SERVICIU, MIHAI COSTA ADRIAN COLOJOARĂ