keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 345/06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentatiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritara 10 si donarea sumei de 2% (doilasuta) din valoarea finantarii, reprezentand contributia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 345/06.07.2018
privind preluarea cu titlu gratuit a documentatiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritara 10 si donarea sumei de 2% (doilasuta) din valoarea finantarii, reprezentand contributia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 14269/22.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-14269/22.06.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de fundamentare - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-14269/22.06.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 29.06.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 14269/22.06.2018;
Avand in vedere Avizul tehnic nr. 49/28.06.2018 al Comisiei Tehnico-Economica (CTE);
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se preia in proprietatea Municipiului Timisoara, cu titlu gratuit si se aproba documentatia tehnico-economica "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritara 10, in baza Avizului tehnic nr. 49/28.06.2018 al Comisiei Tehnico-Economica (CTE).

Art. 2: Fundatia Rudolf Steiner Timisoara isi asuma suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizarii obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidentiate in documentatia tehnico - economica elaborata si transferata cu titlu gratuit Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Fundatia cedeaza cu titlu gratuit beneficiarului, Studiul de fezabilitate pentru finantarea proiectului in cauza si doneaza suma de bani de 2% (doilasuta) din valoarea finantarii, reprezentand contributia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectiva a acestei sume de bani se va face atunci cand proiectul este avizat favorabil si va trebui achitata de Beneficiar contributia de 2% din valoarea finantarii.

Art. 4: Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 1 se va incheia o Conventie de predare-primire intre Primaria Municipiul Timisoara si Fundatia Rudolf Steiner Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara pentru semnarea Conventiei prevazuta in Anexa la prezenta hotarare.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Fundatiei Rudolf Steiner;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL SCOLI-SPITALE Nr. SC2018 – 14269 / 22.06.2018

Raport de Specialitate privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul

“Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea

proiectului.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind

preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului;

Facem următoarele precizări privind starea de fapt: Programul Operațional Regional 2014-2020 acordă sprijin în vederea creșterii accesului, calității și a

atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

Municipiul Timișoara dorește includerea în acest program a mai multor obiective de investiții din oraș, printre care și prezentul proiect ”CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA”, pentru desfășurarea în condiții cât mai bune a procesului educațional.

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș.

Pentru prezentul proiect, Municipiul Timișoara solicită ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţie 10.1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi necesitatea asigurării spaţiului de invatamant adecvat, Fundatia Rudolf Steiner Timisoara a contractat si suportat din venituri proprii costurile pentru întocmirea documentaţiei „“Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10”, amplasament situat în Timișoara, str. Uranus nr.14;

Întrucât Fundatia Rudolf Steiner Timisoara nu poate realiza lucrări de investiţii pe un teren aflat în proprietatea Primăriei Timişoara şi dat cu drept de folosinta Fundatiei, Consiliului director al Fundatiei Rudolf Steiner a aprobat intenţia de a preda Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului;

Prin adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2018-014269/18.06.2018, Fundatia Rudolf Steiner Timisoara solicită Municipiului Timisoara preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului;

Având în vedere cele prezentate, propunem încheierea unei Convenţii prin care Fundatia Rudolf Steiner Timisoara să predea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, documentatia “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 precum şi drepturile derivând din contractul de prestari servicii nr. 17/02.03.2018, încheiat între Fundatia Rudolf Steiner Timisoara – in calitate de achizitor şi SDAC Studio SRL - in calitate de prestator;

Documentaţia a fost analizată în Comisia Tehnico - Economică a Municipiului Timişoara, care i-a acordat acesteia Aviz tehnic nr. 49/28.06.2018 având urmatoarele recomandari:

- documentatia respecta prevederile HG 907/2016 si HG 363/2010, mai putin observatiile de la cap.III – Constatarile Comisiei - Constatarile Comisiei: lipsesc avize

- Recomandarile comisiei: Serviciul Scoli-Spitale va urmari completarea documentatiei cu avizele lipsa

Aceste completari vor fi facute pana la data realizarii proiectului tehnic. In bugetul local, pentru anul 2018-2023 vor fi alocate fonduri pentru demararea procedurilor de realizare a

documentatiei PT+DDE+AC precum si execuţia lucrarilor “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10” Propunem următoarele: 1. Preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10, în baza Avizului tehnic nr. 49/28.06.2018 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE) . 2. Fundatia Rudolf Steiner Timisoara îşi asumă suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidenţiate în documentaţia tehnico – economică elaborată şi transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timişoara 3. Fundația cedează cu titlu gratuit Beneficiarului Studiul de fezabilitate pentru finanțarea proiectului în cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuția de 2% din valoarea finanțării 4. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 se va încheia o Convenţie de predare-primire între Primăria Municipiul Timişoara şi Fundatia Rudolf Steiner Timisoara, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 5.se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Convenţiei prevăzută în Anexa la prezentul raport.

