keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 309/27.06.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabilitarea Pieţei Iosefin", strada I. Văcărescu, Timişoara

27.06.2006

Hotararea Consiliului Local 309/27.06.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reabilitarea Pieţei Iosefin", strada I. Văcărescu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2006 - 8649/08.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , modificată şi completată;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 literele (c), (f) si (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Reabilitarea Pieţei Iosefin", str. Iancu Văcărescu-Timişoara conform Proiectului nr. 1/2006 întocmit de Primăria Municipiului Timişoara - Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Reabilitarea Pieţei Iosefin", Strada Iancu Văcărescu, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Art. 2: Terenul studiat este înscris în:
- C.F. nr. 9347, nr. top 16971 în suprafaţă de 1113 mp. şi nr. top 16972 în suprafaţă de 532 mp., fiind proprietatea Statului Român în Patrimoniul Primăriei Municipiului Timişoara, str. I. Văcărescu;
- C.F. nr. 8104, nr. top 16969 în suprafaţă de 1000 mp. şi nr. top 16970 în suprafaţă de 1102 mp., fiind proprietatea Statului Român în patrimoniul Primăriei Municipiului Timisoara, strada Iancu Văcărescu;
- C.F. nr. 2, nr. top 17040 în suprafaţă de 22941 mp., fiind proprietatea Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La emiterea autorizaţiei de construire şi la realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Reglementari_urbanistice001.pdf

E ia ura e DS N ot AN N PU D Piata losefin Str lancu Vacarescu DELIMITARI CT ] Limitapuz „__] Limita zona studiata CTT] Limitateren destinat Piatei losefin [III] Limita zona protejata CTT] Limite proprietatiin afara zonei studiate CIRCULATII CTT] Cai de comunicatii - existente Cai de comunicatii - propuse DESTINATIE [CITIT] Zona de locuinte cu comert la parter CEZ) Zonade comer si servicii - propusa EEE Comert cu amanuntul - acoperit LEE] Hala de produse proaspete [TIMM] Kiosk-ui pentru micii comercianti FETE] Locuri de parcare + zona verde [EI] Zona de circulatie rutiera si constructii aferente ET Zonade locuinte EI Zona verde Denumire proiect: i PUZ - Piata losefin, str. lancu Vacarescu Nr. pr: Timisoara Beneficiar. si Integrare Europeana Primaria Municipiului Timisoara Beneficiar; Primaria Municipii Serviciul Dezvolt Sef proiect: arh. Aurelia Junie Scara: 1/1000| Denumire plansa: Reglementari urbanistice Proiectat: arh. Monica Stampar Verificat: arh. Carmen Doroghi MAI 2008 | Nr. pl. :

Atasament: Referat_-_PUD_P-ta_Iosefin.pdf

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SERVICIUL DEZVOLTARE SI INTEGRARE EUROPEANA SE APROBA, SC2006-8649/ 08.05.2006 P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Reabilitarea Pieţei Iosefin”,

strada I. Văcărescu, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 2417/02.05.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Reabilitarea Pieţei Iosefin”, strada I. Văcărescu , Timişoara; Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenurilor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi a fost elaborată de Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană, nr.01/2006. În limitele PUD se întâlnesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenului (vezi planşa 05A), respectiv: Proprietatea Statului Român, Proprietatea Municipiului Timişoara, Proprietate privată.

Terenul studiat în cadrul acestei documentaţii este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de vest a municipiului Timişoara, în partea sudică a Canalului Bega, în ţesutul urban istoric, numit Zona Iosefin. În conformitate cu PUG Timişoara zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 49 şi este zonă destinată pentru construcţii cu funcţiuni de instituţii publice şi servicii. Zona studiată este în plină restructurare urbană, fiind evidente reamenajările care au loc în zonă, atât pe B-dul Regele Carol I (fostul bd.Tinereţii) cât şi în zona autogării.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în cadrul PUD e compus din două părţi: str. Iancu Văcărescu cu lăţimea de 37,6m şi lungimea de 230m şi un spaţiu perpendicular pe str. I. Văcărescu de aprox. 4000mp. Terenul cu nr. topo 17040, conform CF nr. 2, este în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. Terenul cu nr. topo 16971 şi 16972, conform CF 9347, este în proprietatea Statului Român în patrimoniul Primăriei Municipiului Timişoara. Terenul cu nr. topo 16969 şi 16970 este în proprietatea Statului Român în folosinţa Primăriei Municipiului Timişoara. Destinaţia actuală a amplasamentului este aceea de piaţă agro-alimentară.

