keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare", Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2

31.01.2012

Hotararea Consiliului Local 35/31.01.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare", Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-028889/10.01.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/09.12.2008, Avizul Favorabil nr. 15/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 109/07.09.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2, având ca beneficiar pe SPINU EUGENIA si BIHOI ANA, întocmit conform Proiectului nr. 105/2010, realizat de S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+2E, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35% - pentru zona de locuire individuala si POT max de 40% - pentru zona de dotari si servicii publice, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,00 - pentru zona de locuire individuala si CUT de 1,20 - pentru zona de dotari si servicii publice, Hmax = 10,00 m - pentru zona de locuire individuala si Hmax = 13,50 m - pentru zona de dotari si servicii publice, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara - Regiunea Vest, Nr. 9324/28.11.2011.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 30.200 mp, este înscris în C.F. nr. 405330 (vechi 150776), având nr. top A 715/1/6/2/2 - fiind proprietatea BIHOI ANA, si C.F. 405324(vechi 149036) , avand nr. topo A 715/1/6/2/1- fiind proprietatea SPINU EUGENIA.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Suprafata studiata prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2, de 30.200 mp, conform extraselor CF si a planului parcelar, se va introduce în intravilanul municipiului Timisoara; terenul va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 715/1/6/2/1, A 715/1/6/2/2 şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef ;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Serviciului Audit Public Intern
-Beneficiarilor Spinu Eugenia şi Bihoi Ana;
-Proiectantului - S.C. Tectonics House S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P.SECRETAR SORIN CHIRA

Atasament: 03_Reglementari_PUZ_Spinu-Bihoi.pdf

PUZ TIMISOARA CALEA TORONTALULUI

s. c.T E C T O N I C S s. r. l.house

FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Denumire PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

VERIFICATOR

AMPLASAMENT:

J35/1011/2003 ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR:

PROIECT URBANISTIC ZONAL - locuinte si functiuni complementare - Timisoara, CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

105 /2010

sept. 2010

P.U.Z.

LOCUINTE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SPINU EUGENIA , BIHOI ANA Timisoara, Zona Calea Torontalului CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

Cad A715/1/6/2/1 Cad A715/1/6/2/2

BILANT TERITORIAL

Suprafata totala

Spatii verzi

Dotari de cartier,

a zonei studiate

Locuire si Functiuni complementare din care : spatii verzi amenajate

Existent masurat

Propus %

servicii, comert

100,00

62,11

7,00

14,43

Circulatii

4 357

18 757

4 970

30 200

16,46

2 116

4 689 25,00

Teren agricol 100,0030 200

30 200

1

TEREN AGRICOL PARCELA DE TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

NR.MAX. DE UNITATI LOCATIVE PE PARCELA :2

L E G E N D A

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE

R E G L E M E N T A R I

CANAL ANIF existent in zona

DRUM PROPUS

NUMAR PARCELE

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PRINCIPALE ( IZOLATE,CUPLATE sau INSIRUITE)

ACCES LA PARCELA

ZONA DE DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIT S+P+2E POT MAX.40% CUT MAX. 1,2 H MAX 13,5 M SPATII VERZI

PISTA PT. BICICLETE

PTT1 PTT1 PROFIL DRUM PROPUS

DIRECTIA COAMEI PRINCIPALE

ZONA DE LOCUINTE FAMILIALE S+P+2E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE POT MAX.35% CUT MAX. 1,0 H MAX 10,0 M

TROTUAR

3.00 cc

Sc 1:100

z.v.tr 1.50 1.50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

3.00 12.00

1.501.50 z.v. tr

26.00

trotuar 2.50 7.007.00

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2

7.00 z.v.

2.001.50 p.c. c

2.5%

Scara 1:100

2.50 c

2.5%

2.00 z.v. p.c.

1.50 trotuar

577,51 m 2

537,80 m 2

570,90 m 2

735,54 m 2

721,93 m 2

680,70 m 2

677,25 m 2

677,43 m 2

718,63 m 2

681,73 m 2

541,16 m 2

613,42 m 2

605,70 m 2 908,54 m 2

565,58 m 2

388,26 m 2

601,94 m 2

863,97 m 2

574,18 m 2

651,50 m 2

580,27 m 2

776,94 m 2

24 ,72

18 ,00

21 ,75

19,53

19,00

11,87 7,13

5

38,32 5

30,54

9,00

12,72

12,00

10,00 5,00

5,00

34,96 5

12,00

19 ,00

35,62 5

11 ,94

5

24 ,89

6,0 9

36,40

10,00

5,00

5,00

37,69 5

6,0 0

5,00

5,00

10,00

10,00

5,0 0

3,0 0

38,94 5

40,15 5

41,39 5

26 ,96

17 ,52

5

17 ,62

5

17 ,13

16 ,26

5

18 ,42

20 ,41

21,37 5

21,07

42,63

17 ,55

5

17 ,67

5

17 ,17

5

19 ,13

18 ,37

5

20 ,35

5

27 ,18

5

12 ,00

34,92 5

21,94 5

21,90 5

11,77

255,50

15 2,3

3

A715/1/7/2

25

26

40

98.014

36

35

33 98.018

97.791

97.5 33

DE 71

5/1 /8

97.4 52

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

63798.4 49

98.411

10

9

39

38

37

483700

203200

483700

203300

483400

483500

203300

483500

483600 483600

203300

203200

483500

483400

203200 203200

203400 203400

483600

203400

203300

483400

4

330

34

98.267

97.966

98.06727

29

28

A715/1/6/2

24

22

23

DE 71

5/1 /8

A715/1/4

10. 0

4.0

4.0

7.0

10. 0

6.0

12.0

12. 0

D/S+P+2E

D/S+P+3E

D/S+P+2E(1E+M)

D/S+P+2E+M 12.0

D/S+P+2E(1E+M)

P+1E(M)-P+2E(1E+M)

10. 0

Lot 3 = 11386 mp

18.0

R 4.50

R9.00

R 4.50

R9.00

R 4.50

R9.00

6.0

6.0

289.3

35.0

189.1

44.54

43.60

24.56

20.00

19.80

24.33

10.00 10.00

6.0 0

6.0 0

6.0 0

61 .69

50 .29

305.65

50 .39

50 .38

50 .37

305.29

306.01

27 .57

16 .80

16 .80

16 .80

16 .80

10.00 10.00

6.00

3.0 0

6.00

6.00

23.08

22.00

22.00

23.11

45.07

45.07

45.12

6.00

10.00

10.00

6.0 0

27 .55

24 .79

33 .61

16 .77

16 .81

42.01

46.27

41.98

45.88

46.05

41.99

42.03

46.48

43.08

44.51

45.09

45.10

44.55

43.86

43.34

44.53

27 .55

27 .57

21.71

19.80

20.00

21.58

11.00

4.00 11.00

26.00

6.00

3.0 0

3.0 0

1,010 m2

758 m2

757 m2

632 m2

757 m2

606 m2

632 m2

758 m2

606 m2

757 m2

758 m2

732 m2

735 m2

749 m2

546 m2

672 m2

672 m2

739 m2

749 m2 747 m2

724 m2

1,066 m2

846 m2

1,050 m2

757 m2

758 m2

HCN 613-8

PUZ APROBAT CF. HCL104/2007

PUZ APROBAT CF. HCL 74/2009

89.23

88.18 88.09

88.04

88.36

88.38

88.55

88.52 88.67

88.28 88.76

88.68

88.76

88.50

88.69

88.70

88.77

88.77

89.06

89.03

88.72

88.84 88.90

88.72 88.91

88.92 89.07

89.05 89.11

89.11

89.06

89.12

89.18

89.28

89.35

89.26

89.03

88.80

88.65

88.58

88.96

88.95

88.65 88.75

88.53 88.55

88.69

88.5288.60 88.58

88.56 88.61

88.48 88.53

88.58 88.51

88.39

88.33

88.47

88.43 88.47

88.55

88.51

88.54 89.03

89.03

89.03

89.15

88.52

88.40

88.12 88.32

88.42

88.55

88.41

88.48

88.44

88.23

88.59

88.15

88.28

88.14

88.14

88.10

88.06

88.09

88.19

88.54

88.67

88.71

88.43

88.25

88.62

88.27

88.95

88.56

88.72

89.19

88.89

88.85

89.16

88.59

89.07

88.77

88.79

88.87

88.42

88.62

88.40

88.42

88.79

88.35

88.46

88.54

88.62 88.62

2 0 3 2 0 0

483600

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15395mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

De 71 5/ 1/ 8

De 71 5

A732/1

2 0 3 2 0 0

483400

1

2

3

4

5

6

88.45

88.18 88.09

88.04

88.67

88.40 88.42

88.45

88.24

88.06 88.53

88.53 88.37 88.25

88.39

88.45

88.54

88.83 88.75

88.81

88.88

88.85

89.00

88.87

88.97

88.89

88.91

88.22

87.72 87.62

87.67

87.76

88.12

87.89

88.50

87.87

88.65

88.25

88.77

88.53

88.69

88.71

88.46

88.65

88.14

88.49

88.22

88.50

88.32

88.53

88.39

88.57

88.19

88.54

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 0 0 0

483600

2 0 3 0 0 0

483400

A715/1/7/2

A715/1/14

A715/1/14

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 0 0 0

483600

2 0 3 2 0 0

483600

2 0 3 0 0 0

483400

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

container

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3 SCF=15100mp Smas=15392mp

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

A715/1/7/2

De 71 5/ 1/ 8

A715/1/14

De 71 5

A732/1

PUZ

A715/1/14

PUZ APROBAT CF. HCL 478/15.12.2009

1,177 m2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37

45.13

27 .53

16 .80

16 .80

16 .80

16 .78

3.0 0

10 .00

10 .00

3.0 0

3.0 0

12.00

24 .16

20 .15

25 .00

25 .37

4.00 4.00 4.00

1,154 m2

926 m2

1,100 m2

749 m2

551 m2

4834002 03

40 0

4834002 03

20 0

4834002 03

00 0

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

PTT 2

PTT 2

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

P T T 1

PT T 1

S+P+2E

PT T 1

PLAN DE SITUATIE - REGLEMENTARI URBANISTICE- zonificare U03/105

1:1000

Atasament: 04_Circulatia_terenurilor_PUZ_Spinu-Bihoi.pdf

PUZ TIMISOARA CALEA TORONTALULUI

s. c.T E C T O N I C S s. r. l.house

FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Denumire PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

VERIFICATOR

AMPLASAMENT:

J35/1011/2003 ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR:

PROIECT URBANISTIC ZONAL - locuinte si functiuni complementare - Timisoara, CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

105 /2010

sept. 2010

P.U.Z.

LOCUINTE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SPINU EUGENIA , BIHOI ANA Timisoara, Zona Calea Torontalului CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

Cad A715/1/6/2/1 Cad A715/1/6/2/2

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CE URMEAZA A TRECE IN INTRAVILAN TIMISOARA

CANAL ANIF

DRUM EXISTENT DE 715

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE

%

100,00

16,45

83,55

TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

mp

25 230

4 970

TEREN INTRAVILAN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

TEREN INTRAVILAN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

L E G E N D A

C I R C U L A T I A T E R E N U R I L O R T I P U R I D E P R O P R I E T A T E

30 200

TEREN AGRICOL EXTRAVILAN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

50 .29

305.65

50 .39

50 .38

50 .37

305.29

306.01

6.0 0

25 .37

25 .00

20 .15

24 .16

46.05

41.99

46.27

46.48

42.03

41.98

45.88

16 .78

16 .80

16 .80

16 .80

27 .54

45.10

45.07

45.12

45.07

45.06

45.13

23.11

22.00

22.00

23.0827 .55

27 .53

16 .80

16 .80

16 .80

16 .80

27 .56

44.53

43.34

43.60

44.54

44.55

43.86

24.56

20.00

19.80

24.3327 .57

27 .55

44.51

43.08

1,010 m2

758 m2

757 m2

632 m2

757 m2

606 m2

632 m2

758 m2

606 m2

757 m2

758 m2

732 m2

735 m2

749 m2

546 m2

672 m2

672 m2

739 m2

749 m2 747 m2

724 m2

1,066 m2

846 m2

1,050 m2

757 m2

758 m2

4834002 03

40 0

4834002 03

20 0

DR UM

DR UM

PUZ APROBAT CF. HCL104/2007

PUZ APROBAT CF. HCL 74/2009

89.23

88.18 88.09

88.04

88.36

88.38

88.55

88.52 88.67

88.28 88.76

88.68

88.76

88.50

88.69

88.70

88.77

88.77

89.06

89.03

88.72

88.84 88.90

88.72 88.91

88.92 89.07

89.05 89.11

89.11

89.02

89.06 88.76

88.80 88.74

89.08

89.12

89.18

89.28

89.35

89.26

89.03

88.80

88.65

88.58

88.95

88.65 88.75

88.53 88.55

88.69

88.5288.60 88.58

88.56 88.61

88.48 88.53

88.58 88.51

88.39

88.33

88.47

88.43 88.47

88.55

88.51

88.54 89.03

89.03

89.03

89.15

88.52

88.40

88.12 88.32

88.42

88.55

88.41

88.48

88.44

88.23

88.59

88.15

88.28

88.14

88.14

88.10

88.06

88.09

88.19

88.54

88.67

88.71

88.50 88.50

88.43

88.25

88.62

88.27

88.95

88.56

88.72

89.19

88.89

88.85

89.16

88.59

89.07

88.77

88.79

88.87

88.42

88.62

88.40

88.42

88.79

88.35

88.46

88.54

88.62 88.62

2 0 3 2 0 0

483600

CC

dru m m

aca dam

dru m m

aca dam

drum macadam

drum pamant

dru m p

am an

t

2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

C

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15395mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

De 71 5/ 1/ 8

De 71 5

A732/1

2 0 3 2 0 0

483400

1

2

3

4

5

6

88.18 88.09

88.04

88.67

88.85

89.00

88.87

88.97

88.89

88.91

88.22

88.66 87.81

87.53

87.72

87.51

87.62 87.67

87.76

88.12

87.89

88.50

87.87

88.65

88.25

88.77

88.53

88.69

88.71

88.65

88.49

88.19

88.54

2 0 3 2 0 0

483400

vana

post trafo

A715/1/7/2

A715/1/14

A715/1/14

1,177 m2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1,154 m2

926 m2

1,100 m2

749 m2

551 m2

HCN 613-8

BILANT TERITORIAL

Suprafata totala

Spatii verzi

Dotari de cartier,

a zonei studiate

Locuire si Functiuni complementare din care : spatii verzi amenajate

Existent masurat

Propus %

servicii, comert

100,00

62,11

7,00

14,43

Circulatii

4 357

18 757

4 970

30 200

16,46

2 116

4 689 25,00

Teren agricol 100,0030 200

30 200

PLAN DE SITUATIE - CIRCULATIA TERENURILOR

1:1000

U04/105

Atasament: 05_Mobilare_PUZ_Spinu-Bihoi.pdf

PUZ TIMISOARA CALEA TORONTALULUI

s. c.T E C T O N I C S s. r. l.house

FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Denumire PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

VERIFICATOR

AMPLASAMENT:

J35/1011/2003 ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR:

PROIECT URBANISTIC ZONAL - locuinte si functiuni complementare - Timisoara, CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

105 /2010

sept. 2010

P.U.Z.