Şef Serviciu Şcoli - Spitale Consilier Anca Lăudatu Marius Duma

Atasament: Nota_fundamentare.pdf

Cod FO53-12,Ver.1

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr. Nr. SC2018 – 14269 / 22.06.2018 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind Proiectul de hotărâre Privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru

obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția

proprie a solicitantului pentru derularea proiectului Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU

1.Mediului macro-economic X

Nu

11. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat X

Nu

2. Mediului de afaceri X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului de afaceri produse în urma aplicării actului normativ)

21 Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi X

(se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului normativ)

22 Intreprinderilor mici şi mijlocii X

(se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării actului normativ)

3. Mediului social X

- creşterea numărului de persoane vindecate; - creşterea numărului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a

afecţiunilor oncologice; - dezvoltarea infrastructurii medicale de interes public la nivel local. - Imbunătăţirea fluxurilor de circulaţie si acces spre spaţiile

cu destinaţia de Radioterapie 4. Mediului natural

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

Secţiunea a 2-a Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare

Cod FO53-12,Ver.1

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de hotărâre)

(Se vor preciza actele normative înscrise şi în cuprinsul proiectului de hotărâre, care sunt modificate sau abrogate prin acesta )

Secţiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? X

Sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul local pe anul 2018-2023 11,430,070.00 lei inclusiv TVA

- in mii lei (RON)

Indicatori Anul Urmatorii Media pe

curent patru ani cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus

300,00 2500,00 2500,00 2500,00 4.430,10 +2.286,00

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus asupra bugetului local:

-300,00 +250,00 +250,00 250,00 443,00

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheit. bugetare

7. Alte informaţii Finanţarea acestor cheltuieli se va face cu incadrarea in bugetul aprobat pentru anul 2018-2023

Secţiunea a 6-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţillor existente Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect 2. Alte informaţii Nu sunt

Sef Serviciu Scoli - Spitale Consilier Anca Laudatu Marius Duma

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea

proiectului.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2018-014269/18.06.2018, Fundatia Rudolf Steiner Timisoara solicită Municipiului Timisoara preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului; Prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr.283 / 22.05.2018 s-a aprobat dezlipirea unei parcele de 4.400 mp. din imobilul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cad. 404605, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr. 296 / 15.06.2018 a fost retras dreptul de folosință gratuită al Fundației asupra terenului astfel dezmembrat în vederea edificării pe aceasta a construcției menționate mai sus în cadrul proiectului de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10;

Programul Operațional Regional 2014-2020 acordă sprijin în vederea creșterii accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

Municipiul Timișoara dorește includerea în acest program a mai multor obiective de investiții din oraș, printre care și prezentul proiect ”CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA”, pentru desfășurarea în condiții cât mai bune a procesului educațional.

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș.

Pentru prezentul proiect, Municipiul Timișoara solicită ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţie 10.1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

În concluzie este necesară realizarea de investiţii pentru asigurarea de spaţii suficiente necesare desfăşurării procesului educaţional în condiţii optime, în condiţiile existenţei unei cereri excendentare posibilităţilor de şcolarizare ale Liceului Waldorf;

Întrucât Fundatia Rudolf Steiner Timisoara nu poate realiza lucrări de investiţii pe un teren aflat în proprietatea Primăriei Timişoara şi dat cu drept de folosinta Fundatiei, Consiliului director al Fundatiei Rudolf Steiner a aprobat intenţia de a preda Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului, în vederea realizării de către Municipiul Timişoara.

In consecinţă, considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului, în vederea realizării de către Municipiul Timişoara

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Şef Serviciu Şcoli - Spitale Anca Lăudatu

Consilier Marius Duma

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 la Raportul de specialitate

Nr. SC2018 – 14269 / 22.06.2018

CONVENȚIE NR. …………. / ……………………….. privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare

FUNDAȚIA RUDOLF STEINER, persoană juridică română, organizație non-profit, cu sediul în Timișoara, str. Salcâmilor nr. 30, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 02/12.03.1993 având cod fiscal 3979150, reprezentată legal de președinte Laura Baldini, numită în continuare “Fundația”, și MUNICIPIUL TIMIȘOARA, reprezentat prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1, denumit în continuare “Beneficiar”, având în vedere dezideratul Fundației de edificare a unei clădiri cu destinația de **unitate de educație alternativă de tip Waldorf** pe terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, cu finalitatea asigurării fondurilor materiale necesare în cadrul unui proiect de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, cu observarea exigențelor de eligibilitate ale unui asemenea proiect de finanțare, care impun realizarea proiectului de către autoritatea publică locală și dreptul acesteia de proprietate publică fără sarcini asupra terenului pe care urmează a fi edificată construcția, părțile convin următoarele: Art.1. În scopul realizării proiectului și al creării cadrului juridic necesar evocat în preambul, corelativ cu asumarea de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute la Art.2, prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr.283 / 22.05.2018 s-a aprobat dezlipirea unei parcele de 4.400 mp. din imobilul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cad. 404605, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr. 296 / 15.06.2018 a fost retras dreptul de folosință gratuită al Fundației asupra terenului astfel dezmembrat în vederea edificării pe aceasta a construcției menționate mai sus în cadrul proiectului de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10. Art.2. Părțile convin că ulterior implementării și finalizării proiectului amintit mai sus, Beneficiarul se obligă să mențină afectațiunea clădirii de unitate de educație numai pentru Liceul Waldorf Timișoara, cu obligația predării folosinței gratuite pe durata maximă prevăzută de lege, și anume 49 de ani, a clădirii și a terenului aferent către Liceul Waldorf Timișoara ulterior finalizării construcției prin proiectul de finanțare rubricat sau ulterior epuizării perioadei de monitorizare conform proiectului. Art.3. Cu finalitatea realizării edificiului intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, Fundația cedează cu titlu gratuit Beneficiarului Studiul de fezabilitate pentru finanțarea proiectului în cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută)