Zona studiată (incluzând cele două sectoare) este accesibilă din direcţiile N şi S. De la Nord (auto+pietonal) de pe Splaiul T. Vladimirescu şi Splaiul N. Titulescu peste podul Eroilor, important de menţionat fiind prezenţa autogării situată în vecinătatea nordică. La Sud (auto, pietonal şi tramvai) de pe B-dul regele Carol I, pe care în prezent se execută lucrări de reabilitare urbană, incluzând modernizarea infrastructurii tehnice. Acestea vor contribui la fluentizarea circulaţiei rutiere şi pietonale

Prin documentaţia prezentată se propune a fi asanată Piaţa Iosefin prin două operaţiuni: • Mutarea comerţului agro-alimentar en-gros în altă locaţie, şi anume Piaţa de Gros, păstrând

în cadrul pieţei doar comerţul en-detail • Eliberarea integrală de construcţii a străzii I. Văcărescu, redeschiderea şi anume a circulaţiei

rutiere şi amenajarea unei ample parcări supraterane, cu vegetaţie alternantă, ce va deservi atât clienţii cât şi locuitorii zonei.

Terenul destinat Pieţei Iosefin are o suprafaţă totală de: Slot = 3.747 mp.

Suprafaţa PUD este de aprox.: Spud = 82.000 mp. Funcţiunea principală va fi SERVICII DE INTERES GENERAL. Suprafaţa de teren studiată va fi zonificată astfel: - zona construită - care cuprinde: o hală, zona de comerţ cu amănuntul acoperită; chioşcuri, zonă de reciclare a deşeurilor, - zona de circulaţii auto şi pietonale, - zona de spaţii verzi – în parcările de pe str. I. Văcărescu Proiectul prevede o hală pentru produse proaspete, compartimentată în trei spaţii pentru comercializarea produselor din carne/peşte, lactate, flori. În total, hala va avea o suprafaţă de până la 675 mp. Zona pentru comerţul cu peşte şi carne (delimitată prin perete despărţitor) va fi proiectată la dimensiuni mai mici, pe baza nevoii mai mici de spaţiu. În zona pentru comerţul de produse agroalimentare vor fi instalate mese, majoritatea pentru legume- fructe, doar o mică parte fiind destinate pentru alte produse alimentare, care până acum se regăseau în hală. Sunt prevăzute, de asemenea, 50 de chioşcuri. Zona de mese va fi acoperită. (1.700 mp). Vechea hală va fi dărâmată, eliberându-se astfel str. Iancu Văcărescu pentru trafic şi parcări. Pe str. I. Văcărescu, cu un prospect stradal de 37,6 m lăţime, circulaţia se va realiza pe 2 benzi de circulaţie de 4m lăţime, sens unic, de o parte şi de alta a zonei mediane. Zona mediană se va compune dintr-o zonă verde de 2 m, adiacent căreia, de o parte şi de alta, sunt locurile de parcare de 2,5 m lăţime. Circulaţia pietonală (trotuar) de 4,80m lăţime, adiacentă clădirilor care delimitează strada, e separată de carosabil prin locuri de parcare de 2,5 m lăţime. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Unic – nr. 794/2006 Aviz Comisia de Circulaţie – nr.TH2006-001552/18.05.2006 Aviz Protecţia Civilă – nr.458/05.05.2006 Aviz Grupul de Pompieri Banat – nr. 826168/12.05.2006 Aviz Sanitar – nr. 260/C/05.05.2006 Aviz de Principiu – nr.317/04.052006 Plan Urbanistic de Detaliu “Reabilitarea Pieţei Iosefin”, strada I.Văcărescu, Timişoara se

va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR Ing. Dorel BORZA

DIRECTIA URBANISM

Ing. Terez KOLOZSI

DIRECTIA PATRIMONIU

DIRECTOR Ec. Nicusor MIUT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR Ec. Adrian BODO

SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Arh. Aurelia JUNIE

CONSILIER Arh. Monica STAMPAR

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela Lasuschevici