LOCUINTE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SPINU EUGENIA , BIHOI ANA Timisoara, Zona Calea Torontalului CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

Cad A715/1/6/2/1 Cad A715/1/6/2/2

1

L E G E N D A

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE CANAL ANIF existent in zona

DRUM PROPUS

NUMAR PARCELE

SPATII VERZI DE ALINIAMENT ACCES LA PARCELA

DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIT S+P+2E POT MAX.40% CUT MAX. 1,2 H MAX 13,5 M SPATII VERZI

PISTA PT. BICICLETE LOCUINTE FAMILIALE S+P+2E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE POT MAX.35% CUT MAX. 1,0 H MAX 10,0 M

TROTUAR

TEREN AGRICOL PARCELA DE TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

1,010 m2

1,154 m2

926 m2

1,100 m2

758 m2

757 m2

632 m2

757 m2

606 m2

632 m2

758 m2

606 m2

757 m2

758 m2

749 m2

732 m2

735 m2

749 m2

546 m2

551 m2

672 m2

672 m2

739 m2

749 m2

747 m2

724 m2

1,066 m2

846 m2

1,177 m2

1,050 m2

757 m2

758 m2 89.23

88.36

88.38

88.55

88.52 88.67

88.28 88.76

88.68

88.76

88.50

88.69

88.70

88.77

88.77

88.72

88.84 88.90

88.72 88.91

88.92 89.07

89.05 89.11

89.11

89.02

89.06 88.76

88.80 88.74

89.12

89.18

89.28

89.35

89.26

89.03

88.80

88.65

88.58

88.96

88.95

88.65 88.75

88.53 88.55

88.69

88.5288.60 88.58

88.56 88.61

88.48 88.53

88.58 88.51

88.39

88.33

88.47

88.43 88.47

88.55

88.51

88.54 89.03

89.03

89.03

89.15

88.52

88.40

88.12 88.32

88.42

88.55

88.41

88.48

88.44

88.23

88.59

88.15

88.28

88.14

88.14

88.10

88.06

88.09

88.54

88.67

88.71

88.50 88.50

88.43

88.25

88.62

88.27

88.95

88.56

88.72

89.19

88.89

88.85

89.16

88.59

89.07

88.77

88.79

88.87

88.42

88.62

88.40

88.42

88.79

88.35

88.46

88.54

88.62 88.62

2 0 3 2 0 0

483600

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

C

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15395mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

De 71 5/ 1/ 8

De 71 5

A732/1

2 0 3 2 0 0

483400

1

2

3

4

5

6

88.67

88.42

88.81

88.88

88.85

89.00

88.87

88.97 87.76

88.12

87.89

88.50

87.87

88.65

88.25

88.77

88.53

88.69

88.71

88.46

88.65

88.49

88.50

88.53

88.57

88.54

2 0 3 2 0 0

483400

A715/1/14

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 2 0 0

483600

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

C

container

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3 SCF=15100mp Smas=15392mp

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

De 71 5/ 1/ 8

A715/1/14

De 71 5

A732/1

PUZ

A715/1/3

A715/1/4

700,58 m 2

577,51 m 2

537,80 m 2

570,90 m 2

735,54 m 2

680,70 m 2

677,25 m 2

677,43 m 2

718,63 m 2

681,73 m 2

541,16 m 2

613,42 m 2

605,70 m 2

760,46 m 2

908,54 m 2

565,58 m 2

388,26 m 2

601,94 m 2

863,97 m 2

574,18 m 2

651,50 m 2

580,27 m 2

756,74 m 2

776,94 m 2

24 ,72

18 ,00

21 ,75

19,53

19,00

11,87 7,13

5

40,03 5

38,32 5

30,54

9,00

12,72

12,00

10,00

10,00 5,00

5,00

12,00

14,57 5

19 ,00

19 ,00

18,47 5

35,62 5

10,00

10,00

11 ,94

5

24 ,68

24 ,89

6,0 9

10,00

5,00

5,00

37,69 5

19 ,38

18 ,49

5

6,0 0

5,00

5,00

10,00

10,00

5,0 0

3,0 0

38,94 5

40,15 5

41,39 5

26 ,96

17 ,52

5

17 ,62

5

17 ,13

16 ,26

5

21,37 5

21,07

42,63

17 ,55

5

17 ,67

5

17 ,17

5

19 ,13

18 ,37

5

20 ,35

5

27 ,18

5

12 ,00

34,92 5

21,94 5

21,90 5

11,77

255,50 15

2,3 3

R = 7,00

R = 7,00

A715/1/7/2

25

26

40

98.014

36

3598.688 97.791

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

63798.4 49

98.411

8

10

9

21 32

39

38

37

483700

203200

483700

203300

483400

483500

203300

483500

483600 483600

203300

203200

483500

483400

203200 203200

203400 203400

483600

203400

203300

483400

330

34

98.267

98.379

97.966

98.06727

29

28

A715/1/6/2

24

22

23

A715/1/7/1

S=4.10 ha

20 ,23

5

A715

A715/1/4

89.65

89.84

89.83

Cc715/1/3

89.71

10. 0

10. 0

6.0

D/S+P+3E+M

Lot 2=2113mp

4.0

4.0

7.0 10.

0

10. 0

6.0

12.0

12. 0

24. 0

D/S+P+2E

D/S+P+3E

D/S+P+2E(1E+M)

D/S+P+2E+M 12.0

D/S+P+2E(1E+M)

P+1E(M)-P+2E(1E+M)

10. 0

P - P+2E

M

5.0 Lot 4=1000mp

10. 0

S+P+3E+M

7.0

Lot 3 = 11386 mp

10. 0

18.0

R 4.50

R9.00 D/S+P+2E

R 4.50

R9.00

R 4.50

R9.00

5.0

6.0

6.0 M

188.2

289.3

33.3

35.0

189.1

6.0

6.0

61 .7

26.0

50 .3

305.7

50 .4

50 .4

50 .4

305.3

306.0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37

42.0

4.0

4.0

4834002 03

40 0

4834002 03

20 0

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

PTT 2

PTT 2

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

P T T 1

PT T 1

S+P+2E

HCN 613-8

PUZ APROBAT CF. HCL104/2007

PUZ APROBAT CF. HCL 74/2009

PT T 1

PUZ APROBAT CF. HCL 478/15.12.2009

BILANT TERITORIAL

Suprafata totala

Spatii verzi

Dotari de cartier,

a zonei studiate

Locuire si Functiuni complementare din care : spatii verzi amenajate

Existent masurat

Propus %

servicii, comert

100,00

62,11

7,00

14,43

Circulatii

4 357

18 757

4 970

30 200

16,46

2 116

4 689 25,00

Teren agricol 100,0030 200

30 200

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERE MOBILARE U05/105

1:1000

Atasament: 06_PUZ_Spinu_studiu_cvartal.pdf

PUZ TIMISOARA CALEA TORONTALULUI LOCUINTE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Cad A715/1/6/2/1 Cad A715/1/6/2/2

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.house FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Denumire PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

VERIFICATOR

AMPLASAMENT:

J35/1011/2003

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR:

PROIECT URBANISTIC ZONAL - locuinte si functiuni complementare - Timisoara, CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

105 /2010

sept. 2010

P.U.Z. SPINU EUGENIA , BIHOI ANA Timisoara, Zona Calea Torontalului CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

1

TEREN AGRICOL PARCELA DE TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

L E G E N D A

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE CANAL ANIF existent in zona

DRUM PROPUS

NUMAR PARCELE

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PRINCIPALE ( IZOLATE,CUPLATE sau INSIRUITE)

ACCES LA PARCELA

ZONA DE DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIT S+P+2E POT MAX.40% CUT MAX. 1,2 H MAX 13,5 M SPATII VERZI

PISTA PT. BICICLETE

PTT1 PTT1 PROFIL DRUM PROPUS

DIRECTIA COAMEI PRINCIPALE

ZONA DE LOCUINTE FAMILIALE S+P+2E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE POT MAX.35% CUT MAX. 1,0 H MAX 10,0 M

TROTUAR

1

700,58 m 2

577,51 m 2

678,19 m 2

537,80 m 2

570,90 m 2

735,54 m 2

721,93 m 2

680,70 m 2

677,25 m 2

677,43 m 2

718,63 m 2

681,73 m 2

541,16 m 2

613,42 m 2

605,70 m 2

751,39 m 2

760,46 m 2

908,54 m 2

565,58 m 2

388,26 m 2

601,94 m 2

863,97 m 2

574,18 m 2

651,50 m 2

580,27 m 2

756,74 m 2

750,28 m 2

776,94 m 2

24 ,72

18 ,00

21 ,75

19,53

19,00

11,87 7,13

5

40,03 5

37 ,96

5

38,32 5

30,54

9,00

12,72

12,00

10,00

10,00 5,00

5,00

34,96 5

12,00

14,57 5

18,90

19 ,00

19 ,00

33,52 5

18,47 5

35,62 5

10,00

10,00

11 ,94

5

24 ,68

19 ,84

24 ,89

6,0 9

36,40

10,00

5,00

5,00

37,69 5

19 ,38

18 ,49

5

6,0 0

5,00

5,00

10,00

10,00

5,0 0

3,0 0

38,94 5

40,15 5

41,39 5

26 ,96

17 ,52

5

17 ,62

5

17 ,13

16 ,26

5

18 ,42

20 ,41

21,37 5

21,07

42,63

17 ,55

5

17 ,67

5

17 ,17

5

19 ,13

18 ,37

5

20 ,35

5

27 ,18

5

12 ,00

34,92 5

21,94 5

21,90 5

11,77

255,50

15 2,3

3

R = 7,00

R = 7,00

A715/1/7/2

25

26

40

98.014

36

35

33

98.688

98.018

97.791

97.5 33

Hc 613/8

DE 71

5/1 /8

97.4 52

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

63798.4 49

98.411

8

10

9

21 32

39

38

37

483700

203200

483700

203300

483300

483200

203200

483200

203300

483200

203200

483300

203300

483300

483400

483500

203300

483500

483600 483600

203300

203200

483500

483400

203200 203200

203400 203400

483600

203400

203300

203400 203400

483400

4

330

34

483300

203100

98.267

98.379

97.966

98.06727

29

28

A715/1/6/2

24

22

23

A715/1/7/1

S=4.10 ha

20 ,23

5

HC 714

-5/1 m

DE 71

3/4

A713/1

A713/2

A715

DE 71

5/1 /8

HC613

A715/1/4

88.94

89.26

89.34

89.41

89.26

89.65

89.84

89.83

89.61

89.70

89.50

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.82

89.82

88.95 88.92

88.69 88.88

88.84 88.93

88.74

88.82

88.67

88.72

88.64

88.71

88.87

88.84

88.93

88.7888.94

88.87 88.82

88.85

88.84

88.86

89.55 89.33

89.29 89.36

89.20 89.23

89.03

89.09

89.00 89.04

88.90 88.92

88.91

88.89

DE712/1

Cc711/1/36-38 A711/1/18-A711/1/35

Cc715/1/3

A715/1/1

Cc715/1/2

89.71

89.21

89.26

89.51

89.61

89.57

89.73

89.37

89.58

89.44

89.53

89.64

89.69

89.84

89.34

89.26

89.30

89.55

89.41

89.60

89.66

89.78

89.93

89.64

89.79

89.96

89.82

89.59

89.76

89.91

89.86

88.88

88.87 88.93

88.82

89.79

89.8989.76

89.94

89.90

89.90 89.86

88.96

89.01 89.15

89.37 89.37

89.61 89.65

89.88 89.82

89.84 89.89

89.87

89.89 89.85

89.96 90.02

90.41

90.40 90.42

89.92

90.10

89.94

89.97

88.82 88.86

89.87

89.82

89.90

89.84

89.72

89.85

89.58

89.82

89.80

89.85

89.74

89.74

89.82 89.85

89.73

89.67

89.68

89.62

De 732/1/1

89.76

89.83

89.84

89.86

89.8789.87

89.88

89.89

89.85

89.66

89.57

89.87

89.84

89.74

89.69

89.87

89.31

89.44

89.26

89.35

89.32

89.49

89.48

89.29

89.51

89.37

89.51

89.21

89.18

89.36

89.46

89.67

89.30

89.19

89.33

89.28

89.54

89.44

89.29

89.79

89.59

89.47

89.24

89.35

32 .47

m

32 .48

m

32 .48

m

307.89m

32 .48

m

32 .48

m

32 .47

m

307.90m

307.90m

307.89m

Lot 1=1940mp

P.U.Z. "Zona de locuinte cu functiuni complementare", extravilan Timisoara, aeroportul utilitar Cioca (HCLMT 104/2007)

10 . 0

10 . 0 6 .