din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuția de 2% din valoarea finanțării. Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2018, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligații. (2) În situația în care devine ocurentă ipoteza de la paragraful precedent, Beneficiarul se obligă să adopte hotărârile de consiliu local care se impun și să îndeplinească orice alte proceduri administrative sau formalități necesare ori dezirabile pentru revenirea la situația anterioară. Încheiată astăzi, …………., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA Fundația Rudolf Steiner,

PRIMAR

VICEPRIMAR

DIRECTOR D. G. U. D. U.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE

ŞEF SERVCIU ŞCOLI-SPITALE

SERVICIU JURIDIC

Atasament: anexa_la_HCL.pdf

ANEXA 1 la H.C.L..nr. CONVENȚIENR. ............. Pietei iesita rani privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare FUNDAȚIA RUDOLF STEINER, persoană juridică română, organizație non-profit, cu sediul în Timișoara, str. Salcâmilor nr. 30, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Asociaţiilor și Fundațiilor sub nr. 02/12.03.1993 având cod fiscal 3979150, reprezentată legal de președinte Laura Baldini, numită în continuare “Fundaţia”, și MUNICIPIUL TIMIȘOARA, reprezentat prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.l, denumit în continuare “Beneficiar”, având în vedere dezideratul Fundației de edificare a unei clădiri cu destinația de **unitate de educaţie alternativă de tip Waldorf** pe terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, cu finalitatea asigurării fondurilor materiale necesare în cadrul unui proiect de finanțare cu fonduri UE. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, cu observarea exigenţelor de eligibilitate ale unui asemenea proiect de finanțare, care impun realizarea proiectului de către autoritatea publică locală și dreptul acesteia de proprietate publică fără sarcini asupra terenului pe care urmează a fi edificată construcţia, părţile convin următoarele: Art.1. În scopul realizării proiectului și al creării cadrului juridic necesar evocat în preambul, corelativ cu asumarea de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute la Art.2, prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr.283 / 22.05.2018 s-a aprobat dezlipirea unei parcele de 4.400 mp. din imobilul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cad. 404605, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr. 296 / 15.06.2018 a fost retras dreptul de folosință gratuită al Fundației asupra terenului astfel dezmembrat în vederea edificării pe aceasta a construcţiei menţionate mai sus în cadrul proiectului de finanțare cu fonduri UE. intitulat “Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10. Art.2, Părţile convin că ulterior implementării și finalizării proiectului amintit mai sus, Beneficiarul se obligă să mențină afectațiunea clădirii de unitate de educaţie numai pentru Liceul Waldorf Timișoara, cu obligația predării folosinţei gratuite pe durata maximă prevăzută de lege, și anume 49 de ani, a clădirii și a terenului aferent către Liceul Waldorf Timișoara ulterior finalizării construcţiei prin proiectul de finanțare rubricat sau ulterior epuizării perioadei de monitorizare conform proiectului. Art.3. Cu finalitatea realizării edificiului intitulat “Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- POR/10/201710/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, Fundaţia cedează cu titlu gratuit Beneficiarului Studiul de fezabilitate pentru finanțarea proiectului în cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata

efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuţia de 2% din valoarea finanțării. Art.4, (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanţare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu este depusă și aprobată până la data de 31.12.2018, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi / construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă / menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosinţă gratuită asupra clădirii menţionate și terenului aferent, prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenţia instanţei judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părţile sunt repuse de drept în situaţia anterioară perfectării convenției, atât în privinţa folosinţei terenului în cauză, cât și în privința drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și obligaţii. (2) În situația în care devine ocurentă ipoteza de la paragraful precedent, Beneficiarul se obligă să adopte hotărârile de consiliu local care se impun și să îndeplinească orice alte proceduri administrative sau formalități necesare ori dezirabile pentru revenirea la situaţia anterioară. Încheiată astăzi, ............. „ în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA Fundaţia Rudolf Steiner, PRIMAR VICEPRIMAR DIRECTOR D. G. U. D. U. DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE ŞEF SERVCIU ŞCOLI-SPITALE SERVICIU JURIDIC | | Îi ţ