0

6 .0

D/S+P+3E+M

Lot 2=2113mp

4.0

4.0

7.0

26.0

10 . 0

10 . 0

6 .0

12.0

12. 0

24. 0

D/S+P+2E

D/S+P+3E

D/S+P+2E(1E+M)

D/S+P+2E+M 12.0

7 .0

5 .0

6 .0

10 . 0

D/S+P+2E(1E+M)

P+1E(M)-P+2E(1E+M)

P+2E(1E+M)-

P+3E(2E+M)

10 . 0

P+4E+M P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P+4E+M

Locuinte colective cu spatii

comerciale la parter / P+4E+M

M

7 .0

D/S+P+2E

S+P+3E+M

5.0

Lot 2=2000mp

Lot 5=1000mp

Lot 4=1000mp IS

5.5

32.4

35.0

7 .0

10 . 0

S+P+3E+M

6.0

7 .0

SP

Lot 3 = 11386 mp

5.0

7.0

10. 0

5. 36

7.0

18 .0

R 4.50

R9.00 D/S+P+2E

R 4.50

R9.00

R 4.50

R9.00

5 .0

6.0

6.0

M

M

188.2

26.5

30.1

289.3

60.4

29.5

33.3

31.9

35.0

189.1

44.5

43.6

24.6

20.0

19.8

24.3

6.0

6.0

6.0

61 .7

50 .3

305.7

50 .4

50 .4

50 .4

305.3

306.0

27 .6

16 .8

16 .8

16 .8

16 .8

23.1

22.0

22.0

23.1

45.1

45.1

45.1

27 .5

24 .8

33 .6

16 .8

16 .8

42.0

46.3

42.0

45.9

46.1

42.0

42.0

46.5

43.1

44.5

45.1

45.1 44.6

43.9

43.3

44.5

27 .6

27 .6

21.7

19.8

20.0

21.6

11.0 4.0 11.0

26.0

6.0

3.0

1,010 m2

758 m2

757 m2

632 m2

757 m2

606 m2

632 m2

758 m2

606 m2

757 m2

758 m2

732 m2

735 m2

749 m2

546 m2

672 m2

672 m2

739 m2

749 m2 747 m2

724 m2

1,066 m2

846 m2

1,050 m2

757 m2

758 m2

HCN 613-8

PUZ APROBAT CF. HCL104/2007

PUZ APROBAT CF. HCL 74/2009

89.23

88.18 88.09

88.04

88.36

88.38

88.55

88.52 88.67

88.28 88.76

88.68

88.76

88.50

88.69

88.70

88.77

88.77

89.06

89.03

88.72

88.84 88.90

88.72 88.91

88.92 89.07

89.05 89.11

89.11

89.02

89.06 88.76

88.80 88.74

89.12

89.18

89.28

89.35

89.26

89.03

88.80

88.65

88.58

88.96

88.95

88.65 88.75

88.53 88.55

88.69

88.5288.60 88.58

88.56 88.61

88.48 88.53

88.58 88.51

88.39

88.33

88.47

88.43 88.47

88.55

88.51

88.54 89.03

89.03

89.03

89.15

88.52

88.40

88.12 88.32

88.42

88.55

88.41

88.48

88.44

88.23

88.59

88.15

88.28

88.14

88.14

88.10

88.06

88.09

88.19

88.54

88.67

88.71

88.50 88.50

88.43

88.25

88.62

88.27

88.95

88.56

88.72

89.19

88.89

88.85

89.16

88.59

89.07

88.77

88.79

88.87

88.42

88.62

88.40

88.42

88.79

88.35

88.46

88.54

88.62 88.62

2 0 3 2 0 0

483600

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

C

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15395mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

De 71 5/ 1/ 8

De 71 5

A732/1

2 0 3 2 0 0

483400

1

2

3

4

5

6

88.45

88.18 88.09

88.04

88.67

88.40 88.42

88.45

90.16

88.70 88.23

88.64 88.52

88.24

88.06

88.57 88.66 88.61 88.53

88.53 88.37 88.25

88.39

88.45

88.54

88.83 88.75

88.81

88.88

88.85

89.00

88.87

88.97

88.89

88.91

88.22

88.66

87.90 88.28

87.61

88.22

87.51

87.81

87.53

87.72

87.51

87.62 87.67

87.76

88.12

87.89

88.50

87.87

88.65

88.25

88.77

88.53

88.69

88.71

88.46

88.65

88.14

88.49

88.22

88.50

88.32

88.53

88.39

88.57

88.19

88.54

88.82 88.84

88.97

89.10

89.35 89.35

89.39 89.35

89.41

89.1589.06

89.62

89.59

89.64

89.66 89.60

90.1690.1590.1590.1590.17

89.3689.47

89.51

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 0 0 0

483600

2 0 3 0 0 0

483400

dru m p

am ant

A715/1/7/2

A715/1/14

A715/1/14

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 0 0 0

483600

2 0 3 2 0 0

483600

2 0 3 0 0 0

483400

Plan de amplasament Sc 1 : 2000

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

vana

post trafo

C

C

container

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3 SCF=15100mp Smas=15392mp

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

A715/1/7/2

De 71 5/ 1/ 8

A715/1/14

De 71 5

A732/1

PUZ

A715/1/14

PUZ

A715/1/3

A715/1/4

A715/1/1

A715/1/2

De712

A711

PUZ APROBAT CF. HCL 478/15.12.2009

NR.MAX. DE UNITATI LOCATIVE PE PARCELA :2

1,177 m2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37

45.1

27 .5

16 .8

16 .8

16 .8

16 .8

12.0

24 .2

20 .1

25 .0

25 .4

4.0 4.0

4.0

1,154 m2

926 m2

1,100 m2

749 m2

551 m2

L E G E N D A

R E G L E M E N T A R I

P U Z SPINU locuinte si functiuni complementare

PTT1

4832002 03

40 0

4834002 03

40 0

4834002 03

20 0

4834002 03

00 0

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

PTT 2

PTT 2

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

PTT 1

P T T 1

PT T 1

S+P+2E

PT T 1

BILANT TERITORIAL

Suprafata totala

Spatii verzi

Dotari de cartier,

a zonei studiate

Locuire si Functiuni complementare din care : spatii verzi amenajate

servicii, comert

Circulatii

Teren agricol

TEREN STUDIAT

STUDIU DE CVARTAL U06/105

1:2000

Atasament: ATT5ABNY.pdf

- 1 -

ă

Ţ Ş

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
ESSEN
EEE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
ESSEN
SE
E
EEE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EREI
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
SEEN
EEE

- 2 -

Ţ Ş

ţ

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
EEE
E
EEE
EEE
_
ESI
EEE
_
EEE
EEE
NE
ENE
DEEE
EEE
E
E
_
_
E
EEE
EEE
E
SERE
EEE
E
EEE
E
E
E
EEE
EEE
EEE
NNE
ESSEN
EREI
EEE
E _
NINE
E
EEE
N
E
E
SERIEI
IEEE
SEE

- 3 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
SERIEI
EEE
EEE
SERE
EEE
ENE
ESSEN
DEEE
EEE
ESSEN
EEE
NNE
SERIEI
ESSEN
ERIE
EEE
SEEN
ESSEN
EEE
EEE
DESENE
ESSEN
EEE
EEE
EREI
EREI
ESSEN
EEE
IEEE
EREI
EREI
EEE
EEE
E
EEE
EEE
E
SEEN
E
EEE
E
EEE
E
EREI
E
EEE
E
EREI
E
ESSEN
SERIEI
E
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EREI
E
EEE
EEE
EREI
IEEE
EEE
EINER
EEE
SEEN
EEE
EEE
EEE
EEE
SERIEI
SEEN
E
EEE
SERE
EEE
E
EEE
E
E
E
NINE
ESSEN

- 4 -

ă

Ţ Ş

ţ

ă

Ă

ţ

ă

ă

 ş

ţ ă

 ă

ă ş ţ ş

ă ţ ă

ş ă ţ

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
EEE
EEE
EEE
_
EEE
EEE
DESENE
NE
ENE
DEEE
EEE
E
E
_
_
NE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
SERIEI
EEE
E
EEE
NE
EEE
EEE
EEE
ENE
EREI
EEE
ENE
ESSEN
EEE
EEE
NE
ESSEN
EEE
EEE
SEEN
EEE
EEE
SERIE
ESSEN
EEE
EEE
E
EEE
IEEE
DEEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
ESSEN
EEE
EEE
EEE
DESENE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
DEEE
EEE
IEEE
EEE
EEE
E
SEEN
ESSEN
DESENE

- 5 -

ă

ă ă ţ ţ

ţ

ă ţ ă

ţ ş

ă ă

ţ

ş

ăţ

ţ ţ

ţ

ţ ţ ă ţ ş

ş ă ş

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
DEEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EREI
EEE
E
EEE
E
EEE
EEE
EEE
NE
EEE
SSE
DEEE
SEE
EEE
EEE
EEE
NEI
SEEN
EEE
EEE
ESSEN
ESSEN
EREI
EEE
_
EEE
EEE
ESSEN
E
E
E
E
ESSEN
E
E
NE
E
EEE
EEE
DEEE
E
E
-
DEEE
EEE
EEE
EEE
SERIE
E
EEE
EEE
EREI
EEE
EEE
EEE
E
E
EEE
EEE
EEE
ESSEN
E
SEEN
DESIRE
DEEE
SERIEI
SERIEI
EEE
ESSEN
EEE
SERIE
SEEN
EEE
EEE
E
ESSEN
EEE
EEE
SEEN
SEEN
EEE
E
E
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
SEEN
EEE
DEEE
EREI
E
E
E
E
EEE
SEEN
SE
ENE
ENE
EEE
NEI
E
EREI
DEEE
EEE
E
SSE
E
E
EEE
EEE
ENE
E
EEE
E
SEEN
EEE
EEE
DEEE
EREI

- 6 -

ă

ş

ă ţ

ţ

ş ţ

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
EEE
EEE
E
EIN
EEE
DEEE
EEE
EEE
EEE
E
EEE
NE
E
SEEN
EEE
EEE
ENE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
SERIEI
ESSEN
EEE
DEEE
SERE
E
SEEN
EEE
SERE
_
E
EEE
NNE
E
E
ESSEN
EEE
EEE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
ESSEN
DEEE
EEE
EINER
EEE
EEE
NNE
EEE
EEE
ESSEN
EEE
EEE
EEE
EEE
DEEE
EEE
-
EREI
SEEN
EEE
NE
EEE
EEE
SERIEI
SEINI
SERIEI
EEE
EEE
DEEE
EEE
EEE
SEEN
EEE
ESSEN
EEE
EEE
IEEE
EREI
SERIEI
EEE
EEE
ESSEN
EEE
ESSEN
EEE
EEE
ERE
E
E
DEEE
E
E
EEE
IEEE
EREI
E
EEE
EEE
EEE
EREI
EEE
ESI
EEE
EEE
EEE

- 7 -

Ă

ş

ş

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
SEEN
EEE
SEEN
EEE
EEE
DESENE
EEE
E
ESSEN
NENE
EEE
_
NNE
ESSEN
EEE
MEIER
EEE
EEE
EEE
EINER
ESSEN
EEE
EEE
IEEE
SEEN
E
E
DEEE
ESSEN
EEE
NE
EEE
EEE
EEE EEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
E
EEE
E
ESSEN
EEE
ESSEN
DEEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EREI
ESSEN
EEE
EEE
EEE
SEINI
NNE
EEE
ESSEN
SERIE
SERE
EEE
E
EEE
ENE
EEE
EEE
EREI

- 8 -

ţ

ţ ţ

ţ

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
EEE
EEE
E
EEE
E
ESSEN
EEE
EEE
E
EEE
SEE
E
EEE
EEE
EREI
E
EEE
DESENE
EEE
EEE
SEEN
E
DEEE
a
EEE
E
E
_
ENE
SEEN
NEI
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
SEEN
NENE
SEEN
EEE
SEEN
E
EEE
EEE
SEEN
SEEN
_
EEE
DESENE
E
EEE
EEE
EREI
EEE
E
DEEE
E
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
E
SEE
ENE
EEE
EEE
_
SEEN
ENE
EEE
E
ESSEN
EEE
EEE
EEE
MESERIE
E
E
DEEE
SEEN
EEE
EEE
EEE
EEE
ESSEN
EEE
EEE
ESSEN
EEE
IEEE
EEE
DEEE
-
EEE
DEEE
SEEN

- 9 -

-

-

-

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
ESSEN
ENE
E
E
MESERIE
EEE
EEE
EEE
EEE
EINER
EEE
EEE
EEE
IEEE
EEE
EEE
SEEN
EEE
EEE
EEE
E
DEEE
E
NENE
ESI
NENE
EEE
EEE
EEE
-
EEE
EEE
EEE
ESSEN
EEE
IESENE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
E
SEEN
DEEE
EREI
SEE
EEE
SEEN
EEE
EEE
E
SEEN
EEE
EEE
ENE
SERE
SEE
EEE
E
EEE
E
EEE
E
NE
E
EEE
_
E
E
_
EEE
EEE
E
N
E
E
E
EEE
_
_
E
_—
_
E
_
_—
E
_—
E
E
E
E
E
_—
_—
E
SE
E
E
_

- 10 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
E
E
E
E
E
E
_
_
NENE
EEE
EEE
EEE
E
SEEN
EREI
SEEN
SE
EEE
ENE
EEE
EEE
E
DEEE
EEE
E
SEEN
SEE
ESSEN
E
EEE
_
EEE
E
E
EEE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
SEEN
_
E
ESSEN
EEE
ESSEN
ESSEN
EEE
ENE
EEE
E
EEE
ESSEN
ERE
NE
EEE
EEE
NIN
EEE
E
E
EEE
EEE
SEEN
SEE
EEE
ENE
E
EEE
SEEN
EEE
EEE EEE
SERE
SEE
EEE
EEE
_
_
_
E
EEE
E
E
EEE
_
E
EEE
E
E

- 11 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
E
SEEN
ESSEN
SEEN
SERIEI
EREI
SEEN
EEE
SEEN
EEE
EEE
EREI
EEE
EEE
ESSEN
E
EEE
ESSEN
EEE
SEEN
EEE
EEE
SEEN
EEE
EEE
EEE
EEE
ESSEN
ESSEN
EEE
SEEN
DEEE
SERE
EEE
EREI
ESSEN
EEE
EEE
EEE
E
E
EEE
EEE
EEE
ESSEN
SEEN
EEE
ESI
EEE
ENE
EREI
EEE
EREI
ENE
EEE
E
EEE
SEEN
ESSEN
EEE
DEEE
DEEE
ENE
EEE
EEE
SEEN
ERE
EEE
SEE
SEE
EEE
EEE
EEE
ENE
SERE
EEE
EEE
EREI
SEEN
IEEE
SEEN
E
E
SE

- 12 -

ş

1000

1

000.1

1

ţ

ţ

24

1

24

1

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
ESSEN
DEEE
EEE
ESSEN
EEE
DEEE
E
ENE
EEE
DEEE
SSE
EREI
ESSEN
SEEN
DESENE
EEE
NIN
EEE
EEE
E
EEE
EEE
_
E
ESSEN
ENE
SEEN
ESSEN
a
ENE
EEE
E
ENI
E
a
E
EEE
EEE
EEE
_
EEE
EEE
EEE
EINER
EEE
E
EEE
EEE
EREI
ESSEN
ENE
DEEE
NNE
E
E
E
ENE
SEEN
EEE
EREI
ESSEN
E
NE
ENE
ESSEN
EIN
SERE
EEE
ESSEN
EEE
E
-
E
ESSEN
E
SEE
EEE
E
EEE
-
SEEN
EEE
EEE
E
ERE
EEE
SERE
ENE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
E
EEE
EEE
E
E
EIN
EEE
DEEE
EREI
EREI
EREI
ENE
DESENE
EEE
EEE
EEE
SEEN
SEE
EEE
E
E
EEE
EEE

- 13 -

20,3

05,067,085,021,090,013,2 xxx 

av

L

42

630

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
ESSEN
EEE
E
EEE
NINE
EINER
EEE
EEE
DESENE
SERIEI
EEE
EEE
SEE
NE
EEE
EEE
E
a
SE
EEE
EEE
EEE
NE
ESSEN
EEE
EEE
ERE
EEE
ESSEN
EEE
DEEE
EEE
EEE
EREI
EEE
EEE
ESSEN
ESSEN
EEE
SEEN
EREI
EEE
ENE
_
EEE
SEE
EEE
EINER
EEE
EEE
E
EEE
ENE
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EREI
EEE
EEE
E
EEE
EEE
DEEE
DESIRE
EEE
EEE
EEE
SEEN
EEE
EEE
EEE
E
EEE
DEEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
SEE
EEE
E
E
EIN
EEE
EEE
EEE
IEEE
E
EEE
SERE
EEE
EEE
SEE
SERE
E
E
E
E
ENE
EEE
EEE
EEE
EEE

- 14 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
E
EEE
EEE
EREI
SEEN
E
DEEE
NENE
EEE
ESSEN
EEE
E
EEE
EEE
EEE
EEE
E
SEEN
E
SEEN
EEE
DEEE
SERE
NEI
EEE
EEE
EEE
ESSEN
ESSEN
E
E
ENE
_
EEE
ENE
SEE
E
-
EEE
EEE
E
E
E
NEI
ESSEN
EEE
EEE
E
EEE
DEEE
E
EEE
E
ENI
EREI
SEEN
E
EEE
-
SEEN
EEE
EEE
_
ESSEN
EEE
EREI
EEE
EEE
DEEE
EEE
E
EEE
EEE
EINER
EEE
EEE
EEE
EREI
EEE
ESSEN
E
DEEE
EEE
EINER
E
E
EEE
EEE
E
ESSEN
ESI
EREI
EEE
DEEE
ESSEN
EEE
EEE

- 15 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
IEEE
SSE
EEE
NI
ESSEN
EEE
EEE
E
EEE
EEE
DESENE
EEE
EEE
SEE
EINER
EIN
ESSEN
SEEN
EEE
EEE
DEEE
EREI
E
EEE
SERIEI
EEE
ESSEN
EEE
EEE
EEE
EEE
EREI
EREI
EEE
EEE
EEE
E

- 16 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
EEE
E
EEE
SERIEI
EEE
SEES
DEEE
E
EEE
E
DEEE
ESSEN
E
EEE
SERIEI
EINER
EEE
a
SERIEI
ESSEN
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
ESSEN
EREI
SEEN
EEE
EEE
E
NE
DESIRE
EEE
E
DESENE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
NI
ESSEN
EEE
SERE
EEE
DEEE
ENE
EEE
EEE
EEE
NINE
EEE
NNE
SE
EEE
EEE

- 17 -

- - - - -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
E
E
EEE
DEEE
SEEN
E
SERIEI
EREI
SERIE
ESSEN
DEEE
EREI
NINE
SERIEI
EEE
EEE
SEES
EEE
EEE
EEE
EEE
ESSEN
EEE
DEEE
EEE
ESSEN
EEE
EEE
DESENE
E
ESSEN
ESI
IEEE
EEE
EEE
E
ESSEN
EEE
ESSEN
EEE
EEE
DEEE
IEEE
NINE
EEE
EEE

- 18 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
ESSEN
E
EEE
EEE
EEE
IEEE
EEE
NINE
EEE
E
IEEE
IEEE
EEE
ESSEN
E
SERIEI
DESENE
EEE
ERE
E
NE
EEE
E
EEE
EEE
ESSEN
SEE
EEE
EEE
SEE
EEE
EEE
EEE
SEEN
IEEE
EEE
EEE
E
EEE
EEE
NNE
EEE
ESSEN
EEE
SE
IEEE
SEEN
EIN
EEE
EEE
ESI
NE
EEE

- 19 -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
SERE
ESSEN
DESENE
EEE
EEE
NE
ESSEN
SEEN
EEE
DEEE
EINER
ERE
EEE
EEE
EEE
EEE
IEEE
EEE
SEEN
NEI
SEEN
EEE
SERIEI
EEE
EEE
E
-
SEES
EEE
EEE
E
IEEE
ESSEN
EEE
EEE
E
_
SERE
EEE
EEE
EEE
NE
E
EEE
ESSEN
EEE
EEE
SERE
EEE
EEE
SE
EEE
SERE
SEEN
ENE
ENE
EEE
EEE
E
NE
EEE
SERE
E
E
EEE

- 20 -

- -

-

- -

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
_
EEE
E
NINE
IEEE
E
E
EREI
NE
EEE
E
EEE
EEE
DESENE
-
EREI
_
EEE
EEE
EEE
EREI
EEE
SERIEI
IEEE
E
EEE
E
SEEN
E
EREI
IEEE
EEE
DEEE
DESENE
EEE
ESSEN
EEE
ESSEN
DEEE
E
ERIE
EEE
ESSEN
NENE
SERIEI
_
DEEE
SERIEI
SEEN

- 21 -

-

E
EEE
SEE
E
EEE
EREI
E
E
E
EEE
ESSEN
II
n
n
n
II
NNE
EEE
EEE
EEE
EEE
E
EEE
E
E
EEE
SERIE
E
EEE
EEE
ESSEN
E
EEE
DEEE
E
EEE
E
EEE
EEE
E
EEE
EEE
SEE
EEE
E

Atasament: ATTHDVDI.pdf

PUZ TIMISOARA CALEA TORONTALULUI LOCUINTE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Cad A715/1/6/2/1 Cad A715/1/6/2/2

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.house FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Denumire PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

VERIFICATOR

AMPLASAMENT:

J35/1011/2003

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR:

PROIECT URBANISTIC ZONAL - locuinte si functiuni complementare - Timisoara, CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

105 /2010

sept. 2010

P.U.Z. SPINU EUGENIA , BIHOI ANA Timisoara, Zona Calea Torontalului CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

4

50

50

33.5

20.0

20.0

20.0

20.0

22.1

20.0

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

23.0

26.0

19.6

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

37.0

32.8

23 .3

22 .3

15 .1

16 .6

36.5

38.2

18.3

20.0

20.0

20.0

20.0

30.5

24 .3

30 .9

36 .7

43 .7

32 .6

17.1

16.0

16.0

16.0

16.0

19.0

20.9

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

15

3.0

12.0

12.0

5.0

4.0

6.0

6.0

3.0

6.0

6.0

5.0 12

.0 5.0

26.0

26.0

3.0

5.0

6.0

1.9 1.9

1.9 6.0

5.0

5.0 3.0

3.0

3.0

3.0 5.0

5.0

6.0 1.9

5.0

3.0

6.0

6.0

5.0 12

.0 5.0

6.0

3.5 3.5

6.0

11 .0

1. 5 5. 5

5.5

5.5

7.0

10 .0

7.0 10

.0

5.51 .5 3.5

1.5

6.0

6.5 6.5

6. 5

12.0

14 .0

26 .0

6.0

12 .0

14.026.00

11.0

6.0

6.0

5.0

2.0 3 .0

6.0

3.0

5.0

2.0

6.0

2.0

5.0

3.0

3.0

3.0

6.0

6.0

6.0

2.0

6.0 2.0

3.0

3.0 6.0

2.0

2.0

3.0

5.0

3.0

5

2.0

6.02.0

2.0 6.0

6.0 2.0

9.0

3.0

6.0

3.0

3.0

13.9

25.9

9.0 9.0

6.0

6.0

6.0

6

148.0

148.0

14 .8

6.0

3.0

6.0

6.0

3.0

6.0

3.0

6.0

6.0

3.0

2.0

2

6.0

43 8. 1

60.0

14 5.0

3.5

7.0

5.0

3.6

3.6

7.5

3.8

3.7 7.5

39 5.1

173,6

39 0,5

183,8

3.0

2.0 6.0

5.0

5.0

6.0 2.0

6.0

3.0

3.0

20 .0

20 .0

12 29 .7

8. 5

22.2

33.3

30

42

706.7

92 4.5

296.884 0.7

G S

13 89

.9 5

G S1

4 89

. 4 5

S an

t p er

ea t

L= 53

.0 0

m

C ot

a fu

nd s

an t

90 .3

5

C ot

a fu

nd s

an t

89 .5

0

Margine carosabil

Margine banda de incadrare Margine acostament

H C

700

Ps698/1

Ps675

Pdt

Ps704

HC613

A698/2/5

DE 69

8/ 2/

2- 4m

HC 714

DE 71

3/4

A698/2/4/1

A698/2/4/2/2

A698/2/4/2/1

DE 67

8- 4m

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

DE698/2/1

1 S=570mp

2 S=591mp

3 S=652mp

4 S=652mp

5 S=652mp

6 S=652mp

7

22 S=818mp

23 S=787mp

24 S=787mp

25 S=787mp

S=787mp

S=787mp

28 S=659mp

29 S=764mp

1

2

3

4

10

11

12

13

14

15

S=540mp

A698/2/3

DE 71

3/4

A713/3

PLANTATIE DE PROTECTIE

PLANTATIE DE PROTECTIE

PL AN

TA TIE

DE PR

OT EC

TIE

8 S=649mp

9 S=604mp

10 S=604mp

11 S=604mp

12 S=604mp

13 S=604mp

14 S=623mp

15 S=535mp

16 S=523mp

17 S=540mp

18 S=636mp

19 S=698mp

20 S=699mp

21 S=748mp

89.55

:/4

A711/1/16

A715/1/9

:/10

89.68

89.72

89.66

88.10

87.98

88.51

87.46

87.90 87.55

87.32

88.27 87.35

87.65

87.98

88.31

88.78

88.57

88.80

88.76

88.94

88.75

88.92

88.67

88.96

89.37

88.94

88.76

88.88

88.98

89.61

88.96

88.94

88.92

88.73

89.15

89.32

89.36

89.26

89.26

89.68

89.55

89.84

89.56

89.73

89.67

89.82

88.73

88.94

89.26

89.68

89.34

89.41

89.26

88.80 88.94

89.77

89.65

89.70

89.61

89.8689.75

89.72

89.83

89.53

89.86 89.84

89.71

89.83

89.61

89.70

89.50

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.45

89.54

89.58 89.57

89.63

89.71

89.49

89.59

89.63

89.44

89.35

89.20

89.62 88.79

88.94

89.76

89.90

89.21

89.26

89.51

88.79

89.12

88.91

89.25

89.73

89.45

89.48

89.37

89.69

89.76

89.58

89.32

89.67

89.65

89.39 88.73

89.52

88.69

89.79

89.63

89.76

89.84

89.55

89.35

89.76 89.68

89.69

89.62

89.69

90.04

89.59

89.93

90.10

89.75

89.79

89.84

89.67

89.68

89.79

89.85

89.64

89.74

89.81

89.62

89.43

88.97

89.35

89.62

89.95

89.73

88.99

89.23

89.56

89.67

89.57

89.63

89.48

89.56

89.81

89.64

89.61

89.57

89.73

89.13

89.29

89.62

89.47

89.37

89.58

89.44

89.53

89.64

89.69

89.87

89.84

89.34

89.82

89.26

89.30

89.55

89.41

89.60

89.66

89.78

89.93

89.64

89.67

89.82 89.62

89.74

89.54

89.91

89.79

89.96

89.82

89.59

89.76

89.91 89.90

89.84

89.72

89.86

89.85

89.58

89.94

89.85

89.65

89.68

89.82

89.76

89.76

89.62

89.43

89.80

89.45

89.73

89.93

89.57

89.61

89.12

89.35

89.48

89.46

89.62

90.40

89.86

90.31

90.57

89.77

A711/1/4

A711/1/1

:/5

89.92

90.10

89.84

89.79

89.6289.62

89.62

89.80 89.81

89.82

89.67

89.77

89.74

89.96

89.93

89.85

89.89

89.73 89.65

89.88

89.72

89.89

89.79

89.72 89.68

87.61

87.74 87.72

87.67

87.6587.75

87.65

87.64 87.72

87.81

87.59

87.76 87.69

87.86

87.72

87.78

87.65

87.61

87.57

88.74

88.98

88.45

87.82

87.89

87.75

87.63 88.81

88.74

89.18

88.94

89.31

88.88

88.66

HC n 71 4

89.44

89.50

89.44

89.55

89.61

89.50

89.44

89.44

89.55

HC n 71 0

C

C

C

C

C

:/6/2

A711/1/12 A711/1/11

A711/1/7

A711/1/18

A711/1/6

DE 7 16

DE 7 15 /1 /8

DE 71 6

D .N .3 4 4

DE712/1

DE712/1

HC n346

DE 71 1/ 1/ 17

HC n 71 0

HC n 71 4

DE 732/1/1

91.89

Hm.5

Hm.4

Hm.3

Hm.2

89.9

89.7

89.78

89.62

89.89 89.83

89.9 89.88

89.91 89.94

89.79

89.6

89.82

89.74

89.62

89.61

89.61

89.75 89.77

89.68

89.55

89.52

89.58

89.48

89.43

89.31

89.41

89.37

89.46

89.49

89.17

89.52

89.75

89.88

89.96

89.63

C

C

C

C

90.73

90.26

90.53 90.9

90.67

90.97

90.8

90.91

90.74

90.75 90.82

90.98

90.97

90.7

91.04

89.30

89.49

89.22

89.10

88.78

88.77

88.64

88.79

88.91

88.79

88.84

88.87

89.03

89.34

88.90

88.57

88.60

88.62

89.12

88.70

89.55

87.42

88.26

88.49

88.76

88.73

88.94

88.67

87.94

88.25

91.60

91.50

90.23

90.21

90.07

89.98

89.83

89.97

89.95

89.90

89.95

89.89

89.86

89.88

89.84

89.99

89.98

90.77

91.04

91.31

91.59

91.77

91.70

91.73

91.63

91.61

91.43

90.81

90.89

90.94

90.82 90.90

90.93

91.08

91.08

91.30

91.43

91.36

91.63

91.37

91.70

91.69

91.72

DN. 6 ( asfalt )

Timisoara

89.48

HC n7 10

A V I A S A N

89.54

89.35

89.54

89.35

483900

483800

483800

2 0 3 2 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

2 0 3 9 0 0

2 0 4 0 0 0

2 0 4 3 0 0

2 0 4 3 0 0

:/20

:/6/1

HP r 33 7

DE 73 2/ 1/ 2

A715

A694

CC 733

DE 73 2/ 1/ 2

HC 613

D F 7 5 0 / 1

H C

P d t7 3 5 - 7 3 6

Lp j7 3 4

A694

Pdt

DE 71 6

HC 69 3

HPr3 37

A743

A732/1/32

:/31

:/30

:/29

:/ 28

:/27 :/26

:/25

:/24

:/23

DE732/1/1

D .N .3 4 4

:/22/2

:/22/1 :/21

A732/1/33

:/34

:/35/2

:/35/1

:/36

:/37

:/38

:/39

:/40

:/41

:/42 :/43

:/44 :/45

:/46 :/47

:/48

:/49

:/50/1 :/50/2

:/51

A732/1/21 - :/32

A732/1/33 - :/51

D E A713/3

A713/2

A713/1

A711/1/2

A711/1/3

A711/1/5

90.27 C200

C

V

C

92.34

C

C

C

C

C

V

V C

V

V

Km 56

2+ 70

0m

DN 6 (asfalt)

Timisora

DN 6 (asfalt)

Sinnicolau

C100

HM 8

RETEA CANALIZARE 500

RETEA GAZE NATURALE

Camin vizitare conducta apa

Traseu neidentificat

DN 6 (asfalt)

C

C

C

V

C

C300

90.48

km 56

2+ 60

0

DN6

DN6

59 .19

A

A

D

GS 12

89. 15R12.00

70

70

50

50

90.3090.25

90.35

90.40

90.45

90.50

90.55

90.60

90.65

90.70

90.75 90.

75

90.80

90.85

90.90

90.95

91.00

91.10

91.20

91.30

91.40

91.50

91.60

91.70

91.80

91.90

90. 80

90.40 90.45

90.35

90.35

90.40

90.3090.2590 .3

0

90 .2

5

90 .2

0

90.15

90 .1

0

90 .0

59 0.

00

89 .9

5

89 .9

0

E F

G

H

I J

M

R12.00

37 .00

K

L

N O

P R

T

U X

Y

S

T i1

T e1

V 1

T i2

T e2

V 2

E 1

E 2

T i3

T e3

V 3

T i4

T e4

V 4

T i5

T e5

V 5

T i6

T e6

V 6

V 7

T e7

T i7

C 7

T i8

T e8

V 8

C 8

T i9

T e10

PTT1

PTT1

PTT1

PT T1

PT T2

PT T1

PT T1

M E T R O 2

DE 71 3/ 4

L

DS

5

6

7

8 9 10 11

12

13

14

15

ZO NA

II NO

RD

ZO NA

II SU

D

ZO NA

I E ST

ZO NA

I V ES

T

PIS TA

BA ND

A P IST

EI

10%

CONSTR

CONSTR

LRTM 01

LRTM 04

LRTM 03

LRTM 02

ARP

CAPAT PISTA EST LR TM

23

81 0.2

3m

30 .00

m

75 0.2

3m

18.00m

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

1112

13

14 1516 17

18 19

20 21

H=11.33

89.98

H=11.20

H=4.40 CONSTR

89.26

89.26

89.58

89.58

89.98

89.98

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

62

63

1

N r . T o p . C c 7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 2 / 1 ;1 6 - 2 0 / 1 / 1

2

8

N r . T o p . C c 7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 1 / 2

S = 1 2 3 5 3 m p

N r . T o p . C c7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 3 ;1 6 - 2 0 / 2 / 2

S = 1 1 2 0 0 m p

N r . T o p . C c7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 2 / 2

S = 4 7 4 7 m p

17

V

V

V

MET RO

I I

canal dale beton

drum asfa

lt

PT T2

PT T2

PT T2

PTT2

PTT2

COTE DRUMURI SI PLATFORME = 89,90 ÷ 90,30

COTA ±0.00 = 90,00÷90,40

COTE DRUMURI = 89,90 ÷ 90,10

COTA ±0.00 = min. 90,40

COTE DRUMURI = 87,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 88,20÷89.30

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

D E7 3 2 / 1 / 1

1

2

6

7

8

9

10

11

12

15

19

18

21

14

17

6

Ev ac

ua re

Cu rte

Ap rov

izio na

re

Cu rte

Ap rov

izio na

re

Re cep

tie De

lica tes

e

E2 F

Re cep

tie

Le gu

me

Fru cte

C B2

Re cep

tie Pe

ste E

Ev ac

ua re

D1

D

E1

C1

Ce ntr

ala Fr

igo

G

1d

1

2

1a

1c

1b

Evacuare

Re cep

tie Ca

rne 3

4

5

Ies ire

cli en

ti

Pa rca

re aco

pe rita

50 lo

cur i

1b

1d

B1

B

1c

A 1a

Evacuare

1

2

3

4

5

6

Evacuare

7

8

Parcare duba

Ac ces

pr inc

ipa l

clie nti

9

10

11

Ra mp

a

car uci

oa re

B

C

A

ax canal NSHVDN A

Gr up

El ect

rog en

10

Evacuare

Re cep

tie pro

du se

ne alim

en tar

e

7

8.1

8

9 Ac ces

pe rso

na l

Ev acu

are TR

AF O

11

G1

G

E

F

D 55 0 l

ocu ri p

arc are

di n c

are 50

ac op

eri te

RE ZE

RV OR

SP RIN

KL ER

E

Pla tfo

rm a

am ba

laje

ZONA ACOPERITA VANZARE FLORI

COMB.

BA ZIN

RE TE

NT IE

SC M

ET RO

C AS

H& CA

RR Y R

OM AN

IA SR

L

S= 70

00 0m

p

SP M

SN

SN

SN

SN

SG

SG

184

2 COTE DRUMURI = 88,80 ÷ 88,90

COTA ±0.00 = min. 89,40

PT T1

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

80

80

84

83 85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

de la Parcul Industrial

Torontalului

HC 714

-5/1 m

A713/3

DE 71

3/4

DE698/2/1

A713/1

A713/2

A715

DE 71

5/1 /8

HC 69

5

HC613

690/1/6

690/1/7

35.40

32.26

32.25

13 .5 0

101.50 34.80

234.41

A 694/6

Ps696/1/1

HCn

695-4 1.5 m

59.00

31.10 92.70

Ps

19 5

696/1/2

110

3 0

21 2. 56.24

3 5 7

4.13

Ps698/1

4 m

9.59

698/2/2 DE

4.18

694/5A

694/4

HCn

108.0 216.0

2 6 5

71 .5 0

698/2/4 Ps

5.25

42.0

0.5 m

23 .0

HCn

701-4

700-346.0

1.00 0.50

17 5. 98

Ps698/2/3

1.5 m

17 8. 95 150

698/2/1 DE

295.84

156 73 .50

A0.82

Teren de aterizare

49 .32

2.00

1.00

22 .0

41.40

1.8 m

613-8

44.40

HCn

96.60

73 .50

713/3 0.50

50 .32

713/2

A Hotar aviatia utilitara

A 713/1

A

DE

715/1/14

78 .4 0 59 .05

155 70 .15

732/1/42

47 .6 0

2.21

1.50

732/1/41 A 1.33

A

732/1/39 0.87

1.13732/1/40

A 732/1/38

A

96 .272.84

732/1/37 A

A

A 4.80

715/1/7

15 7. 37

305

42 .2 0

27.30 36.50 14

8. 53

715/1/6/2

4.53

715/1/6/1

14 8.5 3

715/1/8

6.55

88 .52

A

1.00

715/1/13

45.82 715/1/12 A

715/1/11

A

A0.20 A2.70

715/1/5 2.00

44.59

65 .57

A

43.68 42.90

32.79 32.79

36.50

58 .10

1.15

1.83

DE 6.35

71688 .32

36.50 13.504 m

65 .57

732/1/36 732/1/35/1

1.15

0.43

A

A 732/1/35/2

22 2.2 07.00

A

732/1/34

A

715/1/4

715/1/3

1.00 A

A1.00

28.24

0.87

715/1/2

A DE

712/1

305

A

32.79 32.79

28.24 32.79

51 .40

715/1/1711/1/38 A

711/1/37

32.79 32.79

711/1/36 A

711/1/34

79 .15

2.32

732/1/29

732/1/30

1.99

A

732/1/31

A

743/3/16

743/3/15

A

A

88 .43

7.00

732/1/33

14 3.0

2.87

A

40 .0

732/1/1

1.62

32.79

A

32.79 32.79

DE 74 6

A

AA

732/1/32

A

DE

P A R A U B E R E G S A U

732/1/3 A

A

A A

A

732/1/4 732/1/6

732/1/5

A A

AA

A

A

732/1/15/2

732/1/16

732/1/14 732/1/15

732/1/13 732/1/12

732/1/9 732/1/10

732/1/8

732/1/11

Ps612 2.10 HCn

4 m A 580/2/2

4.38

606-4 1.3 m

Ps 614

DE 579 4 m

Ps603 10 4

A 580/2/1 1.82

157

611 4 m 1.93

DE 2.81

Ps

3.37 DE

3.37 713/4

Ps 704/1

Ps607

610

602-1 HCn

601 HCn

598-15 HCn

HCn 670

A

A589

175

A A

596/1

596/2

596/3 A

596/4

A

A 596/6

A 596/7

596/5

3.37 A

12 167

A

1.00 0.87

592 CC 591

F 595

593CPCCC

1.15

3.35 21 .482

4.6 9

11 584 166 F

29 .39

248 588 CPC

587DE F583

594

DE 597

4 m

1.15

3.35

0.6 m

0.7 m Ps600

83.21

28 .40

82.71

525 DN 379

ASR

DE ASR

82.55

ASR 378

Km560

253

DE

383 4 m

ASR384 385 4 m

ASR386 DE 387

599-1 0.7 m

HCn 4 m

HCn 485/1

374-6

375 LA

HCn

DE

ASR377 ASR

372 371

380 CC 381

393

DE

CC 382

CC

6 mDE 391

4 m ASR

ASR 4 m

394

392

389 4 m ASR390

4 m 388 395

DE

CC 396/1

CC 396/2

1.00

1.00

1.00

HCn 714-5 1.5 m

1.00

711/1/16

1.00

1.00 1.00

715/1/10 A

A42.20715/1/9

32.78

A 711/1/15

A 711/1/14 A

711/1/13 4 m

712 DE

A A A

1.00 0.50

711/1/12 0.50 1.00

711/1/11 711/1/10

A 1.00 A

710 211/1/390.29

32.79

712

4 m

32.79 16.39 16.39

32.79 32.79

56 .16

DE

711/1/35 A

1.00

1.00

DE 711/1/17

711/1/9 A 711/1/8

1.71

A 711/1/7

A

1.00

711/1/6 1.00

A 711/1/51.00

A 711/1/4 1.00

1.00

35.09 36.10

35.0

A A34.73

A A 711/1/3

711/1/2 A

33.89

A 705 CC 709/3

704/2

A 706

F 707346-5 HCn

1 m

F

709/2

CC 160 161

367

HCn 0.8 m159

709/1

3.60 299

Ps

F

0.50. 300

3.60

344HCn DN

2 m 346-8

CC 345

LA365 364

A 366

DE 356 4 m

349

A 711/1/33

A 711/1/32

A

32.79 32.79

32.79

711/1/30

1.00

A

711/1/29

1.000.50 1.00

A

711/1/28 711/1/27

A

1.00

711/1/26 711/1/25

A

32.79 16.39 32.79

732/1/20

732/1/19

32.79

A

A A

32.79 16.39 A

32.79

DE

1.00 0.50 1.00

16.34

A 118 .03

711/1/1

32 .79 41 .39

711/1/24

711/1/23

1.00

1.00

264.41

A

711/1/22 711/1/21

A

305 1.17

711/1/18

708

HCn

732/1/17 53 5.0 0

32.79

718 100

A 718/1 CC 27.66

35.66

HCn

40.80

729

27.30

32.79

46 .36711/19

711/20

40 .00 A

A

A

19.74 21.30

L

CC

353

CC

A 373

DE 4 m

4 m 370

DE

A 363

361

DE

1.5 m

399

HCn

358 CC

351CC A352

A 359

DE 35 6/ 1

743/ 3/1

743/3/14

743/3/9

A

A

743/3/13 A 739 CC D

E

A DE 73 2/ 3/ 173

8743/3/12 A 743/3/11

743/3/10 A

A 321/2

DN 344

A 347

350

DE

Arad DN 355 Timisoara

94.11

94.2593.85

93.85

94.33

P

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt De

A

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F F

De

Pista aterizare

A A A A

A A A

A

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

N

De

P

P

P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

HCn

695-4

1.5 m

DE 678

4 m

1

Ps 596

Ps 698

4

5

6

10 5 1

13 8

9 14

15 10

69

78

7 1

157

Ps612

25

3 4

2

16 11

6 1

606-4 HCn

HCn

A 694

700-3 HCn

693-5

1.5 m

A 732

155

0.5 m HCn 701-4

1.5 m

156 Teren de aterizare

Ps 704/1

Hotar aviatia utilitara

613-8

1.8 m

HCn

HC 714-5

A 713

1 m

2 1

4 m

DE 611

Ps

A 715

DE 716

4 m

712

4 m

DE

A 702 710 HCn

A 711

4 m

25 5

6

15 24

20

7

8 DE

12

13

18

17

14

19

Ps614

23 21 2122

20

1.3 m

3 24

579

94 m

10

19 Ps603

11 12

13 14

22 17 18

15

16 DE

A 596

5 4

Ps607

610

3

4

0.6 m

23 HCn

6

601

602-1

HCn

HCn 598-15

670

2 1

HCn

597

4 m

0.7 m

Ps 600

0.7 m

599-1

253

378 ASR

Km560

HCn

374-6

LA 375

HCn

4 m

485/1 HCn

A705

0.8 m

CC709/3

CC 709/2

Ps 704/2

A 706 2

1 m

F 707

HCn 346-5

F 367

A 366

160

161

159 709/1

299

345 F

300 2 m

HCn 346-8

HCn 708

344 DN

LA

CC

364

365

DE 356

4 m

A347

AEROPORT UTILITAR - CIOCA

P

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt De

A

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F F

De

Pista aterizare

A A A A

A A A

A

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

N

De

P

P

P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

Arad DN 355 Timisoara350

347

27.66

100

321/2

743/3/11

73 8743/3/12

73 2/ 3/ 1

739

40.80

344

35.66729

27.30

718/1

718

732/1/5

732/1/11

732/1/12

732/1/8

732/1/10 732/1/9

743/3/10

743/3/13

743/3/9 743/3/8

732/1/6 732/1/4732/1/3

P A R A U B E R E G S A U

743/ 3/1

743/3/14

743/3/15

743/3/16743/3/17 743/3/18

743/3/19

35 6/ 1

359

361

1.5 m

370

353

351 352

358

399

349

4 m 356

21.30 19.74

711/20 711/19711/1/18

46 .36

40 .00

32.7932.79

708

264.41

305 711/1/21

711/1/22

711/1/23

711/1/24

711/1/25

711/1/1

346-8 344

2 m300 711/1/2

711/1/3

41 .39

118 .0332

.79

16.3433.89

711/1/26

34.73

711/1/4

35.036.1035.09

711/1/17

56 .16

363

364345 365

366704/2 161

160

367

709/2

709/3

299

709/1 1590.8 m

710

705

211/1/39

711/1/5 711/1/6

711/1/7

711/1/8 711/1/9

711/1/10 711/1/11 711/1/12711/1/13

53 5.0 0

732/1/17

732/1/19

32.79

16.3932.7932.7932.79

16.39

732/1/20 74 6

32.7932.79

732/1/13 732/1/14 732/1/15

732/1/15/2

732/1/16

732/1/33

711/1/27

711/1/28

711/1/29

711/1/30

32.7932.7932.79

711/1/32

711/1/33 711/1/34

711/1/36

711/1/35

32.7932.7932.79

51 .40

32.7932.7928.24 711/1/37 711/1/38715/1/1

32.7932.79

22 2.2 0

732/1/1

732/1/32

732/1/31

40 .0

14 3.0

732/1/30

732/1/29

88 .43

732/1/34732/1/35/2

732/1/35/1 732/1/36

732/1/37

79 .15

732/1/28

732/1/27

96 .27732/1/26

58 .64

54 .56

35.95 32.7932.79

16.39

16.3932.7932.79

712

4 m

305

32.78

28.2432.79 712 4 m

711/1/14 711/1/15

42.20715/1/942.90

715/1/1043.68

712/1715/1/2 715/1/3

715/1/4

65 .57

715/1/5

32.79

65 .57

44.59

715/1/6/1

4 m

13.50

88 .32

716

36.50 6.355

8. 10

732/1/38

732/1/39

36.5036.50

27.30 1 48 .5 3

715/1/6/2 42 .2 0

47 .6 0

732/1/40

732/1/41

732/1/42

30.12

70 .15

732/1/43

732/1/44

155

59 .05

78 .4 0

10 9. 50

743/3/7 743/3/6

743/3/4/2

743/3/20

743/3/21

743/3/22

743/3/23

743/3/24

743/3/25

743/3/27

44.25

732/1/25

732/1/24

732/1/23

732/1/21/2

732/1/21/1

32.30

86 .23

40 .0

31 5

732/1/21

732/1/45

732/1/46

732/1/47

Calea Torontalului

PARC INDUSTRIAL TORONTALULUI

S = 343 962mp.

S = 244 043 mp.

S = 365 191 mp.

S = 238 708mp.

S = 259 683 mp.

S = 334 445 mp.

P

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt De

A

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F F

De

Pista aterizare

A A A A

A A A

A

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

N

De

P

P

P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

S = 312 172 mp.

S = 2 682 566.7 mp.

S = 357 085.5 mp. S = 242 243mp.

S = 242 243mp.

Ps603 10 4

A 580/2/1

175

614

Ps607

DE

1.00

711/1/16

1.00

1.00 1.00

602-1 HCn

0.6 m

601 HCn

HCn

0.7 m 598-15

HCn 670

0.7 m 599-1

HCn

A 706

F 707 HCn

1 m 346-5

A 580

A

A

A A

596/1

596/2

596/3

596/4

590 CPC

A589

12 167

A 592

0.87 1.00

F 595

CC 591 588 CPC

587DE

593CC 594 CPC

A

A 596/6

596/5

A 596/7

1.15

3.35

3.37 A

597 4 m

1.15

3.35 28 .40

21 .482

4.6 929

.39

11 584 166 F

83.21

525 DN

82.71

379 ASR

DE ASR380

248

523 CC

F583

381 CC

393

DE

A 521/1

Ps600

82.55

Km560

253

4 m

HCn 485/1

374-6 HCn

ASR 378

DE 385

ASR386

383 4 m

ASR384

CC 382

4 m 387 DE

6 mDE

ASR377

DE 389 4 m ASR

ASR388

375 LA

CC 372

371

A 373

DE 4 m

4 m

CC

4 m ASR394

391 4 m ASR392

390

4 m 395

DE

396/1CC

CC 396/2

CC518

520/1 DE

4 m 397

DE

HCn

376/2-4 1 m

A

A 711/1/15

A

32.78

712 DE

711/1/14 A

711/1/13

1.00 0.50

711/1/12 0.50 1.00

4 m A A

A 711/1/11 711/1/10

A

32.79 32.79

16.39

4 m 16.39 32.79

A 711/1/9

32.79

56 .16

1.00 A 0.29211/1/39 710

A 705

711/1/8 1.71

A 711/1/7

A

1.00

1.00 711/1/6 A 711/1/51.00

A A

HCn 0.8 m

711/1/41.00 1.00

1.00 DE 711/1/17

1.00 35.09 36.10

711/1/30

A1.00 1.00

A

711/1/29

A

711/1/28

A

0.501.00

711/1/27

1.00

711/1/26

A 711/1/25

1.00 0.50 1.00

35.0

A 34.73

A

33.89

A 711/1/3

A

0.50. 711/1/2

3.60

DE 16.34

32 .79

A 118 .03

711/1/1

41 .39

709/3 CC

704/2

709/2

CC

159 709/1

3.60 299

Ps

345 LA CC

365 364

F

F 367

160 161

A 366

DE 356

300

344HCn DN

2 m 346-8

4 m

349 L

CC

32.79 16.39 32.79

32.79 32.79

A A

711/1/24

711/1/23

711/1/22

A

16.39 32.79

A A

718

53 5.0 0

32.79 32.79

46 .36711/19

711/20

40 .00 A

A

100

21.30

1.00

1.00

264.41

708

711/1/21

305 1.17

711/1/18 HCn

A

19.74

A 718/1 CC

72935.66

HCn

40.80

27.66

27.30

344

A 347

353

DE 350

A 363

370 DE

1.5 m

DE 361

HCn

CC

399

358

A 369

HC 67 0

352 351CC

A A 359

Arad DN 355 Timisoara

Ps603 10 4

A 580/2/1

175

614

Ps607

DE

1.00

711/1/16

1.00

1.00 1.00

602-1 HCn

0.6 m

601 HCn

HCn

0.7 m 598-15

HCn 670

0.7 m 599-1

HCn

A 706

F 707 HCn

1 m 346-5

A 580

A

A

A A

596/1

596/2

596/3

596/4

590 CPC

A589

12 167

A 592

0.87 1.00

F 595

CC 591 588 CPC

587DE

593CC 594 CPC

A

A 596/6

596/5

A 596/7

1.15

3.35

3.37 A

597 4 m

1.15

3.35 28 .40

21 .482

4.6 929

.39

11 584 166 F

83.21

525 DN

82.71

379 ASR

DE ASR380

248

523 CC

F583

381 CC

393

DE

A 521/1

Ps600

82.55

Km560

253

4 m

HCn 485/1

374-6 HCn

ASR 378

DE 385

ASR386

383 4 m

ASR384

CC 382

4 m 387 DE

6 mDE

ASR377

DE 389 4 m ASR

ASR388

375 LA

CC 372

371

A 373

DE 4 m

4 m

CC

4 m ASR394

391 4 m ASR392

390

4 m 395

DE

396/1CC

CC 396/2

CC518

520/1 DE

4 m 397

DE

HCn

376/2-4 1 m

A

A 711/1/15

A

32.78

712 DE

711/1/14 A

711/1/13

1.00 0.50

711/1/12 0.50 1.00

4 m A A

A 711/1/11 711/1/10

A

32.79 32.79

16.39

4 m 16.39 32.79

A 711/1/9

32.79

56 .16

1.00 A 0.29211/1/39 710

A 705

711/1/8 1.71

A 711/1/7

A

1.00

1.00 711/1/6 A 711/1/51.00

A A

HCn 0.8 m

711/1/41.00 1.00

1.00 DE 711/1/17

1.00 35.09 36.10

711/1/30

A1.00 1.00

A

711/1/29

A

711/1/28

A

0.501.00

711/1/27

1.00

711/1/26

A 711/1/25

1.00 0.50 1.00

35.0

A 34.73

A

33.89

A 711/1/3

A

0.50. 711/1/2

3.60

DE 16.34

32 .79

A 118 .03

711/1/1

41 .39

709/3 CC

704/2

709/2

CC

159 709/1

3.60 299

Ps

345 LA CC

365 364

F

F 367

160 161

A 366

DE 356

300

344HCn DN

2 m 346-8

4 m

349 L

CC

32.79 16.39 32.79

32.79 32.79

A A

711/1/24

711/1/23

711/1/22

A

16.39 32.79

A A

718

53 5.0 0

32.79 32.79

46 .36711/19

711/20

40 .00 A

A

100

21.30

1.00

1.00

264.41

708

711/1/21

305 1.17

711/1/18 HCn

A

19.74

A 718/1 CC

72935.66

HCn

40.80

27.66

27.30

344

A 347

353

DE 350

A 363

370 DE

1.5 m

DE 361

HCn

CC

399

358

A 369

HC 67 0

352 351CC

A A 359

Arad DN 355 Timisoara

SP ITA

L R EG

ION AL

DE UR

GE NT

A

HA NG

AR

S+ P+

2

S+ P+

3

S+ P+

3

S+ P+

3

S+P+1

A698/2/4/2/2

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1 PTT1

PTT2

PTT2

PT T3

PT T3

PT T3

PT T3

PT T4

PT T4

PTT4 PTT4

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT5

PTT7 PTT 7

PT T5

PT T5

PT T6

PT T6

PT T6

PT T6

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

Nr. top.25140/1/1/4,25141/1/2(identic cu nr. cad.A696/1/1)

Hc n6

95

H cn700

A696/1/2

A694/5

100.00

98.51

99.06

99.10

99.19 97.82

99.25 98.96

99.19 99.17

99.12 99.0897.93

99.21 99.20

99.24 99.12

99.17 99.17

98.05

99.15 99.01

99.29 99.20

99.27 99.30 97.85

99.14 99.23

99.09 99.28

99.11 99.17 97.87

99.04 99.09

99.06 99.10 98.09

98.89 98.85

99.11

99.19

99.50

99.14

99.56

99.35

99.97

99.60

100.10

99.84

99.92

100.01

99.92

99.92

100.16

100.19

99.78 98.21

99.53

99.88

99.36

99.62

99.24

99.39 97.63

99.48 99.19

99.38

99.11 99.09

99.21 99.43

99.22 99.37 97.81

99.47 99.29

99.53

99.23

99.79

99.35

99.63 100.02

97.92

99.88

100.15

100.04 100.12

99.97

100.11

100.06 98.00

99.23 100.13

100.37

100.26 100.52

100.40 98.27

100.18

100.03 100.13

99.94 100.06

99.09

100.21

98.77

100.21

100.01

100.19

100.00

100.15 99.90

100.09 99.93

99.81 99.85

99.70

99.71 98.15

99.45

99.29 99.34

99.14 99.33

99.19 99.30

97.71

99.22

99.03

97.89

98.99 98.96

99.10

99.16

98.8399.01 97.77

99.14

98.93

99.01

98.99

99.10

99.03

99.04

99.08

98.98

99.21

99.08 99.29

99.05 99.09

99.0499.10

99.07 99.06

99.11 98.93

99.03 99.04

99.00 99.04

99.23

99.08

99.08

99.06

99.10

99.15

99.25

99.02

99.42

99.22

99.51

99.41

99.63

99.39

99.46

99.34

99.59

99.19

99.82

99.89 99.72

99.78 99.67

99.81 99.62

99.60 99.37

99.53 99.20

99.24 99.11

99.12

99.09

99.13 99.11

99.21

99.26

99.22

99.09

99.14

99.23

99.35

99.70

99.95

100.01

100.00

Ps 698/1

S =62400mpCF S =62400mpmas

Hcn688/1

99.96

99.85

99.76

99.45

99.35

*Nota: Cota CF 100,97

De 694/1

Hcn 700

A 690/1/1 5,30ha

A 690/1/2 1,70ha

A 690/1/3 1,69ha

A 690/1/4 1,00ha

A 690/1/5 1,00ha

A 690/1/6 3,18ha

De 692

Hcn 688/1

4,18ha

5,00ha

A 694/3 3,84ha

A 694/2 4,30ha

0, 45

ha

A 696

25139; 25140

km 5+4

km 5+5

km 5+6

100.39

99.92

99.81

99.42

99.51

99.08

99.59

99.76

99.81

99.81

99.91

100.02

99.88

99.58

99.48

99.64

99.96

99.99

99.99

99.79

99.32

99.28

99.27

98.73

98.98

99.61

99.76

99.70

100.17

99.88

100.11

100.05

99.92

99.72

99.46

99.51

99.49

99.93

99.45

99.64

99.93

99.96

100.13

100.97

100.97

100.51

100.21

100.08

99.97

99.48

99.66

99.65

100.12

100.06

100.21

100.50

100.67

100.63

100.60

100.44

100.09

100.28

100.10

100.15

100.14

100.39

100.51

100.54

100.32

100.22

99.84

100.18

99.96

99.89

100.12

99.76

99.82 98.48

99.07

99.41

99.34 99.23

98.80 99.03

99.40

99.90

100.22

100.20

100.21

100.38

100.20

100.15

100.04

100.06

99.96

99.84

99.84

99.63

99.56

99.32

99.09

98.93 99.17

98.85

99.30

98.74

98.98

99.03

98.76

99.12

98.78

99.04

98.85

99.05

99.04

99.68

99.40

99.85

100.01

99.94

99.74

100.26

100.07

99.24

98.84

99.39

99.58

99.90

100.16

99.86

98.70

99.35 101.06

6+79.00/22.00

6+66.00/19.00

5+77.00/20.00

3+77.00/20.00

1+76.00/20.00

18

19

20

21

22

24

23

De692

Hcn 700

A 694/5

A 694/4

A 69

4/6

nr.topo 25138/2;

De 694/1

canton

1

2

3

4

5 6 7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

4832002 03

40 0

48300020 34

00

4828002 03

40 0

48260020 34

00

48340020 34

00

48340020 32

00

48340020 30

00

48340020 28

00

48340020 26

00

48340020 24

00

483200

483000

482800

482600

20 24

00 20

24 00

20 24

00 20

24 00

10

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E S+P+2E PUZ AVIZAT

S+P+2E

S+P+3E+M

S+P+3E+M

S+P+3E+M

S+P+3E+M

S+P+3E+M

S+P+3E+M

S+P+2E

PT T5

PT T5

UTR3

UTR2

UTR3

UTR3

UTR2

UTR2

UTR1

UTR1

S+P+2E

PUZ AVIZAT

PUZ AVIZAT

89.23

88.45

88.18 88.09

88.04

88.36

88.38

88.55

88.52 88.67

88.28 88.76

88.68 88.76

88.50

88.69

88.70

88.77

88.77

89.06

89.03

87.97

88.03 87.94

88.14 88.14 88.12

88.72

88.84 88.90

88.72 88.91

88.92 89.07

89.05 89.11

89.11

89.02

89.06 88.76

88.80 88.74

89.08

89.12

89.18

89.28

89.35

89.26

89.03

88.80

88.65

88.58

88.77 88.92

88.96

88.95

88.65 88.75

88.53 88.55

88.69

88.5288.60 88.52

88.58

88.56 88.61

88.48 88.53

88.58 88.51

88.39

88.33

88.47

88.43 88.47

88.55

88.51 88.72

88.67

88.40 88.42

88.54

88.45

89.03

89.03

89.03

90.16

89.49

89.15

88.70 88.23

88.64 88.52

88.24

88.06

88.57 88.66 88.61 88.53

88.53 88.37 88.25

88.39

88.45

88.54

88.83 88.75

88.81

88.88

88.85

89.00

88.87 88.97

88.89

88.91

88.22

88.66

87.90 88.28

87.61

88.22

87.60

87.42

87.51

87.81

87.53

87.72

87.51

87.62 87.67

87.76

88.12

87.89

88.50

87.87

88.65

88.25

88.77

88.53

88.69

88.71

88.46

88.65

88.14

88.49

88.22

88.50

88.32

88.53

88.39

88.57

88.52

88.40

88.12 88.32

88.42

88.55

88.41

88.48

88.44

88.23

88.59

88.15

88.28

88.14

88.14

88.10

88.06

88.09

88.19

88.54

88.67

88.71

88.50 88.50

88.33 88.37

88.43

88.25

88.62

88.27

88.95

88.56

88.72

89.19

88.89

88.85

89.16

88.59

89.07

88.77

88.79

88.87

88.42

88.62

88.40 88.33

88.42

88.79

88.35

88.46

88.60 88.54

88.62 88.62

88.81 88.90

88.82 88.84

88.97

89.10

89.35 89.35

89.39 89.35

89.41

89.68

89.1589.06

89.62

89.59

89.64

89.66 89.60

90.1690.1590.1590.1590.17

89.3689.47

89.52

89.51

89.49 89.55

89.14 89.29

89.79

89.20

89.05

89.37

89.8289.74

89.48

89.61 89.28

89.42

89.12

89.82 91.38 89.29

89.43

89.69

89.46 89.62

89.67 89.83

89.77

89.97

90.00

91.42

90.26

90.34 90.37

91.46

92.89

90.45 90.55

V

V C

C

C

METRO

str ada

(a sfa

lt)

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 0 0 0

483600

2 0 3 2 0 0

483600

2 0 3 0 0 0

483400

CC

dru m m

aca dam

dru m m

aca dam

drum macadam

drum pamant

dru m p

am an

t

2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

vana

post trafo

C

C

container

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3 SCF=15100mp Smas=15392mp

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

A715/1/7/2

De 71 5/ 1/ 8

A715/1/14

De 71 5

A732/1

PUZ

A715/1/14

PUZ

74 3, 49 m 2

2. 30 6, 96 m 2

1. 25 8, 02 m 2

2. 08 7, 56 m 2

1. 53 7, 94 m 2

4. 31 3, 90 m 2

3. 25 0, 80 m 2

1. 05 2, 79 m 2

2. 16 8, 40 m 2

1. 53 7, 97 m 2

3. 25 0, 47 m 2

74 3, 60 m 2

1. 53 7, 97 m 2

1. 53 7, 97 m 2

1. 07 8, 99 m 2

64 7, 00 m 2

1. 53 7, 97 m 2

1. 07 9, 10 m 2

4. 33 4, 39 m 2

69 0, 51 m 2

2. 23 0, 47 m 2

3. 84 4, 94 m 2

2. 42 5, 89 m 2 1.

81 8, 61 m 2

5. 37 3, 75 m 2

2

3

1

4

5

C

C

70

11

11

12

21

14

99.444

97.992

98.630

98.604

D E7 3 2 / 1 / 1

A7 32 /1 /1 5/ 1

A7 32 /1 /1 5/ 2

A7 32 /1 /1 4

A7 32 /1 /1 3

99.640

98.697

98.148

97.333

97.28597.285

97.022 96.999

97.287

97.870

98.430

98.110

98.301

98.448

97.668

97.659

97.861

97.811

99.728

99.858

99.852

99.853

99.803

99.821

98.223

98.095

97.520

97.413

99.591

99.720

99.303

98.567

97.804

97.825

98.329

97.813

97.659

98.405

97.947 97.995

97.869

97.809

97.797

98.073

98.263

98.638

99.180

99.339

99.688

100.000

99.695

98.452

98.259

98.128

98.006

98.102

97.659

99.462

99.657

99.701

99.401

99.542

99.469

99.501

99.583

98.406

98.511

98.005

98.223

97.868

6

7

8

35

23

24

25

26

33

34

41

27

37

38

12

40

50

49 48

39

47 46

36

44

45

9

13 14

11

10

43

42

22

15 16

19

18

17

20 21

32 31

28

30 29

C

C

483900

483800483800

2 0 3 2 0 0

2 0 3 6 0 0

2 0 3 7 0 0

2 0 3 8 0 0

2 0 3 9 0 0

2 0 4 0 0 0

2 0 4 3 0 0

2 0 4 3 0 0

471,95 m 2

481,01 m 2

1.346,58 m 2

3.802,31 m 2

3.802,85 m 2

S= 0.8

0 h a

zv

S= 0.5

0 h a

S= 0.5

0 h a

zv

zv

zv

DE 71 1/ 1/ 17

A711/1/1

C

C

DE 71 1/ 1/ 17

A711/1/1

C

C

DE711/ 1/ 17

99.290

99.537

100

99.146

98.986

98.941

99.247

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.610

98.614

98.641

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.588

98.692

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.508

98.387

98.491

98.379

98.409

98.444

98.483

98.796

99.058

99.605

98.652

98.851

98.586

98.439

98.581

DE711/ 1/ 17

99.290

99.537

100

99.146

98.986

98.941

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.610

98.614

98.641

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.588

98.692

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.508

98.387

98.491

98.379

98.409

98.444

98.483

98.796

99.058

99.605

98.652

98.851

98.586

98.439

98.581

H C n 3 4 6

5

3

4

S= 0.

80 ha

2

1 A711/

1/ 2 6.080,55 m 2

3.046,69 m 2

3.034,00 m 2

Ale xa

nd res

cu Co

ns tan

tin si

Ale xa

nd res

cu D

ori na

Te rez

ia

S.C .M

OT UL

S. R.L

.

S.C .RE

D TO

P S .R.

L.

S.C .EU

RO BA

NA T P

ET RO

CH EM

- P S.

R.L .

700,58 m 2

577,51 m 2

678,19 m 2

537,80 m 2

570,90 m 2

735,54 m 2

721,93 m 2

680,70 m 2

677,25 m 2

677,43 m 2

718,63 m 2

681,73 m 2

541,16 m 2

613,42 m 2

605,70 m 2

751,39 m 2

760,46 m 2

908,54 m 2

565,58 m 2

388,26 m 2

601,94 m 2

863,97 m 2

574,18 m 2

651,50 m 2

580,27 m 2

756,74 m 2

750,28 m 2

776,94 m 2

24 ,72

18 ,00

21 ,75

19,53

19,00

11,87 7,13

5

40,03 5

37 ,96

5

38,32 5

30,54

9,00

12,72

12,00

10,00

10,00 5,00

5,00

34,96 5

12,00

14,57 5

18,90

19 ,00

19 ,00

33,52 5

18,47 5

35,62 5

10,00

10,00

11 ,94

5

24 ,68

19 ,84

24 ,89

6,0 9

36,40

10,00

5,00

5,00

37,69 5

19 ,38

18 ,49

5

6,0 0

5,00

5,00

10,00

10,00

5,0 0

3,0 0

38,94 5

40,15 5

41,39 5

26 ,96

17 ,52

5

17 ,62

5

17 ,13

16 ,26

5

18 ,42

20 ,41

21,37 5

21,07

42,63

17 ,55

5

17 ,67

5

17 ,17

5

19 ,13

18 ,37

5

20 ,35

5

27 ,18

5

12 ,00

34,92 5

21,94 5

21,90 5

11,77

255,50

15 2,3

3

R = 7,00

R = 7,00

A715/1/7/2

25

26

40

98.014

36

35

33

98.688

98.018

97.791

97.5 33

Hc 613/8

DE 71

5/1 /8

97.4 52

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

63798.4 49

98.411

8

10

9

21 32

39

38

37

483700

203200

483700

203300

483300

483200

203200

483200

203300

483200

203200

483300

203300

483300

483400

483500

203300

483500

483600 483600

203300

203200

483500

483400

203200 203200

203400 203400

483600

203400

203300

203400 203400

483400

4

330

34

483300

203100

98.267

98.379

97.966

98.06727

29

28

A715/1/6/2

24

22

23

A715/1/7/1

S=4.10 ha

20 ,23

5

HC 714

-5/1 m

A713/3 DE

71 3/4

DE698/2/1

A713/1

A713/2

A715

DE 71

5/1 /8

HC 69

5

HC613

A715/1/4

88.94

89.26

89.34

89.41

89.26

89.65

89.84

89.83

89.61

89.70

89.50

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.82

89.82

88.95 88.92

88.69 88.88

88.84 88.93

88.74

88.82

88.67

88.72

88.64

88.71

88.87

88.84

88.93

88.7888.94

88.87 88.82

88.85

88.84

88.86

89.29 89.36

89.20 89.23

89.03

89.09

89.00 89.04

88.90 88.92

88.91

88.89

DE712/1

Cc711/1/36-38 A711/1/18-A711/1/35

Cc715/1/3

A715/1/1

Cc715/1/2

89.71

89.21

89.51

89.61

89.73

89.37

89.44

89.53

89.64

89.69

89.84

89.34

89.26

89.30

89.55

89.41

89.60

89.66

89.78

89.93

89.64

89.79

89.96

89.82

89.59

89.76

89.91

89.86

89.65

89.68

88.88

88.87 88.93

88.82

89.79

89.8989.76

89.94

89.90

89.90 89.86

88.96

89.01 89.15

89.37 89.37

89.61 89.65

89.88 89.82

89.84 89.89

89.87

89.89 89.85

89.96 90.02

90.41

90.40 90.42

89.92

90.10

89.94

89.97

88.82 88.86

89.46

89.87

89.82

89.90

89.84

89.72

89.85

89.58

89.94

89.82

89.80

89.85

89.74

89.74

89.82 89.85

89.73

89.67

89.68

89.62

89.69

89.90

89.74

89.51

dru m

as fal

t (M ET

RO )

De 732/1/1

89.76

89.83

89.84

89.86

89.8789.87

89.88

89.89

89.85

89.66

89.57

89.87

89.84

89.74

89.69

89.87

89.31

89.44

89.26

89.35

89.32

89.49

89.48

89.29

89.51

89.37

89.51

89.21

89.18

89.36

89.46

89.67

89.30

89.19

89.33

89.28

89.54

89.44

89.29

89.79

89.59

89.47

89.24

32 .47

m

32 .48

m

32 .48

m

307.89m

32 .48

m

32 .48

m

32 .47

m

307.90m

307.90m

307.89m

Lot 1=1940mp

P.U.Z. "Zona de locuinte cu functiuni complementare", extravilan Timisoara, aeroportul utilitar Cioca (HCLMT 104/2007)

10. 0

10. 0 6.

0

6.0

D/S+P+3E+M

Lot 2=2113mp

4.0

4.0

7.0

26.0

10. 0

10. 0

6.0

12.0

12. 0

24. 0

D/S+P+2E

D/S+P+3E

D/S+P+2E(1E+M)

D/S+P+2E+M 12.0

7.0

5.0

6.0

10. 0

D/S+P+2E(1E+M)

P+1E(M)-P+2E(1E+M)

P+2E(1E+M)-

P+3E(2E+M)

10. 0

P+4E+M P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P+4E+M

Locuinte colective cu spatii

comerciale la parter / P+4E+M

M

7.0

D/S+P+2E

S+P+3E+M

5.0

Lot 2=2000mp

Lot 5=1000mp

Lot 4=1000mp IS

5.5

32.4

35.0

7.0

10. 0

S+P+3E+M

6.0

7.0

SP

Lot 3 = 11386 mp

5.0

7.0

10. 0

5. 36

7.0

18.0

R 4.50

R9.00 D/S+P+2E

R 4.50

R9.00

R 4.50

R9.00

5.0

6.0

6.0

M

M

188.2

26.5

30.1

289.3

60.4

29.5

33.3

31.9

35.0

189.1

20.2

24.4

21.71 7.0

88 .7

34.6

38.8

32.1

16.5m

37 3.8

5

44.5

43.6

24.6

20.0

19.8

24.3 10.0 10.0

6.0

6.0

6.0

61 .7

50 .3

305.7

50 .4

50 .4

50 .4

305.3

306.0

27 .6

16 .8

16 .8

16 .8

16 .8

10.0 10.0

6.0

3.0

6.0

6.0

23.1

22.0

22.0

23.1

45.1

45.1

45.1

6.0

10.0

10.0

6.0

27 .5

24 .8

33 .6

16 .8

16 .8

42.0

46.3

42.0

45.9

46.1

42.0

42.0

46.5

43.1

44.5

45.1

45.1 44.6

43.9

43.3

44.5

27 .6

27 .6

21.7

19.8

20.0

21.6

11.0 4.0 11.0

26.0

6.0

3.0

3.0

1,010 m2

758 m2

757 m2

632 m2

757 m2

606 m2

632 m2

758 m2

606 m2

757 m2

758 m2

732 m2

735 m2

749 m2

546 m2

672 m2

672 m2

739 m2

749 m2 747 m2

724 m2

1,066 m2

846 m2

1,050 m2

757 m2

758 m2

HCN 613-8

PUZ APROBAT CF. HCL104/2007

PUZ APROBAT CF. HCL 74/2009

89.23

88.18 88.09

88.04

88.36

88.38

88.55

88.52 88.67

88.28 88.76

88.68

88.76

88.50

88.69

88.70

88.77

88.77

89.06

89.03

88.72

88.84 88.90

88.72 88.91

88.92 89.07

89.05 89.11

89.11

89.02

89.06 88.76

88.80 88.74

89.12

89.18

89.28

89.35

89.26

89.03

88.80

88.65

88.58

88.96

88.95

88.65 88.75

88.53 88.55

88.69

88.5288.60 88.58

88.56 88.61

88.48 88.53

88.58 88.51

88.39

88.33

88.47

88.43 88.47

88.55

88.51

88.54 89.03

89.03

89.03

89.15

88.52

88.40

88.12 88.32

88.42

88.55

88.41

88.48

88.44

88.23

88.59

88.15

88.28

88.14

88.14

88.10

88.06

88.09

88.19

88.54

88.67

88.71

88.50 88.50

88.43

88.25

88.62

88.27

88.95

88.56

88.72

89.19

88.89

88.85

89.16

88.59

89.07

88.77

88.79

88.87

88.42

88.62

88.40

88.42

88.79

88.35

88.46

88.54

88.62 88.62

2 0 3 2 0 0

483600

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

C

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15395mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

De 71 5/ 1/ 8

De 71 5

A732/1

2 0 3 2 0 0

483400

1

2

3

4

5

6

88.45

88.18 88.09

88.04

88.67

88.40 88.42

88.45

90.16

88.70 88.23

88.64 88.52

88.24

88.06

88.57 88.66 88.61 88.53

88.53 88.37 88.25

88.39

88.45

88.54

88.83 88.75

88.81

88.88

88.85

89.00

88.87

88.97

88.89

88.91

88.22

88.66

87.90 88.28

87.61

88.22

87.51

87.81

87.53

87.72

87.51

87.62 87.67

87.76

88.12

87.89

88.50

87.87

88.65

88.25

88.77

88.53

88.69

88.71

88.46

88.65

88.14

88.49

88.22

88.50

88.32

88.53

88.39

88.57

88.19

88.54

88.82 88.84

88.97

89.10

89.35 89.35

89.39 89.35

89.41

89.68

89.1589.06

89.62

89.59

89.64

89.66 89.60

90.1690.1590.1590.1590.17

89.3689.47

89.52

89.51

89.49 89.55

89.14 89.29st rad

a ( asf

alt)

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 0 0 0

483600

2 0 3 0 0 0

483400

vana

post trafo

dru m p

am ant

A715/1/7/2

A715/1/14

A715/1/14

str ada

(a sfa

lt)

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 0 0 0

483600

2 0 3 2 0 0

483600

2 0 3 0 0 0

483400

Plan de amplasament Sc 1 : 2000

CC

dru m m

aca dam

drum macadam 2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

vana

post trafo

C

C

container

dru m p

am ant

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3 SCF=15100mp Smas=15392mp

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

A715/1/7/2

De 71 5/ 1/ 8

A715/1/14

De 71 5

A732/1

PUZ

A715/1/14

PUZ

A715/1/3

A715/1/4

A715/1/1

A715/1/2

De712

A711

PUZ APROBAT CF. HCL 478/15.12.2009

1,177 m2

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

102

103

104

107

108

109

112

113

114

115

105

106

101

18

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11 12

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37

12.0 7.5

12.0 7.0

7.0

6.0

12 .0

9.06.0

34 .2

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

12 .6

21 .7

17 .0

30 .5

37 .6

17 .0

17 .0

38 .9

8.5

8.5

41 .0

9.5

17.0

17.0 19.3

17.0

23.7

26.7

36 .2

50.4

22 .9

6.0

6.0

25 .0

10 .0

6.0 20.3

10.06.0

20 .5

6.0

44.4

6.0

10 .0

20 .2

3.0 10

.0 23

.5 6.0

6.0

20.3

17 .5

2.9 2.0

15.0

3.0

3.0

3.0

3.0 4.0

3.0

3.0

45.1

27 .5

16 .8

16 .8

16 .8

16 .8

3.0

10 .0

10 .0

3.0

3.0

12.0

24 .2

20 .1

25 .0

25 .4

4.0 4.0

4.0

1,154 m2

926 m2

1,100 m2

749 m2

551 m2

PTT2

PTT2

PT T5

PT T6

PT T6

25

1

2

3

4S+P+2E

100.00

98.51

99.06

99.10

99.19 97.82

99.25 98.96

99.19 99.17

99.14 99.33

99.19 99.30

97.71

99.22

99.03

97.89

98.99 98.96

99.10

99.16

98.8399.01 97.77

99.14

98.93

99.01

100.00

De 694/1

Hcn 700

5,00ha

A 694/3 3,84ha

A 694/2 4,30ha

25139; 25140

99.09

98.93 99.17

98.85

99.30

98.74

98.98

99.03

98.76

99.12

98.78

99.04

98.85

99.05

99.04

99.68

99.40

99.85

100.01

99.94

99.74

100.26 99.58

99.90

100.16

99.86

18

19

20

21

22

Hcn 700

A 694/4

nr.topo 25138/2;

De 694/1

4832002 03

40 0

4830002 03

40 0

4834002 03

40 0

4834002 03

20 0

4834002 03

00 0

4834002 02

80 0

25

1

2

3

4

S+P+2E

S+P+2E

S+P+2E

PTT2

PTT2

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1

PT T1

PT T1

S+P+2E

PUZ AVIZAT HCL 479/2009

PT T1

TEREN STUDIAT IN PUZ

TEREN STUDIAT IN PUZ

PLAN DE INCADRARE IN PUZ DIRECTOR

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU PLAN DE INCADRARE IN PUZ DIRECTOR

U01/105

1:5000 1:10000

Atasament: 02_Situatia_existentaPUZ_Spinu-Bihoi.pdf

PUZ TIMISOARA CALEA TORONTALULUI

s. c. T E C T O N I C S s. r. l.house FAZA

DATA

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

NR. PROIECT

SCARA

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Denumire PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

VERIFICATOR

AMPLASAMENT:

J35/1011/2003

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

BENEFICIAR:

PROIECT URBANISTIC ZONAL - locuinte si functiuni complementare - Timisoara, CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

105 /2010

sept. 2010

P.U.Z.

LOCUINTE si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SPINU EUGENIA , BIHOI ANA

Timisoara, Zona Calea Torontalului CAD 715/1/6/2/1 ; CAD 715/1/6/2/2

Cad A715/1/6/2/1 Cad A715/1/6/2/2

89.23

88.18 88.09

88.04

88.36

88.38

88.55

88.52 88.67

88.28 88.76

88.68 88.76

88.50

88.69

88.70

88.77

88.77

89.06

89.03

87.97

88.03

88.14

88.72

88.84 88.90

88.72 88.91

88.92 89.07

89.05 89.11

89.11

89.0689.08

89.12

89.18

89.28

89.35

89.26

89.03

88.80

88.65

88.58

88.65 88.75

88.53 88.55

88.69

88.5288.60 88.52

88.58

88.56 88.61

88.48 88.53

88.58 88.51

88.39

88.33

88.47

88.43 88.47

88.55

88.51 88.72

88.67

88.40 88.42

88.54

88.45

89.03

89.03

89.03

89.15

88.83

88.81

88.88

88.85

89.00

88.87

88.97

88.89

88.91

88.22

88.66

87.90 88.28 87.51

87.81

87.53

87.72

87.51

87.62 87.67

87.76

88.12

87.89

88.50

87.87

88.65

88.25

88.77

88.53

88.69

88.71

88.46

88.65

88.14

88.49

88.50

88.53

88.57

88.52

88.40

88.12 88.32

88.42

88.55

88.41

88.48

88.44

88.23

88.59

88.15

88.28

88.14

88.14

88.10

88.06

88.09

88.19

88.54

88.67

88.71

88.43

88.25

88.62

88.27

88.95

88.56

88.72

89.19

88.89

88.85

89.16

88.59

89.07

88.77

88.79

88.87

88.42

88.62

88.40 88.33

88.42

88.79

88.35

88.46

88.60 88.54

88.62 88.62

2 0 3 2 0 0

483400

2 0 3 2 0 0

483600

Plan de amplasament Sc 1 : 2000

CC

dru m m

aca dam

dru m m

aca dam

drum macadam

drum pamant

dru m p

am an

t

2 0 3 4 0 0

483400

2 0 3 4 0 0

483600

C

container

Cad A715/1/6/2/1 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/2 SCF=15100mp Smas=15392mp

Cad A715/1/6/2/3 SCF=15100mp Smas=15392mp

A715/1/6/1

A715/1/5

416941 (A715/1/7/1)

A715/1/7/2

De 71 5/ 1/ 8

A715/1/14

De 71 5

A732/1

PUZ

A715/1/14

PUZ

DRUM DE PAMANT EXISTENT

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA DE PROPRIETATE CANAL

TEREN AGRICOL PARCELA DE TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

DOMENII DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI

FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENURILOR

SPATII VERZI,SPORT, AGREMENT,PROTECTIE

PROBLEME DE MEDIU

PROTEJAREA ZONELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU PE BAZA NORMELOR SANITARE

Terenul nu are acces carosabil amenajat.

Edificarea constructiilor si echiparea cu utilitati racordate la reteaua publica in dezvoltare pe teritoriul mun.Timisoara.

Nu exista cladiri pe amplasament.

Nu exista spatii verzi amenajate pe teren. Nu exista utilitati edilitare pe teren

CIRCULATII

Nu este cazul.

Modernizarea drumurilor de acces si creearea de noi drumuri pt. a asigura accesul la parcele. Semnalizarea corespunzatoare a circulatiei pe drumurile propuse.

Creearea de spatii verzi amenajate, atit in zone prestabilite cit si de-a lungul cailor de acces.

Asigurarea de conditii pentru eliminarea riscului de poluare a aerului, apei si solului. Asigurarea de conditii pentru diminuarea poluarii fonice datorata vecinatatii aeroportului utilitar(300m) si liniei CFR( 700m)

Nu este cazul.

Nu necesita evaluare de mediu.

TEREN INTRAVILAN PT.CONSTRUCTII LOCUINTE PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE TEREN INTRAVILAN PT.CONSTRUCTII DOTARI ALE ZONEI DE LOCUIRE PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE

TEREN PT. DRUM CF. PUZ APROBAT

ZONA VERDE

S I T U A T I A E X I S T E N T A

L E G E N D A

1:1000

PLAN DE SITUATIE- SITUATIA EXISTENTA

PUZ APROBAT CF. HCL

PUZ APROBAT CF. HCL

U02/105